Veelgestelde vragen Tweejarige subsidies

 • Algemeen
 • Voor wie is de regeling Tweejarige subsidies?
  De regeling ondersteunt relatief nieuwe organisaties in opbouw. Ze bestaan op het moment van aanvragen minimaal twee jaar en maximaal zes jaar in hun huidige (rechts)vorm. Er is bovendien een aantoonbaar track record aanwezig van activiteiten in de discipline waarvoor wordt aangevraagd van minimaal twee jaar. Binnen dat track record vallen ten minste twee toekenningen van eerder gedane aanvragen bij het AFK of een andere Nederlandse publieke of private subsidieverstrekker voor de uitvoering van een project in de discipline(s) waarvoor een subsidie op grond van deze regeling wordt aangevraagd.
 • Minimaal twee jaar bestaan, wat betekent dat precies?
  De organisatie die subsidie aanvraagt bestaat op de uiterste datum van indiening (3 oktober 2016) minimaal twee jaar. Dat betekent dat de organisatie vóór 4 oktober 2014 is opgericht. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de statuten van de organisatie die aanvraagt, en de datum van oprichting die daarin staat vermeld. Als een organisatie korter dan twee jaar bestaat, kan in uitzonderlijke gevallen ook de bestaansperiode van een rechtsvoorganger van de aanvrager meetellen. In dat geval moet aan een aantal strikte voorwaarden zijn voldaan, die staan beschreven op pagina 3 van de toelichting op de regeling, onder het kopje ‘Twee tot zes jaar bestaan’. Als u twijfelt of u daaraan voldoet, neem dan voordat u een aanvraag indient contact op met één van onze secretarissen.
 • Maximaal zes jaar bestaan, wat betekent dat precies?
  De organisatie die subsidie aanvraagt bestaat op de uiterste datum van indiening (3 oktober 2016) maximaal zes jaar. Dat betekent dat de organisatie na 2 oktober 2010 is opgericht. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de statuten van de organisatie die aanvraagt, en de datum van oprichting die daarin staat vermeld. Als u twijfelt of u daaraan voldoet, neem dan voordat u een aanvraag indient contact op met één van onze secretarissen.
 • Welke organisaties kunnen aanvragen?
  Aanvragen kunnen worden ingediend door producerende organisaties (zoals bijvoorbeeld theatergroepen, dansgezelschappen, muziekensembles en medialabs), presenterende organisaties (zoals podia, festivals, tentoonstellingsruimten en digitale platforms), erfgoedorganisaties, talentontwikkelaars, ontwikkelinstellingen en organisaties voor cultuureducatie. De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn die in Amsterdam gevestigd is, zowel volgens de statuten als blijkens het bezoekadres.
 • Waarvoor is de regeling Tweejarige subsidies bedoeld?
  De Tweejarige subsidie wordt in ieder geval ingezet voor activiteiten die gericht zijn op versterking en professionalisering van de organisatie in artistiek-inhoudelijk en zakelijk opzicht en/of in publieksbereik. De organisatie werkt daarbij in twee jaar toe naar een duidelijk omschreven doel. Daarnaast kan de subsidie desgewenst ook worden ingezet voor reguliere activiteiten (programmering, productie, presentatie, talentontwikkeling et cetera) van een organisatie. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd vinden plaats tussen 16 februari 2017 en 31 december 2018.
 • Wat is het totaal beschikbare subsidiebedrag?
  Het totaal beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) is € 1.000.000 per jaar. In totaal is voor de periode 2017-2018 dus € 2.000.000 beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over twee commissies (Podiumkunsten en Letteren / Visuele kunsten) die elk een subsidieplafond van € 500.000 per jaar hebben. Voor de periode 2019-2020 is binnen het Kunstenplan eenzelfde totaalbedrag beschikbaar, waarvoor dan opnieuw aanvragen kunnen worden ingediend.
 • Wat is het doel van de regeling?
  De regeling is met name bedoeld om dynamiek, nieuwe instroom en doorstroom in de Amsterdamse culturele sector te bevorderen. De regeling geeft relatief nieuwe, jonge kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid om hun activiteiten in een aantal jaar te versterken en zich verder te professionaliseren op zowel artistiek als zakelijk vlak en op het gebied van publieksbereik. Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling verder uitgroeien en zich klaarstomen voor de toekomst.
 • Aanvragen
 • Wanneer gaat het formulier open en wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
  Het aanvraagformulier 2017-2018 gaat op 1 september 2016 open, aanvragen moeten voor 3 oktober 2016, 17:00 uur zijn ingediend.
