Veelgestelde vragen Vierjarige subsidies 2021-2024

 • Algemeen
 • Wanneer gaat het formulier open en wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
  Het aanvraagformulier gaat op 23 december 2019 open, aanvragen moeten voor 3 februari 2020, 17:00 zijn ingediend.
 • Wat zijn de grootste veranderingen in de vierjarige regeling 2021-2024 ten opzichte van de huidige vierjarige regeling 2017-2020?
  De regeling is op hoofdlijnen en m.b.t. formele voorwaarden vrijwel hetzelfde gebleven. We hebben de regeling waar mogelijk opgeruimd en verhelderd waar nodig. Nieuw is dat organisaties een Actieplan Inclusie als verplichte bijlage bij de aanvraag moeten aanleveren. Dit is een instapeis en geldt als voorwaarde om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast hebben de beoordelingscriteria - de ‘meetlat’ van eisen waar alle aanvragen langs worden gelegd - een behoorlijke update gekregen, met als uitgangspunt om deze beter aan te laten sluiten op de ontwikkelingen in de sector en de stad.
 • Binnen welke disciplines kan er worden aangevraagd? Wordt er gewerkt met functies?
  De subsidie is bedoeld voor alle disciplines en crossovers binnen de culturele sector. De commissies waarin de aanvragen worden behandeld zijn opgezet rond specifieke kunstdisciplines, om daarbinnen voldoende specialistische kennis te kunnen waarborgen over de breedte aan genres en subgenres die het actuele kunstenlandschap kenmerkt. Er zijn acht adviescommissies, namelijk voor: Letteren, Film, Muziek & Muziektheater, Theater, Dans, Erfgoed (musea), BFNA (beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur) en Cultuureducatie. Er wordt niet gewerkt met functies, maar de regeling heeft ruimte voor alle schakels in de culturele ‘keten’: van ontwikkelinstellingen tot cultuurproducerende en -presenterende organisaties. Door de verdeling van het budget over verschillende disciplinecommissies, garanderen we ook dat de verschillende disciplines allemaal goed vertegenwoordigd zijn in de toekenningen.
 • Ben ik verplicht om onder dezelfde discipline aan te vragen als de vorige keer?
  Je bent niet verplicht om onder dezelfde discipline aan te vragen als de vorige keer. Wel is het goed om te weten dat de budgetten (subsidieplafonds) van de commissies onder andere worden bepaald op basis van de situatie, aanvragen en toekenningen vorige keer. De subsidieplafonds zijn opgenomen in de toelichting op de regeling.
 • Wij werken multidisciplinair. Mogen we zelf kiezen binnen welke discipline we aanvragen?
  U kiest zelf in het aanvraagformulier binnen welke hoofddiscipline u behandeld wilt worden. Bij een multidisciplinaire aanvraag kunt u eventueel een tweede relevante discipline aangeven. Het bestuur van het AFK neemt het definitieve besluit over de commissie waar de aanvraag behandeld wordt, maar sluit hierbij zo veel mogelijk aan bij de keuze van de aanvrager. Zien we goede redenen om af te wijken, dan overleggen we dit met de aanvrager. Een commissie kan vervolgens om een co-advies van een andere commissie vragen, waardoor een instelling binnen twee disciplines beoordeeld kan worden. Binnen alle adviescommissies is kennis van multidisciplinair werken geborgd.
 • Kan ik de aanvraag doen vanuit mijn bestaande account?
  Als je al eens een meerjarige aanvraag bij het AFK gedaan hebt (vierjarig of tweejarig) dan kun je de aanvraag vanuit dat account doen. Als je nog niet eerder een meerjarige aanvraag hebt gedaan, maar wel al een account bij het AFK hebt (voor een projectsubsidie) dan moet je eerst via dat account meerjarige autorisatie aanvragen.
 • Wat is een tenderprocedure?
