Well Made Productions

Theater
Aangevraagd: € 206.825
Toegekend: € 0

Inleiding

Well Made Productions is een multidisciplinair huis van creative producers dat met artistieke Human Interest Programma’s onderbelichte verhalen zichtbaar maakt over identiteitsvorming, beïnvloed door sociale mobiliteit en gekoppeld aan migratie. Zij gebruikt daarbij haar publiek als één van de inspiratiebronnen. Hierdoor kan het publiek zich volgens de organisatie mede-eigenaar voelen van verhalen, waarvan Well Made Productions vindt dat zij een verrijking is op het artistieke aanbod.

Well Made Productions heeft naar eigen zeggen een duidelijke plek in de culturele keten van verhalen verzamelen en presenteren. Haar bijdrage aan deze keten is het met theatrale verbeeldingskracht zichtbaar maken van onderbelichte verhalen door deze te presenteren aan een breed en divers publiek. Zij richt zich op het veranderende Nederland. Well Made Productions wil eerlijke aandacht geven aan de biculturele gemeenschap om zo daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de ontschotting en verkleuring van zowel het culturele aanbod als het publiek. 

De artistieke kapstok voor de plannen van Well Made Productions voor 2021-2024 is de Amsterdamse Zeedijk in de jaren zeventig en tachtig. Migratie en de onderbelichte verhalen over de Zeedijk zijn de inspiratiebronnen. Hieruit ontstaan artistieke Human Interest Programma's (zoals de theatervoorstelling Travis, het theatrale concert Migratie Blues en de podcast Zeedijk), waarbij Well Made Productions gebruik maakt van de, zoals zij dat noemt, Mapping-Idee-Design methode. Verder stelt zij zichzelf ten doel om gedurende 2021-2024 toe te werken naar minder subsidieafhankelijkheid, zodat zij na deze periode meer op eigen benen kan staan.

Well Made Productions ontvangt een tweejarige subsidie 2019-2020 binnen het Kunstenplan van 
€ 69.116 per jaar (incl. indexatie 2020). 
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 206.825 per jaar in het kader van het Kunstenplan. 


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als onvoldoende. 
Well Made Productions heeft gekozen voor een koerswijziging ten opzichte van de beginperiode van haar bestaan. De eigen, herkenbare signatuur van enige producent van zwart repertoire theater wordt volgens de commissie door de koerswijziging in het nieuwe plan losgelaten. In plaats daarvan is de focus verschoven naar het ophalen van verhalen rond de Zeedijk. De commissie vindt het artistieke plan van Well Made Productions daarin niet origineel. Partijen als de The Black Archives en het Stadsarchief (die tevens samenwerkingspartners van Well Made Productions zijn) houden zich eveneens bezig met het zichtbaar maken van deze onderbelichte verhalen. Waar de eigenheid van het plan van Well Made Productions zit ten aanzien van het zichtbaar maken van deze verhalen, komt volgens de commissie niet helder in het plan naar voren. Naar het oordeel van de commissie wordt in het plan te weinig aandacht besteed aan de wijze waarop Well Made Productions van de opgehaalde verhalen een theatrale vertaling wil maken. De artistieke uitgangspunten en onderzoeksvragen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Doordat de plannen nog in de ideeënfase verkeren, vindt de commissie het plan niet prikkelend of verrassend. 