 • Binnen welke disciplines kan er worden aangevraagd?
  Aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten in één van de volgende disciplines: muziek, muziektheater, theater, dans, erfgoed (musea), BFNA (beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur), film, letteren, cultuureducatie of cross-over/multidisciplinaire kunstvormen. De aanvragen worden behandeld in twee multidisciplinaire commissies (Visuele kunsten en Podiumkunsten & letteren).
 • Wie wordt mijn contactpersoon?
  Iedere discipline heeft een secretaris, die tevens als aanspreekpunt voor de aanvragers fungeert. De secretaris speelt een belangrijke rol in de voorbereiding, begeleiding en verwoording van de argumentatie van de commissie in een advies, maar oordeelt zelf niet mee. Voor praktische vragen kunt u zich ook wenden tot de teammedewerker van uw discipline. De secretaris en teammedewerker van uw discipline kunt u vinden op medewerkerspagina van het AFK.
 • Uit welke onderdelen bestaat mijn aanvraag?
  De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: a. algemene gegevens en statuten b. ondernemingsplan c. ontwikkelplan d. samenvatting en overzicht van activiteiten e. tweejaren begroting van het ondernemingsplan en het ontwikkelplan f. track record van twee kalenderjaren of twee seizoenen waaruit blijkt dat de aanvrager of zijn rechtsvoorganger, aantoonbaar actief is geweest in de discipline(s) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; g. inhoudelijke en financiële jaarverantwoordingen over2014 en 2015, inclusief goedkeurende controleverklaring van een gecertificeerde accountant; h. twee besluiten waaruit blijkt dat de aanvrager of zijn rechtsvoorganger in de drie jaren voorafgaand aan deze aanvraag tenminste twee maal subsidie heeft ontvangen.
 • Als ik de subsidie alleen wil gebruiken voor ontwikkelactiviteiten, en niet voor mijn reguliere activiteiten, moet ik dan toch een ondernemingsplan indienen?
  Ja, u dient altijd een ontwikkelplan én een ondernemingsplan in. Ontwikkeling vindt immers altijd plaats in wisselwerking met de reguliere activiteiten.
 • Hoeveel subsidie per jaar kan ik aanvragen?
  De hoogte van de subsidie ligt tussen € 20.000 en € 100.000 per jaar, maar bedraagt nooit meer dan 50% van de volledige ingediende jaarlijkse exploitatiebegroting in 2017 respectievelijk 2018. Aanvragen worden per definitie geweigerd als het aangevraagde bedrag onder de € 20.000 ligt.
 • Moeten mijn inhoudelijke en financiële jaarverantwoordingen worden aangeleverd met een verklaring van de accountant?
  Ja, de inhoudelijke en financiële jaarverantwoordingen over 2014 en 2015, inclusief goedkeurende controleverklaring van een gecertificeerde accountant of samenstellingsverklaring vanuit de accountant moet onderdeel uitmaken van de aanvraag.
 • Beoordelen
 • Wie zitten er in de twee adviescommissies?
  De adviescommissies bestaan uit – per commissie - tenminste drie adviseurs die het AFK gericht op de meerjarige subsidies heeft geworven. Deze adviseurs zijn geselecteerd op basis van hun professionele deskundigheid in één of meer relevante disciplines binnen de kunsten. Indien een adviescommissie het nodig acht, kan zij een adviseur met specifieke expertise om advies vragen. De commissies staan onder leiding van niet-meestemmende voorzitters met een breder maatschappelijk profiel. Meer informatie over de achtergronden van de adviseurs en voorzitters zijn te vinden op onze website.
 • Hoe werkt de beoordeling?
  De beoordeling vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase beoordelen de adviseurs alleen het ontwikkelplan, en bijbehorend track record. Dit gebeurt op basis van de criteria zoals beschreven in de regeling en toelichting. Alleen als dit plan minimaal als voldoende wordt beoordeeld, volgt de tweede fase van de beoordeling. In fase twee beoordeelt de adviescommissie van de betreffende aanvragen vervolgens het ondernemingsplan op basis van de criteria in de regeling en toelichting, in samenhang met onder meer de tweejarige begroting. Daarna vindt de eindafweging plaats. Voor die aanvragen die zijn doorgegaan naar fase twee, worden de beoordelingen van het ontwikkel- en het ondernemingsplan bij elkaar opgeteld en de aanvragen op volgorde gezet. Op basis daarvan bepaalt de commissie welke aanvragen voor honorering in aanmerking komen. Als er binnen de commissie genoeg budget is worden alle aanvragen die voor honorering in aanmerking komen toegekend. Als er daartoe te weinig budget is, kunnen ook positief beoordeelde aanvragen worden afgewezen. Na afronding van de beoordeling brengen de voorzitters het advies van de commissies uit aan het bestuur van het AFK, dat op basis daarvan de subsidiebesluiten neemt.
