Stichting Jazzfest Amsterdam

Muziek / muziektheater
Aangevraagd: € 42.500
Toegekend: € 42.500

Inleiding

Jazzfest Amsterdam (hierna: Jazzfest) ging in 2011 van start als jaarlijks jazzfestival in de Indische buurt in Amsterdam Oost. Jazzfest trekt veel jong publiek met een mix van gearriveerde en prille muzikanten, swingende jazz, wereldmuziek en weerbarstige impro. De programmering van Jazzfest is gebaseerd op de Amsterdamse jazzscene, een brede mix van genres, unieke podiumontmoetingen van Nederlandse en internationale musici en het samen op één podium presenteren van doorgewinterde professionals en aanstormend talent. Daarbij streeft Jazzfest altijd naar een feestelijke sfeer die ervoor zorgt dat een jong publiek graag komt en zich thuis voelt. Naast het jaarlijkse festival organiseert Jazzfest ook Jazzfest voor Kids, Jazzfest Minifest en Jazzfest Talks. Voor de komende periode continueert Jazzfest dit artistiek beleid en blijft de organisatie op zoek naar uitdagende en grensoverschrijdende jazzgerelateerde acts, nieuwe klanken, onvermoede samenwerkingen en vermengingen. Daarnaast ontwikkelt Jazzfest ook nieuwe plannen.

Onder het motto ‘Thuis in Oost’ beoogt Jazzfest in de komende periode door te groeien van een organisatie die zijn publiek ontvangt naar een organisatie die ook het publiek opzoekt in de buurt. Dat wil Jazzfest realiseren door enerzijds onderdelen van het festival ook op plekken als de OBA, de Meevaart of de Elthetokerk te laten plaatsvinden, en anderzijds door het organiseren van nieuwe Jazzfest Buurtconcerten door het jaar heen bij partners in de Indische buurt, waarbij Jazzfest ook samenwerkt met niet-westerse musici uit de buurt. Op die manier hoopt Jazzfest meer verbinding met de Indische buurt te creëren en met muziekorganisaties in de stad waar de organisatie inhoudelijk bij aansluit. Daarnaast gaat Jazzfest extra edities van Jazzfest Minifest en Jazzfest voor Kids organiseren.

Stichting Jazzfest Amsterdam ontving een tweejarige subsidie 2017-2018 binnen het Kunstenplan van gemiddeld € 20.456 per jaar (incl. indexatie 2018). In de periode 2019-2020 ontvangt de organisatie een tweejarige subsidie van gemiddeld € 20.180 per jaar (incl. indexatie 2020). 
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld    
€ 42.500 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als goed.
Jazzfest is een voor Amsterdam uniek festival met een heldere eigen programmering, waarin traditionele jazz, impro en wereldmuziek centraal staan, gespeeld door jonge en meer gevestigde (inter)nationale musici en ensembles in vaak spannende combinaties. De commissie meent dat de programmering en thema’s misschien niet altijd origineel zijn, maar constateert ook dat die in deze festivalvorm niet elders in Amsterdam te vinden zijn. Bovendien wordt de artistieke impact van de optredens versterkt door de intimiteit van de gekozen locatie(s). Naast de ‘verdiepende concerten’ programmeert Jazzfest in de kleine uurtjes ook DJ’s en feestbands die volgens de commissie niet altijd artistiek verrassend zijn, maar wel bijdragen aan een feestelijke sfeer en daarom vooral voor een jong publiek aantrekkelijk zijn. De artiesten, bands en samenwerkingen die de organisatie voor volgende edities aankondigt, spreken de commissie aan. Jazzfest organiseert naast het festival als hoofdactiviteit ook nevenactiviteiten, zoals Jazzfest voor Kids, Jazzfest Minifest en Jazzfest Talks. De commissie waardeert die nevenactiviteiten, omdat daarmee de (artistieke) continuïteit en de aandacht door het jaar heen voor de organisatie geborgd zijn. De commissie ziet de artistieke signatuur van Jazzfest Amsterdam vooral in de vruchtbare combinatie van een kwalitatief hoogwaardige programmering, de intieme locatie(s) en de feestelijke ambiance, die samen zorgen voor een bijzondere artistieke beleving. 

