Stichting The Beach

BFNA
Aangevraagd: € 160.000
Toegekend: € 120.000

Inleiding 

Stichting The Beach positioneert zichzelf als ontwikkelplatform op het snijvlak van social design, co-design en stadmaken. In lokaal ingebedde ontwerpateliers in Amsterdam Nieuw-West ontwerpt The Beach naar eigen zeggen ‘mét mensen, en niet vóór hen’, aan oplossingen rond relevante issues. The Beach noemt deze vorm van co-design ‘sustainist design’, waarin stappen worden gezet naar wat werkt voor betrokkenen én de deelnemers leren gezamenlijk te ontwerpen. Op twee locaties in Nieuw-West wil The Beach kunstenaars, ontwerpers en culturele instellingen een platform bieden voor het verbinden van hun artistieke ambities met wat speelt in de leefomgeving. In de ontwerppraktijk onderscheidt de organisatie drie artistieke lagen die elkaar nodig hebben: sociaal-duurzame co-designprocessen, artistiek onderzoek dat nieuwe betekenissen blootlegt en het ontwerpen van duurzame platformen die cultuur met maatschappelijke vraagstukken verbinden. De ontwikkelde kennis wil The Beach verdiepen, in tools en methodieken vertalen en delen. Zo wil The Beach een impuls geven aan de beweging van sociaal-duurzaam stadmaken.

In de periode 2021-2024 wil The Beach wijkateliers in de Wildemanbuurt uitvoeren die het weefsel in de wijk Nieuw-West sterker maken. Die activiteiten zijn gebaseerd op vertrouwen en wederkerigheid. In artistieke projecten werkt The Beach vanuit nabijheid en zoekt naar ambities van deelnemers. Kinderen tot twaalf jaar leren ontwerpen in Gangmakers Ontwerplabs, jongeren van twaalf jaar en ouder leren ontwerpen in Studio’s. In co-design ontwerpt The Beach een Kindermuseum als platform voor inclusieve cultuur in Nieuw-West. Het project Wieland wordt door The Beach ontwikkeld als buitenbroedplaats in de Tuinen van West. Hier werken lokale ondernemers, boeren en buren samen met kunstenaars en ontwerpers in veldateliers en verkennen ze de relaties tussen stad en land, en natuur en cultuur. Met deze artistieke praktijken wil The Beach waardevolle kennis over het vormgeven van een sociaal-duurzame en inclusieve stad ontwikkelen. In Research Ateliers wordt de ontwikkelde kennis verdiept. Dit wil The Beach vervolgens deelbaar maken, onder meer met een social design agenda voor de stad.

The Beach ontvangt een vierjarige subsidie 2017-2020 binnen het Kunstenplan van € 63.592 per jaar (incl. indexatie 2020).
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 160.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als goed.
The Beach is in de ogen van de commissie een organisatie die met het door haar ontwikkelde ‘sustainist design’ een geheel eigen artistieke invulling geeft aan social design. The Beach heeft hiertoe een helder gefaseerde, eigen methode ontwikkeld waarin cocreatie een centrale rol speelt en waarin kunstenaars en ontwerpers samenwerken met betrokken jongeren en bewoners. Het samenspel van artistiek programma en sociale doelstellingen is in de ogen van de commissie een complexe opgave. Zij constateert dat The Beach met haar methode vakkundig balanceert op de rand van artistiek programma en sociale doelstellingen, waardoor deze op elkaar ingrijpen en elkaar versterken. De commissie ziet hoe het principe van sustainist design zorgvuldig in alle aspecten van de voorgestelde artistieke programma's is verweven. Met thema’s als gezondheid en jongeren (Confident Futures), duurzaamheid/wijkecologie (Wieland) en maaklabs/activiteiten vindt de commissie dat er sprake is van een brede en gelaagde programmatische invulling. Door te kiezen voor kunstenaars als Müge Yilmaz en Teun Castelein, die lokaal zijn ingebed en (inter)nationaal opereren, maakt The Beach in de ogen van de commissie heldere en passende keuzes, waarmee de artistieke inbreng geborgd is ten opzichte van de maatschappelijke en sociale vraagstukken. De commissie beschouwt The Beach als een organisatie met veel expertise waar kunstenaars hun relatie met de maatschappij af kunnen tasten en concludeert dat The Beach een grote artistieke eigenheid heeft met aandacht voor de vaak precaire balans tussen artistiek en sociaal denken en doen. 

