Pera

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 71.750
Toegekend: € 30.000
Toegekend ’13-’16: € 29.960

Inleiding

Stichting Pera is producent van podiumactiviteiten waarin de hedendaagse Turkse (pop)muziek en clubcultuur centraal staan. In de programmering streeft de organisatie naar actualiteit, originaliteit, kwaliteit, diversiteit en maatschappelijke betekenis. De kernbegrippen authenticiteit, zeggingskracht en vakmanschap zijn volgens de organisatie leidend in de programmakeuzes. Vernieuwing is een belangrijk element, zonder traditie en herkenbaarheid uit het oog te verliezen. Pera wil transities naar hedendaagse kunstdisciplines tot stand brengen en zo inspelen op een jongerencultuur die geen grenzen kent tussen (pop)muziek en aangrenzende disciplines, en die een vorm is van Turks-West-Europese integratiecultuur. Daarbij wordt veelvuldig samengewerkt met Paradiso. Daarnaast is Pera als partner gevraagd door onder andere het Holland Festival, Stichting Homomonument Milkshake en voor advies en medewerking benaderd door onder meer het Nederlands Consulaat in Istanbul en het World Music Forum NL. Pera wil nieuwe coalities aangaan met Ajda Events en Mystiek Productions, en wil op nieuwe locaties, zoals de Tolhuistuin, programmeren.

In de periode 2017-2020 wil Pera inzetten op nieuwe structurele samenwerkingen op het gebied van programmering, teneinde nieuwe doelgroepen te bereiken, hogere eigen inkomsten te genereren en financiële risico’s te beperken en te delen. De Gezi Park demonstraties in Istanbul hebben nieuwe kunst en een nieuw maatschappelijk elan opgeleverd. Dit beïnvloedt ook het programma van Pera. Zij vindt de maatschappelijke ontwikkelingen waar een kunstenaar deel van uitmaakt van belang, en wil daarover communiceren naar en met haar publiek. Daarom biedt Pera een podium aan artiesten die zich hebben gewaagd aan maatschappelijke thema's of taboes: van de positie van vrouwen en homoseksuelen tot vrede tussen Koerden en Turken, dialoog tussen moslims en andere gelovigen, meer begrip voor migranten en begrippen als persoonlijke vrijheid, tolerantie en samenleven. Deze ontwikkelingen hebben Pera ertoe aangezet nieuwe programma's te ontwikkelen. Zo staat in het artistieke clubprogramma Shugar individuele vrijheid, keuzevrijheid en acceptatie centraal, met specifieke aandacht voor minderheidsgroepen en minderheidsculturen. Het programma Rebetiko is een muziekproject met het thema migratie en gedeelde tradities van migranten.

Pera werd in de periode 2013-2016 structureel ondersteund door de Gemeente Amsterdam voor
€ 29.960 per jaar. In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt Pera een subsidiebedrag van gemiddeld € 71.750 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. Pera presenteert jaarlijks activiteiten die vanuit een sterk maatschappelijk engagement tot stand komen. Het streven naar respect en vrede door culturele uitwisseling is daarin de basis. Hoewel het accent ligt op Turkse muziek, waaiert de programmering ook uit naar Griekse, Cypriotische, Koerdische, Iraanse en Syrische muziek.

De commissie waardeert de doelstelling en de missie van de organisatie, maar mist een duidelijke visie op de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen die de organisatie beoogt op de langere termijn, in relatie tot de positie die de organisatie inneemt binnen de sector.

De plannen voor 2017-2020 vindt de commissie bevlogen verwoord. Niet alles is even goed uitgewerkt, maar het is helder wat de organisatie gaat doen en gezien de concrete uitwerking van bijvoorbeeld Pink Istanbul en Pink Amsterdam, heeft de commissie daar wel vertrouwen in. De organisatie vermeldt in haar plan diverse artiesten, maar geeft niet altijd duidelijk aan hoe deze in relatie staan tot de genoemde de thema’s. Verder wordt benoemd dat rond de concerten vaak debatten, filmvertoningen en andere activiteiten worden geprogrammeerd. De invulling daarvan is echter niet weergegeven in het plan. Gezien de randprogrammering nu, meent de commissie dat het een meerwaarde is voor de concerten en zij gaat ervan uit dat het ook op deze manier gecontinueerd zal worden.

De commissie heeft er waardering voor dat Pera een rol voor zichzelf ziet weggelegd bij talentontwikkeling van jonge Turkse Nederlanders. Tegelijkertijd zou het in de ogen van de commissie meer mogen omvatten dan alleen een klein aantal jonge musici incidenteel een podium geven, zoals in het plan is aangegeven.