Well Made Productions richt zich naar eigen zeggen op een publiek met voornamelijk een migratieachtergrond, dat zich niet of nauwelijks gerepresenteerd voelt door het bestaande aanbod. Met de drie theaterproducties in de trilogie The Raisin Cycle en het publiekssucces ervan in voorgaande periode heeft Well Made Productions bewezen inzicht te hebben in de culturele interesses van dit publiek. De rol van dit publiek is voor Well Made Productions niet alleen die van toeschouwer. Het publiek is ook een inspiratiebron, doordat het de verhalen levert waarmee de makers aan de slag gaan. Er wordt voor de komende periode echter op een volledig andere wijze werk gemaakt, in verschillende andere vormen dan Well Made Productions de afgelopen periode heeft laten zien met de drie producties in The Raisin Cycle. Een uitgebreid bronnenonderzoek op de Zeedijk moet leiden tot een verhaal via de inzet van een ‘writersroom’ met schrijvers die met de opgehaalde informatie aan de slag gaan. Dit moet onder meer leiden tot een script voor een on-demand-televisieserie De Schutting. Omdat Well Made Productions nog in de onderzoeksfase zit en niet duidelijk wordt welke artistieke uitwerking het bronnenonderzoek via de writersroom krijgt, wordt niet concreet hoe Well Made Productions in komende periode gaat inspelen op de culturele interesses van het beoogde publiek. De commissie krijgt uit het plan geen beeld over het beoogde artistieke resultaat en in hoeverre dit artistieke betekenis zal hebben voor het beoogd publiek. 

Well Made Productions is een jong gezelschap dat sinds 2016 actief is. In de komende periode wil zij zich ontwikkelen van een theatergezelschap naar een meer multidisciplinaire organisatie. Zij wil nieuw werk gaan ontwikkelen met toepassing van verschillende media en uitingsvormen. Hoewel een reflectie op de afgelopen jaren in het plan is opgenomen, is het de commissie niet duidelijk op welke manier de ervaringen van de afgelopen periode hebben geleid tot deze koerswijziging. 
Er wordt wel ingegaan op de artistieke verantwoordelijkheden binnen de organisatie, maar op mogelijkheden voor de artistieke leiding, uitvoerenden en makers om zich professioneel te ontwikkelen wordt in het plan niet ingegaan. Er wordt weliswaar samengewerkt met ITA, maar dit krijgt vooral een praktische en geen artistieke vertaling.
    

Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als voldoende.
Well Made Productions verbindt zich inhoudelijk met de bewoners van de stad via de overkoepelende thematiek van ‘het onderbelichte verhaal en de rol van de ander’. Daarbij focust Well Made Productions zich in het bijzonder op verhalen van sociale mobiliteit, de al dan niet gedwongen verplaatsing van mensen om sociale of economische redenen. De komende periode staat de Amsterdamse Zeedijk met haar diversiteit aan bevolkingsgroepen en bezoekers centraal in het plan van Well Made Productions. Binnen de verschillende producties draait het om onderbelichte verhalen uit de jaren zeventig en tachtig over identiteitsvorming onder invloed van migratie. De nadruk ligt daarbij op Surinaams-Nederlandse Amsterdammers. 
Uit het plan wordt voor de commissie echter niet duidelijk hoe de praktische verbinding met de bewoners gelegd wordt. Ook is onduidelijk op welke manier het onderzoek naar de verhalen door Well Made Productions wordt vormgegeven. Er wordt gerefereerd aan Migratie Tories - een spreekuur waarin mensen hun zienswijze op en ervaring met migratie kunnen delen - maar het is de commissie niet duidelijk hoe dit vorm en inhoud zal gaan krijgen en of dit daadwerkelijk tot een verbinding met bewoners of de buurt zal leiden. Het plan toont samenwerkingen met partners uit de culturele sector als Likeminds, The Black Archives en ROSE Stories, maar het plan geeft geen blijk van structurele samenwerking met maatschappelijke partners. 

Well Made Productions concentreert zich komende periode op het onderzoek naar verhalen op de Zeedijk. De activiteiten van Well Made Productions vinden de komende periode plaats in Amsterdam-Zuidoost in het Bijlmer Parktheater, waar ook een deel van het publiek wordt bereikt en in Amsterdam-Oost. Met de coproductie Travis, in samenwerking met ITA, wordt publiek in stadsdeel Centrum bereikt. Hiermee draagt het plan van Well Made Productions bij aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan. 

