Summer Dance Forever

Dans
Aangevraagd: € 250.000
Toegekend: € 125.000

Inleiding

Summer Dance Forever maakt zich hard voor de inbedding van urban arts in het culturele landschap en het bereiken van een nieuw en groot publiek. De organisatie wil een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de infrastructuur voor urban arts. Summer Dance Forever wil een substantiële bijdrage leveren aan de professionalisering en artistieke ontwikkeling van urban dans als volwaardige podiumkunstvorm en wil daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan de diversiteit van het podiumkunstaanbod in Nederland.

Summer Dance Forever organiseert jaarlijks een festival met een zomer- en een wintereditie. In de komende periode wil zij gedurende het hele jaar invulling geven aan haar missie. Daarvoor wil ze talenten gaan ontwikkelen in Podium Noord door het maken van lokale of internationale producties. 
Daarnaast wil Summer Dance Forever het lokale, regionale en landelijke netwerk aan urban- en theaterpartijen versterken en mobiliseren, zodat er meer uitwisseling ontstaat en er strategieën ontwikkeld worden om gezamenlijk antwoord te geven op de vraagstukken die relevant zijn bij de ontwikkeling van urban arts. Dit vertaalt zich in programma door het jaar heen, in de stad, in de regio en in het land.

Summer Dance Forever ontvangt een vierjarige subsidie binnen het Kunstenplan 2017-2020 van € 53.046 per jaar (incl. indexatie 2020).
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 250.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als goed.
Summer Dance Forever heeft als festival een sterke artistieke eigenheid. Het festival presenteert een uniek programma dat als toonaangevend wordt gezien in de wereld van hiphop/urban arts. Summer Dance Forever biedt een totaalervaring met de combinatie van rauwe, eigenwijze urban arts van hoge kwaliteit in de grootstedelijke en intieme setting van Amsterdam. De commissie vindt het een sterk festival door de verdieping die geboden wordt in de presentatie van uiteenlopende stijlen en in het inspirerende randprogramma: battles in de club, voorstellingen op het podium, dj’s, muziek, workshops, seminars, Q&A’s na afloop en volop gelegenheid tot Meet & Greet.
Voor de komende periode wil de organisatie haar functie verbreden door niet alleen twee festivaledities te organiseren maar ook een grotere rol te spelen in talentontwikkeling en productie. In het plan voor de talentontwikkeling mist de commissie een prikkelende artistieke signatuur door het ontbreken van een duidelijke methodiek met ontwikkeldoelen. Ook het plan om met Likeminds en ICK/Dansmakers een productiefunctie op te zetten in Podium Noord mist artistieke uitwerking. Er is enkel benoemd dat Podium Noord een plek moet worden voor makers om nieuw materiaal te ontwikkelen en om vrij te experimenteren voor publiek. Wat de artistieke uitgangspunten en meerwaarde van de beoogde samenwerking van Summer Dance Forever, Likeminds en ICK/Dansmakers hiervoor zijn, en wat dit concept aan programma zal bieden, is niet beschreven. Hierdoor krijgt de commissie geen beeld van het artistiek belang van deze nieuwe plannen. 

De artistieke betekenis voor het beoogde publiek vindt de commissie wat het festival betreft uitstekend. Het aanbod sluit goed aan bij de primaire doelgroep: de wereldwijde hiphop scene met zowel jonge makers, oudgedienden, autodidacten, academisch geschoolde kunstenaars en makers uit verwante disciplines. Summer Dance Forever biedt hen nieuwe ervaringen door het tonen van veel diversiteit in het programma en ruim aandacht voor participatie. De grote rol van theater, muziek, de battles, workshops en clubs in het programma is aansprekend. Voor een deel van de (jonge) deelnemers fungeert het festival als springplank richting (inter)nationale exposure. In het plan komen ook een viertal makers aan het woord (Dalton Jansen, Nedda Sou, Mohamed Yusuf Boss en Lloyd Marengo) voor wie het festival in afgelopen periode waardevol bleek. Het succes van Summer Dance Forever voor het beoogde publiek blijkt ook uit de groeiende belangstelling, nationaal en internationaal, waarbij deelnemers en publiek vaak meerdere dagen bij het festival aanwezig zijn om zoveel mogelijk programma’s te kunnen volgen.
Summer Dance Forever wil de komende periode de rol van talentontwikkelaar en producent actiever op zich nemen. De commissie kan niet uit het plan opmaken of de ambitie van de organisatie aansluit bij de behoefte van de beoogde deelnemers. Omdat niet duidelijk is op welke manier de makers, crews en dansers in komende periode zullen worden gescout en begeleid, en wie de coaches worden, vindt zij de artistieke betekenis voor de deelnemers niet evident.

