Stichting Kamermuziek Amsterdam

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 50.000
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: € 0

Inleiding

Stichting Kamermuziek Amsterdam organiseert concerten in Amsterdam en daarbuiten. De stichting en haar musici zijn op zoek naar de essentie van muziek, met als doel de schoonheid van muziek met elkaar te delen en te ervaren. Stichting Kamermuziek Amsterdam wil hierbij de musici ook steunen en coachen zodat zij een bloeiende muzikale carrière kunnen op- en uitbouwen. Vanuit de stichting is er behoefte aan een jonger, breder publiek, nieuwe financiers en meedenkers. De stichting wil meer zijn dan slechts een programma-aanbieder, maar inzichten en opvattingen over kamermuziek bij elkaar brengen en integreren tot een nieuwe benadering van kamermuziek. Met de KAMdynamo wil de stichting een plek creëren waar nationale en internationale musici bij elkaar kunnen komen en een programma kunnen ontwikkelen. De stichting biedt tussen de vier en acht musici per seizoen ruimte en een podium om breder te denken, risico’s te nemen en stappen te zetten om kamermuziek in deze tijd te kunnen blijven plaatsen. Dit zijn vaste musici waarmee een meerjarige samenwerking wordt aangegaan. Zij nodigen gastmusici uit als onderdeel van hun programma; een katalysator voor muzikale verdieping en uitbreiding van het netwerk. Stichting Kamermuziek Amsterdam richt zich zo op nieuwe samenwerkingen met verschillende doelgroepen: de musici door middel van scouten en ondersteunen, mensen op sleutelposities in het bedrijfsleven, de politieke en maatschappelijke organisaties in samenwerking met Nyenrode Business University en het publiek aan de hand van gerichte marketing op gemaakte klantprofielen.

De stichting is nu twee seizoenen bezig met het realiseren van een nieuwe constructie, waarbij niet alleen concerten georganiseerd worden maar ook de voorbereiding wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. In de periode 2017-2020 wil de stichting deze lijn graag doorzetten, waarbij zij meer partners wil laten aanhaken en het publiek steeds meer onderdeel van de concertbeleving wil maken. De voornaamste doelstellingen voor de komende periode zijn: een vaste plek in het curriculum van Nyenrode bewerkstelligen, een aantoonbare groei in publiek, een vast netwerk van speelplekken buiten Amsterdam opbouwen en ten minste met één buitenlands platform van formaat een structurele jaarlijkse uitwisseling laten plaatsvinden.

Momenteel is Stichting Kamermuziek Amsterdam in staat vier concerten per jaar te organiseren. Daarbij moet volgens de aanvraag worden aangetekend dat haar eigen kosten volledig ondergeschikt zijn gemaakt aan de concerten. De stichting zoekt naar de financiële middelen voor het organiseren van meer concerten, het verder uitbouwen van het platform en het concreet invulling geven aan de ‘KAMdynamo’. Hiervoor wordt aan het AFK een subsidiebedrag gevraagd van € 50.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als voldoende. Uit het ondernemingsplan voor de komende periode kan de commissie geen eenduidige visie opmaken: in de programmering van het huidige seizoen staat het combineren van muziekgenres en/of stijlperiodes onder een overkoepelend thema centraal. In 2016-2017 verdwijnt die invalshoek en is er eigenlijk geen gemeenschappelijke noemer meer. De jaren die volgen zijn onduidelijk en niet uitgewerkt in het ondernemingsplan. Het is vooral de beoogde werkwijze die centraal staat bij de programmering van de verschillende series in de komende periode. De commissie krijgt geen helder beeld van de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen die de organisatie beoogt op de langere termijn, in relatie tot de positie die de organisatie inneemt binnen de sector, de discipline of de culturele keten. Er worden verschillende, uiteenlopende ideeën voor de organisatie aangekaart, maar een duidelijke focus mist.

