Stichting Golden Palace

Theater
Aangevraagd: € 80.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Mimegezelschap Golden Palace maakt fysiek theater voor theaterzalen en op locatie. Waar theater, in de visie van het gezelschap, steeds taliger en explicieter wordt, wil Golden Palace de kracht van de fysieke verbeelding inzetten om iets vertellen over gezamenlijkheid. Voorstellingen van Golden Palace gaan over menselijke behoeftes: over het verlangen om samen te vloeien met anderen en ook om te voldoen aan wat de samenleving verwacht. Herkenbare thema’s in combinatie met een fysieke speelstijl maken dat de voorstellingen toegankelijk zijn voor een breed publiek. 

In de komende periode brengt Golden Palace theater- en festivalproducties en locatieprojecten van onder meer Hali Neto, Gerben de Jong, Sue-Ann Bel, Kajetan Uranitsch, Marjorie Boston, Mees Borgman, Ingrid Wender en Ingrid Kuijpers. Het gezelschap brengt een ode aan de zorg met de reisvoorstelling Engelenburcht en brengt de reisvoorstelling Ubuntu. Locatievoorstellingen zijn For those who died en Staat van Geluk, een coproductie met de Stichting Staat van Geluk en Festival Circolo. Voor de komende periode zijn een aantal projecten al in voorbereiding: De droom van Marjorie in coproductie met RIGHTABOUTNOW INC, de locatievoorstelling Time Off en een mimemusical getiteld Lowlowland. Met de locatievoorstellingen richt het gezelschap zich op Amsterdamse buurten buiten het centrum. 

In 2022 en 2024 organiseert Golden Palace een tweedaagse editie van de Dag van de Mime in De Meervaart in samenwerking met Jakop Ahlbom Company, Schweigman& en de Mime Opleiding. Golden Palace heeft in het kader van talentontwikkeling ook een langdurige samenwerking met het Over het IJ festival. 

Golden Palace ontvangt geen meerjarige subsidie binnen het Kunstenplan 2017-2020.
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 80.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als voldoende. 
Golden Palace toont in zijn voorstellingen een herkenbare, eigen artistieke signatuur die gekenmerkt wordt door de combinatie van maatschappelijke thema’s met een fysieke speelstijl. Golden Palace toont de mens in zijn meest kwetsbare vorm door middel van fysiek theater. Het gezelschap verbeeldt herkenbare menselijke verlangens en worstelingen op een lichte, meestal ook humoristische en aanstekelijke manier. Kenmerkend voor het werk van Golden Palace is ook dat het gezelschap veel ruime biedt aan jonge mimers en nieuwe makers om hun talenten te ontwikkelen. 
De projectvoorstellen voor de komende periode zijn geheel in lijn met eerder werk en passen in deze eigen signatuur. De commissie vindt de thema’s, zoals empathie en samenleven en de betekenis van vrije tijd, maatschappelijk relevant en authentiek. Zij is van mening dat uit deze keuzes een persoonlijke gedrevenheid spreekt. De uitwerking in de voorstellingsconcepten vindt de commissie echter weinig eigentijds, prikkelend of origineel. Deze concepten brengen de thema’s vrij verhalend voor het voetlicht en zijn nergens schurend of overrompelend. Daarnaast vindt de commissie de artistieke eigenheid van de locatieprojecten niet overal even sterk naar voren komen. Ook is in sommige gevallen onduidelijk wat de meerwaarde van de gekozen locaties is in relatie tot de inhoud van de voorstelling. Zo wordt geopperd de voorstelling For those who died te spelen in kerken ofwel op een locatie in Noord, in samenspraak met Over het IJ Festival. Dit geeft de commissie weinig houvast hoe de keuze voor de locatie van dramaturgische meerwaarde zal zijn.

De beoogde activiteiten van Golden Palace voor 2021-2024 hebben volgens de commissie een overtuigende artistieke betekenis voor zowel de deelnemende talenten als voor het beoogde publiek. Een belangrijke kerntaak voor Golden Palace is de ontwikkeling van mimespelers en makers van fysiek theater. De commissie is er, ook op basis van eerder werk, van overtuigd dat de mimespelers binnen de producties van artistiek leider Ingrid Kuijpers optimaal de ruimte krijgen. Minder overtuigd is zij van de artistieke betekenis van het programma ‘Impuls voor de mime’ ter ondersteuning van projecten van nieuw talent. Het plan is weinig expliciet over de artistieke ontwikkeldoelen en de begeleiding die zij kunnen verwachten. Ook vindt de commissie dat de eigen stem en de ambities van de nieuwe makers niet goed doorklinken in de aanvraag. 
De commissie vindt de projectvoornemens aansprekend voor zowel de trouwe volgers als voor een breed en een nieuw divers publiek. De voorstellingen zullen naar verwachting toegankelijk zijn, doordat Golden Palace herkenbare onderwerpen kiest, die in een concrete situatie plaatst en met humor en lichtheid benadert. De commissie is ervan overtuigd dat deze stijl de beoogde (jongere) publieksgroepen, aanspreekt en beweegt.

