Eef van Breen Producties

Muziek / muziektheater
Aangevraagd: € 70.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Eef van Breen Producties is het platform waarop alle activiteiten van kunstenaar Eef van Breen samenkomen. Deze diverse projecten bestaan volgens de aanvrager onder meer uit het realiseren van eigenzinnige muzikale concepten, concerten, albums en muziektheaterproducties. De activiteiten van Eef van Breen Producties vinden deels plaats in Amsterdam en hebben ook een landelijke spreiding met een focus op zes steden waaronder Zwolle en Groningen. Met muziek als drijvende kracht, creëert Eef van Breen zijn werk en nieuwe formats binnen en buiten een theatercontext. Hij voegt met muziek betekenis toe aan de plekken waar het gewone leven zich afspeelt. Zijn werk is te zien in het landelijke kleine- en middenzalencircuit.

In de periode 2021-2024 combineert Eef van Breen Producties het maken van theaterprojecten met een uitbreiding van activiteiten buiten het theater. De aanvrager wil twee theaterproducties in samenwerking en twee eigen producties op locatie maken. Ook breidt Eef van Breen Producties het aantal audiowandelingen uit, zowel in Amsterdam als landelijk. Daarnaast wil de aanvrager een nieuw album uitbrengen en unplugged concerten spelen. Eef Van Breen Producties wil voor deze uiteenlopende activiteiten een continue basis creëren. De organisatie steunt nu in belangrijke mate op de persoon van Eef van Breen, die bovenop zijn artistieke taken ook veel andere werkzaamheden uitvoert. De vorming van een compacte ondersteunende organisatie stelt hem in staat om zich puur op zijn artistieke taken te richten en nieuwe projecten te kunnen initiëren.

Stichting Eef van Breen Producties ontvangt geen meerjarige subsidie binnen het Kunstenplan 2017-2020. 
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 70.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als goed.
De commissie is positief over de artistieke eigenheid van Eef van Breen Producties. 
Ze vindt Eef van Breen een originele en veelzijdige kunstenaar wiens gedrevenheid duidelijk tot uiting komt in het ondernemingsplan van de stichting. Hij is trompettist, bugelist, zanger, performer en initiatiefnemer. In zijn werk combineert hij muziek, theater, geluid en performancekunst. De commissie meent dat Eef van Breen een bijzondere kijk op muziekbeleving heeft. Hij wil vanuit zijn persoonlijke drijfveer de wereld met muzikale vertellingen mooier en beter maken en met zijn werk verwachtingspatronen bij het publiek doorbreken. De commissie vindt het verassend hoe hij via de oren van zijn luisteraars hun verbeelding prikkelt en hen een andere wereld laat ervaren. De gemengde praktijk van Eef van Breen Producties bestaat uit het realiseren van muzikale concepten, concerten, albums en muziektheaterproducties, met als stelregel dat alles live wordt uitgevoerd. Eef van Breen Producties brengt verschillende disciplines, kunstenaars en stijlen bij elkaar. Dit leidt volgens de commissie tot spannende en verrassende projecten, zoals film zonder beeld, waarbij de performance het publiek aanzet tot het visualiseren van een film. Ook het toekomstige project De Virtuozen, waarbij muziek, geluid en beweging gecombineerd worden met alledaagse handelingen van ambachtslieden zoals kappers, vindt de commissie verrassend. De commissie maakt wel de kanttekening dat de aanvrager de toekomstige artistieke plannen, zoals de op kinderen gerichte tekenfilm zonder beeld, inhoudelijk summier heeft uitgewerkt. De commissie realiseert zich dat het inherent is aan de werkwijze van Eef van Breen dat producties niet zozeer gepland zijn maar al werkend vorm krijgen. De commissie respecteert deze werkwijze, die medebepalend is voor de bijzondere kwaliteit van Eef van Breen, maar meent niettemin dat hij zijn voornemens in het licht van een vierjarige aanvraag beter en uitvoeriger had kunnen toelichten.

