Veelgestelde vragen Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024

 • Voor wie is deze subsidie bedoeld?
 • Wie kan aanvragen?
  Alleen Amsterdamse culturele instellingen die vierjarige subsidie ontvangen uit het Amsterdamse Kunstenplan 2021-2024 of in deze periode vierjarige subsidie ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie komen voor de Driejarige subsidies Cultuurcoaches 2022-2024 in aanmerking. De instelling moet kunnen aantonen dat het cultuureducatie als kerntaak en een visie op talentontwikkeling heeft via de statuten, het uittreksel uit het Kamer van Koophandel en/of het jaarverslag 2020. Daarnaast moet de organisatie een meerjarige relatie hebben met één of meer Amsterdamse scholen waarbij ten minste 30% van de leerlingen doelgroepleerlingen betreft. Indien een Amsterdamse organisatie géén vierjarige subsidie ontvangt maar wel aan de andere criteria voldoet, kan via een penvoerder die wél aan alle criteria voldoet aangevraagd worden. Scholen en individuen kunnen géén aanvraag indienen binnen deze regeling.
 • Ik wil zelf als cultuurcoach aan de slag. Mag ik ook aanvragen?
  Nee, het is niet mogelijk om als individu een aanvraag in te dienen. De culturele organisaties die aanvragen voor de subsidie zijn verantwoordelijk voor de werving en selectie van de cultuurcoaches. Zij bepalen met wie zij samenwerken.
 • Hoe weet ik of de school waarmee wij samenwerken voldoet aan de eis van ten minste 30% doelgroepleerlingen?
  Je kunt dit het beste nagaan bij de school zelf. Deze informatie is bekend bij de gemeente Amsterdam, maar is niet openbaar beschikbaar om te delen. Een uitzondering vormen scholen in het speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, waarvoor geen doelgroeppercentages gehanteerd worden.
 • Mogen wij ook een intentieverklaring namens een overkoepelend schoolbestuur sturen in plaats van een intentieverklaring per school waarmee wij samenwerken?
  Nee, we ontvangen graag een intentieverklaring van de school/scholen zelf waarmee wordt samengewerkt. Daarmee spreekt de school namelijk direct zelf de intentie uit om zich te committeren aan de cultuurcoach(es). De intentieverklaring hoeft pas aangeleverd te worden nadat een aanvraag is toegekend, voor de aanvraag zelf is het niet verplicht om intentieverklaringen mee te sturen.
 • Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
 • Ik wil aanvragen maar weet nog niet wie de cultuurcoach wordt. Is dat een probleem?
  Als jouw organisatie de cultuurcoach nog moet werven, kun je dit toelichten in je plan. In plaats van een cv of korte biografie van de cultuurcoach stuur je dan een profielschets mee van wie je beoogd en licht je beknopt toe hoe je de cultuurcoach zult gaan werven.
 • Ik werk samen met een school in Weesp, dat vanaf 24 maart 2022 bij de gemeente Amsterdam hoort. Telt dit mee in de aanvraag?
  Op het moment dat de besluiten bekend gemaakt worden (1 maart 2022) hoort Weesp officieel nog niet bij de gemeente Amsterdam. Het is daarom niet mogelijk om in het aanvraagformulier de school in Weesp als Amsterdamse school op te voeren. In het cultuurcoachplan kun je deze samenwerking wel benoemen. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, kun je per 24 maart 2022 via het wijzigingsformulier formeel aan ons doorgeven dat er wordt samengewerkt met deze school.
 • Ik wil een cultuurcoach inzetten die ook al voor een andere aanvrager als cultuurcoach werkt. Mag dat?
  Het is mogelijk om een cultuurcoach te ‘delen’ met andere culturele organisaties. In dit geval vragen we je om in het plan toe te lichten wat de totale fte inzet is van de cultuurcoach en voor welk deel jouw organisatie specifiek aanvraagt.
 • Waarvoor is de subsidie bedoeld?
  De subsidie is alleen bedoeld voor de activiteitenuren van de cultuurcoach(es). Daaronder vallen primair lesuren, begeleidingsuren en doorverwijsuren naar naschools aanbod. Secundair kan een klein bedrag worden opgevoerd voor coördinerende/organiserende uitvoeringsuren, acquisitie door de cultuurcoach zelf en voorbereidingsuren. Deze dienen in verhouding te staan tot de uren voor de primaire taken. Daarnaast dient ten minste 2% en maximaal 5% van de aangevraagde middelen besteed te worden aan deskundigheidsbevordering via deelname aan de leergemeenschap van Mocca. De gelden kunnen niet gebruikt worden voor organisatiekosten die geen verband houden met de activiteiten van de cultuurcoach zoals overheadskosten vanuit de aanvragende culturele instelling.
