Summer Dance Forever

Dans
Aangevraagd: € 50.000
Toegekend: € 50.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

De eerste editie van Summer Dance Forever vond plaats in 2011. Het is een jaarlijks festival met als doel het creëren van een internationaal platform als bijdrage aan de ontwikkeling van de urban danser en het bieden van een vast podium aan deze dansvorm als geheel. De initiatiefnemers willen dat streetdance en urban dans een volwaardiger plek krijgen in het culturele domein. Zij willen investeren in het tempo en het niveau van de artistieke ontwikkeling van de dansvorm, alsmede in de wijze waarop deze georganiseerd is.

Daarom plaatst Summer Dance Forever de artisticiteit van urban dans in het middelpunt. De organisatie bindt de beste en meest aansprekende dansers aan het festival en programmeert nieuwe internationale voorstellingen die een overzicht geven van de laatste stand van zaken op het gebied van urban dans. Summer Dance Forever wordt uitdrukkelijk als stadsfestival gepositioneerd, dat plaatsvindt op meerdere podia. Het festival programmeert vanaf 2014 bij voorkeur Europese premières, nieuwe stukken en Nederlandse premières. In de gekozen festivalopzet en de activiteiten die Summer Dance Forever ook daarbuiten ontplooit, worden voor 2017-2020 grofweg drie pijlers onderscheiden: Ten eerste valt onder de pijler podiumkunst het zomerfestival in augustus; een korte wintereditie met enkele dansvoorstellingen; gastvoorstellingen in Dansmakers, de Meervaart en Paradiso; en een jaarlijkse coproductie met de Meervaart vanaf 2017.

De pijler talentontwikkeling en participatie omvat het creëren van een platform voor professionele dansers en makers zonder kunstvakopleiding; het betrekken van talentvolle dansers en potentiële jonge makers bij producties. De organisatie wil daarnaast vraagbaak, scout en doorverwijzer zijn voor jonge talenten die zich artistiek willen doorontwikkelen.

Binnen de pijler educatie en kennisontwikkeling organiseert Summer Dance Forever een groot aantal masterclasses en dansworkshops waarbij de dansers uit de voorstellingen en/of juryleden uit de battles als masters worden ingezet. Tevens is er een seminar over de internationale ontwikkelingen binnen de urban dans en een reeks Q&A sessies rond de voorstellingen die voor de nodige duiding en verdieping moeten zorgen. Er zijn diverse online activiteiten waaronder registraties van de battles, workshops en masterclasses. Tenslotte ontwikkelt de organisatie de Encyclopedia of Urban Dance, een non-lineaire vraagbaak aan de hand waarvan de hele urban dans cultuur in kaart kan worden gebracht.

Summer Dance Forever vraagt voor de activiteiten in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een subsidie van € 50.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. Summer Dance Forever heeft een duidelijke positie in het veld als internationaal festival rond de urban dans met een heldere missie en een groeiende bekendheid in de stad en daarbuiten. De commissie herkent zich echter niet in de uitspraak dat de urban dans een bescheiden plek heeft binnen het culturele domein, dit is volgens haar inmiddels achterhaald. Uit het plan blijkt een duidelijke artistieke visie die zich vertaalt in een samenhangende, onderscheidende en aantrekkelijke programmering van podiumpresentaties, talentontwikkelingsactiviteiten en battles.

Ook spreekt grote eigenheid uit hoe de organisatie opgebouwde kennis deelt met interessante instrumenten, zoals livestreaming en de Encyclopedia for Urban Dance. Het ondernemingsplan oogt daarnaast ambitieus in de inspanningen die met name zijn gericht op schaalvergroting. Het festival biedt jonge makers – dansers en choreografen –de gelegenheid zich binnen een attractieve festivalvorm op volwassen wijze te presenteren op een internationaal podium. Door het aangaan van meer samenwerkingsverbanden worden nieuwe kansen geboden aan de Nederlandse urban dans scene. De wijze waarop de battles zijn ingericht doet recht aan het individuele talent van deelnemers. Er is in tegenstelling tot andere competities geen vooraf geselecteerde groep topdansers die de toon bepaalt. Inherent aan het competitie element van het festival is dat het vakmanschap van de deelnemende dansers en choreografen wisselend van kwaliteit is.