  Kenmerkend voor een tenderprocedure is dat het gaat om een rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van een (onderlinge) vergelijking op één en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden. Aan een tenderprocedure worden extra eisen gesteld om een gelijke behandeling van aanvragers te borgen. Zo is het in een tenderprocedure niet mogelijk om inhoudelijk met de aanvrager over zijn aanvraag te communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen. Ook mag er geen rekening worden houden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt.
 • Wat zijn de belangrijkste formele voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling?
  Organisaties moeten op de uiterste datum van indiening aantoonbaar minimaal drie jaar actief zijn in de discipline waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd in continuïteit uit te voeren, ze moeten minimaal drie jaar rechtspersoonlijkheid bezitten met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk en in dezelfde vorm of samenstelling de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd in continuïteit uit te voeren, ze moeten gevestigd zijn in Amsterdam wat blijkt uit de statutaire zetel dan wel het bezoekadres op het uittreksel van de Kamer van Koophandel; en ze moeten in de statuten hebben vastgelegd dat het doel is het ontplooien van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Het bij de aanvraag verplichte uittreksel van de Kamer van Koophandel mag maximaal 3 maanden oud zijn.
 • Wat is het Actieplan Inclusie en hoe wordt dit beoordeeld?
  Aan alle instellingen die in aanmerking willen komen voor vierjarige Kunstenplansubsidie wordt gevraagd een Actieplan Diversiteit en Inclusie op te stellen. Hierbij wordt de Code Diversiteit & Inclusie en het uitgangspunt van de vier P’s: programma, publiek, personeel en partners gevolgd (www.codedi.nl). Het Actieplan Diversiteit en Inclusie dient u hier in via de gemeente, en bestaat uit een online vragenlijst met 17 vragen. U kunt bij het maken van uw Actieplan gebruik maken van een nulmeting, deze vindt u hier. Het AFK beoordeelt binnen het criterium Diversiteit & Inclusie vervolgens de concrete uitwerking en onderbouwing van de in het actieplan genoemde doelstellingen en aanpak voor de periode 2021-2024 in uw ondernemingsplan. 
 • Hoe zit het met de muziekscholen in het cluster cultuureducatie?
  In het Cluster Cultuureducatie zijn instellingen opgenomen die met name dienstverlenende activiteiten uitvoeren voor scholen. Het gaat om onder meer de Muziekschool Amsterdam, Aslan Muziekcentrum en het Leerorkest. Deze instellingen dienen een aanvraag in bij de gemeente Amsterdam. De aanvragen worden beoordeeld door de commissie cultuureducatie van het AFK.
 • Wie wordt mijn contactpersoon?
  Iedere discipline krijgt een secretaris, die tevens als aanspreekpunt voor de aanvragers fungeert. De secretaris speelt een belangrijke rol in de voorbereiding, begeleiding en vertaling van de argumentatie van de commissie naar een coherent advies, maar oordeelt zelf niet mee. Een overzicht van de secretarissen met hun contactgegevens vind je hier.
 • Hoe gedetailleerd moeten mijn plannen voor de komende 4 jaar zijn?
  Er is een overkoepelende, samenhangende visie en werkwijze nodig in het plan op artistiek-inhoudelijk of cultuureducatief vlak, op het publiek of de deelnemers die u daarmee wil bereiken, hoe en met welke mensen, middelen en marketing u uw activiteiten ten uitvoer brengt, de manier waarop uw organisatie zich verbindt met de stad, en waar uw activiteiten plaats vinden. Daarbij is er ook aandacht en een aanpak nodig voor culturele diversiteit, op een manier die past bij uw organisatie en ervaring. We verwachten daarnaast een kwantitatieve inschatting van de activiteiten en het bereik daarvan, en een inhoudelijke omschrijving van de beoogde activiteiten (zoals producties, tentoonstellingen, programmering). Zorg ervoor dat de adviescommissie zich op basis van uw plan een concreet beeld kan vormen van wat u van plan bent, en kan beoordelen of uw plannen ook financieel en organisatorisch uitvoerbaar zijn. Voor de meeste organisaties zullen de activiteiten aan het begin van de vierjarige periode preciezer te omschrijven zijn dan aan het eind van de vierjarige periode. Als hulpmiddel bij het schrijven van uw plan kunt u gebruik maken van de ‘Richtlijnen voor het ondernemingsplan’. Dit is een vragenlijst die u kan helpen om de aanvraag zo helder en compleet mogelijk te krijgen (niet een verplicht format, de opzet van het ondernemingsplan is vrij).