Het publiek van The Beach bestaat uit de deelnemers, een kring van betrokken toeschouwers en een breder publiek. Door haar methodiek heeft The Beach volgens de commissie goed inzicht in de culturele interesses van de eerste twee doelgroepen. The Beach betrekt hen als maker en mede-initiatiefnemer. Hierdoor ontstaan activiteiten die vanuit aansprekende gemene delers van artistieke betekenis zijn voor dit publiek. Als voorbeeld hiervan noemt de commissie de Wilde Chefs waar vorm en zintuiglijke experimenten centraal staan en de ontwerplabs en het Kindermuseum voor jongeren met als uitgangspunt verbeelding en zelf maken. De tussentijdse resultaten van de verschillende ateliers worden getoond aan een betrokken publiek van buurtbewoners en verwanten, die zo deelgenoot worden van het proces. De commissie vindt dat hierdoor de artistieke betekenis voor deelnemers en publiek groot is. The Beach wil daarnaast ook een breder publiek bereiken met bijvoorbeeld festivals en een langdurige openingsmanifestatie van negen weken. Het is volgens de commissie in het plan niet duidelijk gemaakt wat de organisatie voor ogen staat met de laagdrempelige innovatieve manier van cureren voor deze doelgroep. De artistieke impact op het brede deel van het publiek is voor de commissie daarom moeilijk te beoordelen.

The Beach bouwt substantieel ruimte in haar programma in voor research naar, ontwikkeling van en overdraagbaarheid van de kennis over, sustainist design. The Beach neemt in de ogen van de commissie hiermee verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het genre en houdt bewust ruimte open voor de artistieke ontwikkeling van de eigen organisatie en de medewerkers. Het resultaat van deze continue aandacht voor onderzoek ziet de commissie terug in een consistente, gefaseerde ontwikkeling van het artistieke programma, dat gebaseerd is op duurzaamheid en verdieping. Zo krijgt bijvoorbeeld de neerslag van de Gangmaker-activiteiten voor kinderen tot twaalf jaar een plek in het Kindermuseum. De organisatie ambieert duurzame platformen te creëren, die zij na verloop van tijd overdraagt aan andere organisatoren. Zo is het initiatief van de Tuinen van West Fest onlangs overgedragen aan de lokale ondernemersvereniging en neemt The Beach alleen nog de artistieke rol op zich in dit project. De commissie ziet hierin niet alleen een bevestiging dat er draagvlak is voor de programma’s, ze ziet ook hoe The Beach hiermee structureel ruimte blijft creëren voor het ontplooien van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. 
De commissie vindt het een gemis dat de aanvraag niet specifiek ingaat op de belangrijkste nieuwe processen van co-design die The Beach de afgelopen tijd heeft ontwikkeld, noch op wat dit vervolgens betekent voor de artistieke praktijk van de betrokken kunstenaars. Verder organiseert The Beach onder meer een online platform en (werk)conferenties, waarin het professionals deelgenoot maakt van nieuw ontwikkelde theorieën en praktijken. Hiermee draagt The Beach in de ogen van de commissie tevens bij aan de ontwikkeling van artistieke kennis bij collega-instellingen.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als zeer goed.
De commissie is zeer positief over de verbinding die The Beach met de stad legt. Het programma van The Beach zoekt op allerlei niveaus aansluiting bij sociale en ecologische vraagstukken in de stad. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de activiteiten voor en met jongeren, waarin het thema gezondheid wordt aangesneden en in Wieland, dat een circulaire en autarkische broedplaats moet worden. The Beach werkt voor deze programma’s samen met de buurt en met lokale ondernemers. Met wetenschappelijke partners werkt de organisatie samen om kennis over sustainist design te delen en te ontwikkelen en ze werkt ook samen met maatschappelijke partners als JOGG en de Pedagogische Alliantie.

The Beach heeft twee eigen locaties in Nieuw-West. Het programma van The Beach vindt ook plaats op andere locaties in Nieuw-West, afhankelijk van de ateliers die worden georganiseerd. De betrokkenheid van en draagvlak onder de bewoners is groot waardoor het publiek aldaar daadwerkelijk wordt bereikt. Daarnaast constateert de commissie dat The Beach een actieve samenwerkingspartner is van andere culturele instellingen in de stad. Met deze instellingen deelt The Beach zijn expertise over sustainist design en draagt op deze manier inhoudelijk bij aan activiteiten in andere stadsdelen. De commissie vindt dat The Beach middels deze activiteiten in grote mate bijdraagt aan spreiding van culturele activiteiten over de stad buiten de stadsdelen Centrum en Zuid. 

