Ulrike Quade Company

Theater
Aangevraagd: € 80.000
Toegekend: € 80.000
Toegekend ’13-’16: € 59.940

Inleiding

Het is vijftien jaar geleden dat Ulrike Quade haar eerste theatervoorstelling met poppen maakte. Negen jaar geleden werd de Ulrike Quade Company opgericht. In die tijd heeft het gezelschap zich ontwikkeld tot een volwassen theaterbedrijf, met een vast artistiek kernteam en een eigen talentontwikkelingsprogramma.

Ulrike Quade Company maakt beeldend theater met poppen voor volwassenen, in een interdisciplinaire theatervorm die muziek, scenografie, dans en tekst vermengt. Daarbij kiest Ulrike Quade Company bewust voor een inhoudelijk element dat mensen direct aanspreekt; een historisch figuur, een boek, bekend repertoire, of een aangrijpend maatschappelijk fenomeen. Op het gebied van talentontwikkeling beoogt Ulrike Quade Company een centrale rol te spelen voor het beeldend theater in Amsterdam. Er is hiertoe een structurele samenwerking met Likeminds en afstemming met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Feikes Huis.

De komende periode intensiveert Ulrike Quade Company haar talentontwikkelingsprogramma, de organisatie wordt hiertoe versterkt met een coördinator talentontwikkeling. Onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma zijn de Q-Labs; masterclasses, intensieve workshops, praktische onderzoeken of combinaties hiervan, voornamelijk gericht op pas afgestudeerde acteurs, mimers, dansers en makers met belangstelling voor poppen(spel). Daarnaast zal Ulrike Quade Company een geselecteerde groep jonge nieuwe makers minimaal een jaar begeleiden in een individueel talentontwikkelingstraject. Met de nieuwe makers gaat Ulrike Quade Company de wijken van de stad in. De verhalen van bewoners worden tot een voorstelling gemaakt en aan de wijk teruggegeven.

In de periode 2017-2020 realiseert Ulrike Quade Company gemiddeld drie nieuwe projecten per jaar, vrijwel allemaal coproducties. Voor de eerste twee jaar zijn dit: Coco Chanel, een coproductie met Jo Strømgren Kompani in samenwerking met Oslo Opera, Raspoetin, een coproductie met Theater Waidspeicher in Erfurt (Duitsland) over de ondergang van het Russische keizerrijk; DIDO DIDO, een coproductie met NBprojects en Silbersee naar de opera Dido en Aeneas van Purcell; Kokoscha & Alma Mahler over de liefde van Oscar Kokoschka voor Alma Mahler; Roadmovie, een locatieproject voor Oerol 2018 in coproductie met Strijbos en van Rijswijk en Dorian Gray, het eerste deel van een drieluik over de bijzondere relatie tussen poppen en muziek in coproductie met Silbersee. Met Q-extra initieert Ulrike Quade Company een randprogramma, waarmee de voorstellingen in een breder thema geplaatst worden. De voorstellingen gaan in première in thuistheater Theater Bellevue. Daarnaast speelt het Ulrike Quade Company op diverse andere podia en festivals in de stad. 

Ulrike Quade Company is in de periode 2013-2016 opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 59.940 per jaar. Ulrike Quade Company vraagt voor de activiteiten in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een subsidie aan van € 80.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als zeer goed. De in de aanvraag helder omschreven, artistieke visie is herleidbaar uit de positie die de organisatie inneemt binnen de sector. Deze visie vertaalt zich in heldere doelstellingen, concreet benoemde resultaten en een doordachte programmering die start vanuit een helder artistiek concept, en die divers is. Met de hoge kwaliteit van de voorstellingen, waarin de vakkundig vervaardigde poppen op bijzondere wijze geïntegreerd worden, is Quade een merk geworden met een onderscheidend artistiek-inhoudelijk profiel. De poppen geven in de voorstellingen op innovatieve en vaak ontroerende wijze inzicht in de psychologie van de mens en hebben daarbij een grote zeggingskracht. Als overkoepelend thema herkent de commissie het actuele vraagstuk van de veranderende positie van het individu ten aanzien van de samenleving.