 • Zijn er richtlijnen voor honoraria en salarissen?
  Nee, het AFK stelt geen richtlijnen voor honoraria en salarissen. We gaan ervan uit dat culturele organisaties cao’s en honorariumrichtlijnen zoveel mogelijk aangehouden, en dat betaling van (freelance) medewerkers indien er geen cao is, redelijk en eerlijk is. In het aanvraagformulier vragen we naar uw beloningsbeleid. Bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid van uw plannen wordt onder meer gekeken of uw plannen realistisch zijn wat betreft werkwijze, organisatie, omvang en vakmanschap van medewerkers/personeel en partners, en of de begroting realistisch en passend is. Bij dat laatste spelen natuurlijk ook realistische beloningen een rol.
 • Mag je ook aanvragen voor huisvestingskosten?
  Ja, ook huisvestingskosten kunnen worden opgenomen in de begroting.
 • Kan ik ook voor een specifiek deel van mijn activiteiten aanvragen?
  Ja dat kan, mits er sprake is van in continuïteit uitgevoerde activiteiten en niet van afzonderlijke projecten. Beschrijf in uw plan bovendien altijd de visie en het geheel aan activiteiten van uw organisatie, aangezien zij een belangrijke context vormen voor het deel van de activiteiten dat u wil aanvragen. De commissie beoordeelt de kwaliteit van de organisatie en de plannen integraal. Ga ook in de exploitatiebegroting uit van het totaal van uw activiteiten. De aan het AFK gevraagde subsidie kunt u daarbinnen apart aangeven. In het ondernemingsplan kunt u dat verder omschrijven.
 • Een aantal van onze activiteiten vindt buiten Amsterdam plaats, mogen we dat ook in de aanvraag voor het AFK op te nemen, of richt zich deze uitsluitend op activiteiten in Amsterdam?
  U beschrijft uw gehele plan, inclusief activiteiten die eventueel buiten Amsterdam plaats vinden. In het online aanvraagformulier en in het ondernemingsplan is er ruimte om aan te geven welk deel van uw activiteiten en bezoek u buiten de stad realiseert. Het gevraagde subsidiebedrag moet in een redelijke verhouding staan tot de mate waarin de activiteiten van belang zijn voor de stad, tot het aandeel van de activiteiten in Amsterdam of tot het bereik van bezoekers en/of deelnemers in Amsterdam.
 • Kunnen we aanvragen voor onze internationale activiteiten?
  Ja, u kunt aanvragen voor internationale activiteiten op het gebied van productie, presentatie, cultuureducatie en talentontwikkeling, die samenhangen met de reguliere activiteiten van een organisatie en een verbinding hebben met de stad Amsterdam (bijvoorbeeld door uitwisseling van makers, thematiek, presentatieplek of anderszins zichtbaarheid voor Amsterdams publiek).
 • Wie moet er aanvragen bij een (structurele) samenwerking? Kan er gezamenlijk worden aangevraagd?