In het ondernemingsplan beschrijft Eef van Breen dat hij zijn publieksgroepen wil prikkelen via een speciale muziekbeleving, een kunstbeleving die het auditieve overstijgt. De commissie ziet dit streven terug in projecten als de voorstelling Echo, een onewomanshow waarin muziek de psychologische toestand en ontwikkeling van het verhaal stuurt en in de Factory tour, een concert waarbij ambachtslieden in samenspel met musici de compositie uitvoeren in fabrieken. Eef van Breen zoekt zijn publiek op uiteenlopende locaties: in het theater, in de wijken op straat in fabrieken. De commissie vindt het positief dat Eef van Breen actief zijn publiek opzoekt en een intense betrokkenheid met zijn publiek nastreeft. 
Eef van Breen Producties benoemt diverse publieksgroepen: theater- en muziekliefhebbers, de achterban van samenwerkingspartners, buurtbewoners van de diverse wijken, de achterban van gastspelers en bezoekers aan de stad of de wijk via de Walk of Doubts. Het plan maakt geen koppeling tussen deze afzonderlijke publieksgroepen en de voorgenomen programma’s. De commissie leest geen heldere visie op wat Eef van Breen Producties voor wie maakt, of hoe de projecten inhaken op de culturele interesses van de doelgroepen. Het plan beschrijft bijvoorbeeld dat mensen die de muziek van Eef van Breen waarderen en zijn albums kopen, niet vanzelfsprekend naar de theatervoorstellingen gaan, maar de commissie ziet niet dat de organisatie aan deze observatie consequenties verbindt ten aanzien van de programmeringskeuzes. De commissie ziet de artistieke betekenis voor het beoogde publiek in algemene zin met name in de interactieve werkwijze van Eef van Breen Producties, maar is op basis van het plan minder overtuigd van de artistieke betekenis voor specifieke publieksgroepen. 

De commissie is positief over de artistieke ontwikkeling van Eef van Breen Producties.
De stichting wil de stap maken van een projectorganisatie naar een organisatie met meer continuïteit. Deze organisatorische ontwikkeling kan volgens de commissie de randvoorwaarden creëren waaronder Eef van Breen zich kan focussen op zijn werk als artistiek leider. De commissie verwacht dat dit ten goede komt aan de artistieke ontwikkeling van de aanvrager als geheel en van Eef van Breen als artistiek eerstverantwoordelijke in het bijzonder. De aanvraag reflecteert op de muzikale loopbaan van Eef van Breen. De commissie ziet de geplande activiteiten deels als een logische voortzetting en uitdieping van de ontwikkelingen die hij de afgelopen jaren heeft ingezet. Zo krijgt het concept film zonder beeld een vertaling naar tekenfilm zonder beeld voor kinderen en wordt de Walk of Doubts breder uitgezet in andere wijken en steden. Daarnaast staan er volledig nieuwe concepten en projecten op stapel die Eef van Breen volgens de commissie voldoende mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen als componist, creator en initiator. Zo gaat hij in het project De Virtuozen geluidsonderzoek doen naar ambachtelijke geluiden en zijn compositorische vaardigheden verdiepen. In het muziektheatrale project Bar Terminus zoekt Eef van Breen de uitdaging om niet alleen muziek maar ook de dialogen en de omgevingsgeluiden tot in detail te componeren.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als zwak.
De commissie vindt dat Eef van Breen Producties zich weinig concreet verbindt met de stedelijke samenleving. Het plan noemt dat de organisatie koorleden wil werven in het stadsdeel Noord voor de tweede film zonder beeld, als verbindingslijn met de wijk. Eef van Breen Producties wil daarnaast samenwerken met amateurmusici in het theater en met het Virtuozenproject muziek naar de werkvloer brengen en concerten uitvoeren op locaties als werkplaatsen en fabrieken voor klanten en voorbijgangers. De commissie ziet dat het werk door zijn interactieve karakter mogelijkheden biedt voor verbinding met de stad en vindt de genoemde initiatieven in de basis sympathiek. De projecten en met name de manier waarop de verbinding met bewoners of maatschappelijke organisaties in de praktijk tot stand zal komen, vindt de commissie echter summier uitgewerkt waardoor ze niet overtuigd is van het realisme ervan.

De commissie is van mening dat het plan enigszins bijdraagt aan stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan. De meeste activiteiten en bezoeken zullen volgens het aanvraagformulier plaatsvinden in Amsterdam-Centrum en in Amsterdam-Noord. Daarnaast zijn er nog enige activiteiten voorzien in de stadsdelen Nieuw-West, Oost en Zuidoost. De commissie vindt dat het ondernemingsplan te weinig laat zien hoe deze spreiding in de praktijk wordt gerealiseerd. Het plan maakt weinig inzichtelijk hoeveel activiteiten er op welke plekken plaatsvinden. Bij enkele programmaonderdelen in het ondernemingsplan worden speellocaties genoemd, zoals concert Echo in de Tolhuistuin, voorstelling Echo in Bellevue, de voorstelling met het Houten Huis in de Krakeling en de Walk of Doubts in stadsdeel Nieuw-West. Van andere programmaonderdelen, zoals de locatievoorstellingen in het kader van de Crispy Concerts en de Virtuozen, zijn de Amsterdamse locaties echter onbekend. 

