Aanvraagformulier in 5 stappen

29 april 2021

Een projectaanvraag doen bij het AFK gebeurt digitaal via onze website. Nadat u een ‘Mijn AFK’ account heeft aangemaakt en bent ingelogd, kunt u beginnen met uw aanvraag. Hieronder beschrijven we in vijf stappen wat u in het aanvraagformulier kunt verwachten.

Stap 1: Formele criteria

Eerst beantwoordt u een aantal vragen om erachter te komen of uw project in aanmerking kan komen voor een financiële bijdrage van het AFK. Zo vragen we binnen welke regeling u aanvraagt en of u al structurele subsidie vanuit het Kunstenplan of van  de Rijksoverheid ontvangt. Ook vragen wij of uw project niet al binnen onze behandeltermijn van drie maanden plaatsvindt en of u voldoet aan de 25% eigen inkomsteneis.

Stap 2: Over het plan

Hier beantwoordt u een aantal vragen over uw plan: welke discipline betreft het, om hoeveel activiteiten gaat het, waar en wanneer vindt het project plaats en hoeveel mensen denkt u te bereiken? Ook vragen we u naar uw doelen en verwachtingen. Hoe concreter de antwoorden, hoe beter. Daarnaast geeft u hier een korte eigen samenvatting van het project van maximaal 300 woorden.

Stap 3: Over de aanvrager

Hier willen we weten wie u bent. Als wie of wat vraagt u aan: als een organisatie, als natuurlijk persoon of als eenmanszaak? Heeft u een bestuur, wie zitten daarin en wie zijn de directieleden? Kortom: alles waardoor duidelijk wordt wie de subsidie aanvraagt.

Stap 4: Financiën

Een belangrijk onderdeel van uw aanvraag is de vertaling van uw artistieke plan naar een goed onderbouwde begroting. Daarom vragen we welke kosten u denkt te gaan maken en welke publieke en private inkomsten u verwacht. Uw antwoorden leiden automatisch tot een financiële analyse in het digitale aanvraagformulier. NB Het aanvraagformulier biedt alleen ruimte aan een samenvatting van uw begroting. Aan het einde van het formulier dient u daarnaast als bijlage de eigenlijke begroting met bijbehorende toelichting te uploaden.

Stap 5: Bijlagen

De laatste stap in uw aanvraag is het uploaden van alle benodigde bijlagen. Allereerst het projectplan. Dit is het belangrijkste onderdeel van uw aanvraag, naast de eigen begroting. Beschrijf in het projectplan zo helder en concreet mogelijk wat u wilt gaan doen en waarom. 

In de mee te sturen begroting laat u zien welke kosten en inkomsten u verwacht, en licht u de belangrijkste kostenposten toe. Probeer alles zo veel mogelijk te specificeren.

Vervolgens ontvangen we graag als bijlagen bij het projectplan alle in uw ogen relevante documentatie van eerder werk en de uitwerking van uw voorgenomen project. Bijvoorbeeld door schetsontwerpen, composities, scenario's, video- en geluidsmateriaal, intentieverklaringen, etc. bij te voegen. Ook korte CV’s van de artistiek, zakelijk en productioneel betrokkenen horen standaard bij de aanvraag.

In uw projectplan of in een apart communicatieplan dient u aandacht te besteden aan de communicatie rondom het project. Bij aanvragen voor een bijdrage hoger dan € 25.000 of met begrote projectkosten hoger dan € 100.000 bent u verplicht een apart communicatieplan te uploaden. 

Tot slot

Loopt u vast in het formulier? In de linker kolom naast het formulier ziet u of u alles correct heeft ingevuld. Vergeet niet onderaan iedere pagina op akkoord en opslaan te klikken. Op de laatste pagina van het formulier krijgt u een samenvatting van uw aanvraag te zien en kunt u de aanvraag verzenden.