Het vakmanschap van de musici die de concerten gaan realiseren is goed, allen zijn van hoog niveau. De organisatie onderscheidt zich doordat het een podium biedt aan de eigen ideeën van de musici. Dit wordt versterkt door de drie- tot vierjarige samenwerking met dezelfde musici. Gezien de trouwe bezoekers voor de series van Stichting Kamermuziek Amsterdam en de wijze waarop de beoogde musici hun publiek weten aan te spreken op een verrassende en onconventionele manier, spreekt er volgens de commissie genoeg zeggingskracht uit de beoogde plannen.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als zwak. De bedrijfsvoering is in de ogen van de commissie onstabiel. Het plan benoemt ambities op zakelijk vlak, maar deze worden niet toegelicht. De begroting is hoog. Zo bedragen de personele lasten meer dan de helft van de totale lasten van de organisatie, exclusief de inhuur van extra personeel. Ook de beheerslasten zijn hoog. Dit is niet onmogelijk, maar in de toelichting op de begroting mist uitleg, ook bij de verhouding tussen de beheerslasten en de totale lasten. 
De vermogenspositie van de stichting is ultimo 2014 broos. Vanwege het feit dat in 2015 de uitbetaling van de managementvergoeding van de directie een achterstand heeft opgelopen, gaat de commissie ervan uit dat de vermogenspositie in 2015 verslechterd is. Er is geen bestuursverslag of jaarrekening 2015 ontvangen, waaruit het tegendeel blijkt. Om die reden is het moeilijk in te schatten wat de (nabije) toekomst zal brengen. In de periode 2017-2020 is een nihil resultaat begroot. Op basis van de ingediende begroting zal de vermogenspositie niet significant verbeteren in de toekomst. De commissie acht dit voor een gezonde bedrijfsvoering niet wenselijk.

De oorzaak voor de hoge kosten ligt volgens de commissie voornamelijk in het intensieve ontwikkeltraject van de concerten en de begeleiding van de musici. Daar staan echter weinig uitvoeringen en dus beperkte inkomsten tegenover. Het is bovendien opvallend dat de kosten sterk stijgen in de periode 2017-2020, maar dat de inkomsten gelijk blijven.

In het ondernemingsplan wordt aangegeven dat de organisatie inzet op samenwerking met het bedrijfsleven. De commissie is enthousiast over de samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Deze komt in de begroting echter terug als kostenpost, niet als inkomstenbron. Het is dan ook de vraag waarin de meerwaarde van de samenwerking ligt. Daar gaat het ondernemingsplan, noch de toelichting bij de begroting, niet op in.

In het ondernemingsplan wordt een aanpak geformuleerd voor het opvangen van risico’s die financiële consequenties kunnen hebben. Dit wordt onder meer gedaan door een partnerschap met het Muziekgebouw aan ’t IJ, meerdere uitvoeringslocaties van de concerten, het beperken van de operationele kosten, geen langdurige verplichtingen aan te gaan, het werken binnen een duidelijk geformuleerd mandaat en het streven naar een verbetering van het financiële draagvlak.

Stichting Kamermuziek Amsterdam werkt met een bestuur. Het bestuur voldoet aan de Governance Code Cultuur. De organisatie heeft geen concrete visie en aanpak op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als zwak. Het marketingplan bij de aanvraag is algemeen en mist een visie op en investeringen in duurzame opbouw van publiek. Ook de onderbouwing voor de verwachte groei ontbreekt.

Het ondernemingsplan reflecteert niet op wat er in het nabije verleden is gerealiseerd. Ondanks de groots geformuleerde plannen, is het voorgenomen bereik vanaf 2017 zeer bescheiden. In het plan zijn drie verschillende doelgroepen geformuleerd die aansluiten bij het genre en de wijze van uitvoering die de organisatie voor ogen staat. De specifieke aanpak per doelgroep is niet geformuleerd. Er wordt geen melding gemaakt van (een voornemen tot) publieksonderzoek.
Verder is er ook geen visie geformuleerd op de culturele diversiteit van publieks- en deelnemersbereik. Culturele diversiteit wordt niet genoemd, verjonging die in het plan wordt aangegeven wordt niet toegelicht.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als zwak. De organisatie verbindt zich niet met stedelijke vraagstukken, bewoners of de buurt en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. De uitvoeringen in Amsterdam vinden allemaal plaats op dezelfde locatie, in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Dit ligt in stadsdeel Oost.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Kamermuziek Amsterdam niet te honoreren.