Veelgestelde vragen regeling Ontwikkeling

 • Account aanmaken
 • Wat is Mijn AFK?
  Mijn AFK is het online platform van het AFK om cultuursubsidies aan te vragen. Aanvragers vinden hier in één oogopslag toegekende subsidieaanvragen terug en kunnen in behandeling zijnde subsidieaanvragen bekeken worden. Ook het opstellen van conceptaanvragen en het inzien van reeds afgeronde aanvragen gaat via het online platform.
 • Hoe maak ik een Mijn AFK account aan?
  U kunt een account aanvragen voor het digitale platform Mijn AFK via http://afk.nl/forms/login.php (of rechtsboven op de website op 'Mijn AFK’ te klikken). Zorg ervoor dat u op tijd een account aanmaakt. Eenmaal ingelogd staat rechts bovenin het kopje ‘mijn gegevens’. Hier vul je de organisatie- en contactgegevens in. Deze worden automatisch in het aanvraagformulier geladen. Vergeet niet om in Mijn Gegevens ook minimaal één contactpersoon op te voeren.
 • Hoe dien ik in Mijn AFK een aanvraag in?
  Een aanvraag kunt u alleen indienen via het digitaal platform Mijn AFK. Een nieuwe aanvraag start je door onderin in het blauwe vlak aan de linkerkant te klikken op ‘start nieuwe aanvraag’. Onder ‘mijn concepten’ staan de aanvraagformulieren die nog niet ingediend zijn. Het is dus mogelijk om tussentijds een aanvraag te pauzeren en op een later moment eraan verder te werken. Dan komt de aanvraag in dit scherm te staan. Dit is ook een handige check om te controleren of een aanvraag daadwerkelijk is ingediend.
 • Indienen aanvraag & planning
 • Ik heb mijn project uit 2020 wegens corona maatregelen uitgesteld en loopt nog, mag ik nog wel aanvragen?
  Als er nu nog een al gehonoreerd project binnen de Regeling Professionele kunst nog loopt, kun je wel een aanvraag doen voor de Regeling Ontwikkeling Professionele Organisaties 2021-2024. Je kan niet aanvragen voor activiteiten die in het eerder gehonoreerde project zijn opgenomen.
 • Kan ik met terugwerkende kracht aanvragen?
  Aanvragen kunnen vanaf 1 april 2021 doorlopend worden ingediend, voor activiteiten die starten minimaal 13 weken na de indieningsdatum van de aanvraag. Voor aanvragen die tussen 1 april 2021 en 1 juni 2021 worden ingediend mag ook met terugwerkende kracht voor activiteiten vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd.
 • Onder welke disciplines kun je aanvragen?
  a. muziek en muziektheater, b. theater, c. dans, d. erfgoed (musea), e. visuele kunsten, f. film, g. letteren of h. cultuureducatie. Als je interdisciplinair werkt dan kies je de discipline die voor jouw organisatie het meest van toepassing is.
 • Hoeveel tijd heb ik om mijn formulier in te vullen?
  Zodra je het aanmeldformulier hebt ingevuld en je (bij voldoende budget) in het aanvraagformulier terecht komt, heb je alle tijd dit in te vullen en alle bijlagen te uploaden en het in te sturen. Er is geen deadline. Let wel dat alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en compleet moeten zijn.  Ontvangen wij van andere organisaties volledige aanvragen vóór de datum dat u het aanvraagformulier indient, dan gaan deze aanvragen bij de behandeling altijd voor.
 • Hoelang duurt het voordat ik uitslag krijg?
  Besluiten over aanvragen worden genomen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Het AFK kan besluiten de beslistermijn met acht weken te verlengen en doet daarvan voor afloop van de hiervoor genoemde termijn van dertien weken mededeling aan de aanvrager.
 • Wanneer wordt de regeling gesloten?
  De regeling wordt gesloten als het subsidieplafond dreigt te worden overschreden.
 • Termen
 • Wat betekent een doorlopende regeling?
  Het is een regeling waarvoor doorlopend, het hele jaar kan worden aangevraagd in de periode 2021-2024, totdat het subsidieplafond is bereikt. Er is geen deadline voor indiening.
 • Wat is een projectjaar?
  De looptijd van het aangevraagde ontwikkeltraject waarvoor je aanvraagt, vanaf het moment van indiening (plus besluittermijn). Dat is voor de doelgroep jonge organisaties 1 of 2 jaar naar keuze. Voor de specifieke groep aanvragers van de regeling Vierjarige subsidies van het AFK is dit een project met looptijd van 1 jaar, startend in 2021.
 • Wat is op volgorde van binnenkomst?
  Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst daarvan. Als tijdstip van indiening geldt daarbij het moment waarop de aanvraag compleet is.
