Stichting N8BM A’DAM

Muziek / muziektheater
Aangevraagd: € 180.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting N8BM A’DAM is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich zoals ze zelf aangeeft inzet voor een levendig, (cultureel) divers en (sociaal) inclusief nachtleven. Dat doet de stichting door ontwikkelingen binnen de nachtcultuur te volgen en te luisteren naar bezoekers en de creatieve industrie van Amsterdam. In die rol signaleert en agendeert de stichting aandachtspunten en problemen die spelen binnen het nachtleven van de stad. Vervolgens zoekt de N8BM A’DAM naar oplossingen en manieren om de nachtcultuur te stimuleren en te innoveren. Door middel van meet-ups en projecten brengt de organisatie partijen samen die de nachtcultuur vormgeven, zodat zij ideeën en kennis uit kunnen wisselen. De stichting is daarnaast een schakel tussen die partijen en de Gemeente Amsterdam, waarbij N8BM A’DAM het belang van het nachtleven voor de stad uitdraagt.

Voor de periode 2021-2024 wil Stichting N8BM A’DAM zich blijven inzetten voor het stimuleren en innoveren van de Amsterdamse nachtcultuur. Dat doet de stichting door bestaande en nieuwe activiteiten te organiseren zoals de verkiezing van de Nachtburgemeester, de thema-avond Staat van de Nacht, het inclusie-project Club Ethics en meet-ups waarbij spelers binnen de nachtcultuur kunnen reageren op het beleid van N8BM A’DAM. Verder heeft de organisatie als ambitie om haar internationale positie te verstevigen door een internationaal kenniscentrum voor nachtcultuur te worden.

Stichting N8BM A’DAM ontvangt geen meerjarige subsidie binnen het Kunstenplan 2017-2020.
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 180.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als onvoldoende.
Uit de aanvraag maakt de commissie op dat N8BM A’DAM vooral actief is als een faciliterende en ondersteunde organisatie die kwesties in en rondom de nachtcultuur wil signaleren en agenderen. De commissie vindt die functie belangrijk vanuit een maatschappelijk oogpunt, maar ziet in het plan geen artistieke voornemens terug en daarmee geen eigen artistieke signatuur. In de aanvraag zijn geen producties of presentaties ingevuld voor de jaren 2017 tot en met 2020 noch voor de periode 2021 tot en met 2024. Het ondernemingsplan noemt wel een aantal projecten zoals Staat van de Nacht, de Nachtburgemeesterverkiezing en meet-ups, maar wat N8BM A’DAM op artistiek gebied doet om die activiteiten vorm te geven wordt niet verwoord. Verder wordt de organisatorische en producerende rol van N8BM A’DAM bij deze activiteiten niet toegelicht waardoor de commissie geen helder beeld krijgt van de inhoudelijke bijdrage die de organisatie levert aan deze projecten.

De commissie is er niet van overtuigd dat de activiteiten van N8BM A’DAM het beoogde publiek op artistiek vlak aanspreken, omdat het ondernemingsplan niet ingaat op de artistieke betekenis die het programma heeft voor het publiek. De organisatie heeft wel een faciliterende rol en brengt de beoogde doelgroepen (ondernemers, creatieve professionals, vertegenwoordigers van clubs en bezoekers) samen in activiteiten waarin zij de kans krijgen om hun stem te laten horen. Zoals al eerder is aangegeven onderschrijft de commissie het belang van deze ondersteunende taak die N8BM A’DAM vervult, waarbij de aanvrager door middel van rondetafels, onderzoeken en netwerkbijeenkomsten inzicht verkrijgt in de interesses van de doelgroepen. De commissie ziet echter niet terug hoe dat inzicht concreet wordt vertaald naar een artistiek programma in de vorm van bijvoorbeeld voorstellingen of concerten.

