Veelgestelde vragen Projectsubsidie Cultuurmakers

 • Algemeen
 • Wie of wat is een Cultuurmaker?

  Een Cultuurmaker is een persoon die actief deelneemt aan kunst en cultuur in de vrije tijd vanuit passie, bevlogenheid, liefhebberij of betrokkenheid en dus niet als baan of onder schooltijd. Dit wordt ook wel amateurkunst genoemd. Stichtingen en verenigingen kunnen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor een project van hun vrijetijdsgezelschap. Ben je een actieve buurtbewoner of lid van een actieve gemeenschap? Organiseer je brei-avonden, dansworkshops of iets anders creatief? Dan kun je ook als natuurlijk persoon een aanvraag indienen voor de Projectsubsidie Cultuurmakers.

  Een organiserende Cultuurmaker is iemand die bijvoorbeeld een cultureel buurtfestival organiseert waarbij de focus van het project ligt op de culturele activiteiten (en ontwikkeling) van de deelnemers. Gemeenschapskunst of community art vallen hier ook onder.

 • Wat voor verschillende subsidies zijn er voor Cultuurmakers?

  Er zijn verschillende regelingen bij het AFK voor Cultuurmakers. Met deze regelingen ondersteund het AFK Amsterdammers die in hun vrije tijd actief bezig zijn met kunst en cultuur vanuit interesse, passie of liefhebberij. Hieronder lichten we de verschillende regelingen kort toe:

  Deze regeling ondersteunt culturele en/of creatieve projecten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in de gemeente Amsterdam en toegankelijk zijn voor publiek. De nadruk in deze regeling ligt op het cultureel/creatief proces voor de deelnemers. Dit is een doorlopende regeling en kan op ieder moment aangevraagd worden.

  De regeling is gericht op het in groepsverband en in continuïteit beoefenen van kunst en cultuur in Amsterdam. Daaronder verstaan we dat je met enige regelmaat samenkomt, bijvoorbeeld één keer per week of één keer per maand. De subsidie kan worden ingezet om de vaste lasten van een gezelschap te betalen, zoals de kosten voor artistieke leiding of de huur van een repetitieruimte, in de kalenderjaren 2023 en 2024. Daarnaast kan de subsidie gebruikt worden voor het organiseren van openbaar toegankelijke concerten, voorstellingen, optredens, tentoonstellingen en bijeenkomsten binnen de gemeente Amsterdam. Het is één keer per twee jaar mogelijk om hiervoor aan te vragen, de eerst volgende mogelijkheid is 2024 voor de periode 2025-2026.

  Aan de projectsubsidie Cultuurmakers zijn nog drie andere mogelijkheden voor subsidie verbonden.

  • Ontwikkelplan

  Cultuurmakers met een stichting of vereniging die al wat langer bestaat (ten minste drie jaar) en die een kwaliteitsimpuls willen geven aan de eigen activiteiten en de eigen positie in het Amsterdamse veld versterken, kunnen een ontwikkelaanvraag indienen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld investeren in experimenteren met andere presentatievormen, werven van leden/deelnemers, het aantrekken van donateurs, het bereiken van nieuw publiek en de digitalisering van activiteiten en presentaties. Voor meer informatie zie de toelichting.

  Let op: ben je een organiserende cultuurmaker? Dan kun je onder de regeling Professionele kunst ook een Stipendium aanvraag indienen.

 • Wat is het doel van de regeling Projectsubsidie voor Cultuurmakers?

  De regeling Projectsubsidies Cultuurmakers heeft als doel om culturele en creatieve activiteiten met en voor Amsterdammers die in hun vrije tijd actief met kunst en cultuur bezig zijn te stimuleren en financieel te ondersteunen. Daarnaast heeft deze regeling als doel om de zichtbaarheid van kunst- en cultuurbeoefening in de vrije tijd binnen de gemeente Amsterdam te bevorderen.

 • Wat moet ik doen om geld te krijgen voor een project dat ik wil organiseren?