Als eigen accent heeft Eef van Breen Producties gekozen voor het thema Leefbare stad. De stichting geeft aan dat dit thema aansluit op zijn missie: het bijzondere in het gewone blootleggen begint met aandacht voor de omgeving. De commissie ziet alleen in het programmaonderdeel Walk of Doubts, dat audiowandelingen in de wijken behelst, enige raakvlakken met het thema. Bij de totstandkoming van Walk of Doubts worden volgens de aanvrager lokale organisaties en bewoners betrokken. De commissie is van mening dat deze werkwijze zou kunnen bijdragen aan sociale cohesie. Over het geheel vindt de commissie de verbinding van het plan met het thema Leefbare stad echter tamelijk indirect en niet overtuigend of prikkelend uitgewerkt. 


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als zwak.
De commissie meent dat het plan wat betreft organisatie, werkwijze en vakmanschap realistisch en uitvoerbaar is als het lukt om de organisatie uit te breiden met de deskundige ondersteuning zoals benoemd in het ondernemingsplan: een zakelijk leider, een marketingmedewerker en een sparringpartner voor conceptontwikkeling en dramaturgie. Wanneer Eef van Breen Producties voornamelijk op de persoon van Eef van Breen blijft rusten, vindt de commissie dat het risico aanwezig is dat de continuïteit in gevaar komt. De commissie waardeert het artistieke vakmanschap, de inzet en het doorzettingsvermogen waarmee Eef van Breen tot nu toe zijn plannen heeft weten te realiseren, soms vrijwel alleen en zonder structurele organisatie. Eef van Breen geeft zelf aan dat deze situatie onwenselijk is omdat projecten zo een te krappe voorbereidingstijd hebben en kansen voor marketing en het verbinden van projecten blijven liggen. De commissie deelt deze zorg en is daarom positief over de voorgenomen stappen om de organisatie op zakelijk, productioneel en op het vlak van marketing te verstevigen. 

De organisatie is er niet van overtuigd dat Eef van Breen Producties een gezonde bedrijfsvoering heeft.
De commissie stelt onduidelijkheden vast in de financiële verslaglegging en wat betreft het verloop van het vermogen. Seizoenen met veel output en hoge kosten en inkomsten wisselen af met periodes met lage output. Die fluctuaties zijn niet alleen toe te schrijven aan 'uitvoeringsseizoenen' versus 'voorbereidingsseizoenen'. De activiteiten van Eef van Breen Producties vertonen grote verschillen en stellen daarom ieder andere eisen aan voorbereidend onderzoek en uitvoering. De commissie vindt dat de aanvrager onvoldoende toelichting geeft op zowel de jaarrekeningen als de financiële consequenties en risico’s van het ondernemingsplan door de jaren heen om een positief oordeel te kunnen geven over de bedrijfsvoering.

De commissie is kritisch over de begroting. Ze mist nadere toelichting bij cijfers en ontwikkelingen. Hierdoor is ze er niet van overtuigd dat de begroting realistisch en passend is. Eef van Breen Producties is voornemens de organisatie een stabielere continuïteitsbasis te geven door enkele medewerkers in vaste dienst te nemen en cao-conform te betalen. De consequentie is dat er vanaf 2021 sprake is van een flinke stijging van de beheerslasten personeel. De commissie vindt deze stijging op zich realistisch. Zij vindt het echter opmerkelijk dat de publieksinkomsten tegelijkertijd sterk dalen en de activiteitenlasten groeien. Eef van Breen Producties verklaart dat uit het feit dat het de komende periode andersoortige projecten maakt, zoals coproducties die minder publieksinkomsten genereren en de Walk of Doubts die gratis toegankelijk is. De commissie vindt de onderbouwing voor deze keuze, die een drastische daling van de publieksinkomsten en verandering in de financieringsmix tot gevolg heeft, niet overtuigend. Daarnaast vindt de commissie het onduidelijk hoe de ontstane bestemmingsreserve voor de komende periode ingezet gaat worden. De commissie vindt de financieringsmix op zich reëel voor een type organisatie als Eef van Breen Producties maar zij tekent daarbij aan dat de afhankelijkheid van de bijdragen van publieke fondsen erg groot is. Dit levert een risico op voor de uitvoerbaarheid van de plannen. Het bij het AFK aangevraagde bedrag, dat de aanvrager wil inzetten voor een deel van de beheerslasten en voor het Amsterdamse deel van de activiteiten, vindt de commissie aan de hoge kant in relatie tot de in deze stad daadwerkelijk beoogde activiteiten en bezoekersaantallen.