Well Made Productions heeft als eigen accent gekozen voor het thema Leefbare stad. De commissie vindt dit een logische keuze omdat de nadruk in de activiteiten van Well Made Productions ligt op het zichtbaar maken van onderbelichte verhalen over identiteit. Een overtuigende uitwerking van het thema ontbreekt echter in de plannen. Uit het plan komt niet overtuigend naar voren op welke wijze met de opgehaalde verhalen iets aan de bewoners wordt teruggegeven; daarmee draagt het volgens de commissie niet aantoonbaar bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. 


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als onvoldoende.
De commissie vindt het plan voor de organisatie en de werkwijze onvoldoende realistisch. Well Made Productions onderbouwt niet in het plan op welke wijze de organisatie een andere richting in zal slaan, van een producerend gezelschap naar een multidisciplinair huis van creative producers en wat dat voor de organisatie vergt. De commissie ziet ook een gevaar in de veelheid aan disciplines, namelijk een gebrek aan keuzes en focus die het uitvoerend vakmanschap in de weg kan staan. De organisatie wil zich gaan richten op onder andere het maken van een telvisieserie, een podcast en een theatraal concert. Het plan voor de writersroom, waarin gebaseerd op de verhalen van de Zeedijk ‘content’ moet worden geproduceerd, is nog duidelijk in de onderzoeksfase. De commissie vindt de uitwerking, organisatie en financiering nog weinig concreet en nog meer in de ideeënfase, waardoor de haalbaarheid van wat er uit voort moet komen niet te beoordelen is. De organisatie heeft bovendien geen ervaring met het produceren van een televisieserie, een podcast en een theatraal concert. Op welke gebieden en op welke manier de beoogde meer ervaren samenwerkingspartners als ITA, het Bijlmer Parktheater en ROSE Stories de komende periode gaan ondersteunen wordt niet concreet in het plan vermeld. De commissie is er om bovenstaande voorbeelden niet van overtuigd dat Well Made Productions voldoende is toegerust om het plan uit te voeren. 

Er is volgens de commissie geen sprake van een gezonde bedrijfsvoering. De commissie vindt het weliswaar bijzonder dat de organisatie de afgelopen jaren ondanks alle kwetsbaarheden een diverse mix van eigen inkomsten heeft gerealiseerd, maar ze heeft te weinig reserves opgebouwd die een voldoende basis geven om zowel de vele en diverse beoogde voornemens ten uitvoer te brengen als de organisatie op langere termijn effectief te laten functioneren. In het plan is geen risicoanalyse opgenomen, hoewel de solvabiliteit en de liquiditeit onder druk staan. Dit vindt de commissie alleen al een risico, zeker met het oog op de voorgenomen andersoortige activiteiten dan waar de organisatie ervaring mee heeft. De commissie ziet niet in het plan terug hoe de organisatie zich voorbereidt op financiële en bedrijfsmatige risico’s van de nieuwe taken die Well Made Productions op zich neemt in komende periode. 

De begroting is volgens de commissie niet realistisch en passend. De commissie ziet risico’s in het dekkingsplan. Zo dalen de publieksinkomsten fors ten opzichte van voorgaande periode. Terwijl de commissie vindt dat de begrote inkomsten uit verkoop van de Human Interest Programma’s onrealistisch hoog is voor deze programma’s, die naast een productie met ITA bestaan uit podcast en Migratie Torie in de vorm van spreekuren. Ook een concretisering van de beoogde financieringsmix ontbreekt. Niet duidelijk is voor welke activiteiten de begrote publieke en private middelen geworven zullen worden. Zeker omdat de organisatie andersoortige activiteiten gaat ondernemen dan de theaterproducties die Well Made Productions voorheen realiseerde heeft zij nog geen trackrecord met het behalen van deze inkomsten. De sterk toenemende subsidieafhankelijkheid ten opzichte van voorgaande periode brengt de financieringsmix uit verhouding en maakt de organisatie in ogen van de commissie kwetsbaar. Dit staat bovendien haaks op de ambitie van Well Made Productions om toe te groeien naar een model waarin de organisatie juist minder subsidieafhankelijk wordt. Aan de kostenkant groeit Well Made Productions met name flink in de beheerslasten. Doordat een overtuigende specificatie ontbreekt van waar de kosten van de verschillende opgenomen activiteiten als de podcasts en de Human Interest Programma’s op zijn gebaseerd, wordt niet helder op basis waarvan de middelen over de activiteiten verdeeld worden. 