The Beach kiest voor Leefbare stad als eigen accent. De commissie vindt dit een logische en goede keuze. De missie van The Beach is immers het ontwerpend onderzoek in een snel veranderende leefomgeving, samen met bewoners. Met al haar activiteiten agendeert The Beach deze leefomgeving en hoopt daarmee bij te dragen aan een sociale, duurzame en inclusieve stad. Het thema is naar de mening van de commissie overtuigend in het gehele ondernemingsplan verweven.


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als voldoende.
De commissie waardeert de aangetoonde unieke vakkennis van The Beach. Daarnaast is het netwerk in het stadsdeel Nieuw-West veelzijdig, zodat de commissie er vertrouwen in heeft dat de organisatie op voldoende steun kan rekenen om de plannen te verwezenlijken. De lijst van kunstenaars, denkers en ontwerpers die hun medewerking hebben toegezegd, geeft de commissie vertrouwen in de werkwijze die een goede balans tussen artistiek vakmanschap en sociaal maatschappelijke doelstellingen laat zien. The Beach wil haar kernteam met 2 fte uitbreiden, maar de commissie kan uit het plan niet opmaken om welke functies het gaat. Ook wil de organisatie de komende periode een Raad van Advies opzetten, als ‘eigentijds toezicht vanuit direct belanghebbenden en betrokkenen’. De commissie vindt dit interessant, maar mist een duidelijke omschrijving van de rol van deze raad, waardoor het niet duidelijk is of het hier om een artistieke functie of om maatschappelijk inbedding gaat. Voor het programma Wieland wordt een nieuw tijdelijk paviljoen ontworpen en krijgt de organisatie er een locatie bij. Door de intensieve samenwerking met ontwerpers en de betrokkenheid van de lokale ondernemersvereniging heeft de commissie vertrouwen dat The Beach in staat is om ook dit project organisatorisch te dragen. 

Hoewel de organisatie er redelijk goed voorstaat zet de commissie wel enige kanttekeningen bij de bedrijfsvoering. Het eigen vermogen van de organisatie is passend bij de omvang van de begroting van de organisatie in de jaren 2017 en 2018. De begroting voor 2021-2024 verdubbelt ten opzichte van de meest actuele stand van de ook al fors gegroeide begroting van 2020. De commissie vindt dat een groter eigen vermogen voor 2021-2024 op zijn plaats is. De aanvrager besteedt hier geen aandacht aan. De commissie vindt dit risicovol, omdat de organisatie en de activiteiten toenemen, maar het eigen vermogen niet meegroeit in de komende jaren. 
Het bevreemdt de commissie dat de organisatie noch in het plan, noch in de jaarverslagen reflecteert op mogelijke belangenverstrengeling, bijbehorende risico’s en maatregelen om de risico’s te beheersen, vanwege het feit dat de directie van The Beach tevens eigenaar is van het bureau dat de verloning doet voor het al dan niet vaste personeel van The Beach. De commissie is wel positief dat er vooruitgedacht wordt over de opvolging van de directeur. The Beach is gegroeid op het gedachtengoed, de kennis en het netwerk van de huidige directeur en de commissie deelt de mening dat een gefaseerde overdracht hierin belangrijk is. 

The Beach heeft een uitgebreide meerjarenbegroting ingediend, maar door de summiere toelichting vindt de commissie dat deze niet helder is onderbouwd. De begroting laat een forse groei zien. Aan de kostenkant is de stijging van de personele lasten het grootst. Het opgevoerde bedrag is naar de mening van de commissie echter niet te herleiden tot de voorgestelde uitbreiding van de formatie. Waar er voorheen geen private inkomsten werden verworven, verwacht de aanvrager nu een substantieel bedrag te genereren. Hierdoor lijkt de financieringsmix op papier in orde. Het is de commissie onduidelijk hoe deze private inkomsten gerealiseerd gaan worden, omdat een plan van aanpak en een toelichting op de grote stijging ontbreken. Op basis van de resultaten in het verleden, waarin de geraamde inkomsten regelmatig niet werden gerealiseerd, twijfelt de commissie of de organisatie nu wel in staat is om de forse stappen daadwerkelijk te gaan zetten. Daarmee beoordeelt de commissie de groei van de begroting als weinig realistisch. 