Summer Dance Forever bestaat inmiddels tien jaar en heeft zich artistiek ontwikkeld van pleitbezorger voor een underground kunstvorm tot toonaangevend festival voor urban arts. De muziek heeft een daarbij passende, prominentere rol gekregen, waarvan de relatie tussen de muziek en de artistieke ontwikkeling in het programma goed is geschetst. De versterkte inzet op talentontwikkeling vindt de commissie in potentie waardevol voor de ontwikkeling van de urban arts, maar ze mist daarvan een gedegen uitwerking, en reflectie op de aansluiting bij voorgaande periode.
Naast de organisatie van het festival ligt er nu een ambitieus plan van Summer Dance Forever om zich te ontwikkelen als een producerende organisatie die haar kennis over hiphop als beweging wil delen. Daarvoor zal onder andere worden samengewerkt met Likeminds en ICK/Dansmakers vanuit de nieuwe plek Podium Noord. Summer Dance Forever wil eigen voorstellingen gaan produceren die daarna (inter)nationaal touren. De commissie vindt de inhoudelijke onderbouwing voor de samenwerking van de drie partners en de artistieke noodzaak voor deze producerende ambitie, in relatie tot de artistieke ontwikkeling van Summer Dance Forever, onvoldoende toegelicht. Daarnaast geeft het plan geen inzicht in de mate waarin er geïnvesteerd wordt in het potentieel en de ontwikkeling van de artistiek betrokkenen.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als voldoende.
Summer Dance Forever geeft blijk van verbinding met de stad doordat ze zo inclusief mogelijk wil werken. Dit betekent onder andere dat ze de activiteiten toegankelijk wil maken voor een breed publiek, waaronder doelgroepen met weinig geld of met een grote afstand tot cultuur. Summer Dance Forever werkt daarom samen met de Stadspas, en heeft naar eigen zeggen contacten met een aantal maatschappelijke organisaties in de stadsdelen, die niet nader worden benoemd. Wat Summer Dance Forever verder onderneemt om het programma aan te laten sluiten bij doelgroepen buiten de scene is de commissie niet duidelijk. Het plan geeft geen voorbeelden van dansers, makers of docenten die actief verbinding leggen met de wijk of met scholen. 

Summer Dance Forever levert met het programma een zeer beperkte bijdrage aan de stedelijke spreiding van activiteiten en publiek. Vrijwel alle activiteiten vinden plaats in Centrum en Zuid. De komende periode wil de organisatie ook gaan werken vanuit Podium Noord. De commissie constateert dat er nog veel kansen blijven liggen om publiek met interesse in urban arts en in talentontwikkeling te bereiken op locaties in de andere stadsdelen.
Summer Dance Forever heeft als eigen accent gekozen voor het thema Wereldstad. Amsterdam brengt hiphop naar de wereld, en de wereld komt naar Amsterdam voor hiphop, zo stelt Summer Dance Forever. Al blijft de uitwerking in het plan vrij algemeen, vindt de commissie het thema zeer passend. Summer Dance Forever maakt de stad jaarlijks negen dagen lang tot wereldstad in de urban arts - op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het festival trekt internationaal de aandacht en trekt een (inter)nationale hiphop scene en bezoekers uit alle windstreken. Behalve de fysieke aanwezigheid van deelnemers en bezoekers in de stad wordt het festival ook online gevolgd door een grote internationale achterban, waardoor de internationale exposure wordt vergroot. 