In de aanvraag is geen marketingplan opgenomen met realistische en passende stappen om het beoogde publiek te bereiken. Well Made Productions wil zich met name richten op de biculturele gemeenschap en het merk van het huis versterken. Zij benoemt geen specifieke doelgroepen binnen deze gemeenschap, maar stelt wel dat de klassieke marketingtechnieken onvoldoende effectief zullen zijn voor het bereiken van haar publiek. Behalve dat zij via de Mapping-Idee-Design methode verwacht haar bereik en de publieksparticipatie te vergroten doordat het publiek deelgenoot wordt in het creatieproces, heeft ze nog geen concrete marketingstrategie uitgewerkt. Die zal pas worden opgepakt wanneer er meer zekerheid is over de financiële basis. Dan zal er een medewerker Branding & Marketing worden geworven en een opdracht wordt uitgezet bij een extern bureau. De commissie vindt de marketingstrategie en -aanpak in de planfase onvoldoende. 


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als goed.
Het plan van Well Made Productions is volgens de commissie doorspekt met elementen die in artistiek opzicht bijdragen aan de culturele diversiteit van het cultuuraanbod. Het uitgangspunt voor het werk van Well Made Productions is ‘oral history’, gebaseerd op het vertellen van verhalen, met een focus op een bicultureel perspectief. Well Made Productions werkt met acteurs en makers met bi-culturele achtergronden. Ook de samenwerkingspartners, zoals New Urban Collective/The Black Archives, Likeminds/Nonprofit Kapitalist en Bijlmer Parktheater hebben culturele diversiteit in hun DNA. Hierdoor draagt Well Made Productions is artistieke zin bij aan de culturele diversiteit van het cultuuraanbod in de stad.

Volgens de commissie draagt het plan bij aan het bereiken van een cultureel divers samengesteld publiek in de stad. Well Made Productions heeft in afgelopen periode laten zien een cultureel divers publiek te bereiken met hun producties. De uitdaging ligt volgens de organisatie in het behouden en uitbouwen van dit cultureel divers publiek. Dit wil de organisatie doen door de beoogde aanpak van cocreatie, met projecten als Migratie Tories waarbij een cultureel divers publiek in gesprekken gevraagd wordt hun ervaringen te delen, hetgeen de commissie overtuigend vindt omdat de makers vanuit hun eigen achtergrond verbinding kunnen maken. Tevens neemt Well Made Productions komende periode een marketing medewerker aan die zich al beweegt binnen dit cultureel divers publiek. Diverse activiteiten vinden plaats in het Bijlmer Parktheater, dat een cultureel divers publiek bedient. De commissie vindt daarmee vertrouwenwekkend dat WMP ook een nieuw cultureel divers publiek zal weten te bereiken. 

Well Made Productions heeft een overtuigende visie op en plan voor diversiteit van het personeelsbestand en bestuur. Culturele diversiteit is een vanzelfsprekend gegeven voor het gezelschap en inclusie is een inherent onderdeel van de werkwijze. Dat wordt ook weerspiegeld in de diverse samenstelling van de staf en het bestuur. De kernorganisatie is klein maar heeft voor komende periode de concrete doelstelling geformuleerd te gaan werken met een marketing medewerker en een stagiair die het huidige cultureel diverse team op dat gebied nog verrijken.  


Conclusie

De commissie constateert dat Well Made Productions vanwege de beoordeling ‘onvoldoende’ bij het criterium Uitvoerbaarheid, niet voor subsidie in aanmerking komt.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Theater.
Daarbij is mede gebruik gemaakt van een co-advies van de adviescommissie Erfgoed.