The Beach heeft volgens de commissie een eenvoudig maar effectief marketingplan. The Beach heeft een goed beeld van de verschillende doelgroepen die zij wil bereiken, te weten professionals, potentiele diverse deelnemers en een niet nader beschreven groep mensen die nieuwsgierig is. De organisatie zet hiertoe de geijkte kanalen en het eigen netwerk in, daarbij gebruikmakend van huis-aan-huisbladen, mond-tot-mondreclame en sociale media. De communicatie is gericht op wederkerigheid waarbij naar eigen zeggen speelse, laagdrempelige ontmoetingen en cocreatie-activiteiten worden ingezet. De commissie vindt deze aanpak passend voor de missie van de organisatie, omdat betrokkenheid en nabijheid essentieel zijn in processen van cocreatie en sustainist design. De commissie mist nog een plan van aanpak voor het bereiken van de beoogde bredere doelgroep. De commissie concludeert dat de marketing voor de bestaande doelgroepen passend is bij de activiteiten, maar dat het plan voor de bredere doelgroep nog niet concreet genoeg is om van een volledig overtuigende marketingaanpak te spreken.


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als goed.
Het programma van The Beach draagt, door haar keuze voor onder andere kunstenaars als Müge Yilmaz en Farida Sedoc, volgens de commissie bij aan een cultureel divers aanbod in de stad. De commissie is erg positief over de keuze van de kunstenaars, die niet alleen cultureel divers zijn, maar ook geselecteerd worden op hun verbinding met stadsdeel Nieuw-West, waar The Beach is gevestigd. The Beach geeft zelf aan met meer cultureel diverse ontwerpers en kunstenaars uit het domein van social design te willen werken maar dat deze moeilijk te vinden zijn. Een concreet plan van aanpak om deze kunstenaars te benaderen, bijvoorbeeld via het kunstvakonderwijs waarin social design steeds meer geadresseerd wordt, ontbreekt. 

The Beach beoogt en bereikt een groot cultureel divers publiek door de goede inbedding in de wijk waarin ze is gevestigd. The Beach wil nieuwe platformen voor inclusieve cultuur realiseren, met onder andere het kookcollectief de Wilde Chefs, het Kindermuseum en Studio De Ban. Hiermee wordt een cultureel diverse groep van zeer uiteenlopende leeftijden bereikt: kinderen, jongeren en volwassenen. Voor deze programma’s wordt samengewerkt met verschillende partners in het stadsdeel Nieuw-west, zoals Samir El Haddaoui en Fouad Lakbir waardoor de commissie veel vertrouwen heeft dat The Beach haar publiek ook de komende periode goed zal weten te bereiken. Door de cocreatieprocessen is het publiek actief betrokken, hebben ze invloed op het programma, en dragen ze vanuit betrokkenheid bij aan de groei van het publiek. Daarmee ziet de commissie dat het publiek ook duurzaam verbonden is aan de organisatie. 

De commissie vindt dat The Beach in de afgelopen vier jaar een grote stap heeft gemaakt in het divers maken van de eigen organisatie. De medewerkers vormen in achtergrond een afspiegeling van de wijk, wat de commissie essentieel vindt voor een organisatie die zo nauw samenwerkt met buurtbewoners. De komende jaren wil de organisatie het evenwicht nog verder verbeteren en zet hier actief op in bij de werving. Hoewel de aanvrager deze aanpak niet concreet uitwerkt in een visie, heeft de commissie er wel vertrouwen in dat de positieve lijn van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Ook de raad van toezicht is cultureel divers samengesteld. Van de nog op te richten Raad van Advies zijn de leden nog niet bekend, maar de commissie heeft er vertrouwen in dat ook hierbij culturele diversiteit wordt meegewogen, omdat The Beach aangeeft dat direct belanghebbenden uit de wijk hierin zitting zullen nemen.Conclusie

De commissie adviseert op grond van bovenstaande overwegingen de aanvraag van The Beach gedeeltelijk te honoreren met een bedrag van € 120.000 per jaar. 
De commissie heeft veel waardering voor de activiteiten van The Beach, maar vindt de voorgestelde groei van de begroting weinig realistisch. De commissie adviseert om de aanvraag deels te honoreren met een bijna verdubbeling van de huidige subsidie zodat de aanvrager een gefaseerde groei kan realiseren. 

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie BFNA.