 • Hoeveel kan ik aanvragen?
 • Hoeveel kan ik aanvragen?
  Het minimale aan te vragen bedrag is € 35.000,00 per jaar. Een penvoerder kan maximaal € 50.000,00 per jaar aanvragen. Een aanvraag voor de eigen organisatie kan voor maximaal € 150.000,00 per jaar. Een aanvraag geldt voor de driejarige inzet van de cultuurcoach(es).
 • Zijn er richtlijnen voor honoraria en salarissen?
  Het normbedrag voor 1 fte cultuurcoach is € 50.000,00. Afhankelijk van de opleiding en de ervaring van de cultuurcoach mag je van dit normbedrag afwijken, zolang dit wordt onderbouwd en er voldaan wordt aan fair practice.
 • Mag je ook aanvragen voor materiaalkosten, reiskosten, VOG, etc.?
  Nee, er kan geen subsidie aangevraagd worden voor kosten die niet onder de activiteitenuren van de cultuurcoach vallen. Dat heeft te maken met de regels die zijn opgelegd vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) waar deze regeling uit voorkomt.
 • Hoeveel aanvragen mag ik indienen?
  Een aanvrager mag maximaal één aanvraag voor de eigen organisatie en maximaal één aanvraag als penvoerder indienen.
 • Wat is het totale beschikbare budget?
  Het totaal beschikbare budget komt uit de Brede Regeling Combinatiefuncties, buurtsportcoaches en cultuurcoaches (BRC) van het Rijk en met cofinanciering vanuit de afdeling Onderwijs van de Gemeente Amsterdam. Per kalenderjaar bedraagt het budget € 1.460.000.
 • Zijn er subsidieplafonds per discipline?
  Nee, we hanteren geen subsidieplafonds per discipline in deze regeling.
 • Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
 • Wat is Mijn AFK?
  Mijn AFK is het online platform van het AFK om cultuursubsidies aan te vragen. Aanvragers vinden hier in één oogopslag toegekende subsidieaanvragen terug en kunnen in behandeling zijnde subsidieaanvragen bekijken. Ook het opstellen van conceptaanvragen en het inzien van al afgeronde aanvragen gaat via het online platform.
 • Hoe maak ik een Mijn AFK account aan?
  Je kunt een account aanvragen voor Mijn AFK door rechtsboven op de website op ‘Mijn AFK’ te klikken (of via http://afk.nl/forms/login.php). Zorg ervoor dat je op tijd een account aanmaakt. Eenmaal ingelogd staat rechts bovenin het kopje ‘mijn gegevens’. Hier vul je de organisatie- en contactgegevens in. Deze worden in het aanvraagformulier geladen. Vergeet niet om in ‘mijn gegevens’ ten minste één contactpersoon op te voeren.
 • Kan ik de aanvraag doen vanuit mijn bestaande account?
  Als je al eens een meerjarige aanvraag bij het AFK gedaan hebt, dan kun je de aanvraag vanuit dat account doen. Als je nog niet eerder een meerjarige aanvraag hebt gedaan, maar wel al een account bij het AFK hebt (voor een projectsubsidie) dan moet je eerst via dat account meerjarige autorisatie aanvragen.
 • Wanneer kan ik aanvragen?
  Er kan aangevraagd worden van maandag 15 november 2021, 09.00 uur tot en met vrijdag 3 december 2021, 16.00 uur. Na 16.00 uur sluit het aanvraagformulier en kun je niet meer aanvragen voor deze regeling.
 • Wordt er aanvullende informatie opgevraagd als dingen onduidelijk zijn?
  Als de aanvraag is ingediend, maar niet alle bijlagen zijn toegevoegd of te openen, dan krijg je de mogelijkheid om de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren. Wel worden aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld. Als een andere aanvraag compleet wordt ingediend in de tijd dat voor jouw aanvraag nog ontbrekende informatie wordt opgevraagd, gaat die aanvraag voor in de behandeling.
 • Hoe werkt de beoordeling?
  Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Als de aanvraag is ontvangen, maar nog niet compleet blijkt, dan krijgt de aanvrager beperkt de mogelijkheid om de ontbrekende informatie aan te vullen. Als in de tussentijd andere aanvragen worden ingediend die compleet zijn, dan gaan deze voor in de behandeling. De aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan één of meer adviseurs. Zij geven een oordeel over de mate waarin de aanvraag voldoet aan de beoordelingscriteria. Ook adviseren zij over de subsidiehoogte.
 • Wat zijn de criteria?