 • Procedure
 • Binnen welke termijn wordt de aanvraag behandeld (en wanneer kunnen aanvragers de uitslag tegemoet zien)?
  De aanvraag wordt binnen 26 weken behandeld. De besluiten worden op 15 februari 2017 gepubliceerd. Het AFK heeft de mogelijkheid om de behandelingstermijn zo nodig eenmalig met zes weken te verlengen, mits het fonds de aanvrager daarvan tijdig op de hoogte stelt.
 • Worden de voorlopige besluiten gecommuniceerd en is er de gelegenheid om daar op te reageren?
  Om de behandelingstermijn van de Tweejarige regeling redelijk kort te kunnen houden, ontvangt u direct het definitieve advies en besluit. Voorafgaand aan het besluit heeft u dus geen mogelijkheid om te reageren.
 • Kan ik bezwaar maken tegen een besluit?
  Ja, het AFK heeft een regeling voor bezwaarprocedures en een onafhankelijke bezwaarcommissie onder leiding van een ter zake kundige jurist. Hier kunt u bezwaar maken tegen subsidiebesluiten. De bezwaarregeling kunt u vinden op de website van het AFK.
 • Wordt er aanvullende informatie opgevraagd als zaken onduidelijk zijn?
  Er kan door het AFK géén aanvullende informatie worden opgevraagd, omdat het belangrijk is dat alle aanvragers gelijke mogelijkheden krijgen en gelijk worden behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de aanvraag tijdig en compleet wordt ingeleverd. Op 3 oktober om 17.00 uur dient de aanvraag vergezeld van alle vereiste bijlagen volledig ingevuld te zijn ingeleverd.
 • Overig
 • Kan ik naast de Tweejarige subsidie ook projectsubsidie aanvragen?
  Ja, organisaties kunnen naast de Tweejarige subsidie ook projectsubsidies aanvragen bij het AFK, mits het niet om dezelfde activiteiten, onderdelen van die activiteiten of dezelfde kosten gaat. Indien een organisatie bijvoorbeeld een Tweejarige subsidie ontvangt voor een evenement, een productie of een programmareeks, is het niet mogelijk om een projectsubsidie voor de cultuureducatieve aspecten of de randprogrammering van datzelfde evenement, diezelfde productie danwel programmareeks aan te vragen. Wel is het mogelijk om voor een ander evenement, een andere productie of programmareeks een projectsubsidie aan te vragen.
 • Kan ik naast de Tweejarige subsidie vanaf 2017 ook gebruik maken van de regeling projectsubsidies Innovatie?
  Nee, daar kunt u geen gebruik van maken. Die regeling is alleen bedoeld voor organisaties met een Vierjarige subsidie van het AFK en de vier cultuurhuizen in de A-bis.
 • Kan ik ook een aanvraag voor Tweejarige subsidie indienen als ik een Vierjarige subsidie van een landelijk fonds of OCW ontvang in de periode 2017-2020?
  Nee, in dat geval kunt u geen Tweejarige subsidie bij het AFK aanvragen, omdat de tweejarige regeling bedoeld is voor relatief nieuwe organisaties en zich richt op versterking en professionalisering.
 • Wat gebeurt er ná 2018?
  In 2018 kunnen opnieuw aanvragen voor Tweejarige subsidie bij het AFK worden ingediend voor de periode 2019-2020. U kunt die aanvraag ook doen, als u in de periode 2017-2018 al een Tweejarige subsidie van het AFK heeft ontvangen. Over de precieze voorwaarden informeren we u in de loop van 2018.
 • Hoe kunnen we het AFK kennis laten maken met onze organisatie? Kunnen we adviseurs ook uitnodigen voorafgaand aan de beoordeling?
  U kunt de adviseurs voor de Tweejarige subsidies een uitnodiging sturen voor activiteiten die u de komende maanden organiseert. Secretarissen van het AFK en/of andere medewerkers kunt u desgewenst ook voor activiteiten uitnodigen, al zijn zij niet degenen die straks uw aanvraag daadwerkelijk beoordelen.