  Je kan geld krijgen voor je project in de vorm van een subsidie. Hiervoor kun je een aanvraag doen bij het AFK. Dit doe je als volgt:

  • Lees goed waarop de subsidieaanvraag wordt beoordeeld. Dit vind je in de toelichting op de regeling (zie downloads, zoek de beoordelingscriteria). Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.
  • Schrijf een projectplan en maak een sluitende begroting. In een projectplan beschrijf je het project: wat ga je/ jullie doen? Waarom? Hoe? Waar en met wie? zijn bijvoorbeeld belangrijke vragen. In de begroting laat je de kosten én de inkomsten zien. Een sluitende begroting betekent dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten.
  • Maak een MijnAFK-account aan, vul je gegevens in (natuurlijk persoon/ stichting/ vereniging), geef antwoorden op de vragen in het aanvraagformulier en upload je projectplan, de begroting en een bewijs van inschrijving in Amsterdam (Denk bijvoorbeeld aan een huurcontract, uittreksel gemeentelijke basisregistratie, een aangifte inkomstenbelasting of een bankafschrift. Het bewijsstuk mag niet ouder zijn dan twee maanden. Let op: maak hierbij je persoonlijke gegevens zoals BSN of een banksaldo onleesbaar). Daarnaast voeg je andere bijlagen toe, zoals een cv van de betrokken professionals, beeldmateriaal van voorgaande projecten, schetsen van decor of een link naar een filmpje. 
  • Verzend de aanvraag! Na uiterlijk 13 weken krijg je bericht of je de subsidie krijgt of niet.
  • Vind je het lastig om iets op papier te zetten? Dan mag je aanvullend aan het projectplan een filmpje toevoegen waarin jij of iemand anders (bijvoorbeeld deelnemers/ betrokken professionals) over het project vertellen. LET OP: een filmpje dient als aanvulling en is geen vervanging van het projectplan.
 • Ik doe voor het eerst een aanvraag voor een Projectsubsidie Cultuurmakers, waar moet ik beginnen?

  Wat goed dat je een aanvraag gaat doen! We helpen je graag op weg. Begin met het lezen van de toelichting op de regeling op onze website, hierin vind je alle informatie over hoe het AFK je project aanvraag beoordeelt. Mocht je nog zoekende zijn wat je precies in je projectplan wilt zetten of hoe je je plan vorm gaat geven kom dan naar onze Speeddates.  Als je concrete vragen hebt neem dan contact op met een Cultuurverkenner. Mocht je dan nog vragen hebben neem dan contact op met onze stafmedewerker Paula.

  Je kunt ook een aanvraag indienen bij de regeling Mijn Eerste Aanvraag. Deze snelle regeling biedt aanvragers die nog niet eerder subsidie van het AFK hebben ontvangen de mogelijkheid om hun project in een gesprek van dertig minuten live toe te lichten. Op korte termijn hoor je of het AFK bijdraagt aan het project of niet. 

 • Ik heb nog nooit een projectplan geschreven of een begroting opgesteld, wat nu?

  We helpen je graag op weg, bijvoorbeeld door je meer uitleg te geven over de subsidieregeling en alle zaken die nodig zijn voor het doen van een aanvraag. Hieronder alvast wat tips:

  • Je aanvraag wordt bekeken aan de hand van drie criteria: ‘Artistiek belang’, ‘Belang voor de stad’ en ‘Uitvoerbaarheid’. Wat deze criteria precies inhouden en welke subcriteria hieraan verbonden zijn lees je in de toelichting op de regeling. Lees de toelichting daarom voordat je een aanvraag indient. Heb je dan nog vragen? Zoek dan telefonisch of per mail contact!
  • Kom naar de speeddates. Hier kan je al je vragen stellen aan een van onze medewerkers. Deze organiseren wij een keer in de twee maanden, steeds in een ander stadsdeel. Meld je aan voor onze nieuwsflits om te zien wanneer de eerst volgende speeddates plaats vinden en meld je aan!
  • Vraag een Cultuurverkenner. Voor feedback, informatie en algemene vragen kun je een mail voor advies of een afspraak sturen naar een van onze Cultuurverkenners in de verschillende stadsdelen. Je vindt hun contactgegevens hier. Of neem met concrete vragen contact op met stafmedewerker Paula.
  • Vraag iemand uit je omgeving om mee te kijken. Een buitenstaander geeft vaak de beste tips of het plan goed duidelijk is.
 • Kan ik als Cultuurmaker ook indienen bij Mijn Eerste Aanvraag?

