Stichting GRAP

Muziek / muziektheater
Aangevraagd: € 260.000
Toegekend: € 215.000

Inleiding

De Groepenraad Amsterdamse Popmuziek (GRAP) richt zich als stichting op talentontwikkeling in de Amsterdamse (pop)muziek. Ze scout jonge talentvolle makers en biedt ze een podium in de vorm van competities, showcases en evenementen. GRAP heeft daarnaast een adviserende rol voor beginnende popmuzikanten en begeleidt artiesten in hun muzikale carrière, zodat zij het werkveld beter leren kennen en een bestendig netwerk op kunnen bouwen.

Voor 2021-2024 ligt de nadruk op het uitgebreider scouten en ontwikkelen van lokaal popmuziektalent. De stichting zoekt daarom naar manieren om de werkwijze van de organisatie te optimaliseren zodat de doorloop van potentieel succesvolle bands groter wordt. Organisaties zoals het Conservatorium van Amsterdam, ROC Amsterdam en verschillende poppodia denken inhoudelijk mee over de juiste aanpak. Diversiteit en inclusie zijn volgens de aanvrager een ander speerpunt waaraan de komende periode wordt gewerkt. GRAP stelt zich daarom ten doel meer talent met een cultureel diverse achtergrond te scouten. Om dat te bereiken wil de organisatie meer aanwezig zijn in de wijken zodat ze de volle breedte van de popmuzikale Amsterdamse samenleving vertegenwoordigt.

Stichting GRAP ontvangt een vierjarige subsidie 2017-2020 binnen het Kunstenplan van gemiddeld € 212.184 per jaar (incl. indexatie 2020).
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 260.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek Belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als goed.
GRAP richt zich op talentontwikkeling van popmuzikanten en heeft in de ogen van de commissie daarmee een herkenbare artistieke signatuur. De aanvrager geeft die signatuur vorm door middel van een aantal samenhangende taken zoals het overdragen van kennis, het organiseren van showcases en het begeleiden van artiesten. Het succes van en de wijze waarop de door GRAP begeleide artiesten doorgroeien, geeft de commissie vertrouwen in het artistieke beoordelingsvermogen van de organisatie. Het podiumprogramma dat GRAP samen met beginnende makers produceert is gevarieerd en verrassend. Het presenteert een nieuwe lichting van getalenteerde en originele popmuzikanten en dat ziet de commissie terug in programma’s zoals Mooie Noten, dat is bedoeld voor veelbelovende singer-songwriters, en Wanted, dat is gericht op aanstormend hiphoptalent. Door middel van deze competities en showcases geeft GRAP volgens de commissie ruimte aan artiesten uit alle hoeken van Amsterdam die gewaagde en prikkelende muziek maken in een breed scala aan popgenres.

De commissie is positief over de artistieke betekenis voor het beoogde publiek. GRAP heeft als doelgroepen enerzijds beginnende Amsterdamse popmuzikanten die zich professioneel willen ontwikkelen, en anderzijds publiek dat geïnteresseerd is in de laatste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse popmuziek. Volgens de commissie slaagt GRAP erin om beide groepen met succes te bereiken en de binding tussen maker en publiek te verstevigen. Ambitieuze artiesten weten de organisatie te vinden voor advies, ondersteuning en het vergroten van hun netwerk. GRAP biedt hen passende en effectieve begeleiding. Activiteiten zoals competities en showcases die door de stad georganiseerd worden en vaak gratis entree hebben, zorgen er bovendien voor dat het publiek op een laagdrempelige manier in contact komt met nieuwe acts. GRAP houdt daarbij rekening met de interesses van een popminnend publiek om verrassend opkomend talent in verschillende genres te ontdekken.

Uit het ondernemingsplan maakt de commissie op dat in de komende jaren de wens bestaat om de kwaliteit van de talentontwikkeling te vergroten en talent beter te laten doorstromen naar een professionele carrière in de popmuziek. Bovendien wil GRAP meer diversiteit in genres en culturele achtergronden van de makers laten zien. De commissie is positief over deze ambities maar merkt op dat de aanvrager in zijn werkwijze de eerdere koers vooral voortzet. Dat blijkt vooral uit veel bestaande programma’s en activiteiten die GRAP blijft organiseren. Het plan motiveert niet helder waarom de continuering van deze aanpak ook geschikt is om uitgebreider te scouten en het ontwikkelen van lokaal popmuziektalent voorop te stellen, wat onderdeel is van de doelstelling voor 2021-2024. De commissie waardeert de wijze waarop de organisatie investeert in de ontwikkeling van de medewerkers. Ze ziet dat terug in met name de trainingen van het ministerie van OCW die door het personeel zijn gevolgd. In de komende periode wil GRAP deze ontwikkelingstrajecten blijven aanbieden.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als goed.
De commissie ziet het belang in van de verbinding die de aanvrager met de stad Amsterdam heeft. De activiteiten van GRAP draaien om het versterken van popmuziek in de stad. Om dat doel te verwezenlijken brengt GRAP met haar activiteiten bewoners en makers samen, door competities en showcases te organiseren in verschillende stadsdelen. Het scouten van talent wordt gedaan in samenwerking met buurtcentra en organisaties zoals het Conservatorium van Amsterdam en ROC Amsterdam. Verder verbindt de aanvrager zich met maatschappelijke organisaties in de vorm van de Popcoalitie waar de zakelijk leider van GRAP bij is aangesloten en die de belangen van popmuzikanten vertegenwoordigt bij de Rijksoverheid en fondsen.

De commissie is positief over de stedelijke spreiding van de activiteiten die GRAP organiseert. Uit de aanvraag blijkt dat GRAP in alle stadsdelen actief is in de vorm van competities, festivals en netwerkevenementen. De aanvrager werkt daarbij samen met podia zoals Cinetol in Zuid, Garage Noord in Noord, het Bijlmer Parktheater in Zuidoost en Podium Mozaïek in West. De commissie constateert dat GRAP de komende periode deze samenwerkingen wil blijven voortzetten. Verder wil de aanvrager meer de verschillende wijken van Amsterdam intrekken om nieuwe artiesten te ontdekken. De commissie heeft vertrouwen in de plannen en ziet dat GRAP het potentiële poptalent door de hele stad heen vertegenwoordigt.

Als eigen accent kiest GRAP voor het thema Leefbare stad. De commissie is van mening dat het stimuleren van talentontwikkeling past binnen dit gekozen thema, maar het ontbreekt aan een concrete uitwerking hiervan in het ondernemingsplan. De aanvraag onderbouwt niet hoe vanuit een culturele invalshoek een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de leefomgeving voor bewoners.


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als voldoende.
GRAP werkt projectmatig wat de organisatie flexibel en doelgericht maakt. Daarnaast heeft GRAP jarenlange ervaring met het organiseren van de activiteiten zoals opgenomen in het ondernemingsplan, waaronder het geven van advies, het begeleiden van artiesten en het organiseren van evenementen. De organisatie is in de ogen van de commissie inhoudelijk, bestuurlijk en qua personeel goed ingericht om het plan uit te voeren. De getalenteerde artiesten die zijn voortgekomen uit de begeleiding van GRAP tonen in de ogen van de commissie het vakmanschap van GRAP aan. De commissie heeft er daarom vertrouwen in dat de organisatie de doelstellingen voor 2021-2024 waar kan maken en dat voorliggend plan realistisch en uitvoerbaar is.

Op het gebied van de bedrijfsvoering constateert de commissie een aantal zorgwekkende risico’s. In de jaren 2016, 2017 en 2018 leed de organisatie verlies waardoor een negatief eigen vermogen is ontstaan. Hierdoor is er niet voldoende geld beschikbaar om de lopende schulden af te lossen. Uit het bestuursverslag van 2017 blijkt dat het exploitatietekort te wijten is aan extra personeelskosten wegens een noodzakelijke vervanging. Verder heeft de organisatie maar een beperkte buffer om financiële tegenslagen op te vangen. De commissie leest in het ondernemingsplan maar beperkte voorzieningen of maatregelen terug die gericht zijn om deze risico’s te ondervangen, terwijl die volgens bestuursverslagen al langer spelen.

De begroting vindt de commissie realistisch en passend, omdat GRAP volgens het ondernemingsplan in de komende periode de ingeslagen koers grotendeels voortzet. De commissie constateert in de begroting wel een forse stijging van de activiteitenlasten voor het personeel. Om de toenemende vraag om advies voor talentontwikkeling aan te kunnen, is volgens het plan personeelsuitbreiding nodig, zodat er meer adviesgesprekken per jaar mogelijk worden. In de ogen van de commissie is dit een goed gemotiveerde verhoging. Daarbij is er bovendien sprake van een passende financieringsmix om de verhoging op te vangen. Naast subsidies ontvangt GRAP de komende periode bijdragen van Vereniging Buma, Stichting NORMA en het VSBfonds. Ook zet de aanvrager komende jaren in op aanvullende financiering van Stadsdeel West en Sena Performers. Omdat er al vergevorderde gesprekken zijn met Stadsdeel West en Sena Performers een meerjarige toezegging heeft gedaan heeft de commissie voldoende vertrouwen dat zij financieel bij zullen dragen aan het plan.

De commissie is kritisch op het marketingplan, waarin een aantal aannames staan die niet goed worden onderbouwd. GRAP veronderstelt dat het organiseren van gerichte activiteiten en evenementen in de stadsdelen voldoende is om nieuwe doelgroepen te bereiken die van specifieke genres houden. Daarvoor zijn in de ogen van de commissie echter meer marketing- en communicatie-inspanningen nodig. Het is immers de ambitie van de aanvrager om meer nieuw publiek aan te trekken. Verder waardeert de commissie het voornemen om meer content en beleving op social media te presenteren, maar kan op basis van de summiere uitwerkingen van die intentie niet beoordelen of het daadwerkelijk zal leiden tot een groter publieksbereik.


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als goed.
GRAP programmeert en ondersteunt naar eigen zeggen zeer verschillende muziekgenres die putten uit cultureel diverse bronnen en waarbij de makers ook een biculturele achtergrond hebben. De commissie ziet dat terug in de showcases zoals Wanted voor hiphoptalent, het project Wat is die MO dan? dat gericht is op de ontwikkeling van urban artiesten uit het stadsdeel Nieuw-West, en in diverse competities voor aanstormend urban en hiphoptalent. Door verbreding van het deelnemersveld wil de organisatie het aanbod in de komende jaren nog cultureel diverser maken en de commissie heeft er op basis van de eerder georganiseerde activiteiten vertrouwen in dat GRAP hierin zal slagen.

GRAP bedient een doelgroep van makers en een publiek dat geïnteresseerd is in popmuziek. De aanvrager werkt met lokale artiesten, prominente buurtbewoners en buurtgerichte organisaties samen om cultureel divers talent door te verwijzen naar de organisatie. Volgens de commissie draagt de aanvrager met name op deze wijze bij aan het vergroten van de culturele diversiteit binnen zijn doelgroep van makers. Verder bereikt GRAP door specifieke programmering die bijvoorbeeld is gericht op hiphop en urban muziek, ook een cultureel divers publiek voor haar openbare activiteiten. De organisatie zorgt er mede met het oog daarop volgens de commissie ook voor dat de activiteiten laagdrempelig en makkelijk toegankelijk blijven. Evenementen vinden plaats in stadsdelen die een cultureel diverse samenstelling hebben en zijn vaak gratis.

In het ondernemingsplan stelt GRAP dat het team klein is en dat de culturele diversiteit daarbinnen op dit moment beperkt is. De commissie beaamt dit, maar ziet wel enige diversiteit bij de freelancers die bij de activiteiten worden betrokken. De aanvrager stelt op het gebied van diversiteit van het personeelsbestand en het bestuur nadrukkelijk diverser te willen werven. Ook geeft GRAP aan dat diversiteit en inclusie belangrijk zijn voor de organisatie. De commissie constateert echter dat een visie of overtuigend plan om de diversiteit van het personeel en bestuur te vergroten ontbreekt.


Conclusie

De uitbreiding van de activiteiten op kwalitatief niveau vindt de commissie interessant, zeker op het gebied van de hiphop en urban en dance, maar de uitbreiding van het aantal activiteiten over het geheel vindt de commissie niet wenselijk. De commissie adviseert daarom de aanvraag van Stichting GRAP gedeeltelijk te honoreren met een bedrag van € 215.000 zodat de aanvrager zich kan richten op het bestendigen van de organisatie en het stabieler maken van de bedrijfsvoering.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Muziek en Muziektheater.