De commissie waardeert de wijze waarop Ulrike Quade de actualiteit in de voorstellingen betrekt en ziet dat hierin de afgelopen periode een ontwikkeling is gemaakt. Deze resulteert tevens in interessante cross-overs met (makers uit) andere disciplines. Een aanpak die voor de komende periode wordt voortgezet. Ulrike Quade is een eigenzinnige maker met visie en groot vakmanschap, die niet alleen een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het gezelschap en het specifieke genre, maar ook aan de ontwikkeling van het poppentheater in relatie tot andere theatrale vormen en podiumkunsten. Haar drijfveer om op deze brede wijze van betekenis te zijn, herkent de commissie ook in de vakkundige wijze waarop Ulrike Quade Company zich inzet voor talentontwikkeling en begeleiding van jonge makers met interesse voor het beeldend poppenspel.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als goed. De organisatie heeft een gezonde bedrijfsvoering, die een goede basis geeft om de voorgenomen programmering en het beoogde publiek de komende vier jaar te bereiken. De begroting is bescheiden en getuigt volgens de commissie van realiteitszin. Het zakelijk plan is helder en evenwichtig opgebouwd en bouwt verder op de ervaringen van de afgelopen periode. Ook de verwachte eigen inkomsten en mix van inkomstenbronnen beoordeelt de commissie als haalbaar. De eigen inkomsten bestaan voor een groot deel uit inkomsten uit internationale coproducties. Dit brengt risico's met zich mee, waarvan de organisatie zich bewust is. Ulrike Quade Company heeft een zodanig groot (inter)nationaal netwerk opgebouwd, dat de commissie verwacht dat deze risico's beperkt zullen blijven. Daarnaast is het productieritme goed onderbouwd en ziet de commissie tevens dat door internationale reprises de productiekosten goed in verhouding blijven. De ambities in het behalen van publieksinkomsten in de komende periode zijn in lijn met de publieksopbouw die daarin eerder heeft plaatsgevonden. De organisatie heeft dit eerder succesvol weten te realiseren.

De commissie is van oordeel dat een goede kosten-baten analyse noodzakelijk is bij de afweging om een reprise te doen ten behoeve van vergroting van het publieksbereik, dit blijkt nu niet uit de plannen. Ook wordt een onderbouwing van de voorziene fluctuatie in publieksinkomsten gemist. Uit de aanvraag blijkt dat goed werkgeverschap voor de organisatie van belang is. De organisatie geeft aan zich bewust te zijn dat extra inspanningen nodig zijn om een meer cultureel diverse samenstelling van het personeelsbestand en het bestuur te realiseren. Ulrike Quade Company geeft aan dat het lastig is voor de kleine organisatie om hiertoe cijfermatige doelstellingen te formuleren. De commissie heeft hier begrip voor, maar mist juist gezien deze eigen constatering een duidelijke visie en praktische aanpak met betrekking tot dit onderwerp.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. Ulrike Quade Company geeft in de plannen blijk van een goed inzicht in het eigen, vrij diverse, publiek en formuleert een heldere visie op de verdere opbouw van publiek. Er is nagedacht over creatieve manieren om het publiek te binden en uit te breiden, zoals prijsbeleid in samenwerking met andere gezelschappen, het betrekken van wijkbewoners en het spelen op festivals. Daarbij heeft de aanvrager heldere doelgroepen voor ogen.

Uit de plannen wordt duidelijk dat Ulrike Quade Company van plan is extra te investeren in het bereiken van een jong publiek en ook in een cultureel diverse doelgroep. De commissie vindt dat overtuigend in de plannen naar voren gebracht, maar ziet daarbij nog een kans om forser in te zetten op het bereiken van een internationaal Amsterdams publiek. De voorstellingen lenen zich hier uitstekend voor. Er is een marketingaanpak voor het bereiken van de benoemde doelgroepen geformuleerd, met meerdere voorbeelden van gerichte communicatie-uitingen. De instrumenten zijn kleinschalig, maar realistisch.

De commissie mist nog een uitwerking of blijk van structurele implementatie. Ulrike Quade Company is tevens erg afhankelijk van de bereidheid van investeringen in marketing vanuit de podia, hetgeen risico's met zich mee brengt. Ulrike Quade Company zet in op een groot aantal speelbeurten, met reprises naast nieuwe voorstellingen. De druk op de kleine organisatie om naast het vasthouden van het bestaand publiek ook meer groei in publiek te realiseren acht de commissie daarmee groot.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. De aanvrager legt, binnen de thematiek van de voorstellingen, verbinding met stedelijke vraagstukken. Ulrike Quade Company is de komende periode van plan vijf keer per jaar verschillende Amsterdamse wijken in te trekken en bewoners te betrekken bij de activiteiten, waarmee Ulrike Quade Company op nieuwe wijze verbinding met de stad wil leggen. De vorm waarin dit plaatsvindt, de samenwerkingspartners en het beoogd effect van deze ambitie zijn naar oordeel van de commissie niet geheel helder uiteengezet. Uit de plannen wordt duidelijk dat Ulrike Quade wil bijdragen aan de ontwikkeling van het beeldend theater en talentontwikkeling in Amsterdam. Het gaat daarvoor diverse samenwerkingen met culturele partners in de stad aan, waaronder Likeminds, Nicole Beutler/NBprojects en Silbersee. Hiermee komt ook de kennis en expertise die het gezelschap opdoet in het buitenland en het netwerk dat daar is opgebouwd ten goede aan de Amsterdamse instellingen.

De commissie beoordeelt de spreiding als zwak. Ulrike Quade Company speelt minder in Amsterdam, dan landelijk en internationaal. Het grootste aandeel activiteiten in Amsterdam vindt plaats in stadsdeel Centrum, waardoor Ulrike Quade Company niet direct bijdraagt aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Ulrike Quade Company te honoreren voor het gevraagde bedrag van € 80.000 per jaar.