  Ja dat kan. De voorwaarde is dat de aanvrager nog niet eerder een subsidietoekenning van het AFK heeft gehad. Er moet minimaal één maand tussen het gesprek en de gewenste aanvangsdatum van het project zitten. Daarnaast kom je alleen in aanmerking wanneer je woonachtig bent in Amsterdam.

 • Ik wil een project organiseren voor kinderen, mag ik daarvoor ook een subsidie aanvragen?

  Onder cultuureducatie verstaan wij: (les)activiteiten voor jongeren tot 18 jaar die bijdragen aan het leren omgaan met kunst en cultuur (‘kennismaken’ en ‘ontwikkelen’). Sinds oktober 2023 draagt het AFK in de regeling Projectsubsidies Cultuurmakers weer bij aan buitenschoolse cultuureducatie. Het AFK draagt in de regeling Projectsubsidies Cultuurmakers niet bij aan binnenschoolse cultuureducatie.

 • Ik zit bij een gezelschap en wij willen graag leren hoe wij meer leden of nieuwe doelgroepen aantrekken, kunnen wij hier ook voor aanvragen?

  Dat kan. Hiervoor kun je een ontwikkelplan indienen. Dit is een plan waarin aan de hand van het gekozen thema een ontwikkel- of verdiepingsvraag, beginsituatie en einddoel zijn beschreven. Hierin worden de stappen en activiteiten uitgewerkt die je wilt doen om het einddoel te behalen. Het doel van het ontwikkelplan is je eigen activiteiten en de eigen positie als stichting of vereniging in het Amsterdamse veld een kwaliteitsimpuls te geven. Denk bijvoorbeeld aan: het ontwikkelen van een nieuwe website voor ledenwerving, onderzoek naar zakelijke ontwikkeling voor de organisatie of het geven van nieuwe invulling aan artistieke activiteiten of presentatievormen.  

  Meer informatie lees je in de toelichting op de regeling.

 • Als stichting of vereniging willen wij ons graag meer ontwikkelen, kunnen wij hier ook een subsidie voor aanvragen?

  Dat kan zeker. Voor inhoudelijke ontwikkeling, ontwikkeling op zakelijk-organisatorisch gebied of ontwikkeling op het gebied van publiek en deelnemers kun je een ontwikkelplan indienen. Dit is een plan waarin aan de hand van het gekozen thema een ontwikkel- of verdiepingsvraag, beginsituatie en einddoel zijn beschreven. Hierin worden de stappen en activiteiten uitgewerkt die je wilt doen om het einddoel te behalen. Het doel van het ontwikkelplan is je eigen activiteiten en de eigen positie als stichting of vereniging in het Amsterdamse veld een kwaliteitsimpuls te geven.

  Voor meer informatie lees de regeling en de toelichting, of contacteer de stafmedewerker Cultuurmakers.

 • Mogen wij als stichting ook subsidie aanvragen voor de vaste lasten?

  De kosten voor overhead mogen maximaal 7% van de totale begroting bedragen. Onder overhead verstaan we alle kosten die niet direct aan het primaire proces van het project toe te rekenen zijn, zoals kantoorhuisvesting, administratie, ICT, en kosten voor algemene en zakelijke leiding.