De commissie vindt dat uit de aanvraag niet naar voren komt dat N8BM A’DAM een artistieke functie vervult, waardoor de commissie niet kan oordelen over de artistieke ontwikkeling van de aanvrager en de ontwikkelmogelijkheden voor de artistiek betrokkenen. Wel ziet de commissie de maatschappelijke relevantie in van de ontwikkelingspunten die N8BM A’DAM voor de komende periode heeft geformuleerd, zoals het stimuleren van de nachtelijke creatieve industrie en het bevorderen van een veilige en meer inclusieve nachtcultuur. Door het project Club Ethics wil de organisatie een inclusief nachtleven promoten waarin iedereen zich welkom, veilig en gehoord voelt. Op basis van de summiere beschrijving krijgt de commissie echter geen beeld van de rol van de aanvrager binnen dit project en hoe de doelstellingen worden vertaald naar praktisch beleid.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als zwak.
De commissie concludeert dat de verbinding met de stedelijke samenleving aanwezig is, maar dat die niet inhoudelijk wordt uitgewerkt in het ondernemingsplan. N8BM A’DAM noemt verschillende maatschappelijke organisaties waarmee wordt samengewerkt zoals verslavingsinstelling Jellinek, cultureel adviesbureau Binoq Atana en Meldpunt Discriminatie. Daarnaast heeft N8BM A’DAM contact met buurtvertegenwoordigers en ondernemers via de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Ondanks deze verbindingen die worden genoemd, ziet de commissie geen concrete omschrijving van de activiteiten die N8BM A’DAM met deze partners uitvoert en welke rol de organisatie daarin speelt. De commissie vindt dat een gemiste kans omdat de verbinding die de aanvrager met stedelijke organisaties kan realiseren belangrijk is voor de kwaliteit van het Amsterdamse nachtleven.

In de aanvraag heeft N8BM A’DAM aangegeven dat ze in de periode 2021-2024 in elk stadsdeel actief wil zijn. Het valt de commissie echter op dat er geen aantallen staan vermeld bij de geplande producties en presentaties voor de komende periode. Hierdoor krijgt de commissie geen duidelijk beeld van de spreiding die N8BM A’DAM met haar activiteiten nastreeft en of die reëel is. Ook is uit het ondernemingsplan niet duidelijk op te maken hoe gespreid activiteiten zoals Club Ethics en meet-ups over de stad plaatsvinden, omdat geen stadsdelen worden genoemd.

N8BM kiest voor het eigen accent Stad van dag & nacht. De commissie vindt dat dit eigen accent past bij de aanvrager, maar dat het onvoldoende wordt uitgewerkt in het ondernemingsplan. N8BM A’DAM inventariseert en deelt kennis over de nacht met de stad en stelt als doel het voortbrengen van beter nachtbeleid dat wordt vormgegeven door alle mensen die betrokken zijn bij de nachtcultuur. De commissie merkt echter op dat er binnen de keuze van dit eigen accent geen overtuigende verbinding wordt gelegd met de dag.


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als zwak.
De aanvrager noemt als plannen voor 2021-2024 de benoeming van de Nachtburgemeester, Staat van de Nacht, meet-ups en themaprojecten als voornaamste activiteiten. De commissie heeft er vertrouwen in dat deze activiteiten voor de huidige samenstelling van de organisatie uitvoerbaar zijn omdat het een klein aantal bestaande projecten per jaar betreft. Het plan reflecteert verder niet op de expertise die in de organisatie aanwezig of noodzakelijk is om de beoogde plannen uit te voeren. Doordat eerdere activiteiten slechts summier beschreven zijn, kan de commissie zich daarvan ook op andere wijze geen beeld vormen en het vakmanschap daarom niet goed beoordelen.

De bedrijfsvoering van N8BM is in de ogen van de commissie stabiel: de aanvrager beschikt over voldoende eigen vermogen en kan kleine financiële tegenvallers opvangen. De organisatie houdt in het ondernemingsplan ook rekening met de mogelijkheid van het uitvallen van een of meerdere medewerkers door terug te vallen op de nachtraad, waarbij de raad van toezicht de continuïteit van de organisatie waarborgt. De commissie merkt in deze context wel op dat de in 2019 gekozen Nachtburgemeester is afgetreden en vervangen. Op deze drastische ontwikkeling en de gevolgen die het heeft op de organisatie wordt in het ondernemingsplan te weinig gereflecteerd. Dat is in de ogen van de commissie wel nodig omdat de vervanging van de Nachtburgemeester vragen oproept over de koers die de organisatie gaat uitzetten voor de komende periode.

