Solid Ground (Solid Ground Movement)

Dans
Aangevraagd: € 245.454
Toegekend: € 0

Inleiding

Sinds de oprichting in 2004 wil Solid Ground Movement (hierna ook: Solid) een bijdrage leveren aan de inhoudelijke verdieping van hiphop en de vermenging met andere kunstdisciplines en stijlen, aan het opleiden van (jonge) dansers en aan het ontwikkelen van (dans)producties. Solid wil jonge mensen binnen de hiphopcultuur een stem en een podium geven, en met hen werken aan hun zelfrespect, zelfvertrouwen, discipline, werkattitude en aan hun artistiek maar ook maatschappelijk bewustzijn. Waarden als gelijkwaardigheid, gemeenschapszin en samenwerking vindt Solid daarbij belangrijk om uit te dragen, met als credo’s: each one teach one, maar ook Peace, untity, love and having fun.

Voor de komende periode wil Solid de impact, de rijkdom, de breedte en diepte, de diversiteit en inclusiviteit van de urban arts maximaal versterken en zichtbaar maken. Daarbij wordt in Amsterdam nauw samengewerkt met de gezelschappen BackBone en ISH, onder meer in het nieuw beoogde samenwerkingsverband voor een Huis voor de Urban Dans ‘The Cypher’ en met Stichting Wijsneus.
In de komende vier jaar wil Solid hét Urban Arts Lab van Amsterdam worden dat de hiphopcultuur in Nederland gaat stimuleren via talentontwikkeling, programmering en interventies. Vertrekkend vanuit de eigen hiphop en breakdance roots beoogt Solid ook ruimte te geven aan andere urban arts disciplines zoals muziek, spoken word & rap, fashion, film, en theater en allerlei crossovers. Solid biedt daarbij activiteiten voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren vanaf 12 jaar en aan jongvolwassenen die zich als professioneel kunstenaar willen ontwikkelen ofwel urban arts als een verrijkende amateurbeoefening zien. 
Daarnaast wil Solid de urban dansscene versterken door te programmeren in de Tolhuistuin en elders in de stad, het realiseren van een Hiphopbiënnale in Oost en een tourneeprogramma van talentontwikkelingstraject Level Up door Nederland. Door de regelmatige organisatie van break- en skate events wil Solid ook een parcours uitzetten naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Solid Ground Movement ontvangt een vierjarige subsidie 2017-2020 binnen het Kunstenplan van € 63.655 per jaar (incl. indexatie 2020). 
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 245.454 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als voldoende. 
Solid profileert zich met zijn plannen vooral op het gebied van kunst- en cultuureducatie en als talentontwikkelingsplek, geworteld in de breakdance en hiphopcultuur. De commissie vindt de artistieke eigenheid van Solid vooral herkenbaar in het educatieve lesaanbod en de activiteiten voor talentontwikkeling, dat uitgebreid en toegankelijk is. De organisatie is sterk als stimulator en facilitator binnen de keten van talentontwikkeling. 
De bestaande talentontwikkelingsprogramma’s als Level Up en het nieuwe residency traject AIR vindt de commissie bevlogen trajecten die de urban arts tot een hoger plan kunnen brengen. De nieuwe plannen voor komende periode zoals de Solid Urban Lab interventies, de programmering in De Tolhuistuin en The Cypher, die samen met de bestaande talentontwikkelingsprogramma’s het Urban Arts Lab moeten vormen, leiden volgens de commissie echter tot versnippering en maken de artistieke eigenheid diffuus. Deze nieuwe plannen missen een rode draad en coherentie met de bestaande educatie- en talentontwikkelingstrajecten van Solid Ground en vindt de commissie niet verrassend. Omdat ook niet duidelijk is welke artistieke uitkomst wordt verwacht vindt de commissie de artistieke signatuur van deze nieuwe plannen niet overtuigend. 