  Voor deze kosten kun je wel aanvragen bij de regeling Tweejarige Subsidies Cultuurmakers. De periode 2023-2024 loopt al. Je kan één keer per twee jaar deze regeling aanvragen. Mid 2024 kun je hiervoor weer aanvragen voor de periode 2025-2026.

 • Ik ben een autodidacte kunstenaar, ben ik dan Cultuurmaker?

  Een autodidacte kunstenaar is een kunstenaar die zijn kennis over het beoefenen van kunst heeft verkregen door zelfstudie en daar geen opleiding of begeleiding vanuit een educatieve organisatie heeft gehad. Bij de beoordeling of iemand professional is, kijken we niet alleen naar opleiding, maar ook naar ervaring. En of er sprake is van een (nastreven van) beroepsmatige uitoefening van kunst. Wanneer je beroepsmatig kunst beoefend en daarmee in levensonderhoud wil voorzien kom je niet in aanmerking voor de Cultuurmakers regelingen. LET OP: Als organiserend cultuurmaker kun je wel de Projectsubsidie aanvragen om in levensonderhoud te voorzien.

  Een organiserende cultuurmaker is iemand die bijvoorbeeld een cultureel buurtfestival organiseert waarbij de focus van het project ligt op de culturele activiteiten (en ontwikkeling) van de deelnemers. Gemeenschapskunst of community art vallen hier ook onder.

 • Ik maak kunst, maar ik kom er niet van rond. Ben ik dan cultuurmaker?

  In het onderscheid tussen cultuurmaker en professioneel maker kijken wij naar de culturele en creatieve ontwikkeling van de deelnemers binnen het project. Een cultuurmaker is een persoon die actief deelneemt aan kunst en cultuur in de vrije tijd vanuit passie, bevlogenheid, liefhebberij of betrokkenheid en dus niet als baan of onder schooltijd. Er is dus geen sprake van (of een streven naar) beroepsmatige uitoefening van kunst, waarmee iemand in levensonderhoud wil voorzien. Het gaat om de intentie van waaruit je kunst maakt. Organiseer je een project met/ voor deelnemers, dan val je onder Cultuurmakers. Je valt dus niet onder de Cultuurmakers regeling wanneer de deelnemers binnen dit project in hun levensonderhoud willen voorzien door de uitoefening van kunst.

  LET OP: Als organiserend cultuurmaker kan je wel de Projectsubsidie aanvragen om in levensonderhoud te voorzien. Een organiserende cultuurmaker is iemand die bijvoorbeeld een cultureel buurtfestival organiseert waarbij de focus van het project ligt op de culturele activiteiten (en ontwikkeling) van de deelnemers. Gemeenschapskunst of community art vallen hier ook onder.

 • Jullie zijn het Amsterdams Fonds voor de Kunst, moet mijn project over Amsterdam gaan?

  Dat mag maar hoeft niet. Wel is het verplicht om als aanvrager woonachtig te zijn in Amsterdam of dat je stichting gevestigd is in Amsterdam. Wel beoordelen wij bij Cultuurmakers het belang voor de stad van je project, waarbij we kijken naar de verbinding met samenleving, spreiding in de stad en diversiteit en inclusie. Ook kijken wij of het aantal bezoekers dat je wilt trekken in verhouding staat tot de aanvraag en het gevraagde bedrag. Zie voor meer informatie over deze criteria de toelichting op de regeling.

 • Praktisch
 • Hoeveel mag ik aanvragen?

  In de regeling Projectsubsidie Cultuurmakers kun je een subsidie aanvragen van minimaal € 1.500. Voor projecten kun je als individueel persoon maximaal € 10.000 aanvragen. Voor stichtingen en verenigingen geldt geen maximum. Voor een ontwikkelplan kan een stichting of vereniging maximaal € 10.000 aanvragen.