  Bij gezamenlijke aanvragen is er óf sprake van een (voorgenomen) fusie, óf van een (verregaande, structurele) samenwerking tussen afzonderlijke organisaties die ieder een rechtspersoon zijn. Bij een(voorgenomen) juridische fusie tussen twee of meer organisaties, dienen alle betrokken organisaties te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de aanvrager, waarbij een van de betrokken partijen als penvoerder fungeert. De penvoerder dient namens de overige bij de fusie betrokken rechtspers(o)on(en) de subsidieaanvraag in en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondernemingsplan, totdat de fusie is gerealiseerd. Bij een samenwerking tussen organisaties dienen de betreffende organisaties ieder hun eigen aanvraag en ondernemingsplan in. In het ondernemingsplan wordt de samenwerking in iedere afzonderlijke aanvraag zo uitvoerig beschreven als u voor de beoordeling noodzakelijk acht. Omdat subsidietoekenning plaats vindt aan een rechtspersoon, is het belangrijk dat u de begroting indient voor uw eigen organisatie. Een begroting van de volledige samenwerking, waarin het aandeel van de afzonderlijke samenwerkingspartners zichtbaar wordt, kunt u apart uploaden.
 • Kan ik meerdere aanvragen doen (bijv. voor een podium en een gezelschap)?
  Als er sprake is van twee afzonderlijke organisaties met een eigen rechtspersoonlijkheid, is dat mogelijk.
 • Wat moet de omvang van het ondernemingsplan in aantal pagina’s zijn?
  Het ondernemingsplan mag maximaal 20 pagina’s omvatten.
 • Wij zijn bezig om de stad uit te verhuizen, omdat we geen betaalbare ruimte meer kunnen vinden in Amsterdam. Mogen we nog aanvragen?
  Aanvragers moeten gevestigd zijn in Amsterdam wat blijkt uit de statutaire zetel danwel het bezoekadres op het uittreksel van de Kamer van Koophandel; daarop zijn helaas geen uitzonderingen mogelijk. We zijn ons bewust van de schaarste aan ruimte in de stad en de problemen die dat culturele organisaties oplevert, en hebben dit ook met nadruk geagendeerd bij de gemeente Amsterdam. Zo lang omliggende gemeenten het Kunstenplan nog niet meefinancieren, is een statutaire vestiging of bezoekadres in Amsterdam nog noodzakelijk.
 • Weesp hoort nu toch bij Amsterdam, mogen we wel vanuit daar aanvragen?
  Het gaat vooralsnog alleen om een ambtelijke fusie tussen Weesp en Amsterdam. Het voornemen is wel om op een later moment ook bestuurlijk te fuseren, maar dit zal niet eerder dan in 2022 plaatsvinden. Dit heeft dus nog geen invloed op de komende vierjarige regeling, en telt niet mee als vestigingsplaats of voor Amsterdamse activiteiten.
 • Hoe lang moet een organisatie al gevestigd zijn in Amsterdam?
  Een organisatie moet op het moment van indienen van de aanvraag gevestigd zijn in Amsterdam.
 • Mag de aanvraag in het Engels worden ingediend?
  De aanvraag moet in het Nederlands worden ingediend. Zo voorkomen we misverstanden bij het bespreken van de aanvraag en in het advies.
 • Ik kom (waarschijnlijk) in de landelijke BIS, mag ik dan ook bij het AFK aanvragen?
  Ja, dat mag. Naast het volledig ingevulde aanvraagformulier dient u de volgende verplichte bijlagen in: Ondernemingsplan van maximaal 20 pagina’s; Actieplan inclusie zoals bedoeld in de Nota Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024; Jaarverslag 2017 en 2018 bestaande uit bestuursverslag en jaarrekeningen; Meerjarenbegroting 2021-2024; Afschrift van de statuten; Uittreksel Kamer van Koophandel van maximaal 3 maanden oud; Maximaal drie bijlagen bestaande uit (live) registraties en/of andere documentatie met informatie over de activiteiten van 2017 en later. (Live) registraties mogen gezamenlijk in totaal maximaal dertig minuten duren en andere documenten mogen gezamenlijk in totaal een omvang hebben van maximaal vijf pagina's.
