Veelgestelde vragen Tweejarige subsidies

 • Algemeen
 • Voor wie is de regeling Tweejarige subsidies?
  De regeling ondersteunt relatief nieuwe organisaties in opbouw. Ze bestaan op het moment van aanvragen minimaal twee jaar en maximaal zes jaar in hun huidige (rechts)vorm. Ze zijn bovendien minimaal twee jaar actief in de discipline waarvoor wordt aangevraagd. Dit wordt in de aanvraag weergegeven in het ‘track record’: een overzicht van de gerealiseerde activiteiten en publiek in de afgelopen twee kalenderjaren of twee seizoen. Onderdeel van dat track record zijn ook ten minste twee toekenningen van eerder gedane aanvragen bij het AFK of een andere Nederlandse publieke of private subsidieverstrekker voor de uitvoering van een project in de discipline(s) waarvoor een subsidie op grond van deze regeling wordt aangevraagd.
 • Minimaal twee jaar bestaan, wat betekent dat precies?
  De organisatie die subsidie aanvraagt bestaat op de uiterste datum van indiening (2 juli 2018) minimaal twee jaar. Dat betekent dat de organisatie vóór 3 juli 2016 is opgericht. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de statuten van de organisatie die aanvraagt, en de datum van oprichting die daarin staat vermeld. Het gaat dus om de periode waarin de organisatie in zijn huidige rechtsvorm bestaat; niet alleen om de periode waarin activiteiten zijn uitgevoerd. Dit heeft te maken met de aard en het doel van de tweejarige subsidie. Als een organisatie korter dan twee jaar bestaat, kan in uitzonderlijke gevallen ook de bestaansperiode van een rechtsvoorganger van de aanvrager meetellen. In dat geval moet aan een aantal strikte voorwaarden zijn voldaan, die staan beschreven onderaan pagina 2 van de toelichting op de regeling, onder het kopje ‘Twee tot zes jaar bestaan’. Als u twijfelt of u daaraan voldoet, neem dan voordat u een aanvraag indient contact op met één van onze secretarissen.
 • Maximaal zes jaar bestaan, wat betekent dat precies?
  De organisatie die subsidie aanvraagt bestaat op de uiterste datum van indiening (2 juli 2018) maximaal zes jaar. Dat betekent dat de organisatie na 1 juli 2012 is opgericht. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de statuten van de organisatie die aanvraagt, en de datum van oprichting die daarin staat vermeld. Als u twijfelt of u daaraan voldoet, neem dan voordat u een aanvraag indient contact op met één van onze secretarissen.
 • Welke organisaties kunnen aanvragen?
  Aanvragen kunnen worden ingediend door producerende organisaties (zoals bijvoorbeeld theatergroepen, dansgezelschappen, muziekensembles en medialabs), presenterende organisaties (zoals podia, festivals, tentoonstellingsruimten en digitale platforms), erfgoedorganisaties, talentontwikkelaars, ontwikkelinstellingen en organisaties voor cultuureducatie. De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn die in Amsterdam gevestigd is, zowel volgens de statuten als blijkens het bezoekadres.
 • Waarvoor kan je binnen de regeling Tweejarige subsidies aanvragen?
  De Tweejarige subsidie wordt in ieder geval ingezet voor activiteiten die gericht zijn op versterking en ontwikkeling van de organisatie in artistiek-inhoudelijk en zakelijk opzicht en/of in publieksbereik. De organisatie werkt daarbij in twee jaar toe naar een duidelijk omschreven doel. Daarnaast kan de subsidie desgewenst ook worden ingezet voor reguliere activiteiten (programmering, productie, presentatie, talentontwikkeling et cetera) van een organisatie. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd vinden plaats tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020.
 • Wat is het totaal beschikbare subsidiebedrag?
  Het totaal beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) is € 1.000.000 per jaar. In totaal is voor de periode 2019-2020 dus € 2.000.000 beschikbaar. Dit is gelijk aan de huidige periode. Dit bedrag is gelijkelijk verdeeld over twee commissies (Podiumkunsten en Letteren / Visuele kunsten) die elk een subsidieplafond van € 500.000 per jaar hebben.
 • Wat is het doel van de regeling?
  De regeling is met name bedoeld om dynamiek, nieuwe instroom en doorstroom in de Amsterdamse culturele sector te bevorderen. De regeling geeft relatief nieuwe, jonge kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid om hun activiteiten in een aantal jaar te versterken en zich verder te ontwikkelen op zowel artistiek als zakelijk vlak en op het gebied van publieksbereik. Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling verder uitgroeien en zich klaarstomen voor de toekomst.