 • Hoe doe ik een aanvraag?
  • Je maakt een MijnAFK-account aan en vult je gegevens in (persoonlijk/ stichting/ vereniging),
  • In je MijnAFK-account start je een subsidieaanvraag
  • Je beantwoordt de vragen in het aanvraagformulier en uploadt het projectplan, de begroting, bewijs van inschrijving in Amsterdam en relevante bijlage(n).
  • Je drukt op de verzendknop en dient de aanvraag in! Na 13 weken krijg je te horen of je de subsidie krijgt of niet.

  Tip: Vind je het lastig om iets op papier te zetten? Dan mag je aanvullend aan het plan ook een filmpje toevoegen waarin jij of iemand anders (bijvoorbeeld deelnemers/ betrokken professionals) over het projectplan vertellen. LET OP: een filmpje dient als aanvulling en is geen vervanging van het projectplan.

  Tip: Je mag verschillende bijlagen toevoegen, zoals meerdere cv’s van betrokken professionals, beeldmateriaal van voorgaande projecten, schetsen van decor of een link naar een filmpje.

 • Wat kan ik indienen als bewijs van inschrijving in Amsterdam?

  Om je aanvraag in te dienen lever je ook een bewijs van inschrijving in Amsterdam in. Denk bijvoorbeeld aan een huurcontract, uittreksel gemeentelijke basisregistratie, een aangifte inkomstenbelasting of een bankafschrift. Het bewijsstuk mag niet ouder zijn dan twee maanden. Let op: maak hierbij je persoonlijke gegevens zoals BSN of een banksaldo onleesbaar.

 • Wanneer kan ik een aanvraag indienen bij het AFK?

  Je kan een aanvraag indienen wanneer je dat wilt. Het AFK heeft geen vaste indiendata voor aanvragen binnen de Regeling Projectsubsidies Cultuurmakers. Voor wanneer je je aanvraag dient te versturen verschilt per regeling:

  • Projectsubsidie Cultuurmakers
   Zorg wel dat er altijd minimaal 13 weken tussen het indienen van de aanvraag en het uitvoeren van het project zit. Deze 13 weken hebben wij nodig om je aanvraag te behandelen. 
    
  • Mijn Eerste Aanvraag
   Elke maand vind er een ronde plaats van de Mijn Eerste Aanvraag regeling. Deze vindt elke laatste dinsdag van de maand plaats, je kunt je hier 1 maand van te voren voor aanmelden (wees er snel bij want vol = vol). Tussen het gesprek en de gewenste aanvangsdatum van het project moet minimaal één maand zitten.
    
  • Tweejarige subsidie Cultuurmakers
   Het is één keer per twee jaar mogelijk om hiervoor aan te vragen, de eerst volgende mogelijkheid is mid 2024 voor de periode 2025-2026. 
 • Kan ik, voordat ik mijn aanvraag doe, mijn plan met iemand van het AFK bespreken?

  Ja, dat kan. Voor algemene vragen en info kun je contact opnemen met een van onze Cultuurverkenners in de verschillende stadsdelen.  Mocht je nog zoekende zijn wat je precies in je projectplan wilt zetten of hoe je je plan vorm gaat geven kom dan naar onze Speeddates.  Als je concrete vragen hebt neem dan contact op met een Cultuurverkenner. Mocht je dan nog vragen hebben neem dan contact op met onzestafmedewerker Paula. We kunnen concrete vragen beantwoorden en doornemen of de aanvraag volledig is. Wat niet kan is een beoordeling vooraf.

 • Hoelang duurt het voordat ik reactie krijg op mijn aanvraag?

  Dertien weken. Tussen de indiendatum van de aanvraag en de première of opening van een project, of de start van de activiteiten van een stipendium/ talentontwikkelingstraject moeten daarom minimaal dertien weken zitten. Wanneer informatie ontbreekt kan er extra informatie worden opgevraagd wanneer deze binnen is start de termijn van 13 weken.

 • Mijn project is al geweest, kan ik met terugwerkende kracht een aanvraag doen?

  Nee, dat is niet mogelijk. Je kan alleen aanvragen voor projecten die in de toekomst plaatsvinden.

