Stichting Amsterdam Dance Event

Muziek / muziektheater
Aangevraagd: € 150.000
Toegekend: € 70.000

Inleiding

Stichting Amsterdam Dance Event organiseert jaarlijks een handelsplatform voor de elektronische muziekindustrie en een verbindend platform voor talentontwikkeling tussen industrie, educatie en makers. De stichting faciliteert daarnaast een groot meerdaags clubfestival voor elektronische muziek dat plaatsvindt op verschillende locaties in Amsterdam. Samen met ruim 200 culturele partnerlocaties en clubs wordt een cultureel en muzikaal programma gepresenteerd door de hele stad, waarbij er ruimte is voor zowel professionele artiesten als lokaal creatief talent dat zich voor een breed publiek kan presenteren.

Voor de periode 2021-2024 wil de stichting zich richten op de groei van drie programmaonderdelen. Vanuit ADE Arts&Culture wordt door middel van cross-culturele manifestaties de impact van dance op de hedendaagse cultuur onderzocht. Dit programma omvat kunstwerken, tentoonstellingen, muziekdocumentaires en unieke performances die te zien zijn in musea, galerieën en presentatieruimtes. Met ADE LAB wil Amsterdam Dance Event dichtbij de veranderende creatieve sector blijven. Door middel van een uitbreiding van laagdrempelige sub-conferenties voor talentvolle makers wil de aanvrager meer jonge professionals bereiken zodat die zich beter kunnen ontwikkelen en eventueel door kunnen stromen. Tot slot is ADE LIVE een showcase voor nieuwe artiesten binnen de elektronische muziek die volledig live spelen en daarin uitblinken. Door de focus te leggen op deze nieuwe onderdelen hoopt de organisatie haar reputatie als toonaangevend en vernieuwend dancefestival te verstevigen en een breder publiek te bereiken.

Stichting Amsterdam Dance Event ontvangt geen meerjarige subsidie binnen het Kunstenplan 2017-2020.
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 150.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek Belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als goed.
De artistieke eigenheid van Amsterdam Dance Event is in de ogen van de commissie gelegen in de kwaliteit en diversiteit van het programma, dat door heel Amsterdam wordt gepresenteerd. Amsterdam Dance Event is enerzijds een veelzijdig meerdaags stadsfestival en anderzijds een belangrijk handelsplatform dat zich richt op de elektronische muziekindustrie. Het onderscheidt zich van andere festivals in de stad door een uitvoerig programma voor talentontwikkeling dat industrie en nieuwe makers aan elkaar verbindt en veel aandacht geeft aan de educatieve vorming van de deelnemers. De muziekprogrammering is naar de mening van de commissie gevarieerd en verrassend, waarbij alle vormen van elektronische muziek de revue passeren: van mainstream artiesten tot obscure underground acts, van de wereldtop tot lokaal talent. Door deze goed uitgewerkte samenvoeging van clubfestival en handelsplatform evenaart Amsterdam Dance Event volgens de commissie het niveau van toonaangevende festivals zoals Sónar in Barcelona en SXSW in Austin. De sterke internationale reputatie van Amsterdam Dance Event zorgt er daarom voor dat het festival succesvol bijdraagt aan het wereldwijd promoten van Nederlandse elektronische muziek.

Amsterdam Dance Event richt zich op liefhebbers van elektronische muziek en op professionals binnen de muziekindustrie. Beide groepen worden in de ogen van de commissie goed bediend. De commissie vindt dat Amsterdam Dance Event zorgvuldig let op de wensen van de verschillende doelgroepen binnen zijn veelomvattende publiek door een breed spectrum aan genres te programmeren waaronder afrobeats, acid, ambient, breakbeat, disco, drum & bass, dub, electro, hard dance, hardcore, house, hiphop, IDM, minimal, techno, trance en wereldmuziek. Voor de professionals is Amsterdam Dance Event aantrekkelijk vanwege de seminars, masterclasses en netwerkevents die hen een kans geven om zich beroepsmatig te ontwikkelen, informatie uit te wisselen en contacten te leggen. Daarbij houdt Amsterdam Dance Event rekening met het niveau van deze bezoekers door specifieke activiteiten te organiseren die gericht zijn op jong talent, zoals ADE LAB, of op doorgewinterde professionals, zoals ADE PRO. De commissie concludeert hieruit dat de artistieke betekenis van het festival voor de beoogde publieksgroepen zeer groot is.