De commissie heeft, mede op basis van de resultaten in het verleden, vertrouwen in het vakmanschap van de organisatie. Zij constateert dat Pera een belangrijke aanjagende functie heeft in de stad. De organisatie heeft een sterke reputatie weten op te bouwen. Club Pera profileert zich als een platform /producent/agent voor artiesten uit Turkije en omliggende landen en speelt met bijvoorbeeld een project als Rebetiko goed in op actuele vraagstukken met betrekking tot migratie. Het aanbod van Pera is onderscheidend, zeker in vergelijk met andere aanbieders van Turkse muziek in de stad. De programmatische samenwerkingen in de stad, zoals met het Holland Festival, zijn sterk. De commissie vindt het sociaal-maatschappelijke engagement van de organisatie van belang en dat engagement vergroot ook de zeggingskracht van de activiteiten. Pera weet het publiek aan te spreken en te bewegen.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. De begroting van Pera is zeer summier en wordt nauwelijks toegelicht. Het valt de commissie op dat de begroting voor de komende jaren hoger is dan in 2015. Er zijn echter niet meer activiteiten gepland. De commissie vraagt zich dan ook af wat de verklaring is voor de hogere begroting. De stichting werkt met veel organisaties samen (waaronder ook impresario’s) en wil die samenwerkingen intensiveren. Op welke manier dat gebeurt op zakelijk vlak, wordt niet duidelijk uit het ondernemingsplan.

De begrote stijging van de inkomsten komt voornamelijk voort uit een verwachte toename van de recette. Maar dit sluit niet aan bij de aard en de omvang van de activiteiten, omdat deze (en daarmee ook het beoogde publieksbereik) vergelijkbaar zijn met die in voorgaande jaren. Er is geen meerjarenplan voor het behalen van de beoogde inkomsten en veranderingen daarin. Ook heeft de organisatie geen strategie voor het opvangen van financiële risico’s.

Pera leunt sterk op Paradiso, dat zoals voorheen de zakelijke taken van de organisatie op zich neemt. De commissie raadt de organisatie aan om ook andere financieringsmogelijkheden te zoeken, bijvoorbeeld bij private fondsen die een sociaal-maatschappelijke taak hebben en incidentele subsidies verlenen. De aangevraagde subsidie bij het AFK is substantieel hoger dan de toekenning door de gemeente Amsterdam in de vorige subsidieperiode, terwijl de voornemens voor 2017-2020 in het verlengde liggen van eerdere activiteiten. Uit de aanvraag blijkt de rechtvaardiging voor de hogere subsidieaanvraag in onvoldoende mate.

Pera heeft een bestuur en onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur. Er is een duidelijke visie op en een zeer evenwichtige invulling van culturele diversiteit in personeel en organisatie.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. Pera heeft een heldere visie op duurzame opbouw van publiek. Ze weet een groot, en zeer cultureel divers publiek te bereiken voor grote (gratis) evenementen. Echter, voor de kwetsbare, meer gedurfde programmering is het bereik aanzienlijk kleiner. De commissie is ervan overtuigd dat de organisatie haar naamsbekendheid kan vergroten onder een breder publiek. De beoogde samenwerkingen dragen daar volgens de commissie zeker toe bij, maar missen uitwerking op dit vlak.

Pera kent haar doelgroepen en weet ze aan te spreken. Het marketingplan is echter zwak. Er kan in de ogen van de commissie meer ingezet worden op het merk Pera. Ook valt het de commissie op dat de activiteiten op social media beperkt zijn, waardoor kansen worden gemist op het bereiken van nieuwe doelgroepen (die juist via social media actief zijn). Wat dit betreft spreekt er te weinig ambitie uit het plan.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als voldoende. Met de activiteiten die Pera ontplooit en de manier waarop zij gevoelige thema's bespreekbaar en zichtbaar maakt, is ze van groot maatschappelijk belang. De organisatie verbindt door engagement. De commissie vindt het echter een gemis dat de - beoogde - samenwerkingen weinig concreet zijn uitgewerkt.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. De activiteiten zijn in stadsdeel Centrum en in stadsdeel Noord gepland.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Pera te honoreren voor € 30.000 per jaar omdat zij geen wezenlijke groei van activiteiten constateert in de periode 2017-2020 en omdat de commissie ervan overtuigd is dat de organisatie in staat is meer financieringsbronnen aan te boren dan in het plan is aangegeven.