 • Ik kon mijn activiteiten vorige keer niet goed kwijt in het formulier, moet dit nu op dezelfde manier?
  Het AFK is verplicht om een aantal kwantitatieve gegevens op te vragen die gebruikt worden voor landelijke en gemeentelijke onderzoeksdoeleinden. We zijn daarbij gebonden aan specifieke inrichtingseisen. We proberen echter om waar mogelijk het formulier zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk. De opzet van het ondernemingsplan is vrij.
 • Mijn cijfers over 2018 zijn niet florissant, maar in 2019 gaat het al beter. Hoe kan ik mijn cijfers over 2019 laten zien?
  Eventuele bijzonderheden of ontwikkelingen in uw cijfers over 2019 die afwijken van het beeld van eerdere jaren en van belang kunnen zijn in de beoordeling kunt u toelichten in het formulier en in uw begroting en ondernemingsplan.
 • Festival: is dat een producerende of presenterende instelling?
  Een festival heeft doorgaans in de eerste plaats een presenterende functie, maar kan daarnaast ook producerende activiteiten ontplooien, of activiteiten op het gebied van talentontwikkeling of cultuureducatie. U geeft zelf in het online aanvraagformulier aan welke activiteiten voor u relevant zijn.
 • Beoordeling
 • Zijn er subsidieplafonds per discipline?
  Ja - de subsidieplafonds per discipline vindt u in de toelichting op de regeling.
 • Is er een koppeling tussen het aantal voorstellingen en de subsidiehoogte?
  Het AFK werkt niet met normbedragen per voorstelling of activiteit. Wel beoordeelt de commissie of de begroting en het gevraagde bedrag realistisch zijn en in verhouding staan tot het beoogde aantal activiteiten.
 • Is er een maximum aan het bedrag dat kan worden aangevraagd? En/of mag de gevraagde bijdrage ten opzichte van het vorige kunstenplan verhoogd worden?
  De adviescommissie adviseert per aanvraag over de subsidiehoogte, waarna het bestuur bij de subsidieverlening beslist over de subsidiehoogte. Uitgangspunt bij het bepalen van de subsidiehoogte is niet per definitie het door de aanvrager opgegeven tekort, maar het bedrag dat door de commissie en het AFK (op basis van daartoe opgestelde richtlijnen) redelijk wordt geacht voor de desbetreffende aanvraag. In de toelichting op de regeling kunt u vinden met welke aspecten rekening wordt gehouden.
 • Hanteren jullie ook een eigen inkomstennorm? Zo ja welke is dat?
  Nee, er geldt binnen de nieuwe regeling 2021-2024 geen eigen inkomstennorm meer. Wel beoordelen we of er sprake is van een passende financieringsmix van uw activiteiten met voldoende spreiding van risico’s. Dit bepaalt immers mede of uw plannen naar verwachting realistisch en goed uitvoerbaar zijn.
 • Wordt er beoordeeld op publieksaantallen?
  We stellen geen normen voor publieksaantallen. De commissie beoordeelt of het door u beoogde publiek aansluit bij uw artistieke voornemens. Ook wordt bekeken of het beoogde publiek naar verwachting haalbaar is met de concrete marketinginspanningen, mensen en middelen die u daarvoor formuleert in het plan. Ook vragen we u een indicatie te geven van de te verwachten publieksaantallen, en wordt in de monitoring gevolgd of u dat bereikt.
 • Is er een geoormerkt budget voor (onderhoud van) vastgoed?
  Er mag naar eigen inzicht worden omgegaan met de bijdrage voor onderhoud binnen de subsidie mits het onderhoudsniveau op peil blijft. Wel dienen organisaties die huurder zijn van publiek toegankelijke ruimtes te beschikken over een MOP (meerjaren onderhoudsplan). Deze organisaties dienen voor onderhoud het daarvoor het in het MOP vastgestelde jaarbedrag te reserveren.
