Nicole Beutler Projects

Dans
Aangevraagd: € 350.000
Toegekend: € 275.000

Inleiding

Nicole Beutler Projects realiseert voorstellingen en initiatieven van choreografisch theaterkunstenaar Nicole Beutler. Ze maakt interdisciplinaire, beeldende voorstellingen voor grote en kleine podia in binnen- en buitenland. Nicole Beutler Projects spant zich in voor een gezond, bloeiend en divers ecosysteem voor vernieuwende dans- en performancekunst in Amsterdam. Dit uit zich in de begeleiding van nieuwe makers en activiteiten ter versterking van de scene. Nicole Beutler is behalve in het dansveld ook actief in de theatersector en in de muziektheater/operawereld. 

Voor 2021-2024 staat een grote-zaal trilogie gepland rond het thema RITUALS OF TRANSFORMATION (towards a new humanity). Drie kleine/middenzaal (vlakke vloer) producties en één locatieproject zullen de thematiek van de mens ten tijde van klimaatverandering uitlichten. Contextactiviteiten zorgen voor inhoudelijke verdieping en geven extra handvatten voor het betrekken van diverse doelgroepen. Nicole Beutler Projects zet het werken met nieuwe makers voort: Genevieve Murphy blijft ook in de komende jaren aan het gezelschap verbonden. Relevant repertoire gaat in reprise. Samen met collega-instellingen in Amsterdam start Nicole Beutler Projects het nieuwe talentontwikkelingnetwerk GREENHOUSE. Vanuit GREENHOUSE worden festival Come Together en zomeracademie We Live Here georganiseerd en werk van nieuwe makers geproduceerd. Kunstenaars met wie Nicole Beutler Projects de komende jaren werkt zijn: Magne van den Berg, Arnon Grunberg, Silbersee, Ulrike Quade Company, De Warme Winkel, Boogaerdt/ VanderSchoot en Touki Delphine. 

Nicole Beutler Projects ontvangt een vierjarige subsidie binnen het Kunstenplan 2017-2020 van € 175.052 per jaar.
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 350.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als goed.
Nicole Beutler Projects heeft een sterke artistieke signatuur die eigen en herkenbaar is. Nicole Beutler Projects opereert op het snijvlak van beeldende kunst en dans en onderscheidt zich door de eigenheid in multidisciplinaire benadering. De kracht ervan zit in de samenhang van de beeldtaal met gebruik van dans, objecten, licht en ruimte, en een ingetogen en precies handschrift. De voorstellingen zijn associatief en opgebouwd rond urgente, actuele thema’s, die een heldere artistieke theatrale vertaling krijgen. Het levert in de ogen van de commissie origineel, innovatief en gedurfd totaaltheater op. 
Beutler toont zich ook in de nieuwe plannen een oprecht betrokken kunstenaar die actuele maatschappelijke onderwerpen agendeert. De thematiek RITUALS OF TRANSFORMATION, over de mens ten tijde van klimaatverandering, vertaalt zij naar prikkelende producties in kleine en grote zalen. De samenwerkingen met Operadagen Rotterdam, Silbersee en ITA voor de grote-zaal trilogie vindt de commissie daarbij veelbelovend. Ook voor de kleine zaal staan producties op stapel met interessante partners als Arnon Grunberg en De Warme Winkel.
De samenwerking binnen de nieuwe netwerkorganisatie GREENHOUSE, met Veem House for Performance, Boogaerdt/VanderSchoot, Keren Levi/Neverlike en BAU, waarin Nicole Beutler Projects een belangrijke partner is, vindt de commissie een prikkelend model. Hierin neemt het veld zelf verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van autonome makers op zowel artistiek als zakelijk vlak en op het gebied van publieksontwikkeling. Dit initiatief past goed bij de artistieke signatuur van Nicole Beutler Projects en de verantwoordelijkheid die ze al jaren neemt voor de begeleiding van nieuwe makers en het versterken van de dans- en performancescene met overkoepelende activiteiten. Hoewel de commissie de motivatie voor dit samenwerkingsmodel interessant vindt, merkt ze op dat de inhoud van de GREENHOUSE activiteiten en de wijze waarop de talentontwikkeling daarin plaats vindt, weinig concreet is uitgewerkt.