 • Kan ik voor meerdere projecten tegelijkertijd aanvragen?

  Je kunt pas een nieuwe subsidie aanvragen als je vorige subsidieaanvraag is afgerond. Bij een toekenning betekent dit dat je over een eerder toegekende aanvraag verantwoording hebt afgelegd. Bij een afwijzing betekent dit dat je een brief met het besluit hebt ontvangen.

 • Ik kan pas de locatie voor mijn project vastleggen als ik weet of ik de subsidie krijg. Is dat een probleem?

  Hoe concreter de aanvraag hoe beter. Als de locatie nog niet rond is op het moment dat je de aanvraag indient, benoem dan de beoogde locatie en zorg bijvoorbeeld voor een vastgelegde optie of intentieverklaring. Een intentieverklaring is een verklaring van een partij omtrent een bedoeling, een locatie kan in een intentieverklaring aangeven dat wanneer de financiën rond zijn het project gaat plaats vinden op deze locatie.

 • Kan ik naast de Tweejarige subsidies Cultuurmakers ook Projectsubsidie aanvragen?

  Ja, dat kan. Let er wel op dat je niet twee subsidies voor dezelfde activiteiten kan aanvragen. De aanvraag voor een Projectsubsidie dient dus voor andere activiteiten en andere kosten te zijn dan de aanvraag voor de Tweejarige subsidie Cultuurmakers.

 • Waarop wordt mijn aanvraag beoordeeld?

  Alle voorwaarden en (sub)criteria staan beschreven in de regelingen en de toelichtingen op de regeling. Daarin staat uitgebreid beschreven: Een aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria, ‘Artistiek belang’, ‘Belang voor de stad’, ‘Uitvoerbaarheid’ en bij een aanvraag voor het ontwikkelplan een extra criteria ‘Ontwikkeling’. Een Projectsubsidie Professionele Kunst wordt op andere cirteria beoordeelt. Via de checklist Projectsubsidies kom je er meteen achter of je project voldoet aan de formele criteria.

 • Hoe wordt mijn aanvraag door het AFK behandeld?

  Zodra je aanvraag (het formulier, het projectplan, de begroting, bewijs van inschrijving in Amsterdam het communicatieplan, de cv’s en de documentatie) is ontvangen, toetst het secretariaat deze aan de formele criteria zoals benoemd in de regelingen.

  Als je aanvraag hieraan voldoet, maken onze staf en financiële medewerkers een inhoudelijke en financiële analyse. Voor meer informatie over de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag zie ‘Waarop wordt mijn aanvraag beoordeeld?’. De aanvraag kan dan samen met de analyses aan adviseurs worden voorgelegd, die onafhankelijk advies uitbrengen.

  Op basis van de analyses en eventuele adviezen doet de stafmedewerker een voorstel aan de directie voor het wel of niet honoreren van de aanvraag en de hoogte van het toe te kennen bedrag.

  De directie neemt uiteindelijk het besluit, waarop er een toekenning of afwijzingsbrief volgt.

 • Financieel
 • Wat moet er in een begroting?

  In de begroting laat je de kosten én de inkomsten zien. Een sluitende begroting betekent dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten. De inkomsten noemen wij ook wel een dekkingsplan. Het AFK draagt voor maximaal 75% bij aan jouw dekkingsplan. Het fonds draagt alleen bij aan projecten met een tekortfinanciering. Een tekortfinanciering is wanneer de kosten hoger zijn dan de inkomsten. Met overige financiering bedoelen we bijvoorbeeld eigen bijdragen van de betrokken samenwerkingspartners, andere fondsen, eigen inkomsten uit entree of sponsoring in geld of natura. Met verschillende bronnen van inkomsten versterk je de uitvoerbaarheid van je project en verspreid je de risico’s, dit noemen we ook wel een gezonde financieringsmix.

 • Wat is overhead?