In de ogen van de commissie is de begroting niet realistisch. Ze heeft kritische kanttekeningen bij zowel de kosten als de inkomsten. De commissie merkt op dat er in vergelijking met de hoge personele lasten in de begroting er weinig kosten voor activiteiten worden begroot, wat de onduidelijkheid vergroot over de concrete plannen van de organisatie. De aanvrager heeft een fors bedrag begroot voor het beter betalen van de medewerkers, zodat de organisatie zich verder kan professionaliseren. De commissie begrijpt dat deze keuze de faciliterende rol van N8BM A’DAM zal bevorderen. Het plan maakt echter niet duidelijk waarom de dekking van deze stijging bij het AFK wordt gezocht. De commissie vindt dat N8BM A’DAM met de begroting voor 2021-2024 opvallend sterk leunt op het AFK, terwijl de organisatie eerder geen subsidie uit het Kunstenplan ontving voor zijn activiteiten en opereert in een groot netwerk van stedelijke partners en belanghebbenden. De commissie is van mening dat er meer inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord. Ze vindt het positief dat de organisatie activiteiten op poten zet om zelf geld te genereren, zoals advisering aan andere organisaties op internationaal niveau. De inkomsten via donaties van partners, zoals de Club van 100, vormen volgens de commissie echter nog een erg bescheiden deel van de financieringsmix. Omdat die partijen een substantieel belang hebben bij het voortbestaan van de N8BM A’DAM vindt de commissie dat zij een grotere financiële bijdrage kunnen leveren aan de organisatie.

De commissie vindt dat het marketingplan van N8BM A’DAM beter uitgewerkt kan worden. De nadruk ligt op de verkiezing van de Nachtburgemeester in 2020 en de stichting wil tijdens de komende verkiezing een campagne opzetten om meer Amsterdammers te bereiken. N8BM A’DAM rekent daarbij op (free) publicity die door de verkiezing gegenereerd wordt in de media, maar beschrijft zelf niet hoe aan de campagne vorm wordt gegeven. Wat betreft publieksbereik wil N8BM A’DAM zich in de komende periode richten op bezoekers die nog niet vanzelfsprekend een plek vinden in het Amsterdamse nachtleven: jongeren met een migratieachtergrond, jongeren die beperkte (financiële) middelen hebben en de groep lhbtiq+ die zich niet veilig of gehoord voelt in het huidige aanbod. Omdat er geen uitgewerkte marketingaanpak wordt beschreven en geen communicatiekanalen worden genoemd is de commissie er niet van overtuigd dat de organisatie in staat is om deze genoemde doelgroepen effectief te bereiken.


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als zwak.
De aanvrager stelt in het ondernemingsplan dat zij diversiteit en representatie binnen haar programma voorop stelt, maar de commissie ziet dat niet terugkomen in artistieke activiteiten die bijdragen aan een cultureel divers aanbod. De organisatie noemt wel een aantal maatschappelijke samenwerkingspartners zoals Binoq Atana, Meldpunt Discriminatie en Dance With Pride, maar hoe die samenwerkingen concreet vorm krijgen in het programma wordt niet beschreven.

De commissie vindt dat N8BM A’DAM een belangrijke rol kan hebben in het bereiken van een cultureel divers samengesteld publiek. De aanvrager ziet dat volgens het ondernemingsplan zelf ook als een doel voor de komende periode. Toch mist de commissie een gerichte aanpak van N8BM A’DAM om dat publiek te bereiken. In het ondernemingsplan schrijft de aanvrager dat ze jongeren met een migratieachtergrond meer wil betrekken in de nachtcultuur. Vervolgens wordt gesteld dat N8BM A’DAM deze groep bereikt door gebruik te maken van de diverse subculturen die reeds zijn aangehaakt bij de stichting zonder daar verdere toelichting bij te geven. Het plan noemt daarnaast het project Club Ethics waarin tien Amsterdamse clubs worden gestimuleerd om transparant beleid te maken op het gebied van representatie, veiligheid en inclusie. De commissie vindt het positief dat de aanvrager meewerkt aan dit project waarbij wordt gestreefd naar inclusief beleid binnen alle lagen van de organisatie, van programma tot personeel. Graag had de commissie in de aanvraag meer willen lezen over hoe N8BM A’DAM dit zelf vormgeeft en welke clubs meewerken aan het project, om te kunnen beoordelen of het plan daadwerkelijk bijdraagt aan het bereiken van een cultureel divers publiek.

N8BM A’DAM stelt in de aanvraag dat ze op dit moment een zeer klein team heeft, waarin nog geen concreet beleid voor diversiteit en inclusie is geformuleerd. De commissie maakt uit het ondernemingsplan ook op dat er nog weinig stappen worden ondernomen om de diversiteit van het personeel te vergroten, afgezien van de intentie om de raad van toezicht te vernieuwen en cultureel diverser te maken qua samenstelling. De commissie concludeert daaruit dat het bevorderen van de culturele diversiteit binnen de organisatie in ontwikkeling is, maar nog geen prioriteit heeft.


Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van Stichting N8BM A’DAM niet te honoreren.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Muziek en Muziektheater.
Daarbij is mede gebruik gemaakt van een co-advies van de adviescommissie Cultuureducatie.