De in het ondernemingsplan voorgestelde artistieke ontwikkeling van Golden Palace vindt de commissie weinig overtuigend. De commissie merkt op dat in het plan veel aandacht uitgaat naar de resultaten uit het verleden en dat de blik op de toekomst minder goed uit de verf komt. Zij heeft de indruk dat het gezelschap voornamelijk gericht is op bestendiging van de huidige artistieke koers. Er is daardoor volgens de commissie weinig ontwikkeling te verwachten in de beeldtaal van de voorstellingen. Golden Palace biedt volgens de commissie wel ruimte voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie talentvolle fysieke theatermakers. Maar op basis van het plan kan de commissie niet opmaken in hoeverre de makers een stempel op de artistieke ontwikkeling van de voorstellingen van Golden Palace drukken. Voorts wordt niet duidelijk wat de organisatie doet om te zorgen dat de artistieke staf zich blijft ontwikkelen.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als voldoende. 
Golden Palace gaat volgens de commissie met zijn activiteiten redelijk overtuigend de verbinding aan met de stedelijke samenleving. Met projecten als De Engelenburcht brengt het gezelschap een ode aan de zorg en met de voorstelling Time Off ontwikkelt het een participatieproject met vrijwilligers, in samenwerking met onder meer vrijwilligersnetwerken en sportclubs. De commissie is er op basis van de plannen echter niet volledig van overtuigd dat er daadwerkelijk sprake is van een wisselwerking met bewoners of maatschappelijke organisaties. Volgens de commissie staan de voorgestelde samenwerkingen vooral ten dienste van de voorstelling, in die zin dat men sportparken of kerken wil gebruiken als locatie en vrijwilligers inzet voor deelname aan de productie. 

De commissie is van oordeel dat Golden Palace met zijn activiteiten een goede bijdrage levert aan de spreiding van het cultuuraanbod en publiek in Amsterdam. Het gezelschap presenteert bijna de helft van al zijn activiteiten in Amsterdam en is aanwezig in alle stadsdelen, met name in Centrum en Noord. Golden Palace speelt met zijn locatievoorstellingen ook in andere stadsdelen, waaronder Nieuw-West, West en Zuidoost. Omdat op locatie gespeeld wordt en er vrijwilligers deelnemen aan projecten, verwacht de commissie dat de organisatie hier ook publiek mee bereikt in deze stadsdelen.

Golden Palace heeft als eigen accent gekozen voor het thema Leefbare stad. De commissie vindt dit thema passend bij de programmering en de werkwijze en redelijk uitgewerkt in voorstellingen die gaan over maatschappelijke onderwerpen zoals de zorg, omgaan met de dood en vrije tijd. De locatievoorstelling Time Off die het gezelschap op verschillende plekken in de stad speelt, staat in het teken van het thema Leefbare stad en is gebaseerd op samenwerking met sportparken en vrijwilligersorganisaties en de versterking van de buurtgerichte werking. De commissie is er echter niet van overtuigd dat een dergelijke voorstelling op directe wijze een bijdrage levert aan de leefbaarheid voor de bewoners van de stad, omdat de samenwerking vooral gericht is op realisatie van de theatervoorstelling. 


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als voldoende. 
De voorgenomen plannen van Golden Palace zijn in de ogen van de commissie realistisch en uitvoerbaar. Zij heeft vertrouwen in de kwaliteiten van de artistiek leidster, Ingrid Kuijpers, om de mogelijkheden te bieden tot ontwikkeling van een performance. Golden Palace is volgens de commissie een kleine en stabiele organisatie die bewezen heeft goed in staat te zijn om projecten te realiseren, die qua werkwijze in lijn liggen met de voorgenomen projecten. Ook de gekozen partners dragen bij aan het vertrouwen van de commissie in de haalbaarheid van het ondernemingsplan. De organisatie heeft een langdurige relatie met een aantal theaters door het hele land en Via Rudolphi verzorgt de acquisitie, waardoor het volgens de commissie mogelijk is om de beoogde voorstellingen niet alleen te maken maar ook af te zetten.

De bedrijfsvoering van de stichting is voldoende gezond. De commissie constateert dat er sprake is van genoeg financiële armslag om aan directe betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en eventuele tegenvallers op te vangen. De commissie constateert echter wel dat het in het plan ontbreekt aan een overtuigende analyse van risico’s en een strategie of aanpak om deze het hoofd te bieden. Omdat het ambitieniveau wat betreft aantal en omvang van de activiteiten vergelijkbaar is met de voorgaande periode, zijn de risico’s volgens de commissie echter beperkt. 