Uitvoerbaarheid 

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als zwak.
Summer Dance Forever heeft een vakkundige artistieke leiding, die de afgelopen periode een goed fundament heeft weten te leggen voor het festival. De commissie deelt met de organisatie dat er een noodzaak is tot het verdiepen en verder versterken van het festival. Het gestaag verder bouwen en bestendigen van het programma vindt de commissie in dit stadium een passender strategie dan de nu geplande schaalsprong.
Naast het verlengen van de festivalperiode, wil de organisatie de educatie- en participatieprojecten uitbreiden, de talentontwikkeling intensiveren en (inter)nationaal gaan (co)produceren, waaronder in de nieuwe samenwerking in Podium Noord. Vier dansvoorstellingen moeten als resultaat hiervan op tournee gaan in Nederland, inclusief een uitgebreid voor- en randprogramma. Er zullen educatieprogramma’s worden ontwikkeld en er moet een plan komen voor een groter publieksbereik. 
De grote hoeveelheid activiteiten en samenwerkingspartners leidt in de ogen van de commissie tot versnippering. Ze mist bij het geheel van activiteiten een overkoepelende visie en een toelichting op de werkwijze om die in zijn totaliteit te realiseren.
Om alle ambities te realiseren moet er organisatorisch een flinke inhaalslag gemaakt worden. De huidige organisatie bestaat uit veel zzp’ers en vrijwilligers. De nieuwe functies voor educatie en fondsenwerving moeten nog worden ingevuld. Het is niet duidelijk hoe de taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld tussen de beoogde partners in Podium Noord. De commissie vindt, buiten de organisatie van het jaarlijkse festival, die zij haalbaar acht met het huidige kernteam, het totaal aan nieuwe gepresenteerde plannen daarom niet realistisch en uitvoerbaar.

De bedrijfsvoering van de organisatie geeft naar mening van de commissie niet genoeg basis om de beoogde plannen uit te voeren en de organisatie op lange termijn effectief te laten functioneren. Wat de huidige financiële positie betreft moeten alle zeilen worden bijgezet om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen; er zijn weinig reserves. De eerstkomende twee jaar begroot Summer Dance Forever een groot tekort, dat pas weer kan worden ingelopen in 2024. Dit vindt de commissie geen vertrouwenwekkend uitgangspunt. 
Er is geen risicostrategie waarin wordt geschetst wat er gebeurt bij tegenvallende inkomsten, of welke activiteiten dan vervallen. Paradiso is financieel een belangrijke facilitator en lijkt als buffer te fungeren bij tegenvallers. Dit kan de risico’s enerzijds beperken, maar het is niet duidelijk hoe tegenvallers onderling verrekend worden ofwel welke prioriteiten bij tegenvallers worden gesteld. 
De verkoop van de voorgenomen vier producties in Nederland vindt de commissie ook risicovol, en daar reflecteert de organisatie niet op. De makers zijn nieuw en het werk relatief onbekend. Dat vraagt om een realistisch plan van aanpak om theaters te interesseren, dat nu niet gegeven wordt. Het is ook niet duidelijk of er een impresariaat wordt ingeschakeld voor de verkoop van de voorstellingen. 

De commissie is positief over de kwaliteit die Summer Dance Forever de afgelopen periode voor het festival heeft gerealiseerd met een kleine organisatie en een zeer bescheiden budget. De commissie ziet dan ook de noodzaak van een hogere subsidievraag waar het de versterking van de organisatie en verdieping en bestendiging van het huidige festival betreft. De nu ingediende subsidieaanvraag bij het AFK is echter bijna vijf keer zo hoog als in de voorgaande periode. De commissie vindt dit niet passend.
De organisatie wil uitbreiden met aanzienlijk meer uren en met vier nieuwe medewerkers. De noodzaak voor deze forse personeelsuitbreiding, met name ten behoeve van de realisatie van de nieuwe plannen is niet goed onderbouwd. De begroting is weinig transparant. Het is niet inzichtelijk hoe de verrekening met Paradiso verloopt, waardoor de commissie niet kan herleiden in hoeverre de beheerslasten, die in verhouding tot de activiteitenlasten zeer laag zijn, ook passend zijn. 
De commissie ziet dat in de afgelopen periode lovenswaardige publieksinkomsten zijn behaald. Zij vindt het daarom passend dat de financieringsmix sterk leunt op de verhoging van de bezoekersaantallen en daarmee op de publieksinkomsten. Het is niet duidelijk welke internationale partners zullen bijdragen aan het maken van de producties, en in hoeverre de voor internationale coproductie opgenomen inkomsten realistisch zijn. Daarnaast wordt gerekend op substantiële bijdragen van publieke en private fondsen. De commissie vindt het niet reëel dat de kosten voor de beoogde schaalsprong grotendeels worden gezocht in publieke subsidies, waaronder die van het AFK.  