De artistieke ontwikkeling van het festival ziet de commissie terug in de onderdelen ADE Arts&Culture, ADE LAB en ADE LIVE die voor de komende periode gepland staan. Met ADE LAB wil de organisatie de talentontwikkeling uitbreiden en zet ze in op een groei van 1400 naar 6000 talentvolle makers die deelnemen aan dit programma. De commissie vindt dit een forse toename, temeer omdat het plan niet ingaat op de artistieke criteria waarmee de deelnemers worden geselecteerd. In de ogen van de commissie ligt de focus zo meer op de kwantiteit dan op de kwaliteit. ADE LIVE wil volgens de aanvrager vernieuwing aanjagen door te laten zien dat elektronische muziek meer is dan een DJ op een podium, maar de commissie vindt dat dit onderdeel te summier is uitgewerkt. Niet duidelijk is welke artiesten in de komende periode worden geprogrammeerd. De commissie is wel enthousiast over Arts&Culture, omdat het op een spannende manier een nieuw publiek probeert te betrekken door de dance- en clubcultuur te verbinden met andere disciplines en kunstvormen. Arts&Culture heeft naar de mening van de commissie zeker potentie voor uitbreiding, afgaand op het succes van eerdere projecten zoals de live performances van datakunstenaar Ryoji Ikeda bij zijn tentoonstelling in Eye en de residency van technopionier Jeff Mills in het Rembrandthuis.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als zeer goed.
Amsterdam Dance Event heeft een sterke verbinding met de stedelijke samenleving. De commissie concludeert dit onder meer uit het feit dat het festival met veel maatschappelijke organisaties samenwerkt: via ROC Amsterdam biedt Amsterdam Dance Event werkervaringsplekken aan, studenten van de Hogeschool van Amsterdam krijgen een kans om een ontwikkelingstraject te doorlopen op ADE University en met Society in Motion worden statushouders en vluchtelingen bereikt die als vrijwilligers werken op het festival. Verder ontwikkelt Amsterdam Dance Event aanbod voor specifieke doelgroepen zoals een programma voor doven en slechthorenden dat met hulp van belevingsfestival SenCity wordt gerealiseerd. Volgens de commissie is de impact op bedrijfssectoren zoals de horeca en de muziekindustrie ook erg groot omdat het festival door de hele stad plaatsvindt en veel bezoekers naar Amsterdam trekt. In de ogen van de commissie dragen al deze factoren bij aan het belang van Amsterdam Dance Event voor de stad.

De spreiding van de activiteiten en publiek vindt de commissie zeer goed omdat het grootste deel van de activiteiten buiten de stadsdelen Centrum en Zuid plaatsvindt en ook daar hun publiek trekken. De activiteiten zijn ongeveer gelijk verdeeld over de overige stadsdelen. Amsterdam Dance Event wil verder voor het programma Arts&Culture de samenwerking met culturele instellingen zoals de A’DAM Toren, EYE Filmmuseum en de NDSM-werf in Noord, CBK Zuidoost en Lola Bae in Zuidoost en Studio/K in Oost continueren.

Amsterdam Dance Event kiest voor het eigen accent Stad van dag en nacht en werkt dat naar de mening van de commissie overtuigend uit. De organisatie ziet zich daarbij als een schakel tussen dag- en nachtprogrammering in de stad en laat activiteiten in elkaar overlopen. Culturele partners bieden via ADE Arts&Culture verdiepende programma’s aan gedurende de dag. De nachtcultuur wordt volop verkend in een gevarieerd clubfestival met ruimte voor underground en mainstream muziek. Op die manier wil Amsterdam Dance Event een brede en jonge doelgroep de gehele dag onderdompelen in muziek, visuele kunst, film, dans, fotografie en andere creatieve uitingen.


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als goed.
Het plan is volgens de commissie realistisch en uitvoerbaar omdat de aanvrager al jaren ervaring heeft in het organiseren en faciliteren van het grootste nachtcultuurfestival van Nederland. Amsterdam Dance Event wil in de komende periode het talentontwikkelingstraject uitbreiden en het verdiepingsprogramma Arts&Culture verder uitwerken. Op basis van het succes van het bestaande talentontwikkelingsprogramma en de vele culturele samenwerkingspartners die deel uitmaken van het netwerk van de organisatie concludeert de commissie dat de aanvrager deze onderdelen al effectief uitvoert. Er is daarom voldoende vertrouwen dat Amsterdam Dance Event de plannen voor 2021-2024 kan realiseren.