  De criteria zijn (1) vormgeving van het aanbod, (2) verbinding met de stad, (3) profiel van de cultuurcoach(es) en (4) urenspecificatie van de cultuurcoach(es). In de toelichting op de regeling zijn de beoordelingscriteria verder uitgewerkt. Alle criteria wegen even zwaar. Bij een onvoldoende op het criterium ‘urenspecificatie van de cultuurcoach(es)’ wordt de aanvraag afgewezen.
 • Wat zijn de grootste veranderingen in de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024 ten opzichte van de Pilot Cultuurcoach Amsterdam uit 2020 en 2021?
  Uit de evaluatie van de Pilot Cultuurcoach Amsterdam die in 2020 en 2021 is uitgevoerd, zijn enkele aanbevelingen voortgekomen die in de nieuwe regeling verwerkt zijn. Zo kunnen (1) Amsterdamse cultuureducatieve organisaties die niet via het Amsterdamse Kunstenplan 2021-2024 worden gefinancierd maar wel in deze periode een vierjarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen aanvragen, (2) wordt er getoetst of de aanvrager samenwerkt met het Jongerencultuurfonds Amsterdam om ouders of verzorgers de mogelijkheid te bieden tot vergoeding van cursuskosten bij de doorstroming naar naschools aanbod, (3) kan een cultuurcoach zonder onderwijsbevoegdheid maar mét gebleken ervaring en goedkeuring van de school ook voor de klas staan, en (4) wordt beoordeeld of en hoe de Code Diversiteit en Inclusie toegepast wordt bij de werving en selectie van cultuurcoaches.
 • Wie zitten er in de adviescommissie?
  De interdisciplinaire adviseurspoule bestaat uit zeven adviseurs die het AFK gericht op de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024 heeft geworven. De adviseurs zijn geselecteerd op basis van hun professionele deskundigheid in binnen- en/of buitenschoolse cultuureducatie, het (speciaal) primair en/of voortgezet onderwijs en één of meer relevante disciplines en thema’s binnen de kunsten. Per aanvraag wordt gekeken welke expertise gewenst is en één of meer adviseurs ingezet op de beoordeling. Zie de organisatie pagina voor de verschillende profielen van de adviseurs.
 • Welke bijlagen zijn verplicht bij de aanvraag?
  De aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier op Mijn AFK en enkele bijlagen. Zo vragen we om een beknopt cultuurcoachplan waar de urenspecificatie in is opgenomen van maximaal 10 pagina’s. Ook vragen we om een cv of beknopte biografie van de cultuurcoach. Als de cultuurcoach nog geworven moet worden, vragen we om een profielschets en een toelichting op de wijze van werven. We vragen om een uittreksel uit de Kamer van Koophandel van maximaal drie maanden oud, een jaarverslag van 2020 en een afschrift van de statuten van de aanvrager of de penvoerder en de samenwerkingspartner voor wie wordt aangevraagd. Indien de aanvraag wordt gedaan door een penvoerder vragen we in aanvulling op bovenstaande een samenwerkingsverklaring tussen de penvoerder en samenwerkingspartner vergezeld van een machtiging met handtekening van een tekenbevoegde vertegenwoordiger van de penvoerder en de samenwerkingspartner.
 • Moet je zowel binnenschoolse als buitenschoolse lesactiviteiten uiteenzetten in de aanvraag? Of mag je kiezen en/of een zwaartepunt aangeven?
  In het cultuurcoachplan kun je inderdaad kiezen voor een bepaalde focus. Wel vragen we in het aanvraagformulier naar de scholen waarmee wordt samengewerkt. De regeling richt zich op de verbinding tussen binnenschools en buitenschools aanbod. In het cultuurcoachplan vragen we om een toelichting op hoe je de verbinding tussen die twee maakt.
 • Zijn intentiebrieven van samenwerkingspartners noodzakelijk bij het indienen van een aanvraag?
  Je bent niet verplicht om intentieverklaringen van samenwerkingspartners mee te sturen met je aanvraag, maar intentieverklaringen kunnen wel iets zeggen over het realisme van een aanvraag. Indien de aanvraag wordt toegekend, vragen we om intentieverklaringen waaruit blijkt met welke scholen in de subsidieperiode wordt samengewerkt.
 • Wanneer worden de besluiten bekend gemaakt?
  De besluiten worden op dinsdag 1 maart 2022 bekend gemaakt via de website van het AFK en de beschikkingsbrief die wij per e-mail versturen.
 • Kan ik bezwaar maken tegen een besluit?
  Ja, het AFK heeft een regeling voor bezwaarprocedures en een onafhankelijke bezwaarcommissie onder leiding van een ter zake kundige jurist. Hier kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen subsidiebesluiten. Na het schriftelijk indienen van een bezwaarschrift volgt een hoorzitting met de bezwaarcommissie.