Veelgestelde vragen regeling Ontwikkeling

 • Aanvragen & Planning
 • Hoe kan ik aanvragen?

  Aanvragen worden ingediend met het digitale aanvraagformulier. Het formulier en de richtlijnen voor de bijlagen zijn te vinden op de website van het AFK. Om toegang te krijgen tot het online aanvraagformulier vraagt de organisatie op de website eerst een account aan. De aanvrager ontvangt dit account meestal binnen een werkdag, maar bij grote drukte kan het langer duren. Vraag daarom tijdig een account aan via Mijn AFK.

 • Wanneer kan ik aanvragen?

  Fase 1: Dien een ontwikkelplan en bijbehorende begroting in. Je licht deze toe in een gesprek met een medewerker van het AFK en twee adviseurs. Aanvragen voor fase 1 kunnen worden ingediend van 2 september 2024 10:00 uur t/m 16 september 2024 16:00 uur.

  Fase 2: Vul je aanvraag aan met documenten zoals een ondernemingsplan en een meerjarenbegroting. Voor fase 2 zijn er minstens 14 plekken beschikbaar. Aanvragen voor fase 2 kunnen worden ingediend van 18 oktober 2024, 10.00 uur t/m 2 december 2024 16:00 uur.

 • Wie kan aanvragen?

  De regeling Ontwikkeling is bedoeld voor de versterking van organisaties die nog relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar). Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk, zie de toelichting op de regeling voor meer informatie.

 • Hoeveel kan ik aanvragen?

  Aanvragers kunnen maximaal € 125.000 per jaar aanvragen voor een subsidie met een looptijd van 2 jaar (met uitzondering van aanvragen die worden ingediend in 2027). Het gevraagde subsidiebedrag mag maximaal 50% van de volledige begroting bij het ondernemingsplan zijn.

 • Onder welke disciplines kun je aanvragen?

  a.muziek en muziektheater, b. theater, c. dans, d. erfgoed (musea), e. visuele kunsten, f. film, g. letteren h. creatieve industrie (digitale cultuur, architectuur, vormgeving) of i. cultuureducatie. Als je interdisciplinair werkt dan kies je de discipline die voor jouw organisatie het meest van toepassing is.

 • Wat is de looptijd?

  De subsidie heeft een looptijd van twee jaar, met uitzonderingen van aanvragen voor subsidie die in 2027 worden gedaan. Deze hebben een looptijd van maximaal één jaar

 • Hoe werkt het aanvragen in twee fases?

  Op basis van de beoordeling van fase 1 worden de aanvragers in een rangorde geplaatst. Het bestuur beslist volgens deze rangorde over de toelating tot een plaats in fase 2, waarbij de subsidieaanvragen worden toegelaten tot fase 2 in de volgorde van de zo ontstane rangorde, per discipline. Dit betekent dat het AFK start met het toekennen van de hoogst scorende aanvraag in een bepaalde discipline, daarna de aanvraag toekent die in een andere discipline daarna als hoogste scoort, en daarna als derde de aanvraag die in de volgende discipline als hoogste scoort etc. Zo worden steeds de als hoogst geëindigde aanvragen van de negen disciplines toegekend. Daarna wordt op de dezelfde wijze de tweede aanvraag van elke discipline toegekend, en vervolgens de derde, net zo lang totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • Wanneer hoor ik of ik ben toegelaten tot fase 2?

  Binnen 7 weken na ontvangst van het ontwikkelplan maakt het bestuur het besluit overde toelating tot fase 2 bekend aan de aanvrager.

 • Hoelang duurt het voordat ik uitslag krijg?

  Wanneer de activiteiten volgens de aanvraag zijn uitgevoerd en er is voldaan aan alle subsidieverplichtingen, stelt het AFK de subsidie binnen zestien weken vast. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. De aanvrager krijgt daarvan bericht.

 • Uitleg termen
 • Wat wordt er bedoeld met jonge organisaties?

  De regeling Ontwikkeling is bedoeld voor de versterking van organisaties die nog relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar). Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk, zie de toelichting op de regeling voor meer informatie.

 • Wat betekent activiteiten in continuïteit uitvoeren?

  Dit betekent dat de activiteiten die een organisatie presenteert of produceert uitgevoerd worden zonder dat daar grote tussenpozen in zitten. Bij het aanvragen van meerjarige subsidies is dit een belangrijk aspect om de behoefte van een organisatie voor structurele financiering te onderbouwen.

 • Wat is een trackrecord?

  Dat is een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en het bereikte publiek in brede zin van twee (kalender)jaren of twee seizoenen direct voorafgaand aan het moment van indienen van de aanvraag.

 • Wat is een rechtsvoorganger?

  Dit is de (rechts)persoon/ organisatie, die eerst de rechten en verplichtingen droeg. Met andere woorden, de rechtspersoon die al bestond vóórdat een organisatorische verandering plaatsvindt.

 • Wat is een ontwikkelplan?

  Een ontwikkelplan mag maximaal 5 pagina’s zijn. Dit maximum is inclusief eventuele inhoudsopgave, foto’s etc. Het plan moet ingaan op de artistieke en zakelijke ontwikkeling en de ontwikkeling op het gebied van publiek of deelnemers. Naast het ontwikkelplan voeg je een begroting bij.

 • Beoordeling & Criteria
 • Wat zijn de criteria?

  Bij het toetsen aan de criteria staat de aanvraag centraal. Het ontwikkelplan en het ondernemingsplan moeten het vertrouwen geven dat de organisatie zich gedurende de subsidieperiode kan versterken en verder ontwikkelen.

  Fase 1: In fase 1 wordt de aanvraag uitsluitend beoordeeld op het criterium Ontwikkeling. Dit gebeurt door een medewerker van het AFK en twee adviseurs, op basis van het ontwikkelplan met bijlagen en een gesprek. Zie voor meer informatie de toelichting op de regeling.

  Fase 2: In fase 2 wordt de (aangevulde) aanvraag verder beoordeeld op de overige criteria: Artistiek belang, Uitvoerbaarheid, Bereik & diversiteit. Zie voor meer informatie de toelichting op de regeling.

 • Hoe wordt er beoordeeld op Ontwikkeling?

  a. Ontwikkeldoel

  In hoeverre heeft de aanvrager een duidelijke en realistisch onderbouwde ontwikkeling voor ogen, op artistiek en zakelijk vlak, en op het gebied van publiek of deelnemers? Wordt daarbij de uitgangssituatie duidelijk in beeld gebracht, de noodzaak voor de beoogde ontwikkeling onderbouwd en is er een realistisch einddoel geformuleerd?

  b. Plan van aanpak

  Worden er stappen beschreven om het ontwikkeldoel te behalen, en zijn deze concreet en realistisch? Passen de stappen bij de uitgangssituatie en het einddoel van de ontwikkeling?

 • Na afloop
 • Wat als ik het niet eens ben met de beslissing?

  Het AFK heeft een regeling voor bezwaarprocedures en een onafhankelijke bezwaarcommissie onder leiding van een jurist. Hier kun je bezwaar maken tegen subsidiebesluiten. De bezwaarprocedure kun je vinden onder ‘Integriteit en Verantwoording.’

 • Als mijn aanvraag is toegekend, mag ik dan nog projectaanvragen bij het AFK doen?

  Het is niet mogelijk om naast de regeling Ontwikkeling aanvullende projectsubsidies bij het AFK aan te vragen. Neem alle relevante activiteiten dus op in de aanvraag voor de regeling Ontwikkeling.