 • Aanvragen
 • Wanneer gaat het formulier open en wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
  Het aanvraagformulier 2017-2018 gaat op 1 juni 2018 open, aanvragen moeten voor 2 juli 2018, 17:00 uur zijn ingediend.
 • Binnen welke disciplines kan er worden aangevraagd?
  Aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten in één van de volgende disciplines: muziek, muziektheater, theater, dans, erfgoed (musea), BFNA (beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur), film, letteren, cultuureducatie of cross-over/multidisciplinaire kunstvormen. De aanvragen worden behandeld in twee multidisciplinaire commissies (Visuele kunsten en Podiumkunsten & letteren).
 • Wie wordt mijn contactpersoon?
  Iedere discipline heeft een secretaris, die tevens als aanspreekpunt voor de aanvragers fungeert. De secretaris speelt een belangrijke rol in de voorbereiding, begeleiding en verwoording van de argumentatie van de commissie in een advies, maar oordeelt zelf niet mee. Voor praktische vragen kunt u zich ook wenden tot de teammedewerker van uw discipline. De secretaris en teammedewerker van uw discipline kunt u vinden op medewerkerspagina van het AFK.
 • Uit welke onderdelen bestaat mijn aanvraag?
  De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: a. algemene gegevens en statuten b. ondernemingsplan met ontwikkelactiviteiten en reguliere activiteiten c. samenvatting en overzicht van activiteiten d. tweejaren begroting van het ondernemingsplan e. track record van twee kalenderjaren of twee seizoenen waaruit blijkt dat de aanvrager of zijn rechtsvoorganger, aantoonbaar actief is geweest in de discipline(s) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; f. inhoudelijke en financiële jaarverantwoordingen over 2016 en 2017, inclusief samenstellingsverklaring, danwel een door een gecertificeerde accountant afgegeven beoordelingsverklaring of goedkeurende controleverklaring; g. twee besluiten waaruit blijkt dat de aanvrager of zijn rechtsvoorganger in de drie jaren voorafgaand aan deze aanvraag tenminste twee maal subsidie heeft ontvangen.
 • Hoeveel subsidie per jaar kan ik aanvragen?
  De hoogte van de subsidie ligt tussen € 20.000 en € 100.000 per jaar, maar bedraagt nooit meer dan 50% van de volledige ingediende jaarlijkse exploitatiebegroting in 2019 respectievelijk 2020. Aanvragen worden per definitie geweigerd als het aangevraagde bedrag onder de € 20.000 ligt.
 • Als ik de subsidie alleen wil gebruiken voor ontwikkelactiviteiten, en niet voor mijn reguliere activiteiten, moet ik dan toch in het plan mijn reguliere activiteiten beschrijven?
  Ja, u dient altijd een plan voor uw gehele programma van het totaal van uw activiteiten in, inclusief ontwikkelactiviteiten. De ontwikkelactiviteiten en reguliere activiteiten worden in samenhang beoordeeld. Ontwikkeling vindt immers altijd plaats in wisselwerking met de reguliere activiteiten.
 • Moeten mijn inhoudelijke en financiële jaarverantwoordingen worden aangeleverd met een verklaring van de accountant?
  De inhoudelijke en financiële jaarverantwoordingen over 2016 en 2017, inclusief samenstellingsverklaring, danwel een door een gecertificeerde accountant afgegeven beoordelingsverklaring of goedkeurende controleverklaring moet onderdeel uitmaken van de aanvraag.
 • Beoordelen
 • Wie zitten er in de twee adviescommissies?
  De adviescommissies bestaan uit – per commissie - tenminste drie adviseurs die het AFK gericht op de meerjarige subsidies heeft geworven. Deze adviseurs zijn geselecteerd op basis van hun professionele deskundigheid in één of meer relevante disciplines binnen de kunsten. Indien een adviescommissie het nodig acht, kan zij een adviseur met specifieke expertise om advies vragen. De commissies staan onder leiding van niet-meestemmende voorzitters met een breder maatschappelijk profiel. Meer informatie over de achtergronden van de adviseurs en voorzitters zijn te vinden op onze website.
 • Hoe werkt de beoordeling?