 • Wat is een subsidieplafond?
  Het bestuur kan halfjaarlijks of jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor het verstrekken van subsidies in het kader van deze regeling. Dit betekent dat er per tijdsperiode een vastgesteld bedrag beschikbaar is voor de betreffende regeling. Dit betekent dat de regeling dus dicht gaat als de limiet overschreden dreigt te worden.
 • Wat betekent activiteiten in continuïteit uitvoeren?
  Dit betekent dat de activiteiten die een organisatie presenteert of produceert uitgevoerd worden zonder dat daar grote tussenpozen in zitten. Bij het aanvragen van meerjarige subsidies is dit een belangrijk aspect om de behoefte van een organisatie voor structurele financiering te onderbouwen.
 • Wat wordt bedoeld met een trackrecord?
  Dit zijn de activiteiten die jouw organisatie in het verleden ontwikkelde en die de aanvraag illustreren.
 • Wat is een rechtsvoorganger?
  Dit is de (rechts)persoon/ organisatie, die eerst de rechten en verplichtingen droeg. Met andere woorden, de rechtspersoon die al bestond vóórdat een organisatorische verandering plaatsvindt.
 • Beoordeling en Criteria
 • Wat zijn de criteria?
  De criteria zijn artistiek belang, zakelijke uitvoerbaarheid en belang voor de stad. In de toelichting op de regeling staat alles verder toegelicht.
 • Wie zijn de adviseurs?
  Op de AFK website staan de adviseurs vermeld die adviseren in het kader van deze regeling.
 • Mag ik mijn aanvraag voor het indienen voorleggen?
  We beoordelen alle aanvragen na indiening maar als je een concrete vraag hebt over bijvoorbeeld de volledigheid of wat we ergens mee bedoelen dan kunnen we die beantwoorden.
 • Wat als ik het niet eens ben met de beslissing?
  Het AFK heeft een regeling voor bezwaarprocedures en een onafhankelijke bezwaarcommissie onder leiding van een ter zake kundige jurist. Hier kunt u bezwaar maken tegen subsidiebesluiten. De bezwaarregeling kunt u vinden op de website van het AFK.
 • Aanvragen voor jonge organisaties
 • Wat wordt er bedoeld met jonge organisaties?
  De regeling is allereerst bedoeld voor jonge organisaties die relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar).
 • Wat zijn de regels wat betreft de leeftijd van de organisatie?
  De organisatie bestaat op het moment van indiening minimaal twee jaar en maximaal zes jaar. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de statuten. De datum van oprichting die daarin staat vermeld, is bepalend. Het moet gaan om een aaneengesloten periode van twee jaar die is gelegen direct voorafgaand aan het moment van indienen. Aanvragers die hun aanvraag indienen tussen 1 april en 1 juni 2021 kunnen desgewenst ook als peildatum 1 januari 2021 kiezen. Om te beoordelen of een organisatie minimaal twee jaar bestaat, kan de bestaansperiode van een voorganger (‘de oude rechtspersoon’) meegenomen worden indien aan alle voorwaarden in de toelichting op de regeling is voldaan.
 • Mijn stichting bestaat langer, maar leidde een slapend bestaan en is sinds 2 jaar weer actief. Mag ik aanvragen?
  Helaas, dat kan niet: De datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel is leidend.
 • Wat houdt een ‘Ontwikkeldoel’ in?
  Jonge organisaties kunnen kiezen voor artistieke ontwikkeling, zakelijke ontwikkeling, ontwikkeling van publiek of van diversiteit en inclusie.
 • Hoe wordt een ontwikkeldoel beoordeeld?
  De beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die in de regeling zijn opgenomen. Ten aanzien van het ontwikkeldoel wordt beoordeeld of de aanvrager de beginsituatie duidelijk beschrijft, de noodzaak voor de beoogde ontwikkeling onderbouwt en een realistisch einddoel formuleert. Ook wordt beoordeeld of de stappen die worden beschreven om het einddoel te behalen realistisch en passend zijn.
 • Waar in de aanvraag neem ik mijn ontwikkeldoel mee?
  De uitwerking van het ontwikkeldoel wordt integraal in het ondernemingsplan opgenomen, dat maximaal 20 pagina's mag zijn.
 • Waar vind ik de ontwikkelinstrumenten?
  De stappen die een aanvrager neemt of de instrumenten die je in wil zetten zijn vrij en onderbouw je in de aanvraag. Beoordeeld wordt of de aanvrager de beginsituatie duidelijk beschrijft, de noodzaak voor de beoogde ontwikkeling onderbouwt en een realistisch einddoel formuleert. Ook wordt beoordeeld of de stappen die worden beschreven om het einddoel te behalen realistisch en passend zijn.