Jazzfest richt zich vooral op een jonger publiek dat zowel voor de programmering als voor de feestbeleving komt. Jazzfest heeft in de ogen van de commissie een grote betekenis voor deze beoogde publieksgroep, die de organisatie ook daadwerkelijk goed bereikt. Daarnaast heeft het festival met zijn ‘verdiepende concerten’ artistieke betekenis voor een ouder publiek van jazzliefhebbers dat eveneens op het Jazzfest afkomt. Het Jazzfest voor Kids vindt de commissie door zijn aanstekelijke en toegankelijke vorm van educatie en participatie van artistiek belang voor een beoogde doelgroep van kinderen en hun (groot)ouders. In de toekomst wil Jazzfest een nauwere verbinding aangaan met de Indische buurt en zich zowel in programmering, locaties als publieksbereik sterker gaan richten op de enorme culturele diversiteit daarvan. Daarmee opent Jazzfest volgens de commissie de mogelijkheid om ook van artistieke betekenis te worden voor nieuwe, meer cultureel diverse doelgroepen.

Jazzfest reflecteert in het plan op het verleden. Ze constateert dat de verschuiving van het festival van het najaar 2017 naar het voorjaar 2018 en de toekenning van een tweejarige subsidie van het AFK de organisatie de ruimte hebben geboden een langetermijnvisie te ontwikkelen. Jazzfest biedt daarnaast zijn medewerkers de mogelijkheid zich artistiek verder te ontwikkelen en festivals in het buitenland te bezoeken om inspiratie op te doen. De commissie is hier positief over en ziet dat die ontwikkeling zijn vruchten in 2018 en 2019 afwierp met uitverkochte festivals en extra activiteiten door het jaar heen. Ook over de ontwikkeling naar een sterkere verbinding met de buurt, meer festivallocaties en nevenactiviteiten is de commissie positief. Niettemin is de commissie van mening dat de artistieke noodzaak en meerwaarde van Jazzfest in de eerste plaats schuilt in de kracht van het festival, dat een waardevolle artistieke bijdrage levert aan het jazzklimaat in Amsterdam. De commissie meent dat de ontwikkeling van nieuwe activiteiten niet ten koste van die kracht mag gaan. 


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als goed.
De commissie vindt dat er sprake is van voldoende verbinding met de stedelijke samenleving. Jazzfest stelt zich tot doel de verbinding met de samenleving en specifieke bevolkingsgroepen in de Indische buurt te versterken. De commissie waardeert de duidelijke keuze voor de Indische buurt, die focus geeft, en de wijze waarop Jazzfest die verbinding wil maken: met Jazzfest Buurtconcerten, uitbreiding van de locaties voor het festival, en samenwerking met culturele organisaties en locaties. Uit de informatie blijkt niet dat Jazzfest daarbij ook direct samenwerkt met maatschappelijke organisaties of specifieke bewonersgroepen in de buurt. De verbinding wordt vooral gezocht in cultureel aanbod en nevenactiviteiten. 

De activiteiten van Jazzfest vinden vooral op meerdere locaties in de Indische buurt plaats, buiten het centrum. Daarnaast zijn er incidentele optredens in het Bimhuis en Splendor. De focus op meerdere locaties in Oost maakt dat er sprake is van een goede spreiding.

Jazzfest Amsterdam kiest Stad van dag en nacht als eigen accent en gaat hier in het plan specifiek op in. Volgens de organisatie wordt jazz als begrip vaak geassocieerd met een uitbundig leven van mensen en artiesten die zich niet in een dag- en nachtritme laten dwingen en is de bebop ontstaan in nachtelijke sessies waar musici na hun orkestbanen bij elkaar kwamen om muzikaal ‘wild tekeer te gaan’. Jazzfest wil graag meegaan in die geschiedenis en in Amsterdam een verbinding leggen tussen de dag- en nachtcultuur. Ze wil dat doen met een festivalprogrammering die reikt van verdiepende concerten, overdag en ’s avonds, tot een feestbeleving met bands en dj’s ’s nachts, waardoor een jong publiek in de verleiding komt kennis te nemen van jazz. De commissie vindt de keuze voor het thema aansprekend gemotiveerd en aansluiten bij de activiteiten van Jazzfest. Het thema is ook concreet uitgewerkt in het plan. 


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als goed.
Jazzfest heeft bewezen zijn plannen vakkundig te kunnen realiseren met relatief bescheiden middelen en een klein hecht team met veel freelancers en vrijwilligers, dat jaarlijks veel werk verricht voor een bescheiden honorarium. De plannen voor 2021-2024 bouwen met enige uitbreiding voort op het verleden. Wel plaatst de commissie een kanttekening bij de stevige bestuurs- en personeelswisselingen die gaan plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden, na een lange periode van stabiliteit. Jazzfest reflecteert hier echter uitgebreid op waardoor de commissie erop vertrouwt dat de continuïteit van de organisatie niet in gevaar komt. Op basis daarvan vindt de commissie dat de uitvoering van het plan haalbaar en realistisch is voor wat betreft organisatie, werkwijze en vakmanschap. 

