Nederlands Blazers Ensemble

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 200.000
Toegekend: € 200.000
Toegekend ’13-’16: € 132.140

Inleiding

Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) is een groep van ruim twintig musici die zich richt op het maken van muziekvoorstellingen voor een groot en breed publiek. Hun voorstellingen zijn zelden onder één muzikale noemer te vangen. Door eigentijdse en oude muziek in alle soorten en maten te combineren, wil het ensemble de zinnen en verbeelding prikkelen. Het NBE koestert het klassieke repertoire maar wil ook de verbinding zoeken met musici en muziek van andere genres en culturen, en met andere disciplines zoals theater, film, dans en poëzie. Het ensemble betrekt jongeren bij programma’s, niet alleen als publiek maar ook in de hoedanigheid van componist, muzikant, acteur, ontwerper en marketingmedewerker. Zo wil het ensemble werken aan het publiek van de toekomst en de musici van morgen. Het NBE geeft ongeveer 85 voorstellingen per jaar, waarvan gemiddeld 25 in Amsterdam. Door te spelen op en te programmeren voor verschillende podia in de stad, richt het zich op een divers publiek. Per voorstelling wordt bepaald wie de doelgroep is en hoe deze het beste bereikt kan worden.

In de periode 2017-2020 wil het NBE jong talent dat het zelf heeft opgeleid inzetten bij eigen programma’s als speler, componist of coach van weer een nieuwe generatie talent of bij nieuwe projecten. Daarnaast wordt een nieuwe componeerwebsite gepresenteerd, waar kinderen en jongeren zelf muziek kunnen creëren en leren over componeren. Het ensemble zal vaker op festivals staan en de ‘Made in.’ concerten introduceren, waar een muzikale zoektocht naar verre bestemmingen zal resulteren in programma’s in Nederland met lokale helden van ginds. Het ensemble zal samenwerken met verschillende maatschappelijke partners en ook met de vriendenclubs van Amsterdamse musea. Op zakelijk gebied wil het ensemble meer expertise inhuren op het vlak van educatie en muziekresearch. Daarnaast zal een relatiemanager worden aangesteld om meer inkomsten te genereren uit private giften en sponsoring. Het ensemble wil strak blijven sturen op de kostenbeheersing.

In de periode 2013-2016 wordt het ensemble met een bedrag van € 132.140 per jaar structureel ondersteund door de Gemeente Amsterdam. In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt het NBE een subsidiebedrag van € 200.000 per jaar.

Artistiek inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed. Het NBE heeft een sterke artistieke identiteit en visie. Het weet klassieke muziek te koppelen aan maatschappelijke thema’s en tegelijkertijd toegankelijk te zijn voor een breed en trouw publiek door in haar programmering combinaties te maken met andere muziekgenres en kunstdisciplines. Dit leidt naar mening van de commissie tot spannende concerten. Die zijn doorgaans van hoog niveau. Nu en dan pakt een concert misschien wat minder goed uit, maar ieder concert getuigt van de experimentele aanpak van het NBE, dat vakmanschap laat zien en artistieke risico’s durft te nemen. Het NBE heeft volgens de commissie dan ook een geheel eigen onderscheidende signatuur. Bovendien is het ensemble groothartig in het presenteren en integreren van bijzondere (buitenlandse) musici en jonge talenten.

De geplande activiteiten zijn in de ogen van de commissie een logisch uitvloeisel van de artistieke missie en bouwen grotendeels voort op programma’s die in het verleden hebben plaatsgevonden. De vaste formats zoals de Familieconcerten, het Nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw en het bijzondere Oost West Thuis Niet Best waaraan vluchtelingen deelnemen, zijn helder en goed uitgewerkt. Andere nieuwe projecten zijn echter weinig concreet uitgewerkt: het ondernemingsplan bevat niet veel meer dan de thema’s/titels en de namen van artistieke medewerkers.

De commissie merkt ook op dat het enthousiasme om mensen te willen vermaken soms ten koste gaat van de diepgang en de kwaliteit van het spel. De commissie zou het ensemble willen meegeven dat het gezien haar reputatie en stabiele publieksbereik niet bang moet zijn om bijvoorbeeld een lange compositie te spelen in plaats van een aaneenrijging van korte stukken.
Niettemin heeft de commissie vooral waardering en respect voor het NBE. De aandacht voor de presentatie, de theatraliteit, de randprogrammering en het duidelijke spelplezier van de musici hebben direct invloed op de beleving van de concerten en de sterke zeggingskracht van de activiteiten.
De organisatie is al heel lang actief en blijft fris en met open vizier om zich heen kijken. Ze werkt vanuit mogelijkheden en kansen en is niet louter op zichzelf gericht. NBE is vanuit de kern een ondernemende organisatie. Ook dat is een onderscheidend kenmerk.