Summer Dance Forever heeft doelgroepen beschreven, maar er ontbreekt een marketingplan. Voor de publiciteit voor het festival wordt vooral gebruik gemaakt van de expertise van hoofdlocatie Paradiso, dat daarin een professionele partner is. 
Dat de bezoekcijfers voor het festival goed zijn, komt volgens de commissie mede door de online communicatie. De commissie vindt deze online uitingen zeer aansprekend door de voor de jonge urban doelgroep passende content en veel gebruik van beeldmateriaal. Het aantal viewers en volgers op de sociale media is groot. 
Om een (nieuw) publiek in de theaters te bereiken en de gewenste stijging van de bezoekersaantallen te realiseren voor de gewenste productietaak vindt de commissie de inzet op een eigen, specifiek hierop gericht marketingplan echter noodzakelijk, dit ontbreekt nu. 


Diversiteit en inclusie 

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als zeer goed. 
Summer Dance Forever levert met de activiteiten een grote artistieke bijdrage aan de culturele diversiteit van het Amsterdamse cultuuraanbod. Het festival is ook op wereldschaal onderscheidend. Voor de programmering worden internationale artiesten uit de hiphopscene naar Nederland gehaald, en talent en makers uit Nederland gepresenteerd. De organisatie zet zich niet alleen in voor emancipatie van de urban arts, maar schenkt ook aandacht aan andere content die verder weinig aan bod komt, zoals de ontwikkeling van hiphop in verschillende culturele canons, of de rol van vrouwen in het genre. 

Het publiek van Summer Dance Forever is bij uitstek cultureel divers samengesteld. Het bestaat uit deelnemers uit de hiphopcommunity en de internationale scene, met uiteenlopende culturele achtergronden. Het ‘each one teach one’ principe, waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt in kennisoverdracht, sluit hierop aan. De bezoekers komen uit alle lagen van de bevolking. Het lukt de organisatie daarmee overtuigend een bijdrage te leveren aan een cultureel divers publiek in de stad en verbindingen tot stand te brengen binnen de hiphop community.

De commissie onderschrijft dat voor Summer Dance Forever diversiteit en inclusiviteit van organisatie, personeelsbestand en bestuur een fundamenteel uitgangspunt zijn. Organisatie en bestuur bestaan uit medewerkers met een cultureel diverse achtergrond. Summer Dance Forever geeft aan dat het doel is om als organisatie op zijn minst zo divers te blijven. In de visie van Summer Dance Forever ontwikkelen personeel en programma zich daarin parallel; het een staat niet los van het ander. Gezien de ervaring van Summer Dance Forever op dit terrein, vindt de commissie dit een overtuigend uitgangspunt. 


Conclusie

De commissie is niet overtuigd van het artistiek belang van de nieuwe producerende taak die Summer Dance Forever voor de komende periode ambieert. Daarnaast maakt ze grote kanttekeningen bij de enorme schaalsprong die de organisatie wil maken. De forse groei in baten en lasten die daarmee gepaard gaat op de begroting ten opzichte van voorgaande periode vindt de commissie risicovol. Ze vindt het bovendien niet reëel dat de kosten voor die schaalsprong grotendeels worden gezocht in publieke subsidies, waaronder die van het AFK.
De commissie adviseert dan ook een subsidie toe te kennen die meer in verhouding staat met voorgaande periode, met de mogelijkheid voor verdieping van het festival en versterking van de organisatie. 
De commissie adviseert subsidie te verlenen aan Summer Dance Forever voor de reguliere presenterende festivalactiviteiten en de activiteiten gericht op talentontwikkeling. Hierbij geeft de commissie aan niet bij te dragen voor eventuele kosten voor de huisvesting van deze activiteiten in het nog te ontwikkelen plan voor Podium Noord in samenwerking met Likeminds en ICK/Dansmakers. Dit plan vindt de commissie nog te prematuur om de hoogte van de hiervoor begrote kosten te kunnen beoordelen.
De commissie adviseert daarom de aanvraag van Summer Dance Forever gedeeltelijk te honoreren met een bedrag van € 125.000 per jaar. 

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Dans.