Nicole Beutler Projects is zich heel bewust van de artistieke betekenis van haar werk voor het publiek. Door het werken met verschillende disciplines en cocreatoren spreekt het een diversiteit aan doelgroepen aan. De actualiteit van de onderwerpen maakt de voorstellingen aansprekend en toegankelijk. De sterke vorm met een grote rol voor klankcomposities of livemuziek vergroot daarbij de zeggingskracht. Wanneer er sprake is van cocreatoren bij het werk, vindt de commissie dat het door de veelheid aan invloeden niet altijd even helder is wat de impact van het werk van Nicole Beutler Projects zelf is. Ook kan de minimalistische danstaal het publiek weleens op afstand houden. Metamorphosis vond de commissie in afgelopen periode een voorbeeld van een productie waarin de juiste balans aanwezig was en alle elementen elkaar versterkten om het publiek te kunnen raken. 

De artistieke ontwikkeling van Nicole Beutler Projects is een weloverwogen gestaag traject dat duidelijk voortbouwt op eerdere resultaten en ervaringen. Nicole Beutler is een gedreven danstheatermaker met een indrukwekkende hoeveelheid presentaties op haar naam. De commissie constateert dat de fysieke taal zich langs conceptuele uitgangspunten ontwikkeld heeft naar meer associatieve motieven, waar recent meer engagement en actuele onderwerpen aan toegevoegd zijn. Deze artistieke lijn is in de plannen goed onderbouwd en ook voor komende periode gekoppeld aan een herkenbare thematiek, waarin duurzaamheid centraal staat. Ook zijn voor komende periode samenwerkingspartners opgenomen die vanuit een gedeelde thematische inhoud zijn gekozen. Het produceren voor de grote zaal krijgt in 2021-2024 een overtuigend vervolg met de grote-zaal trilogie.
Met GREENHOUSE toont Beutler haar betrokkenheid bij het verbeteren van het dansklimaat in Amsterdam. De commissie vindt het een lovenswaardig initiatief om een netwerk te creëren voor kennisdeling en duurzame ontwikkeling van makers. Daarbij bouwt GREENHOUSE logisch voort op de artistieke werkwijze van Nicole Beutler Projects, waarin non-hiërarchische samenwerking, slow-producing, lange-termijn visie en zorg voor mens en klimaat centraal staan. 


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als goed. 
Nicole Beutler Projects gaat in de komende periode bewust verbindingen aan met de stedelijke samenleving. Jaarlijks zal er in coproductie met Theater RAST een participatieproject worden opgezet met amateurs uit Amsterdam-Oost en West. 
Buiten dit project heeft Nicole Beutler Projects vooral connecties met artistieke partners in de stad. 
De commissie ziet dat ook GREENHOUSE mogelijkheden biedt voor een sterkere verbinding met de stad. Het netwerk wil zorgdragen voor midcareer en jonge makers in de stad en daarnaast een interactie aangaan met de buurt.
De plannen rondom duurzaamheid en klimaatproblematiek sluiten aan bij grootstedelijke thematiek. Nicole Beutler Projects denkt er over na hoe de maatschappelijke impact van de voorstellingen vergroot kan worden. Voor de grote zaaltrilogie gaat Nicole Beutler Projects hiervoor in zee met een impactproducent, die de brug moet slaan naar een breder publiek voor de voorstellingen in Amsterdam en daarbuiten. 

De commissie beoordeelt de spreiding van activiteiten en publiek over de stad als voldoende. De meeste activiteiten van Nicole Beutler Projects vinden plaats in het Centrum, op diverse podia, waar ook het grootste aandeel publiek wordt bereikt. Er wordt daarnaast opgetreden op festivals zoals De Parade en Julidans. Er zijn plannen voor voorstellingen in Podium Mozaïek en het NDSM Theater, waardoor ook andere stadsdelen worden aangedaan. Door de coproductie met Theater RAST wil het gezelschap daarnaast meer publiek bereiken in West. 

