Projectsubsidies

Projectsubsidies

Het AFK heeft twee regelingen voor het ondersteunen van projecten:
• Professionele kunst 
• Amateurkunst

Voor wie

Professionele kunstenaars, amateurkunstenaars en culturele organisaties binnen alle disciplines. Het uit te voeren project of programma dient geheel of gedeeltelijk in Amsterdam plaats te vinden.

Voor wat

Professionele kunst
De regeling Professionele kunst richt zich op het maken en presenteren van kunst en culturele projecten en programma's, op het gebied van alle kunstdisciplines en alle dwarsverbanden tussen de verschillende disciplines. Onder deze regeling vallen ook het Opdrachtgeverschap, en het Ontwikkelbudget voor de ontplooiing van professioneel werkende kunstenaars en onafhankelijk werkende curatoren en programmeurs.

Amateurkunst
De regeling Amateurkunst is bedoeld voor projecten waarbij de deelnemers Amsterdamse amateurkunstenaar(s) zijn die de kunst actief beoefenen vanuit passie, liefhebberij of engagement zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien. Er kan worden aangevraagd voor bijzondere, niet in een reguliere serie vallende activiteiten. In het project nemen Amsterdammers deel aan kunstactiviteiten voor een (Amsterdams) publiek. Schoolgebonden cultuureducatie en buitenschools les - en cursusaanbod vallen niet onder de regeling projectsubsidies Amateurkunst.

Opdrachtgeverschap
Speciaal voor kunstopdrachten in de openbare ruimte biedt het AFK een mogelijkheid voor opdrachtgevers om aan te vragen. In tegenstelling tot andere aanvragen kunnen bedrijven hiervoor ook een aanvraag indienen. Voorwaarde is dat het aangevraagde bedrag moet kunnen worden gematcht met minimaal een gelijke eigen bijdrage en/of bijdrage(n) van derden. Bekijk ook de Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte. Let op: Dit betreft een handleiding met adviezen, welke niet bedoeld is als protocol waar men zich juridisch op kan beroepen.

Community art

Onder Community art worden kunstvormen verstaan waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk in de (semi-)openbare ruimte tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk. Bij community art worden zowel het proces als het eindresultaat beoordeeld. Bij het proces van totstandkoming moet de doelgroep actief betrokken zijn bij de voorbereiding, productie en/ of uitvoering van het project.

Projecten op het gebied van community art kunnen binnen de regeling projectsubsidies Professionele kunst of binnen de regeling projectsubsidies Amateurkunst vallen. Dit is afhankelijk van de aard van het project en de mate waarin er professionele kunstenaars bij het project betrokken zijn. De aanvrager kan hierbij zelf een keuze maken of overleggen met een stafmedewerker van het AFK voor de meest passende regeling.

Talentontwikkeling

Binnen beide regelingen kan worden aangevraagd voor Talentontwikkeling.

Binnen de regeling projectsubsidies Professionele kunst vallen onder Talentontwikkeling trajecten gericht op het bekwamen en excelleren. Bekwamen is het verder ontwikkelen van talent als voorbereiding op het hoger kunstvakonderwijs of een professionele loopbaan. Onder excelleren vallen  trajecten van instellingen of organisaties gericht op de fase waarin afgestudeerden of talentvolle autodidacten de eerste stappen zetten in de beroepspraktijk.

Binnen de regeling projectsubsidies Amateurkunst staat de deelnemer die uit liefhebberij kunst beoefent centraal. Waar deze zijn of haar talent zeer ver ontwikkelt en de wens heeft de stap naar professioneel kunstenaar te maken, wordt de brug geslagen met de regeling projectsubsidies Professionele kunst.

Beoordelingscriteria Professionele Kunst

Voor de projectsubsidies Professionele Kunst bij het AFK gelden de beoordelingscriteria zoals beschreven in de regeling projectsubsidies Professionele kunst 2017-2020 en in de Toelichting op de regeling Professionele kunst 2017-2020:

• Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
• Zakelijke kwaliteit
• Gevarieerd bereik
• Belang voor de stad

Bij het beoordelen van aanvragen voor talentontwikkeling en community art wordt bij de artistiek-inhoudelijke kwaliteit ook getoetst of de artistiek-inhoudelijke doelen voldoende zijn uitgewerkt en hoe deze doelen worden vertaald naar de betreffende activiteit. Bij de talentontwikkeling en community art betrekt het AFK ook de kwalitatieve meerwaarde van het proces in de beoordeling. Ook kunnen technologische ontwikkelingen (en de wijze waarop een aanvrager die gebruikt) de zeggingskracht van activiteiten beïnvloeden.

Beoordelingscriteria Amateurkunst

Voor de projectsubsidies Amateurkunst bij het AFK gelden de beoordelingscriteria zoals beschreven in de regeling projectsubsidies Amateurkunst 2017-2020 en in de Toelichting op de regeling Amateurkunst 2017-2020

• Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
• Zakelijke kwaliteit
• Gevarieerd bereik
• Belang voor de stad

Binnen de regeling Amateurkunst worden binnen het criterium artistieke kwaliteit andere deelaspecten beoordeeld dan bij Professionele kunst. Hier wordt meer nadruk gelegd op de waarde van het proces (dus de weg naar het eindresultaat), de kwaliteit van de geboden begeleiding en aansluiting bij de ontwikkeling van de deelnemers.

Indienen

Aanvragen binnen de regelingen Professionele Kunst en Amateurkunst kunnen doorlopend worden ingediend. Binnen uiterlijk 13 weken ontvangt u de uitslag. Ook moet een aanvraag tijdig worden ingediend. Starten de activiteiten binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag, dan wordt deze geweigerd. 

Checklist Projectsubsidies

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor subsidie? Of bij welke regeling uw project of activiteitenprogramma het beste aansluit? Kijk op de Checklist Projectsubsidies.

Spreekuur

Ontving u niet eerder een bijdrage van het AFK en wilt u versneld een aanvraag doen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor het Spreekuur.

Overige mogelijkheden

Naast de reguliere projectsubsidies biedt het AFK ook ontwikkelingsbijdragen voor kunstenaars, onafhankelijk werkende curatoren en programmeurs en programmafinanciering voor (professionele) instellingen. Voor verenigingen en stichtingen op het gebied van amateurkunst kunt u een aanvraag indienen voor de Regeling Tweejarige Subsidies Amateurkunst.

Andere financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd, een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Download de regeling projectsubsidies Professionele kunst 2017-2020
Download de regeling projectsubsidies Amateurkunst 2017-2020
Download de Toelichting op de regeling Professionele kunst 2017-2020
Download de Toelichting op de regeling Amateurkunst 2017-2020
Download de Richtlijnen voor een aanvraag binnen de regeling Professionele kunst
Download de Richtlijnen voor een aanvraag binnen de regeling Amateurkunst
Download de Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte
Kijk voor meer informatie bij de Veelgestelde vragen - Eenmalige subsidies

English Versions

Project Subsidies for the Professional Arts Scheme 2017
Explanatory notes on the Project Subsidies for the Professional Arts Scheme                                    Guidelines when applying for Project Subsidies for the Professional Arts Scheme

PLEASE NOTE: Some of the AFK’s regulations, as well as some general information about the AFK, have been made available in English, and an application may be submitted in English.
However, all correspondence regarding the application process will be conducted in Dutch. In the event of any ambiguities or discrepancies between the Dutch and English versions, the Dutch text shall prevail.