  De aanvraag is leidend voor toetsing of een organisatie in aanmerking komt voor subsidie. Het is dus van belang dat de aanvraag helder is en een goed en volledig beeld geeft van de activiteiten die de organisatie wil ondernemen. Als de aanvraag aan de formele vereisten voldoet en in behandeling is genomen, vindt de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag plaats door de adviescommissie. Op basis van de beoordeling deelt de adviescommissie de aanvragen in in de categorie ‘honoreren’ of de categorie ‘niet honoreren’ en plaatst ze in een rangorde. De subsidie wordt volgens deze rangschikking aan aanvragers in de categorie ‘honoreren’ toegekend, totdat het subsidieplafond is bereikt. Als er daartoe te weinig budget is, kunnen ook positief beoordeelde aanvragen worden afgewezen. Na afronding van de beoordeling brengen de voorzitters het advies van de commissies uit aan het bestuur van het AFK, dat op basis daarvan de subsidiebesluiten neemt.
 • Procedure
 • Binnen welke termijn wordt de aanvraag behandeld (en wanneer kunnen aanvragers de uitslag tegemoet zien)?
  De aanvraag wordt binnen 26 weken behandeld. De besluiten worden op 3 december 2018 gepubliceerd. Het AFK heeft de mogelijkheid om de behandelingstermijn zo nodig eenmalig met zes weken te verlengen, mits het fonds de aanvrager daarvan tijdig op de hoogte stelt.
 • Worden de voorlopige besluiten gecommuniceerd en is er de gelegenheid om daar op te reageren?
  Om de behandelingstermijn van de Tweejarige regeling redelijk kort te kunnen houden, ontvangt u direct het definitieve advies en besluit. Voorafgaand aan het besluit heeft u dus geen mogelijkheid om te reageren.
 • Kan ik bezwaar maken tegen een besluit?
  Ja, het AFK heeft een regeling voor bezwaarprocedures en een onafhankelijke bezwaarcommissie onder leiding van een ter zake kundige jurist. Hier kunt u bezwaar maken tegen subsidiebesluiten. De bezwaarregeling kunt u vinden op de website van het AFK.
 • Wordt er aanvullende informatie opgevraagd als zaken onduidelijk zijn?
  Er kan door het AFK géén aanvullende informatie worden opgevraagd, omdat het belangrijk is dat alle aanvragers gelijke mogelijkheden krijgen en gelijk worden behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de aanvraag tijdig en compleet wordt ingeleverd. Op 2 juli om 17.00 uur dient de aanvraag vergezeld van alle vereiste bijlagen volledig ingevuld te zijn ingeleverd.
 • Overig
 • Kan ik naast de Tweejarige subsidie ook projectsubsidie aanvragen?
  Ja, organisaties kunnen naast de Tweejarige subsidie ook projectsubsidies aanvragen bij het AFK, mits het niet om dezelfde activiteiten, onderdelen van die activiteiten of dezelfde kosten gaat. Indien een organisatie bijvoorbeeld een Tweejarige subsidie ontvangt voor een evenement, een productie of een programmareeks, is het niet mogelijk om een projectsubsidie voor de randprogrammering van datzelfde evenement, diezelfde productie danwel programmareeks aan te vragen. Wel is het mogelijk om voor een ander evenement, een andere productie of programmareeks een projectsubsidie aan te vragen.
 • Kan ik naast de Tweejarige subsidie vanaf 2019 ook gebruik maken van de regeling projectsubsidies Innovatie?
  Nee, daar kunt u geen gebruik van maken. Die regeling is alleen bedoeld voor organisaties met een Vierjarige subsidie van het AFK en de vier cultuurhuizen in de A-bis.
 • Kan ik ook een aanvraag voor Tweejarige subsidie indienen als ik een Vierjarige subsidie van een landelijk fonds of OCW ontvang in de periode 2017-2020?
  Nee, in dat geval kunt u geen Tweejarige subsidie bij het AFK aanvragen, omdat de tweejarige regeling bedoeld is voor relatief nieuwe organisaties en zich richt op versterking en ontwikkeling.
 • Hoe kunnen we het AFK kennis laten maken met onze organisatie? Kunnen we adviseurs ook uitnodigen voorafgaand aan de beoordeling?
  De beoordeling vindt plaats naar aanleiding van de ingediende aanvraag inclusief bijlagen. Daarnaast staat het u vrij om de adviseurs voor de Tweejarige subsidies een uitnodiging sturen voor openbare activiteiten die u de komende maanden organiseert (voorstellingen, tentoonstellingen et cetera). Secretarissen van het AFK en/of andere medewerkers kunt u desgewenst ook voor activiteiten uitnodigen, al zijn zij niet degenen die straks uw aanvraag daadwerkelijk beoordelen.