Kunstenplan 2021-2024

In het Amsterdamse Kunstenplan 2021-2024 ontvangen in totaal 162 kunst- en cultuurinstellingen een vierjarige subsidie voor de periode 2021-2024. Het gaat om culturele organisaties zoals musea, theaters, filmhuizen, podia, festivals, culturele platforms, gezelschappen, erfgoedinstellingen en organisaties voor cultuureducatie. Kunstinstellingen worden gefinancierd in alle disciplines, van groot tot klein, zeer gerenommeerd of relatief jong en nieuw in het Kunstenplan, en zijn verdeeld over de hele stad.

Systematiek verdeling subsidies

Een deel van de vierjarig ondersteunde instellingen maakt onderdeel uit van de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) en ontvangt een subsidie van de gemeente. De Amsterdamse Kunstraad beoordeelt de aanvragen voor de Amsterdam Bis en brengt hierover advies uit aan het gemeentebestuur. Een ander deel van de Kunstenplaninstellingen ontvangt een subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). De huidige kunstenplansystematiek is tot stand gekomen op basis van het coalitieakkoord 2014-2018. Toen is besloten om de beleidsvisie op kunst en cultuur door het gemeentebestuur te laten vaststellen, maar de verdeling van de subsidies meer op afstand van de politiek te plaatsen.

AFK als onafhankelijk uitvoerder

De aanvragen voor zowel de Amsterdam Bis als de regeling vierjarige subsidies van het AFK worden beoordeeld op basis van dezelfde criteria. De regeling met de criteria is door het college en de gemeenteraad vastgesteld. Het AFK heeft een gedelegeerde bestuursbevoegdheid en voert de regeling vervolgens zelf uit: we beoordelen, adviseren en besluiten over alle ingediende aanvragen. Als zelfstandig bestuursorgaan garandeert het AFK zo een onafhankelijk deskundigenoordeel over kunst dat niet wordt beïnvloed door politieke voorkeur of lobby.

Vierjarige subsidies ‘21-‘24 bij het AFK

De vierjarige subsidies zijn één van de verschillende financieringsvormen van het AFK, naast bijvoorbeeld projectsubsidies en ontwikkelsubsidies voor (jonge) organisaties. De doelgroep, criteria en voorwaarden om subsidie aan te vragen zijn vastgelegd in een regeling. De regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 van het AFK is bedoeld voor professionele organisaties die in continuïteit werken. Op 3 augustus 2020 heeft het AFK de 206 besluiten over de vierjarige aanvragen bekend gemaakt. De 126 (oorspronkelijk 115 + 11 extra theaterorganisaties) toekenningen vormen bij elkaar een levendig en gevarieerd kunstenlandschap. Meer weten over de vierjarige subsidies ’21-‘24? Kijk ook bij de Veelgestelde vragen.

Openbare subsidiebesluiten en werkwijze

Het totale ondersteunde aanbod heeft groot artistiek belang én belang voor de stad, is goed uitvoerbaar en voldoende cultureel divers en is aansprekend voor een breed publiek in de hele stad. De subsidiebesluiten met adviezen van onafhankelijk samengestelde commissies zijn aan de aanvragers verzonden en op de AFK website gepubliceerd. Ze zijn vergezeld van een algemene inleiding en een inleiding per discipline. Deze inleidingen duiden de ontwikkelingen in de ontvangen aanvragen als achtergrond bij de keuzes per commissie. Ten behoeve van de transparantie wordt in de algemene inleiding en de toelichting op de regeling de werkwijze van de adviescommissies beschreven. De regeling, adviezen en inleidingen zijn op de AFK website te lezen. Meer lezen over de werkwijze van het AFK en de adviescommissies? Ga naar de Veelgestelde vragen Vierjarige subsidies ‘21-’24

Tenderprocedure en integrale afweging

De vierjarige subsidies bij het AFK worden verdeeld door middel van een ‘tenderprocedure’. Dit is in het bestuursrecht de gebruikelijke, verplichte manier voor het gelijktijdig en eerlijk verdelen van schaarse middelen. Binnen een tenderprocedure staan gelijke kansen voor alle aanvragers centraal. De adviescommissies van het AFK maken bij de behandeling van subsidieaanvragen een afweging op basis van vooraf opgestelde criteria. Deze beoordelingscriteria zijn een directe weerslag van wat de gemeente het belangrijkste voor de stad vindt, zoals vastgelegd in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024. Meer lezen over de tenderprocedure, criteria of het beoordelingsproces? Zie de Veelgestelde vragen Vierjarige subsidies ‘21-’24.

Adviescommissies en budgetten 

Advisering over de aanvragen gebeurt in commissies van onafhankelijke deskundigen. Net als in de wetenschap vindt beoordeling plaats op basis van intersubjectieve ‘peer review’. De kennis van de adviseurs sluit aan bij de beoordelingscriteria voor 2021-2024 en de verwachte aanvragen. Het AFK werkt met onafhankelijke voorzitters van buiten de culturele sector, die het beoordelingsproces objectief leiden en bewaken. In de regeling zijn subsidieplafonds per discipline/commissie vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en gecommuniceerd in de krant en op de website van het AFK. Door de plafonds wordt de pluriformiteit van het culturele landschap gewaarborgd, het is hierdoor namelijk niet mogelijk dat één discipline al het beschikbare geld krijgt.

De vierjarige subsidies in relatie tot andere AFK regelingen

De vierjarige regeling maakt onderdeel uit van een breder palet aan financieringsmogelijkheden van het AFK. Belangrijk daarin zijn de ontwikkelsubsidies voor jonge organisaties (voorheen de tweejarige subsidies) en de projectsubsidies. Projectsubsidies zijn er voor zowel individuele makers als organisaties zonder meerjarige subsidie en zorgen voor de dynamiek in en toekomst van de sector. Deze verschillende subsidiemogelijkheden werken onderling als communicerende vaten en zijn essentieel voor de culturele keten: huidige toonaangevende en vierjarig gefinancierde makers en organisaties hebben hun praktijk in oorsprong opgebouwd vanuit stedelijke projectsubsidies en ontwikkelsubsidies. Dat geldt voor alle nieuwkomers in het Kunstenplan ’21-’24, en ook voor ontwikkelingen in de sector op het gebied van diversiteit. Meer weten over de nieuwe ontwikkelsubsidies? Kijk bij de Veelgestelde vragen regeling Ontwikkeling.