De commissie acht het marketingplan niet realistisch en passend om het beoogde publiek te bereiken. Het plan beschrijft vijf doelgroepen: theater- en muziekliefhebbers, de achterban van samenwerkingspartners, buurtbewoners van de diverse wijken, de achterban van gastspelers en bezoekers aan de stad of de wijk via de Walk of Doubts. Eef van Breen Producties ziet marketing hierbij als onderdeel van een kunstwerk. Het stoelt de marketing op drie pijlers: aanstekelijke bevlogenheid, het principe van wederkerigheid en out of the box denken. De commissie vindt de voorbeelden van concrete instrumenten in de aanvraag, zoals de stoepleuzen en QR-codes die verwijzen naar een lied, sympathiek en origineel, maar is niet overtuigd van de effectiviteit van deze op zichzelf staande marketingmiddelen en ziet er geen op de doelgroepen afgestemde strategie in. Slechts in algemene termen wordt beschreven hoe de doelgroepen, via onder andere theaters en marketingmedewerkers, bereikt zullen worden. Eef van Breen Producties constateert zelf dat het publiek de koppeling tussen de verschillende projecten niet ziet en denkt dat branding van het merk Eef van Breen nodig is om dat te verbeteren. Afgezien van de Eef van Breen fanbase die de organisatie in zeven steden wil creëren, licht de aanvraag summier toe hoe die versterking van het merk gerealiseerd zal worden. De intentie is dat een vaste communicatiemedewerker continuïteit in de marketing brengt door onder meer de projecten aan elkaar te linken. Gezien de nog weinig concrete marketingstrategie vindt de commissie het positief dat Eef van Breen Producties de komende periode werkt aan professionalisering van de marketing. Ze ziet het aantrekken van een medewerker als een beginpunt daarvoor.


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als onvoldoende.
De commissie meent dat het plan in artistieke zin niet bijdraagt aan de culturele diversiteit van het Amsterdamse cultuuraanbod. Eef van Breen Producties heeft geen visie of missie ten aanzien van diversiteit en inclusie beschreven. Het betrekken en vertellen van verhalen van diverse groepen mensen is een integraal onderdeel van de artistieke missie, maar zoomt niet specifiek in op culturele diversiteit. Binnen dit kader ziet de commissie geen bijdrage aan cultureel divers aanbod in de artistieke voornemens. De producties stellen volgens de commissie eerder algemeen menselijke drijfveren en emoties aan de orde, dan een bewuste verbinding met cultureel diverse thema’s, inhoud of repertoire.

De commissie vindt de bijdrage van Eef van Breen Producties aan het bereiken van een cultureel divers samengesteld publiek gering. De commissie is ervan overtuigd dat iedereen welkom is bij de projecten van Eef van Breen Producties, maar constateert dat het plan geen effectieve aanpak bevat om cultureel diverse doelgroepen te bereiken. De commissie meent dat de Walk of Doubts in principe in de stadsdelen cultureel divers publiek zou kunnen bereiken. Hoe dat specifiek vorm krijgt en hoe de aanvrager daarvoor draagvlak bij bewoners en lokale ondernemers denkt te vinden, licht het ondernemingsplan echter nauwelijks toe. Op dit punt is de aanvraag in de ogen van de commissie dan ook weinig overtuigend.

De commissie is van mening dat Eef van Breen Producties geen overtuigende visie heeft op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het bestuur en dat ook een aanpak hiervoor ontbreekt. De aanvrager merkt op dat zijn primaire focus ligt op het produceren van muziekconcepten en dat hij op basis daarvan een artistiek-inhoudelijke keuze voor personeel en partners maakt. Ook samenwerkingen komen op basis van belangstelling en artistiek-inhoudelijke redenen tot stand. Eef van Breen geeft aan van Indische afkomst te zijn en stelt dat hij vanwege de voor zijn projecten benodigde mix van muziekstijlen en kwaliteiten van musici samenwerkt met een groep musici met diverse nationaliteiten en culturele herkomst. De commissie mist echter een verdere toelichting hierop en mist ook een toelichting bij de samenstelling van het bestuur en de eventueel daarin door te voeren wijzigingen.


Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van Stichting Eef van Breen Producties niet te honoreren.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Muziek en Muziektheater.