 • Worden eerdere evaluaties die we bij het AFK hebben gehad meegenomen in de beoordeling?
  Het plan staat bij de beoordeling centraal, maar het verleden biedt context om te kunnen beoordelen of de ambities realistisch zijn en over het te verwachten artistiek belang en belang voor de stad. In het ondernemingsplan wordt daarom specifiek gevraagd om te reflecteren op het verleden, in artistiek en zakelijk opzicht, en met betrekking tot publieksbereik. Bij organisaties die deel uitmaakten van het Kunstenplan 2017-2020 maakt de commissie tevens gebruik van evaluatiegegevens die over die periode beschikbaar zijn bij het AFK, de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Kunstraad. Bij de beoordeling van organisaties die geen deel uitmaakten van het voorgaande Kunstenplan 2017-2020 kan het AFK eventueel gebruik maken van beschikbare evaluaties in het kader van de verantwoording van projectsubsidies bij het AFK die betrekking hebben gehad op de jaren 2017 of later. Ook vragen we om (live) registraties of andere documentatie van activiteiten mee te sturen met de aanvraag, op basis waarvan de commissie een beeld kan krijgen van de activiteiten in het verleden.
 • Zijn intentiebrieven van samenwerkingspartners noodzakelijk bij het indienen van een aanvraag?
  Wanneer in het actieplan en/of ondernemingsplan partners worden opgevoerd waarmee wordt samengewerkt, dan dient in de plannen van beide aanvragers deze samenwerking terug te komen. Indien één of meer samenwerkingspartners geen aanvraag indienen, dient een intentieverklaring over de samenwerking te worden meegestuurd. Uit deze verklaring moet duidelijk blijken dat de partners zich committeren aan de samenwerking.
 • Waar wordt binnen de criteria precies op gelet?
  In de toelichting op de regeling kunt u de criteria vinden.
 • Wij hebben met name online bezoekers, hoe wordt daar naar gekeken als het gaat om ‘publieksbereik’?
  Bij digitale activiteiten kunt u in het aanvraagformulier uw online bezoekers aangeven, die daar als regulier publieksbereik worden beschouwd.
 • Wie zitten er in de adviescommissies?
  De acht adviescommissies bestaan uit ieder (tenminste) vijf adviseurs die het AFK gericht op de meerjarige subsidies heeft geworven. De adviseurs zijn geselecteerd op basis van hun professionele deskundigheid in één of meer relevante disciplines en thema’s binnen de kunsten. De commissies zijn opgezet rond specifieke kunstdisciplines, om daarbinnen voldoende specialistische kennis te kunnen waarborgen over de breedte aan genres en subgenres die het actuele kunstenlandschap kenmerkt. De commissies staan onder leiding van niet-meestemmende voorzitters met een breder maatschappelijk profiel. Met het oog op de integraliteit in de advisering heeft (binnen de mogelijkheden van beschikbaarheid) in iedere commissie één adviseur zitting die ook bij de Amsterdamse Kunstraad adviseert of recent adviseerde. Zie de organisatie pagina.
 • Hoe werken de adviescommissies?
  De adviescommissie toetst alle aanvragen die voldoen aan de formele vereisten om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, aan de criteria. Bij de beoordeling wordt per criterium gebruik gemaakt van een waarderingsschaal in woorden (zoals ‘goed’, ‘voldoende’, ‘zwak’) als conclusie van de inhoudelijke beoordeling per criterium. De waarderingsschaal in woorden bij elk criterium is een hulpmiddel in het kader van een zorgvuldige en evenwichtige beoordeling van de ingediende aanvragen. Aan de waarderingsschaal in woorden zijn cijfers (punten) gekoppeld, voor een zorgvuldige vertaling naar een rangorde van de aanvragen. Op basis van de beoordeling worden de aanvragen per discipline door de adviescommissie in een rangorde geplaatst en ingedeeld in de categorie ‘honoreren’ of de categorie ‘niet honoreren’. De subsidie wordt volgens deze rangschikking aan aanvragers in de categorie ‘honoreren’ toegekend, totdat het subsidieplafond is bereikt. Na afronding van de beoordeling brengen de voorzitters het advies van de commissies uit aan het bestuur van het AFK, dat op basis daarvan de subsidiebesluiten neemt.