De commissie leest oprechte bevlogenheid in de wijze waarop Solid met de inhoud van talentontwikkelingsprogramma’s aansluiting zoekt bij de beoogde diverse leeftijds- en doelgroepen. De commissie is van oordeel dat Solid kennis en inzicht heeft in de culturele interesses van de beoogde deelnemers. Dit vertaalt zich in projecten als de Damsko Break Cypher, waarbij breakdancers met elkaar skills kunnen uitwisselen. Net als bij bijvoorbeeld het lesprogramma Hiphop Roulette zijn docenten betrokken die goed uit de voeten kunnen met de huidige generatie jongeren. 
Level Up is gericht op de aansluiting met het professionele veld en in de ogen van de commissie aansprekend voor de verdere ontwikkeling van de urban dance. Dit programma voorziet in de behoefte van crews en choreografen om hun werk een stap verder te brengen, en slaat ook aan bij programmeurs. De artistiek betrokkenen en partnerorganisaties zoals Urban House Groningen en Hiphop Huis Rotterdam, zijn volgens de commissie passend gekozen bij de battle/urban cultuur waar de deelnemers vanuit vertrekken. De commissie vindt het plan in dit opzicht van artistieke betekenis voor het beoogde publiek.
Of het residency programma AIR, met partners BackBone en ISH, aansprekend zal zijn voor de beoogde deelnemers vindt de commissie niet uit het plan te herleiden. Het plan benoemt slechts dat het gaat om workshops en masterclasses, stages en coaching voor autodidacten die zich buiten het reguliere danscircuit begeven. Op basis waarvan de makers worden geselecteerd is onduidelijk. Er is in het plan een aantal coaches benoemt, maar voor welk traject deze worden ingezet en op welke wijze de talenten concreet begeleid en gecoacht worden, welke route ze binnen de organisatie lopen, wat de doorstroom inhoudt en naar welke kwaliteit wordt gestreefd is niet duidelijk. De commissie is daarom niet overtuigd van de artistieke betekenis van residency programma AIR voor de beoogde deelnemers. 

De artistieke ontwikkeling van Solid Ground Movement als organisatie komt naar het oordeel van de commissie niet in het plan aan de orde. Solid heeft in de afgelopen periode een veelheid aan activiteiten opgezet, maar geeft hier geen reflectie op. Er is geen heldere artistieke ambitie of verwachte uitkomst beschreven van het totaal aan activiteiten van het beoogde Urban Arts Lab met deels een vaste vestigingsplek voor samenwerkingsverband The Cypher, waarmee duidelijk wordt op welke wijze dit moet gaan functioneren als hét stedelijk centrum voor ontwikkeling van de hiphopcultuur.
De komende jaren wil Solid als Urban Arts Lab een eigen plek in Amsterdam realiseren, zichtbaarder worden en een leidende rol nemen. Welke artistieke ontwikkeling hiertoe nodig is, en wie van het artistieke team de leiding en verantwoordelijkheid zal nemen in de verschillende beschreven trajecten ziet de commissie niet in het plan terug. Het plan geeft ook geen concreet zicht op mogelijkheden voor de artistieke leiding, uitvoerenden en/of nieuwe makers om zich professioneel te ontwikkelen. 


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als goed. 
Solid verbindt zich naar het oordeel van de commissie actief met de stedelijke samenleving en is duidelijk aanwezig in de buurt waarin de organisatie is gevestigd. Op de huidige plek in Noord vervult Solid een sterke educatieve en maatschappelijke functie. Solid verbindt zich actief met scholen, ouders, docenten en maatschappelijke partners in de wijk zoals jongerencentra en Huizen van de wijk en stadsdelen. In de afgelopen periode zijn verrassende verbindingen aangegaan met de buurt, waarbij ook ontmoeting centraal staat tussen verschillende bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld in de samenwerking met Balletschool De Toverfluit. 
De educatie op scholen richt zich met name op kinderen uit migrantengezinnen en achterstandswijken. Solid stelt zich in uitstraling en ook door het prijsbeleid bewust laagdrempelig op voor kinderen en jongeren uit de buurt. Passend vindt de commissie ook de samenwerking met afdeling Stadspas en het Jongeren Cultuurfonds. Het educatieprogramma in samenwerking met andere partners voor de omringende buurten is nog in ontwikkeling. Solid wil zich daarbij ook richten op kinderen en jongeren met een Arabische achtergrond. Zo zal Solid jongeren uit de buurt scouten die mee gaan spelen in de productie Macbeth van Raymi Sambo Maakt. Deze plannen hebben in de ogen van de commissie potentie om de verbinding met de stad nog verder te verbreden. 

Solid draagt met het merendeel aan activiteiten op de huidige vestigingsplek in stadsdeel Noord goed bij aan de spreiding van het cultuuraanbod en publieksbereik. Dankzij de samenwerking met uiteenlopende partners zoals Right About Now in Oost en middelbare scholen verspreid in de stad, is er daarnaast ook een aantal activiteiten in alle andere stadsdelen. De presentaties van Level Up zijn te zien op verschillende podia verspreid door de stad zoals Bijlmer Parktheater en Podium Mozaïek. 