Nicole Beutler Projects heeft als eigen accent gekozen voor het thema Groene stad. Het thema sluit volgens de commissie goed aan bij de filosofie van het gezelschap waarin zorg voor de mens en de planeet centraal staan. In de voorstellingen zijn klimaatverandering en de verhouding tussen mens en natuur belangrijke thema’s. De naam van netwerkorganisatie GREENHOUSE en bijvoorbeeld het programmaonderdeel GARDENING zijn speelse verwijzingen naar die thematiek. De invulling daarvan is ingegeven door een visie op duurzame talentontwikkeling en kennisdeling. Ook in de interne organisatie heeft Nicole Beutler Projects aandacht voor duurzaamheid. Zo zijn de producties zo milieuvriendelijk mogelijk via onder andere recycling en het delen van faciliteiten.


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als goed.
Het plan om de producties van Nicole Beutler Projects tot stand te brengen is realistisch en ziet de commissie als uitvoerbaar. De commissie heeft vertrouwen in het vakmanschap van het artistieke team van Nicole Beutler Projects, dat goed op elkaar is ingespeeld. In wisselwerking daarmee worden externe makers aangetrokken zoals Boogaerdt/VanderSchoot en Touki Delphine. In komende periode worden nog een repetitor/studio-assistent, een dramaturg en een trainee-zakelijk leider aangetrokken om alle plannen productioneel en financieel in goede banen te leiden. 
De rol van Nicole Beutler Projects voor netwerkorganisatie GREENHOUSE vindt de commissie uitvoerbaar, mede vanwege de langdurige urgentie die Nicole Beutler Projects toekent aan talentontwikkeling binnen het veld. Tevens is Veem Huis voor Performance als belangrijkste producent en aanjager betrokken, met relevante faciliteiten. Met de inhoudelijke expertise van de overige samenwerkende partners vormt dit een mooie basis voor het netwerk.
De commissie constateert wel een groot verschil in de kwaliteiten en financiële situatie van de overige aangesloten organisaties, maar heeft vertrouwen in het gezamenlijk draagvlak van Veem Huis voor Performance en Nicole Beutler Projects. 

De bedrijfsvoering van Nicole Beutler Projects vormt een gezonde basis voor de plannen. De vermogenspositie geeft voldoende vertrouwen dat de plannen daarmee kunnen worden gerealiseerd. De komende periode ziet de commissie financieel wel uitdagingen door de schaalvergroting. Er is als risicostrategie beschreven dat een percentage in het budget wordt gereserveerd voor tegenvallende resultaten. De commissie vindt dit een realistische keuze maar mist in de risicostrategie in aanvulling daarop inzicht in de prioritering in activiteiten die er in dat geval gesteld wordt. 

De begroting past naar mening van de commissie bij de productieplannen voor de komende periode. Het multidisciplinaire werk van Nicole Beutler Projects en de grote-zaal producties vragen ruime budgetten. Nicole Beutler Projects kreeg al aanzienlijke coproductiebijdragen toegezegd. Dit vindt de commissie lovenswaardig en vertrouwenwekkend. 
De eigen inkomsten zijn relatief hoog en de financieringsmix is goed in balans. Naast de coproductiebijdragen rekent Nicole Beutler Projects op bijdragen van private fondsen, en op publieksinkomsten die de commissie realistisch begroot vindt, met name door de reprises van succesvoorstellingen. De aangevraagde subsidie bij het AFK is meer dan verdubbeld ten opzichte van voorgaande periode, met name ten behoeve van de versterking van het team en de productiebudgetten. De toename van de kosten voor versterking van het team en productie vindt de commissie passend bij de productieplannen. Tevens wordt met het hogere aangevraagde subsidiebedrag extra ingezet op talentontwikkeling (via GREENHOUSE) in Amsterdam. De kosten hiervoor staan wel vermeld in de toelichting maar vindt de commissie niet gespecificeerd terug in de begroting, die namelijk vooral inzicht geeft in de productieplannen. De commissie ziet een bijdrage van Nicole Beutler Projects van € 53.000 vermeld staan in de intentieverklaring voor GREENHOUSE, en in de toelichting op de begroting staat vermeld dat er per jaar gemiddeld € 120.000 naar talentontwikkeling gaat (voor GREENHOUSE en Genevieve Murphy), waarvan € 27.000 coproductiegeld is vanuit GREENHOUSE. De commissie vindt hiermee de extra financiële investering niet helder en is daarom niet overtuigd of deze passend is bij de beoogde groei in deelnemers en output van de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling.