 • Vindt er afstemming met de Kunstraad plaats?
  Ja, op verschillende manieren. Met het oog op de integraliteit in de advisering vindt er aan het begin en aan het eind van het adviesproces van het AFK en de Kunstraad overleg plaats tussen de directie van het AFK en het bestuur van de Kunstraad. Met het oog op de continuïteit in de advisering benoemt het AFK daarnaast (binnen de mogelijkheden van beschikbaarheid) in iedere adviescommissie een adviseur die voor de periode 2021-2024 ook bij de Kunstraad adviseert, dan wel daar voor de vorige beleidsperiode adviseerde.
 • Procedure
 • Binnen welke termijn wordt onze aanvraag behandeld? / Wanneer krijgen we de uitslag?
  De aanvraag wordt binnen 26 weken behandeld. De besluiten worden op 3 augustus gepubliceerd. Het AFK heeft de mogelijkheid om de behandelingstermijn zo nodig eenmalig met vier weken te verlengen, mits het fonds de aanvrager daarvan tijdig op de hoogte stelt.
 • Worden de voorlopige besluiten gecommuniceerd en is er de gelegenheid om daar op te reageren?
  De adviesteksten zonder de voorgenomen besluiten worden voorafgaand aan de publicatie toegezonden, zodat u kunt reageren op feitelijke onjuistheden.
 • Kan ik bezwaar maken tegen een besluit?
  Ja, het AFK heeft een regeling voor bezwaarprocedures en een onafhankelijke bezwaarcommissie onder leiding van een ter zake kundige jurist. Hier kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen subsidiebesluiten. Na het schriftelijk indienen van een bezwaarschrift volgt een hoorzitting met de bezwaarcommissie.
 • Wordt er afgestemd met de landelijke fondsen (bijv. FPK)?
  De landelijke fondsen en het AFK hebben ieder eigen opdrachten van de overheid, eigen beleidskaders en daaraan gerelateerde criteria waarbinnen ze werken. Het is daardoor niet mogelijk om gezamenlijke subsidiebeslissingen te nemen. Wel is er tussentijds contact tussen de fondsen.
 • Wordt er aanvullende informatie opgevraagd als dingen onduidelijk zijn?
  Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de aanvraag tijdig en compleet wordt ingeleverd. Op 3 februari om 17.00 uur dient de aanvraag vergezeld van alle vereiste bijlagen volledig ingevuld te zijn ingeleverd. Er kan door het AFK geen aanvullende informatie worden opgevraagd, omdat het vanwege de zogenaamde ‘tenderprocedure’ verplicht is dat alle aanvragers gelijke mogelijkheden krijgen en gelijk worden behandeld.
 • Overig
 • Hoe ziet de monitoring eruit?
  De secretarissen van het AFK voeren monitorgesprekken met de meerjarig gesubsidieerde organisaties. Daarnaast maken adviseurs verslagen van activiteiten die ze bezoeken. Tot slot zijn er de jaarlijkse verantwoordingen van meerjarig gesubsidieerde organisaties.
 • Hoe moeten we ons verantwoorden?
  Dat is vergelijkbaar met hoe dat in de huidige periode gaat. Er is een financiële verantwoording en een inhoudelijke verantwoording. Bij subsidies boven de 125.000 euro wordt ook een controleverklaring van een accountant gevraagd. Bovendien publiceert het AFK in 2021 een Handboek Verantwoording, met de volledige informatie.