Solid koos het thema Leefbare stad, maar de commissie leest in het plan weinig uitgewerkt terug wat Solid op dit thema concreet wil bereiken. Hoewel Solid summier haar doelstellingen ten aanzien van het thema in het plan beschrijft, ziet de commissie wel dat Solid zich met haar huidige (educatieve) activiteiten actief tot de buurt verhoudt. Vanuit een maatschappelijke insteek werkt Solid volgens de commissie aan de verbetering van de leefbaarheid in de stad en specifiek stadsdeel Noord. Solid heeft daarbij oog voor de positie van de zwakkeren in de wijk en is toegankelijk. Met de nieuwe plannen voor culturele werkplaatsen in samenwerking met Framer Framed wordt verder gewerkt aan programmering voor ontwikkelbuurten in Noord, die bijdragen aan invulling van het thema Leefbare stad. 


Uitvoerbaarheid 

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als onvoldoende. 
Voor de komende periode wil Solid Ground Movement een schaalsprong maken. De commissie ziet in het plan een gebrek aan bewustzijn van de hoeveelheid extra kennis, tijd en menskracht die noodzakelijk is om de nieuwe activiteiten inhoudelijk, organisatorisch en zakelijk in goede banen te leiden. Er is niet aangegeven wat de extra activiteiten betekenen voor de inrichting van de organisatie, ofwel welke functies, taken, vaardigheden of capaciteit hier extra voor nodig zijn. Het is niet duidelijk wie in de komende periode deel gaan uitmaken van het kernteam. 
Solid beschouwt BackBone als aandeelhouder én partner in talentontwikkelingstrajecten. In het plan zijn de activiteiten van beide organisaties vaak verweven waardoor de werkwijze, de afzonderlijke rollen en verantwoordelijkheden van beide partijen onduidelijk zijn. Hierdoor is niet goed te bepalen of de activiteiten van Solid binnen de samenwerkingstrajecten met BackBone, voor de organisatie realistisch en uitvoerbaar zijn. De commissie vindt dit bezwaarlijk, omdat het voor Solid om inhoudelijk belangrijke en gezichtsbepalende talentontwikkelingstrajecten en grote projecten gaat, zoals The Cypher.   
Om het aanbod te realiseren werkt Solid samen met zeer veel partners. De commissie leest niet hoe Solid zich daarbinnen gaat profileren als hét Urban Arts Lab voor Amsterdam. Solid Ground wil in dit Urban Arts Lab de hiphopcultuur in Nederland stimuleren en naast dans daarbij ook andere urban art disciplines als spoken word, theater, film en fashion een plek geven. Dat vraagt om leiderschap en een uitgewerkte ambitie van Solid. De commissie ziet dit echter niet terug in het plan. Het ontbreekt aan een overkoepelende visie, een strategie, een leidende rol van Solid Ground of een duidelijke inbreng van de samenwerkingspartners. De commissie is er niet van overtuigd dat de samenwerking zonder meer leidt tot succes. 

De bedrijfsvoering van Solid levert geen gezonde basis voor de realisatie van de beoogde plannen of om de organisatie op lange termijn effectief te laten functioneren. De huidige financiële positie van de organisatie is wankel. De laatste jaarrekening laat een negatief vermogen zien en er zijn geen reserves om tegenvallers op te vangen. Tegelijkertijd wil Solid juist meer activiteiten ondernemen. 
De commissie waardeert de bevlogenheid van de leiding, maar bij de lastige financiële positie waarin de organisatie zich afgelopen periode bevond, die de liquiditeit in gevaar bracht, zag de commissie weinig sturing op risico’s en uitvoerbaarheid van plannen. Solid schrijft in het plan dat de problematiek nog niet is opgelost. De commissie leest echter niets over maatregelen die worden genomen om de bedrijfsvoering te verbeteren en tussentijds meer grip te houden op de zakelijke kant. 
De commissie constateert dat er geen helderheid is ten aanzien van de huisvestingssituatie van Solid of concrete acties die daartoe worden ondernomen. Het is niet duidelijk of Solid op de huidige plek in de Tolhuistuin kan blijven en of er een gemeentelijke bijdrage zal komen voor de noodzakelijke renovatie. Solid houdt in de aanvraag in het midden of ingezet wordt op huisvesting van Solid in The Cypher. Door meer dan een verdubbeling van de huur ten opzichte van vorige periode, is met de huisvesting van Solid een aanzienlijk bedrag gemoeid, dat de organisatie niet met eigen middelen kan opvangen. Uit een grote inkomstenbron, de inkomsten uit verhuur, is volgens Solid ook niet veel meer groei te behalen, temeer omdat de verhuurder heeft aangegeven dat er komende periode minder ruimte voor Solid beschikbaar zal zijn. Er is ook geen vaste huurovereenkomst. Een risicostrategie om deze onzekerheden het hoofd te bieden ontbreekt in het plan voor komende periode. Dit vindt de commissie te weinig vertrouwen geven. Zeker gezien de grote ambities en de weinig stevige financiële positie van de organisatie. 