Educatie speelt al jarenlang een grote en structurele rol bij het NBE. De projecten bestaan naar het oordeel van de commissie uit goed doordachte en op elkaar aansluitende onderdelen. De commissie is positief over het feit dat de muziek hierbij niet alleen centraal staat, maar ook een middel is om onderlinge samenwerking en verbondenheid van kinderen te verbeteren en hun zelfvertrouwen te vergroten. Een interessant project in dat opzicht is het plan een deel van de activiteiten te gaan richten op VMBO-scholen. Het ensemble kent de educatieve activiteiten ook een toegevoegde waarde voor zichzelf toe, namelijk als middel om bij de tijd te blijven. De commissie erkent die waarde.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als goed. Het NBE is organisatorisch en zakelijk sterk. De organisatie heeft een gezonde bedrijfsvoering waar de commissie niets op aan te merken heeft. Het NBE realiseert een goede inkomstenmix. Het ensemble is opvallend succesvol in het organiseren van sponsorconcerten en vriendenavonden. Deze zijn opgezet in een tijd waarin ondernemerschap nog niet gangbaar was. Ook vandaag de dag zijn deze evenementen en hun ondernemerschap in algemene zin nog steeds voorbeeldstellend. Niettemin ziet de commissie dat het door de economische crisis moeilijker is geweest om sponsorinkomsten te verwerven de afgelopen jaren. Zij constateert dat de organisatie hier op in blijft zetten met de aanstelling van een nieuwe relatiemanager en een substantieel streefbedrag voor de sponsorconcerten. Het NBE ziet ook mogelijkheden op het gebied van de filantropie: bij de opbrengsten uit donaties van particulieren wordt groei voorzien in de periode 2017-2020. De commissie constateert dat het ensemble een flink eigen vermogen heeft waarmee risico’s ondervangen kunnen worden.

Het NBE werkt met een bestuur, conform de Governance Code Cultuur. De aanvrager verwoordt in het ondernemingsplan geen visie op de culturele diversiteit in personeel en de samenstelling van het bestuur.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als goed. De organisatie heeft een heldere visie op een duurzame ontwikkeling van publieksbereik. Op het gebied van publieksontwikkeling en marketing voert NBE al jaren een actief beleid dat zijn vruchten afwerpt. Het NBE weet inmiddels goed hoe ze haar publiek kan bereiken en gaat met de tijd mee. De marketingplannen zijn naar oordeel van de commissie goed weergegeven en sluiten aan op het beoogde publieksbereik. Sociale media en andere platforms op internet worden succesvol ingezet. NBE weet zijn uitvoeringen op radio en televisie geregistreerd te krijgen; deze uitzendingen dragen bij aan een stevige naamsbekendheid.

Het NBE doet iedere drie jaar een publieksonderzoek en is voornemens dit met regelmaat te blijven doen. Daardoor is de organisatie goed op de hoogte van de publiekssamenstelling. Uit de onderzoeken blijkt onder andere dat het NBE een geliefd en gewaardeerd ensemble is dat terug kan vallen op een hoog percentage frequente bezoekers. Dit is mede het resultaat van de jarenlange consistente programmalijnen en het feit dat de organisatie altijd open blijft staan voor nieuwe ontwikkelingen. Ook blijkt uit het ondernemingsplan dat de organisatie niet op zijn lauweren gaat rusten en nog steeds streeft naar groei en verbreding op het gebied van publieksbereik. De educatie- en talentontwikkelingstrajecten dragen hier ook aan bij.

Er wordt de komende periode ingezet op het versterken van het merk NBE. De commissie constateert dat het inzetten van vaste bezoekers van het NBE als ambassadeur een belangrijk onderdeel is van de strategie en kan bijdragen aan een duurzame relatie met het publiek. Daarnaast is het NBE van plan op een aantal nieuwe plekken te gaan spelen, waaronder de vier cultuurhuizen, om de band met de stad te verstevigen. Met Podium Mozaïek bestaat al een relatie en met de overige drie moet deze nog bestendigd worden.
De commissie vindt het heel goed dat het NBE in Podium Mozaïek haar thuisbasis heeft, omdat het naadloos aansluit bij inzet op een breed en divers bereik. Echter, bij reguliere NBE-programmering op deze locatie heeft de commissie kunnen zien dat het publiek (nog) geen afspiegeling is van de demografie van de buurt. De commissie mist in het plan reflectie op de relatie met Podium Mozaïek, de buurtbewoners en de programmering, los van het Oost West Thuis Niet Best programma. Dit sluit aan bij de constatering dat het NBE geen duidelijk beleid heeft dat gericht is op het bereiken van een cultureel divers publiek. De commissie stelt wel vast dat aandacht voor culturele diversiteit op een natuurlijke wijze geïntegreerd is in de programmering.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. Hoewel het NBE zeker ook een landelijke functie heeft, is het ensemble sterk verbonden met Amsterdam, waar het is geboren en getogen. In de plannen voor 2017-2020 trekt het NBE met al haar verschillende activiteiten door de hele stad langs alle grote podia en de vier cultuurhuizen. Als de coalities met de vier cultuurhuizen zich voor de langere termijn doorzetten, kan het NBE volgens de commissie een nog substantiëlere bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van klassieke muziek voor een breder publiek. Stedelijke en maatschappelijke thema’s zijn met regelmaat terug te vinden in de programmering.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. De keuze voor Podium Mozaïek als uitvalsbasis is goed en biedt interessante mogelijkheden. Deze kunnen, zoals de commissie hierboven beargumenteert, nog beter benut worden, zodat de lokale bewoners in Bos en Lommer het NBE beter leren kennen.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting het Nederlands Blazers Ensemble te honoreren voor het gevraagde bedrag van € 200.000 per jaar.