  Onder overhead verstaan we alle kosten die niet direct aan het primaire proces van het project toe te rekenen zijn, zoals kantoorhuisvesting, administratie, ICT, en kosten voor algemene en zakelijke leiding. De kosten voor overhead mogen voor het project waar je subsidie aanvraagt maximaal 7% van de totale begroting bedragen.

 • Met een gezelschap plannen wij een uitvoering, we willen graag subsidie om bijvoorbeeld de docent/ koorleider/ choreograaf uit te betalen. Kan dat?

  Dat kan zeker. Het AFK vindt het heel belangrijk dat professionals naar hun inzet beloond worden in de vorm van een gepast honorarium: dit wordt fair pay genoemd. Kijk voor meer informatie op de website van de Fair Practice Code, een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie.

 • Zijn er richtlijnen voor kosten zoals honoraria?

  Nee, er zijn geen vaste richtlijnen voor kosten zoals honoraria. Bij elke aanvraag maken wij een financiële analyse. We kijken naar de financiële haalbaarheid van het project, en vinden fair practice erg belangrijk (krijgt bijvoorbeeld iedereen een redelijke vergoeding voor de geleverde inzet). Kijk voor meer informatie op de website van de Fair Practice Code, een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie.

 • Er gaat best wel veel tijd zitten in het aanvragen van een subsidie, kan ik mijzelf uitbetalen en op de begroting zetten?

  Als (organiserend) cultuurmaker mag jij jezelf op de begroting zetten voor productionele kosten. Deelnemende cultuurmakers doen mee omdat ze het leuk vinden, vaak geven zij juist een bijdrage aan het project, bijvoorbeeld in de vorm van contributie.   

 • Mijn project vindt ook buiten Amsterdam plaats, moet ik toch alle kosten in de begroting opnemen?

  Ja, je dient de totale begroting in. Wij zijn het Amsterdams Fonds voor de Kunst en dragen dus alleen bij aan activiteiten in de stad Amsterdam. Maak daarom duidelijk wat de kosten voor het Amsterdamse deel van het project zijn. Bij de beoordeling wegen we wat de verhouding tussen de activiteiten binnen en buiten Amsterdam zijn, de gevraagde bijdrage van het AFK moet in verhouding staan tot het deel dat in Amsterdam plaatsvindt.

 • Kan ik wijzigingen in mijn aanvraag doorgeven terwijl deze in behandeling is?

  Je hebt de verantwoordelijkheid de aanvraag volledig in te dienen. Wanneer je aanvullende informatie hebt over bijvoorbeeld nieuwe speelbeurten, bevestigde locaties, of toegezegde bijdragen van derden, kun je dit per mail aan de behandelend stafmedewerker doorgeven. De stafmedewerker laat je weten of de aanvullende informatie nog in de beoordeling kan worden meegenomen. Er kan na het indienen van de aanvraag niet meer voor een hoger bedrag aangevraagd worden.

 • Toekenning
 • Ik heb een toekenning gekregen! En wat nu?

  Gefeliciteerd! Allereerst ga je natuurlijk je project uitvoeren. Als het lukt komen we graag kijken! Vergeet niet je uitvoeringsdatum/ startdatum van je project te bevestigen via MijnAFK. Je ontvangt (als je dat in het aanvraagformulier hebt aangegeven) het voorschot van het toegekende subsidiebedrag. Na afloop van het project heb je drie maanden de tijd om via je MijnAFK-account een verantwoording in te leveren. Deze bestaat uit:

  • Een inhoudelijk verslag, waarin je op het verloop van het project reflecteert. Let hierbij op eventuele opmerkingen uit de toekenningsbrief.
  • Een financieel verslag, een definitieve begroting, een toelichting hierop en bonnetjes en facturen hoger dan 250 euro. 

  Als de verantwoording is goedgekeurd, ontvang je de resterende 10% van je toegekende subsidiebedrag.