De begroting vindt de commissie niet realistisch en passend bij de beoogde plannen. De beheerslasten maken een onevenredig groot aandeel uit van de totale lasten, zonder dat daarvoor in het plan een motivatie of toelichting wordt gegeven. 
De commissie merkt op dat de verwachte groei in publieksinkomsten verhoudingsgewijs veel hoger is dan de groei in het beoogde aantal bezoeken, en vindt de beoogde toename van publieksinkomsten daarom niet realistisch ingeschat. 
De personele kosten stijgen ten opzichte van voorgaande periode zo sterk dat de commissie dat niet in lijn vindt met de beoogde groei in activiteiten en de betrokkenheid van samenwerkingspartners. Daarbij vindt de commissie dat er een disbalans is in de personele kosten, waarin met name de lage bedragen voor docenten en dansers uit verhouding ogen met een ander deel van personeelskosten. 
De oplossing voor de verhoging van de kosten in huur en activiteiten wordt deels gezocht in de nu veel hogere subsidieaanvraag, en in het begroten van flinke bijdragen 
van fondsen. De ingediende plannen overtuigen de commissie niet van het realisme van deze inkomsten. Solid Ground Movement heeft geen duidelijke aanpak voor fondsenwerving of een overtuigend trackrecord voor private inkomsten van dit volume. De jaarrekeningen uit 2017 en 2018 laten geen substantiële realisatie in private inkomsten zien. De voorgestelde financieringsmix vindt de commissie daarmee niet haalbaar. 

Het marketingplan is in de ogen van de commissie niet realistisch en passend om het beoogde publiek te bereiken. Het plan is summier. De commissie ziet niet welke marketingstrategie Solid wil inzetten, voor welke doelgroep en welke prioriteiten daarbij worden gesteld. De doelgroepen voor het lesaanbod zijn uitgesplitst in leeftijdscategorie en fase van talentontwikkeling en niet nader gespecificeerd. Hoe deze groepen via marketing bereikt worden, is niet uitgewerkt. Op welke deelnemers de trajecten Level Up en AIR zijn gericht is alleen algemeen beschreven. Uit het plan is ook niet op te maken op welke publieksgroepen Solid zich richt met de presentaties van de talentontwikkelingstrajecten. Zeker met de veelheid aan diverse activiteiten en de verwachte uitbreiding in publieksbereik, zou een onderscheidende strategie per onderdeel met passende marketinginstrumenten meer overtuigend zijn. Voor de Level Up tournee worden voor het eerst ook podia benaderd, zowel in de stad als landelijk. Solid laat het hier aan de theaters over om publiek te vinden. Gezien de relatieve onbekendheid van dit aanbod vindt de commissie het riskant om deze verantwoordelijkheid geheel bij de podia neer te leggen. Een grotere eigen inbreng van Solid vindt de commissie realistischer om het beoogd publiek te kunnen behalen.  


Diversiteit en inclusie 

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als goed.
De plannen en programma’s van Solid vertonen volgens de commissie inhoudelijk een goede reflectie op en een integere benadering van culturele diversiteit. Met het lesprogramma en activiteiten op gebied van urban dans en hiphop en de inhoudelijke thematiek bij de makers in AIR en de Level Up producties, realiseert Solid naar het oordeel van de commissie een cultureel divers aanbod in de stad. 

Solid draagt in de ogen van de commissie op overtuigende wijze bij aan het bereiken van cultureel diverse deelnemers en publiek in de stad. Solid wil haar brede publieksbereik continueren en de doelgroepen nog (cultureel) diverser maken. Solid gaat komende periode onder andere kinderen en jongeren met een islamitische achtergrond bereiken door lesaanbod aan te bieden in de Waterlandpleinbuurt in Noord, met een grote populatie gezinnen met die achtergrond. De commissie acht zeker haalbaar dat Solid zijn publiek nog (cultureel) diverser kan maken met zijn jarenlange ervaring, de nauwe relatie met de buurt en de doelgroep en het bijpassende aanbod, al vertaalt het zich nog niet duidelijk in een marketingaanpak. 

De commissie vindt dat de organisatie een visie en een overtuigend plan heeft op de diversiteit van het personeelsbestand. Het personeel, het bestuur en de docenten van Solid hebben diverse culturele achtergronden en culturele diversiteit maakt deel uit van het aannamebeleid. Het netwerk van Solid bestaat daarnaast uit partners die een goede afspiegeling zijn van cultureel divers Amsterdam. 


Conclusie

De commissie constateert dat Solid Ground Movement vanwege de beoordeling ‘onvoldoende’ bij het criterium Uitvoerbaarheid, niet voor subsidie in aanmerking komt.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Dans.

Adviseur Andre Grekhov heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging.