Amstel Quartet

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 32.775
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Het Amstel Quartet speelt oorspronkelijke of bewerkte muziek voor saxofoonkwartet, als kwartet of samen met anderen. In het afgelopen decennium gaf het Amstel Quartet openbare concerten op 61 verschillende plekken in Amsterdam, zowel binnen als in de open lucht. Binnen de concertzalen treft het kwartet het traditionele kamermuziekpubliek en daarbuiten (festivals, clubs, musea) wordt kennis gemaakt met nieuw publiek. Het Amstel Quartet initieert en organiseert eigen concertseries in Amsterdam, waarbij ook samenwerkingen worden aangegaan met andere musici, theatermakers en componisten.

In de periode 2017-2020 wil het Amstel Quartet nieuw repertoire laten schrijven en arrangeren, multidisciplinaire projecten en educatieve activiteiten ontwikkelen en de publiciteit en marketing naar een hoger niveau tillen. Door samenwerkingen met onder meer: het Rondane Kwartet, muziektheatermaker Falk Hübner en rapper Akwasi, beoogt het Amstel Quartet muzikale uitdagingen aan te gaan die haar kleurenpalet zullen verrijken.
Die samenwerkingen moeten voor het kwartet steeds iets zinnigs opleveren, zoals: ontdekking van nieuw repertoire, een nieuwe manier van spelen of een andere manier van omgaan met het publiek. In de ‘solo’ programma’s wil het Amstel Quartet zich van alle kanten laten zien, met nieuwe muziek en hoogtepunten uit het saxofoonkwartetrepertoire, en met arrangementen van muziek uit alle eeuwen, van grote symfonische klassieke werken tot uitstapjes naar andere muzieksoorten. In 2017, als Philip Glass 80 jaar wordt, zijn veel minimal music composities in de programmering opgenomen.

Met de programmering wil het Amstel Quartet verschillende publieksgroepen werven: een gemiddeld jonger en vooral grootstedelijk publiek en een publiek dat groter is dan alleen muziekliefhebbers. Naast de vier kwartetleden, zal er een vaste medewerker worden aangetrokken voor public relations, publiciteit en educatie. Voor grote projecten zullen freelance producenten betrokken worden voor fondsenwerving, productie en uitvoering.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt het Amstel Quartet een subsidiebedrag van
€ 32.775 per jaar.

Artistiek inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende. Het Amstel Quartet heeft in het ondernemingsplan een duidelijke artistieke visie geformuleerd. Ook de positie binnen de sector en de discipline is benoemd in de aanvraag. Bij alle composities worden de partijen voor de saxofonisten op maat gemaakt, waardoor de individuele kwaliteiten van de musici optimaal tot hun recht kunnen komen. Zo wordt elk stuk een persoonlijk artistiek document. In de komende jaren zoekt het kwartet naar mogelijkheden om het nieuwe repertoire verder uit te breiden met composities van aansprekende namen. De voornemens voor 2017-2020 liggen in het verlengde van eerdere activiteiten. Het Amstel Quartet heeft inmiddels een lange staat van dienst met een internationaal speelveld. Met het geven van compositieopdrachten, draagt het ensemble bij aan de verdere ontwikkeling van het genre. Het kwartet staat bekend om haar uitstekende arrangementen. De commissie waardeert het dat de programma's voor de komende periode een grote verscheidenheid tonen, van chansons naar traditionele kamermuziek, van muziektheater naar cross-overs met rap. Het Amstel Quartet is trots op deze verscheidenheid aan muziekgenres en op de multidisciplinaire aanpak bij projecten. De verschillende projecten zijn inhoudelijk vol enthousiasme beschreven, maar vooral bij de meer complexe muziek-theatrale en technische projecten, zoals het voorgenomen plan een app te ontwikkelen, mist de commissie een toelichting met betrekking tot de praktische uitwerking en het artistiek-inhoudelijke verband. De commissie vindt dit van belang, temeer omdat het Amstel Quartet voornemens is deze projecten in eigen beheer te gaan produceren; inzicht in de praktische en organisatorische uitwerking is dan onontbeerlijk. Ook wordt veelal niet vermeld waar de concerten of voorstellingen zullen worden uitgevoerd.

Blijkens het ondernemingsplan wil het Amstel Quartet de komende periode een begin maken met het ontwikkelen van educatieve activiteiten in Nederland, waar tot nu toe vooral in het buitenland ervaring mee is opgedaan. Hiervoor ontbreken echter concrete plannen of ideeën.

