Regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Deze regeling is bedoeld voor culturele organisaties die vierjarig subsidie ontvangen uit het Amsterdamse Kunstenplan 2021-2024 (Amsterdam Bis, AFK, Cluster Cultuureducatie, aangevuld met Muziekcentrum Zuidoost en Muziekschool Amsterdam Noord) of in de periode 2021-2024 een vierjarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen.

De instelling heeft cultuureducatie als kerntaak. Dat kan de organisatie aantonen via de statuten, het uittreksel uit de Kamer van Koophandel en/of het jaarverslag 2020. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt bovendien dat de instelling een statutaire zetel en/of bezoekadres in de gemeente Amsterdam heeft. Daarnaast heeft de organisatie een meerjarige relatie met één of meerdere scholen in de stad, waarbij op 1 oktober 2021 ten minste 30% van de leerlingenpopulatie bestaat uit doelgroepleerlingen.

Een instelling die géén vierjarige subsidie ontvangt uit het Amsterdamse Kunstenplan of het Fonds voor Cultuurparticipatie, maar wél voldoet aan de andere criteria kan via een penvoerder die voldoet aan alle eisen een aanvraag indienen. Een aanvrager kan maximaal één eigen aanvraag en maximaal één aanvraag als penvoerder indienen.

Onderwijsinstellingen en individuen kunnen géén aanvraag indienen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De regeling heeft als doel om kinderen met een afstand tot kunst en cultuur te bereiken, om cultuureducatie op Amsterdamse scholen te verdiepen en te verbreden en om de doorstroom van leerlingen naar het naschoolse cultuureducatieaanbod in de stad te vergroten.

Binnen deze regeling kunnen vanaf 2021 ongeveer 30 fte aan cultuurcoaches in Amsterdam aan de slag in het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs.

De subsidie kan gebruikt worden om voor de driejarige inzet van cultuurcoaches in de periode van 1 maart 2022 tot 31 december 2024. Culturele organisaties bepalen zelf wie zij als cultuurcoach in willen zetten. De subsidie is alleen bedoeld voor de loonkosten voor de activiteitenuren van de cultuurcoach(es), waarbij overhead en organisatiekosten die geen direct verband houden met de uitvoerende activiteiten van de cultuurcoach niet voor subsidie in aanmerking komen.

Wil je een aanvraag indienen? Lees de regeling en de toelichting op de regeling voor alle voorwaarden en beoordelingscriteria.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 35.000,- en maximaal € 150.000,- per jaar per aanvrager. Penvoerders kunnen maximaal € 50.000,- per jaar aanvragen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Aanvragen voor de periode 2022-2024 was mogelijk van 15 november 2021 tot en met vrijdag 3 december 2021. De besluiten werden op dinsdag 1 maart 2022 bekendgemaakt. Het is momenteel niet mogelijk om een aanvraag in te dienen binnen de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024.

Een aanvraag kan van maandag 15 november 2021, 09.00 uur tot vrijdag 3 december 2021, 16.00 uur ingediend worden en alleen via het digitaal platform Mijn AFK. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst daarvan. Als tijdstip van indiening geldt daarbij het moment waarop de aanvraag compleet is. Wij zien jouw aanvraag graag tegemoet!

Let op dat je bij de aanvraag de regeling en de toelichting op de regeling hebt gelezen. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. Je kunt de regeling en de toelichting op de regeling downloaden vanaf deze pagina.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Kirsten de Graaff
Hoofd Woordkunst, Cultuureducatie & Cultuurmakers

Voor vragen over deze regeling kun je contact opnemen met één van onze medewerkers, zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook projectadviseurs betrokken binnen deze regeling.