Het marketingplan ziet de commissie als passend om de beoogde bestaande doelgroepen te bereiken. Nicole Beutler Projects wil de komende periode investeren in marketing om de veranderingen in het beoogde publiek te bereiken. De focus ligt daarin op verbreding van de doelgroepen en vergroting van het bereik, vooral voor de grote zaal. 
Nicole Beutler Projects heeft een beschrijving gemaakt van (zelf omschreven) bestaande en potentiële doelgroepen. De commissie vindt deze doelgroepen duidelijk gedifferentieerd naar leeftijd en interesse. De commissie verwacht dat deze doelgroepen passen bij de aard van het werk van Nicole Beutler Projects. Ze is daarbij van mening dat de geformuleerde marketingacties vooral een bestaand publiek zullen aanspreken en niet zozeer de beoogde verbreding zullen realiseren. Om (nieuw) publiek voor de grote zaal te bereiken is volgens de commissie een specifiekere strategie nodig, daarin voorziet het marketingplan nu nog niet. De aanpassingen in naam en huisstijl zijn een goede eerste stap in een betere positionering. Daarnaast verwacht de commissie dat de contextprogramma’s als Talking Together inhoudelijk interessant kunnen zijn voor nieuw publiek en om de band met bestaand publiek te verstevigen. 


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als voldoende. 
Nicole Beutler Projects levert volgens de commissie een bijdrage aan de culturele diversiteit van het Amsterdamse cultuuraanbod. De commissie ziet dit onder meer terug in het participatieproject in coproductie met Theater RAST en de samenwerking die met Zina wordt gezocht. Daarnaast werkt Nicole Beutler Projects met een internationale, cultureel diverse cast. In het plan leest de commissie dat Nicole Beutler Projects op het podium een betere afspiegeling van de maatschappij wil laten zien. Dit was naar mening van de commissie in de afgelopen periode ook zichtbaar, bijvoorbeeld in de 12+ productie Role Model, die onder meer via het gebruik van urban presentatievormen een cultureel divers jong publiek aansprak. 

Nicole Beutler Projects reflecteert er in het plan op dat door de aard van het werk het bereiken van een cultureel divers samengesteld publiek in de stad niet makkelijk is. 
De producties in de komende periode bieden volgens de commissie wel kansen voor het bereiken van een cultureel divers publiek, door de meer universele en maatschappelijke thematiek. Nicole Beutler Projects wil daartoe dan ook externe expertise aantrekken, met een impactproducent en diversiteitsexperts. Er komt aandacht voor contextprogramma’s en participatie. Ook de beeldtaal in de marketing wordt heroverwogen om beter aan te sluiten bij een divers publiek. Hoewel dit volgens de commissie concrete maatregelen zijn, herkent de commissie niet op welke wijze deze aanpak op de hierbij beoogde, diverse doelgroepen bereikt. 

Een visie op- en het plan voor diversiteit in personeel en bestuur zijn momenteel in ontwikkeling. Nicole Beutler Projects omschrijft zich in de huidige situatie nog als een witte-vrouwen-gemeenschap. Binnen het samenwerkingsverband GREENHOUSE wordt gericht gezocht naar makers met een biculturele/diverse achtergrond. Bij vacatures voor personeel en bestuur roept Nicole Beutler Projects de hulp in van een in diversiteit gespecialiseerd wervingsbureau. Ook voor de werving van de aspirant-zakelijk leider van GREENHOUSE wordt dit ingezet. De commissie leest overtuigende intenties, maar de benodigde stappen moeten nog worden gemaakt. 

Conclusie

De gevraagde verhoging in de subsidie van Nicole Beutler Projects ten opzichte van voorgaande periode vindt de commissie niet proportioneel in het licht van het totaal beschikbare budget binnen de discipline dans. De commissie vindt daarnaast de financiële investering ten aanzien van talentontwikkeling niet passen bij de hierbij verwachte output. 
De commissie adviseert daarom de aanvraag van Nicole Beutler Projects gedeeltelijk te honoreren met een subsidiebedrag van € 275.000 per jaar, waarvan overeenkomstig de toelichting op de begroting op dit onderdeel, een bedrag van € 45.000 geoormerkt wordt voor de realisatie van de activiteiten van Nicole Beutler Projects binnen netwerkorganisatie GREENHOUSE.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Dans.