Amsterdam Dance Event heeft in de ogen van de commissie een gezonde bedrijfsvoering en een sterke financiële positie. De organisatie heeft een goed eigen vermogen en heeft voldoende geld in kas om aan betalingsverplichtingen te voldoen. Volgens de commissie heeft de aanvrager ook overtuigende stappen gezet om te verzelfstandigen van Buma Cultuur: de stichting Amsterdam Dance Event was namelijk tot 2018 gelieerd aan Buma Cultuur en is sinds 2019 een zelfstandige stichting geworden om zo te voldoen aan de Governance Code Cultuur.

De begroting is realistisch. De aanvrager wil door een programma bijdrage van het AFK minder afhankelijk zijn van sponsors. Dat is in de ogen van de commissie een gefundeerde keuze omdat op die manier de onafhankelijkheid en de continuïteit van de nieuwe programmaonderdelen blijft gewaarborgd en de organisatie de vrijheid heeft om die zelf vorm te geven. Volgens de commissie is er daarnaast een passende financieringsmix met verschillende bronnen van inkomsten zodat risico’s worden gespreid. De aanvrager verwacht in de komende periode tussen de 86 en 90 procent aan private inkomsten te realiseren, wat hoog is. Verder zijn er meerdere meerjarige partnerships aangegaan met sponsors. Op termijn wil Amsterdam Dance Event terug naar 75% private inkomsten en 25% subsidiegelden, wat volgens de commissie een realistisch streven is, gezien de wens om onafhankelijker te zijn. Wel merkt de commissie op dat er in de aanvraag onduidelijkheid is over welke activiteiten door de gevraagde AFK-bijdrage zullen worden gefinancierd. In het ondernemingsplan worden drie onderdelen genoemd, namelijk ADE LAB, ADE LIVE en ADE Arts&Culture. Uit een toelichting bij de meerjarenbegroting maakt de commissie echter op dat het AFK specifiek wordt aangeschreven voor ADE Arts&Culture. Het ondernemingsplan had hier beter op kunnen focussen meent de commissie. De wens om op termijn naar 75% private inkomsten en 25% subsidiegelden te gaan past in de ogen van de commissie wel bij de wens om ADE Arts&Culture deels door het AFK te laten financieren. Hierdoor blijft het onafhankelijke karakter van dat onderdeel gewaarborgd.

De commissie constateert dat er geen marketingplan in de aanvraag is opgenomen en dat met betrekking tot de onderdelen ADE LAB, ADE Arts&Culture en ADE LIVE niet duidelijk is wat de strategieën zijn voor het publieksbereik. Wel vindt de commissie dat het Amsterdam Dance Event in de praktijk succesvol opereert op het gebied van marketing, wat is terug te zien in een sterke aanwezigheid op social media en in de stad. De blijvende populariteit en de goede internationale reputatie van het festival bewijzen in de ogen van de commissie dat die aanpak ook werkt. De commissie is desondanks van mening dat de organisatie de marketing daarmee niet als ‘af’ kan beschouwen en dat ze hier in het plan meer werk van had moeten maken. Temeer daar het festival inzet op verbreding van het publiek, en groei van het aantal talenten dat bij één of meer van de programma’s betrokken is.


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als goed.
Amsterdam Dance Event draagt volgens de commissie bij aan een cultureel divers aanbod omdat het festival een zeer brede programmering heeft van artiesten uit de hele wereld. De genres waar het festival zich op richt zoals dance, hiphop en urban putten op zichzelf uit veel verschillende culturele invloeden. Met de subconferentie ADE Beats worden de grenzen van en tussen die genres verbreed en krijgen genres binnen het urban spectrum meer aandacht. Amsterdam Dance Event besteedt bovendien aandacht aan specifieke subgenres en -culturen zoals afrobeat en queer hiphop en werkt met partners als Milkshake Festival, Pride Amsterdam en Spielraum aan een diverse programmering.

Amsterdam Dance Event stelt in het ondernemingsplan dat het festival een internationaal en cultureel divers publiek bereikt wegens het brede, hoogstaande en diverse aanbod. Bezoekers uit 146 verschillende landen komen op de activiteiten van Amsterdam Dance Event af en de bij de aanvraag gevoegde video's benadrukken volgens de commissie het beeld van een zeer gemêleerd publiek. Door middel van samenwerkingen zet de aanvrager zich ook in om cultureel diverse doelgroepen in Amsterdam te bereiken, zoals in een project met CBK Zuidoost, Oscam en Lola Bae in Zuidoost en programma’s in clubs als NYX en Church voor doelgroepen die minder vertegenwoordigd zijn binnen het heersende culturele aanbod. Op het gebied van culturele diversiteit wordt verder direct gesproken met Stichting Nachtburgemeester Amsterdam om publiekssignalen uit het veld en uit de stad op te vangen en zo de juiste informatie bij de juiste doelgroepen te brengen. Het behoud van een groot aantal gratis evenementen in alle stadsdelen zorgt er volgens de commissie ook voor dat het festival in de komende periode laagdrempelig en toegankelijk blijft voor cultureel diverse doelgroepen.

Volgens het ondernemingsplan is culturele diversiteit binnen de organisatie nog een aandachtspunt en scoort de samenstelling van het team goed op alle vlakken behalve culturele achtergrond. De commissie vindt ook dat de culturele diversiteit binnen de organisatie nog beperkt is en maakt uit de plannen voor de komende periode op dat de organisatie de situatie wil veranderen. De aanvrager wil alle functies openbaar uitzetten en de verwachting is dat hiermee de diversiteit vergroot gaat worden. De commissie vindt dat een goede stap en merkt op dat de organisatie hier nog wel een slag heeft te slaan. Wel ziet de commissie culturele diversiteit terug in het vrijwilligersbestand en de aanvrager werkt ook samen met Society in Motion om statushouders en vluchtelingen als makers of vrijwilligers bij het festival te betrekken.


Conclusie

Volgens de commissie beschikt de aanvrager over een gezond eigen vermogen. Uit de aangeleverde cijfers blijkt dat er sinds 2018 een structurele overliquiditeit is van minstens 200.000 euro, waarbij de vorderingen nog niet zijn meegeteld. Dit bedrag is in werkelijkheid hoger. De commissie constateert dat ADE hierdoor een deel zelf kan bijdragen aan de programmakosten van ADE Arts and Culture. De financieringsmix voor het festival in zijn geheel beoordeelt de commissie als goed, echter is voor het onderdeel ADE Arts and Culture de financieringsmix te eenzijdig en rust in zijn geheel op het AFK. Dat vindt de commissie niet passend. Als ADE een Arts and Culture programma wil bieden, is het niet meer dan redelijk dat ADE hier ook zelf aan bijdraagt. De commissie vindt derhalve dat de financieringsmix meer gespreid moet zijn.

Aangezien de meerjarenbegroting het totale festival betreft en er geen gedetailleerde deelbegroting is van het onderdeel Arts and Culture is niet inzichtelijk hoe de kosten voor dit onderdeel eruitzien. Het is ook niet inzichtelijk hoeveel publiek ADE voor dit onderdeel beoogt te bereiken.

Overwegende dat ADE zelf moet en kan bijdragen aan het programmadeel, vindt de commissie dat een bijdrage van minder dan de helft redelijk is. Door € 70.000 (46%) van de programmakosten bij te dragen vindt de commissie dat zij bovendien ruim tegemoetkomt aan de doelstellingen die voor na 2024 zijn gesteld (25 % subsidie-inkomsten). Omdat de plannen voor dit onderdeel nog niet volledig vaststaan en de organisatie zelf stelt bij tegenvallende subsidie-inkomsten de ambities te zullen aanscherpen, wil de commissie benadrukken dat het van ADE verwacht de subsidie te besteden aan het Arts and Culture programma en dat ADE zorgt voor een gespreide financieringsmix van dit onderdeel. De commissie heeft er het volste vertrouwen in dat ADE met deze AFK-bijdrage een goed resultaat kan neerzetten.

In de ogen van de commissie kan het AFK bijdragen aan de artisticiteit van het festival via het programma Arts and Culture dat in de aanvraag wordt beschreven. De commissie adviseert daarom de aanvraag van Stichting Amsterdam Dance Event gedeeltelijk te honoreren met een bedrag van € 70.000 per jaar voor de programmering van het onderdeel ADE Arts and Culture.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Muziek en Muziektheater.