De meerjarenbegroting is in de ogen van de commissie realistisch. De samenstelling en hoogte van de kosten zijn passend bij de voorgenomen activiteiten. De beheerslasten staan in een redelijke verhouding tot de activiteitenlasten. De commissie constateert daarbij wel dat op basis van het ondernemingsplan en de begroting niet duidelijk wordt hoe de fte’s en taken verdeeld zijn over de opgevoerde loonkosten. De artistieke medewerkers, vormgevers, productieleiders en technici treden voor de duur van het project in dienst van de stichting of werken in opdracht en het aantal fte is niet aangegeven, waardoor het weinig te relateren is aan de opgenomen posten voor uitvoerend personeel op de begroting. De commissie is er daarom niet van overtuigd dat de personele kosten passend zijn voor de geambieerde activiteiten.
Er is sprake van een passende financieringsmix met verschillende bronnen van inkomsten, zodat risico’s worden gespreid. Het dekkingsplan bestaat grotendeels uit publieke subsidies en het aandeel subsidie AFK staat daarbij in een redelijke verhouding tot de totaalbegroting en de voorgenomen activiteiten in de stad. De commissie vindt de relatief grote afhankelijkheid van publieke middelen wel een risico voor de voortgang van projecten. Ook vindt de commissie de inzet op private fondsen en andere inkomstenbronnen mager. In het licht van het ondernemingsplan, waarin juist maatschappelijke thema’s en samenwerkingen centraal staan, denkt zij dat het mogelijk moet zijn om meer andersoortige financiering te verwerven. 

Het marketingplan van Golden Palace vindt de commissie passend om het bestaande publiek te bereiken, maar niet overtuigend gericht op nieuw publiek. Uit het plan blijkt dat Golden Palace redelijk goed in beeld heeft hoe zijn bestaande publiek is samengesteld. De focus ligt voornamelijk op het binden van het bestaande publiek in samenwerking met de speelplekken. Ten aanzien van nieuwe doelgroepen heeft de organisatie bedacht om wisselende specifieke groepen aan te spreken, aansluitend op het thema van bepaalde voorstellingen. Zo denkt men mensen in de zorg te interesseren voor de voorstelling Engelenburcht, de uitvaartbranche voor de voorstelling For those who died en sportclubs voor Time off. Een visie op of idee over hoe deze publieksgroepen te benaderen ontbreekt echter in de aanvraag. De commissie is er daarom niet volledig van overtuigd dat Golden Palace deze beoogde groepen ook daadwerkelijk in huis zal weten te halen. 


Diversiteit en inclusie 

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als voldoende. 
Uit het ondernemingsplan van Golden Palace spreekt een overtuigende visie en beleid op een cultureel divers aanbod. In de komende periode gaat het gezelschap, in lijn met wat al in gang gezet is, nog meer nadruk leggen op ‘het ongemak over kleur en culturele achtergrond’. De thema’s van de voorstellingen, bijvoorbeeld cultureel bepaalde opvattingen over de dood, zijn naar mening van de commissie echter eerder universeel en algemeen menselijk en gaan niet specifiek over culturele diversiteit. De commissie constateert dat Golden Palace vooral bijdraagt aan het cultureel diverse aanbod door de achtergrond en invalshoek van de cultureel diverse performers. Met name de talentontwikkeling is sterk georiënteerd op culturele diversiteit, zo blijkt overtuigend uit de keuze voor makers en performers. Het gezelschap cast spelers met verschillende culturele achtergronden voor de voorstellingen en deze zijn medebepalend voor de uitstraling. Een treffend voorbeeld hiervan is De Droom van Marjorie, op zoek naar een biculturele zéro, in coproductie met RIGHTABOUTNOW INC., met afgestudeerde biculturele studenten van de Mime Opleiding. 

De commissie verwacht dat Golden Palace met zijn activiteiten een geringe bijdrage zal leveren aan het bereiken van een cultureel divers publiek. Golden Palace ziet, zo blijkt uit het ondernemingsplan, het bereiken van een cultureel divers publiek als een uitdaging. De commissie is positief over intenties van de organisatie om in te zetten op cultureel diverse publieksgroepen door middel van het aanbod, de makers en de interpretatie van de gekozen thema’s. De commissie mist in de plannen echter een strategie of plan van aanpak die overtuigend bevestigt dat Golden Palace daadwerkelijk opgewassen is tegen deze uitdaging. 

Met betrekking tot het personeelsbestand en het bestuur van de stichting constateert de commissie dat er nog geen sprake is van culturele diversiteit. De commissie vindt de inzet van Golden Palace om hier actief verandering in te brengen klein, omdat de organisatie alleen in het eigen netwerk op zoek is naar nieuwe mensen. Zij is wel positief over de inzet van makers en mimers met een biculturele achtergrond in de voorstellingen en talentontwikkelingstrajecten.


Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van Stichting Golden Palace te honoreren met het gevraagde bedrag van € 80.000. 
De commissie constateert dat er na beoordeling van alle aanvragen onvoldoende budget beschikbaar is om de aanvraag te honoreren.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Theater.