De commissie is van mening dat er op dit moment veel goed opererende kwartetten zijn en mist om die reden in het plan een analyse of beschrijving van de wijze waarop het ensemble zich verhoudt tot andere (saxofoon) kwartetten en van dat waarin het zich onderscheidt. Niettemin vindt de commissie dat het Amstel Quartet uit zeer bekwame musici bestaat en heeft zij vertrouwen in het vakmanschap. De commissie heeft waardering voor het feit dat het ensemble zich bewust is van alle facetten van de presentatie, die zij ziet als een middel om de zeggingskracht van de programma’s te versterken.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als zwak. Het Amstel Quartet functioneerde in het verleden stabiel in zakelijk opzicht, maar de commissie is kritisch over het zakelijke plan voor de komende jaren. De complexiteit van de projecten, zoals bij de app en de muziek theatrale producties, wordt niet zichtbaar in de begroting. Ook in de toelichting mist informatie waaruit kan worden opgemaakt dat hierbij weloverwogen keuzes zijn gemaakt. Er is geen kostenpost of toelichting daarvoor opgenomen voor educatie, terwijl het ensemble aangeeft daar wel in te willen investeren. In het plan wordt bij ondernemerschap een nieuwsgierig makende ‘menukaart’ voor bedrijven genoemd, maar wat dit in de praktijk behelst blijft ongewis.

In de jaarverslagen van 2013 en 2014 (van de stichting, die aanvraagt) zijn geen eigen inkomsten uit uitkoop, recettes en de verkoop van bijvoorbeeld cd’s en dergelijke opgenomen. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat het binnen de maatschap is verantwoord. Vanaf 2017 verwacht het kwartet € 110.000 per jaar aan inkomsten te genereren. Of dit gebaseerd is op cijfers uit het verleden en (dus) aansluit bij de verandering in de aard en omvang van de activiteiten, is niet op te maken uit het ondernemingsplan. Temeer omdat er geen visie op en meerjarenaanpak voor het behalen van de beoogde inkomsten is geformuleerd. Er wordt geen visie op en aanpak voor het opvangen van risico’s, die financiële consequenties hebben, geformuleerd in het ondernemingsplan. Verder merkt de commissie op dat het gevraagde subsidiebedrag niet in verhouding staat tot het aantal beoogde activiteiten en het publieksbereik in de stad.

Samenvattend is de commissie er niet van overtuigd dat de zakelijke kant van de beoogde plannen voor de toekomst realistisch is weergegeven.

Het Amstel Quartet werkt met een bestuursmodel, conform de Governance Code Cultuur. In de aanvraag wordt niet ingegaan op de verdeling van taken en bevoegdheden tussen het bestuur, de directie en de rest van de organisatie. Uit de jaarverslagen wordt niet duidelijk of het bestuur zijn eigen functioneren jaarlijks evalueert. De organisatie heeft geen concrete visie op en aanpak van de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. Er is waardering voor de wijze waarop het ensemble nadenkt over de presentatie en het effect hiervan op het publiek. Alle aspecten worden hierbij door het ensemble in ogenschouw genomen, van het ontwerp van de website, het gebruik van sociale media, tot de kleding van de musici en de muzikale opstelling. Alles is steeds aanvullend op het artistiek-inhoudelijke programma. De commissie mist in het plan, met betrekking tot marketing en communicatie, echter een gedegen visie op een duurzame opbouw van publiek met goed uitgewerkte doelgroepen. Het Amstel Quartet leunt sterk op de kracht van digitale media. Er worden in dit verband doelen geformuleerd, maar er mist een strategie voor de wijze waarop men denkt deze te bereiken. Er wordt niet ingezet op het bereiken van diverse doelgroepen. Over de ontwikkeling van publieksaantallen tijdens concerten is weinig terug te lezen. Uit de jaarverslagen blijkt niet hoeveel publiek er voor concerten werd bereikt, waardoor het voor de commissie niet is vast te stellen of de beoogde publieksaantallen voor komende periode realistisch zijn ingeschat. Er is in de afgelopen jaren geen publieksonderzoek gedaan en dit is ook niet gepland voor de periode 2017-2020.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als zwak. Behalve de samenwerking met Splendor is het niet duidelijk met welke andere culturele organisaties in de stad het Amstel Quartet voornemens is samen te werken. De organisatie verbindt zich niet met stedelijke vraagstukken, bewoners, de buurt of andere maatschappelijke organisaties in de stad.

De commissie beoordeelt het aspect spreiding als voldoende. De organisatie heeft geen visie op de spreiding van activiteiten en publiek in de stad geformuleerd, maar is wel in alle stadsdelen actief. Iets minder dan de helft van de activiteiten vindt plaats buiten het stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuid.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Amstel Quartet niet te honoreren.