  LET OP: bij een financiële bijdrage van het AFK vanaf € 25.000,- of bij totale projectkosten vanaf € 100.000,-, dien je zorg te dragen dat de financiële verantwoording wordt voorzien van een controleverklaring, afgegeven door een daartoe bevoegd accountant.

 • Kan ik een voorschot ontvangen van de toegekende bijdrage?

  Ja dat kan. Het AFK keert automatisch een voorschot van 90% van de toegekende bijdrage uit, binnen 4 weken na toekenning. In het geval van een Mijn Eerste Aanvraag is dit zelfs 100%. Als je geen automatisch voorschot wilt ontvangen kun je dit aangeven in het aanvraagformulier.

 • Kan ik het AFK vermelden in de aankondiging van mijn project waaraan het AFK bijdraagt?

  Ja, graag zelfs. Logo’s van het AFK zijn te vinden op de Promotie & Logo pagina, zodat je ons kan vermelden op alle publiciteits- en promotionele materialen van je project. De voorwaarden vind je in de toekenningsbrief. Vergeet ook niet om het AFK te taggen op social media (@afk020)!

 • Wil het AFK helpen met de promotie van mijn project?

  Dat kan, we vinden het altijd leuk om aankomende projecten te delen. Stuur goede kwaliteit foto’s en een kort tekstje over het project naar communicatie@afk.nl. Vervolgens kijken we of er ruimte is op onze social media, online kalender en nieuwsbrief. Vergeet ook niet om het AFK te taggen op social media (@afk020)!

 • Hoe verantwoord ik mijn project aan het AFK?

  Binnen drie maanden na afloop van het project lever je via het digitale aanvraagformulier een inhoudelijke en een financiële verantwoording aan. Deze bestaat uit:

  • Een inhoudelijk verslag, waarin je op het verloop van het project reflecteert.
  • Een financieel verslag, een definitieve begroting, een toelichting hierop en bonnetjes en facturen hoger dan 250 euro. 

  Als de verantwoording is goedgekeurd, ontvang je de resterende 10% van je toegekende subsidiebedrag.

 • De uitvoering van mijn project loopt uit, is dat een probleem?

  Is er een wijziging in het verloop van je project? Bijvoorbeeld als de premièredatum verandert. Dan is het belangrijk om deze wijziging via je MijnAFK-account door te geven. Als je wijziging goedgekeurd is ontvang je daar een mailtje over.

 • Afwijzing
 • Als mijn plan wordt afgewezen, krijg ik dan te weten waarom?

  Ja, via een brief laten we je weten waarom de aanvraag niet wordt toegekend. Mocht je naar aanleiding van de brief nog vragen hebben dan kun je per mail contact opnemen met de medewerker die de aanvraag heeft behandeld. De naam staat vermeld in de beschikkingsbrief. Wij beantwoorden graag je vragen. 

 • Mag ik na afwijzing een vernieuwde aanvraag voor hetzelfde project indienen?

  Als je een aanvraag hebt ingediend voor de regeling Projectsubsidies Cultuurmakers dan mag je na afwijzing nog één keer voor datzelfde project aanvragen. Hetzelfde geldt voor Mijn Eerste Aanvraag. Wel vragen wij je goed naar de feedback uit de beschikkingsbrief te kijken en deze mee te nemen in je nieuwe projectplan. Bij vragen, neem dan vooral contact met ons op.

 • Ik ben het niet eens met de beslissing van het AFK. Wat kan ik doen?

  Wil je alleen een nadere toelichting op het besluit, neem dan per mail contact op met de medewerker die de aanvraag heeft behandeld. De naam staat vermeld in de afwijzingsbrief. Als je het niet eens bent met een besluit tot afwijzing kan je bezwaar maken. Je dient dan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen, gericht aan de directie van het AFK. Het bezwaar dient aan een aantal formele vereisten te voldoen. Kijk voor meer informatie over hoe bezwaar te maken en de bezwaarprocedure op de pagina 'Integriteit en Verantwoording'.