 • Wat is het maximale bedrag dat ik kan aanvragen? En voor welke looptijd?
  De doelgroep jonge organisaties kan maximaal € 100.000 per projectjaar aanvragen voor een ontwikkeltraject met een looptijd van 1 of 2 jaar, waarbij het gevraagde subsidiebedrag maximaal 50% van de volledige exploitatiebegroting mag bedragen.
 • Is een accountantsverklaring verplicht?
  De doelgroep jonge organisaties moet inhoudelijke en financiële jaarverantwoordingen (jaarrekening plus bestuursverslag) over twee (kalender)jaren direct voorafgaand aan de aanvraag aanleveren. Deze moeten zijn voorzien van goedkeurende controleverklaring door de accountant, ofwel een samenstellingsverklaring, ofwel door een gecertificeerde accountant afgegeven beoordelingsverklaring, hetgeen lichtere varianten zijn.
 • Wanneer kan deze subsidie worden aangevraagd?
  Er kan tussen 1 april 10.00 uur en 1 juni 2021 subsidie worden aangevraagd, met terugwerkende kracht voor de periode vanaf 1 januari 2021. Daarna geldt een startdatum vanaf 13 weken na indienen. Organisaties kunnen een aanvraag doen voor één kalenderjaar tegelijk; jonge organisaties ook voor twee jaar. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 100.000 per kalenderjaar.
 • Als mijn aanvraag is gehonoreerd, mag ik dan nog projectaanvragen bij het AFK doen?
  Als je binnen deze regeling bent gehonoreerd kom je niet meer in aanmerking voor projectaanvragen bij het AFK. Bekijk daarom goed of de aard van deze regeling bij je past!
 • Aanvragen voor specifieke groep aanvragers vierjarige regeling ‘21-’24
 • Welke specifieke groep vierjarige aanvragers ‘21-’24 komen in aanmerking voor deze regeling?
  Een specifieke tweede doelgroep bestaat uit een aantal organisaties die op hun aanvraag voor de vierjarige regeling ‘21-’24 van het AFK een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was. Het betreft enkel organisaties die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en volledige programmering van een vaste ruimte. Aanvragers die niet voldoen aan bovenstaand profiel of reeds een vierjarige subsidie ontvangen van het AFK of van de gemeente Amsterdam in het kader van het Kunstenplan kunnen geen aanvraag op grond van deze regeling indienen.
 • Wat is het doel van de regeling voor deze groep?
  Voor de tweede groep aanvragers is de subsidie een tijdelijke overbrugging om hun activiteiten voort te zetten en te werken aan een nieuw financierings- of bedrijfsmodel.
 • Wat wordt er in de aanvraag van deze groep verwacht?
  De tijdelijke overbrugging kan gelden voor reguliere activiteiten in 2021, waarvoor een herzien ondernemingsplan voor wordt verwacht van max. 10 pagina's. Ook wordt een jaarplan ontwikkeling van max. 10 pagina’s verwacht gericht op ontwikkeling van (nieuwe) financieringsvormen en/of de ontwikkeling van een (nieuw) bedrijfsmodel met het oog op een toekomstbestendige bedrijfsvoering.
 • Wat is het maximale bedrag dat ik kan aanvragen? En voor welke looptijd?
  De specifieke doelgroep aanvragers voor de regeling Vierjarige subsidies kan voor 1 jaar aanvragen in 2021. Daarbij kan maximaal het door de commissie geadviseerde bedrag bij de aanvraag voor de regeling Vierjarige subsidies worden aangevraagd, met een maximum van € 100.000. Als het geadviseerde subsidiebedrag hoger is dan € 100.000, dan kan op grond van de regeling Ontwikkeling een maximaal subsidiebedrag van € 100.000 per projectjaar worden verleend.
 • Wanneer kan deze subsidie worden aangevraagd?
  Er kan tussen 1 april 10.00 uur en 1 juni 2021 subsidie worden aangevraagd, met terugwerkende kracht voor de periode vanaf 1 januari 2021. Daarna geldt een startdatum vanaf 13 weken na indienen. Organisaties kunnen een aanvraag doen voor één kalenderjaar tegelijk.
 • Corona en prestaties
 • Hoe zit het met de publiekspresentaties tijdens de corona pandemie?
  We begrijpen dat vanwege de maatregelen tegen de corona-pandemie het lastig is om op dit moment met zekerheid te kunnen zeggen of en hoe een presentatie door zal gaan. Toch vragen we om de plannen voor zo concreet en specifiek mogelijk aan ons door te geven. Wat wel en niet mogelijk is verschilt per dag. Daarom gaan we uit van de oorspronkelijke plannen en kijken we rond het moment van de geplande uitvoering naar wat er mogelijk is.