De commissie is van mening dat de bedrijfsvoering gezond is. Met een uitgebreide SWOT-analyse geeft Jazzfest aan zich bewust te zijn van de risico’s en zijn sterktes en zwaktes, zowel artistiek als zakelijk. Daarnaast constateert de commissie dat Jazzfest weinig weerstandsvermogen heeft en dat de verdiencapaciteit niet erg hoog is. Jazzfest kiest voor lage toegangsprijzen om de drempel voor een jong publiek zo laag mogelijk te houden. De commissie plaatst een kanttekening bij het feit dat de jaarverantwoordingen over 2017 en 2018 zeer globaal zijn opgesteld, zodat zij hieruit geen beeld krijgt van de precieze financiële positie van de organisatie. Niettemin constateert de commissie dat Jazzfest er al jaren in slaagt de financiële organisatie op orde te houden en meestal een uitverkocht huis te realiseren. 

De bescheiden begroting is realistisch en passend bij de principiële keuze van Jazzfest voor lage toegangsprijzen. De publieksinkomsten stijgen wel gestaag de komende jaren dankzij de uitbreiding van de festivallocaties en daarmee navenante stijging van aantallen optredens en publiek. De commissie vindt de financieringsmix passend met een aanzienlijk percentage private inkomsten. Het plan geeft blijk van de intentie om de medewerkers beter te honoreren en de commissie ziet die weliswaar enigszins weerspiegeld in de begroting, maar constateert ook dat de stijging van de vergoedingen nog geen fair pay als resultaat heeft. Jazzfest slaagt er wel al in de uitvoerenden volgens de fair practice normen te honoreren. 

Jazzfest presenteert een helder marketingplan met een analyse van de huidige situatie en een visie op de komende jaren. Het geeft per activiteit inzicht in het beoogde publiek en hoe dat te bereiken. Jazzfest geeft duidelijk aan waar de zwakke plekken zitten en hoe de organisatie die wil versterken. Ook is Jazzfest helder over de manier waarop zij de ambities van publieksvergroting en -verbreding denkt te realiseren. De commissie heeft respect voor het feit dat zowel het festival als het Jazzfest voor Kids vrijwel alle jaren uitverkocht zijn en heeft er daarom vertrouwen in dat Jazzfest de ambities voor de komende jaren waar kan maken. De commissie stelt vast dat het marketingplan realistisch en passend is. 


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als voldoende.
Met de (cultureel) diverse internationale programmering van het festival en de voorgenomen concerten in samenwerking met biculturele musici uit de wijk levert Jazzfest in enige mate een bijdrage aan een cultureel divers aanbod in Amsterdam.

Op dit moment bereikt Jazzfest nog nauwelijks een cultureel divers publiek, al heeft de organisatie uitdrukkelijk de wens dit in de toekomst te verbeteren. Ze wil dat bereiken door zowel het festival uit te breiden naar meer locaties - waardoor de relatie met de wijk sterker wordt en wellicht een ander publiek ook geïnteresseerd raakt - als door het programmeren van buurtconcerten met musici/organisaties en op locaties die een cultureel divers publiek bereiken. Jazzfest is zich er echter van bewust dat dit traject een lange adem nodig heeft. De commissie vindt dat de organisatie met zijn ambities een bescheiden bijdrage kan leveren aan het bereiken van een cultureel divers publiek.

De bij Jazzfest betrokken musici vormen van nature een zeer cultureel divers gezelschap, maar de organisatie die de activiteiten opzet is zeer klein en niet cultureel divers. Jazzfest geeft aan dat daar niet op korte termijn verandering in kan komen. De noodzakelijke bestuurswisselingen en een uitbreiding van het bestuur naar vijf leden maken het daarentegen wel mogelijk cultureel divers te werven en daar zijn concrete plannen voor. Ook bij het werven van vrijwilligers zal Jazzfest zich naar eigen zeggen sterk richten op de culturele diversiteit. De commissie constateert dat er sprake is van een visie en een plan, en dat er serieuze intenties zijn om de culturele diversiteit van de organisatie te verbeteren.


Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Jazzfest Amsterdam te honoreren met het gevraagde subsidiebedrag van € 42.500 per jaar.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Muziek en Muziektheater.