 • Kan ik nog verder met iemand doorpraten over mijn plannen vooraf?
  Het AFK heeft speeddates georganiseerd om zoveel mogelijk aanvragers te woord te kunnen staan. Mede op basis van deze speeddates is deze Q&A tot stand gekomen, die we regelmatig actualiseren. Voor verdere vragen kunt u zich richten tot de secretaris van de desbetreffende commissie waarbinnen u aanvraagt.
 • Hoe kunnen we het AFK en de adviseurs met ons kennis laten maken? Kunnen we adviseurs uitnodigen voorafgaand aan de beoordeling?
  U kunt ons uitnodigingen sturen voor activiteiten die u de komende maanden organiseert, die wij desgevraagd aan de betreffende adviescommissies doorsturen. We hebben per (discipline) adviescommissie een eigen mailadres waar dit heen kan: cultuureducatie@afk.nl, bfna@afk.nl, etc etc. Daarnaast biedt het AFK in januari 2020 de mogelijkheid aan aanvragers voor een vierjarige subsidie 2021-2024 die nu niet in de vierjarige regeling zitten om kort kennis te maken met het AFK. U kunt zich hier aanmelden t/m 13 januari.
 • Hoe zit het met de Tweejarige subsidie, blijft die bestaan? Wanneer kan daar voor worden aangevraagd?
  De huidige regeling Tweejarige subsidies en de regeling projectsubsidies Innovatie worden samen één nieuwe regeling voor Innovatie & Ontwikkeling. Deze regeling wordt in het najaar van 2020 gepubliceerd. Aanvragen kunnen vanaf dat moment direct en doorlopend worden ingediend, er zijn geen deadlines. Voor de regeling kunnen net als nu relatief jonge organisaties in opbouw aanvragen, die op het moment van aanvragen maximaal zes jaar in hun huidige vorm bestaan. Er is een aantoonbare track record aanwezig van minimaal twee jaar: hetzij van de organisatie in zijn huidige vorm, hetzij van een voorloper van de organisatie of van de artistieke en zakelijke leiding. De regeling wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.
 • Mag je als instelling naast de Vierjarige subsidie nog projectsubsidies aanvragen?
  De reguliere projectsubsidies kunnen niet door vierjarig binnen het Kunstenplan ondersteunde organisaties worden aangevraagd. De organisaties die vierjarig door het AFK gesubsidieerd worden en de vier in de Hoofdlijnen genoemde cultuurhuizen uit de A-Bis, kunnen net als in de huidige periode straks wel gebruik maken van de Innovatie & Ontwikkelingsregeling.
 • Blijven voor vierjarig gesubsidieerde organisaties de innovatiesubsidies bestaan?
  De huidige innovatieregeling voor vierjarig AFK-gesubsidieerde organisaties gaat samen met de tweejarige regeling op in een nieuwe regeling voor Innovatie & Ontwikkeling. Deze regeling gaat najaar 2020 open. De subsidiemogelijkheden en maximale bedragen blijven hetzelfde als nu. De regeling staat open voor aanvragers die vierjarig door het AFK worden gesubsidieerd in de periode 2021-2024. Organisaties kunnen er nog steeds maximaal 2 keer gebruik van maken in de periode 2021-2024. De belangrijkste veranderingen: de onderwerpen voor innovatie worden verder uitgebreid, en trajecten kunnen een looptijd hebben van 1 tot 2 jaar.
 • Mogen individuele kunstenaars die bij een vierjarig door het AFK ondersteunde organisatie werk tentoonstellen of spelen zelf nog bij het AFK aanvragen?
  Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden die beschreven staan in de regeling projectsubsidies. Dat wil onder andere zeggen: voor zover de inhoud en de kosten van de individuele aanvraag geen deel uitmaken van de vierjarige plannen van de betreffende organisatie. Het AFK kan tevens niet bijdragen aan kosten van de vierjarig ondersteunde organisatie.