De docenten die bij de activiteiten zijn aangetrokken, zijn in de ogen van de commissie echter van internationale topkwaliteit. De organisatie geeft door de gerichte internationale werving van deelnemers blijk van goed zicht op waar en hoe de urban scene zich aan het ontwikkelen is. De commissie mist in het plan hoe de activiteiten gericht op talentontwikkeling zullen leiden tot resultaten en doorstroom van talent op langere termijn, buiten de kaders van het festival. De commissie is van mening dat Summer Dance Forever zich nog meer zou kunnen richten op inbedding in een meer theatrale context van de activiteiten. Bij de openingsavond wordt nu bijvoorbeeld te weinig gebruik gemaakt van techniek, licht, decor en kostuums om het meer aansprekend te maken voor het publiek. Een andere aanpak zal naar verwachting de zeggingskracht voor het publiek ten goede komen.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met Paradiso en de substantiële bijdrage die Paradiso levert, is de bedrijfsvoering van de organisatie op orde. De organisatie is voor deze stabiele bedrijfsvoering grotendeels afhankelijk van deze samenwerkingspartner Paradiso. De commissie ziet daarbij dat Paradiso een financiële bijdrage levert in de organisatiekosten; het is echter niet geheel duidelijk of dit een bijdrage is in faciliteiten die is gekapitaliseerd ofwel een geldelijke bijdrage. Het bestuur is op orde en de Governance Code Cultuur wordt nageleefd. Het bestuur zal de komende periode gefaseerd worden vervangen, waarbij volgens de organisatie ook rekening gehouden zal worden met de culturele diversiteit. De commissie vindt daarbij dat de organisatie ook aandacht mag besteden aan het realiseren van een bestuurssamenstelling die qua expertise meer divers is.

Met een relatief beperkte subsidiebijdrage weet Summer Dance Forever veel activiteiten te genereren. In de realistische mix van inkomstenbronnen valt een ambitieuze groei in publieksinkomsten op door een verdubbeling van het aantal bezoekers, hetgeen in verhouding is met de voorgenomen plannen. De begroting is volgens de commissie realistisch en haalbaar. Naast de vruchtbare samenwerking met Paradiso zijn er goede afspraken gemaakt met verschillende podia, wat vertrouwen geeft dat er voldoende basis is om de voorgenomen programmering en het beoogde publiek en inkomsten de komende vier jaar te realiseren. Daarnaast zal Summer Dance Forever komende periode internationale activiteiten organiseren en gebruik maken van Europese subsidies om inkomsten te vergroten.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als goed. De organisatie geeft in het plan blijk van een heldere visie op publiek en investeert tevens op een professionele manier in de duurzame opbouw van publiek. De beoogde groei in publiek is ambitieus en de beschreven publieksbenadering sluit hierbij aan. Er is een concrete marketingaanpak ontwikkeld, gericht op helder omschreven en cultureel diverse doelgroepen. Hierbinnen wordt goed gebruik gemaakt van de reputatie van het festival, de beschikbare kennis en het netwerk.

Interessant is hoe met het aanbieden van pay per view online workshops, online publiek wordt getrokken en de internationale merkpositie wordt verstevigd. Er wordt samengewerkt met nieuwe locaties zoals het DeLaMar theater en De Meervaart, die een lage drempel moeten vormen naar nieuwe doelgroepen. De commissie ziet echter dat er nog inspanning kan worden gericht om via samenwerkingspartners die zich al vanuit de urban cultuur profileren, nieuwe ingangen te vinden voor een sterkere branding van het festival als een activiteit voor een meer urban georiënteerde doelgroep.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. Summer Dance Forever verbindt zich expliciet aan verschillende samenwerkingspartners, met name op het gebied van talentontwikkeling. Door in te zetten op educatie en participatie in de samenwerking met Amsterdamse dansscholen en scholen, met name in Amsterdam West en Nieuw-West, wordt een directe link gelegd met jonge bewoners van de stad. De commissie heeft waardering voor de wijze waarop samenwerking plaatsvindt met alle podia rond het Leidseplein waardoor publieksgroepen met elkaar verbonden worden. De organisatie laat de urban cultuur vanuit meerdere zijden zien en draagt met de coalities die de organisatie hiervoor aangaat bij aan samenhang in de Amsterdamse cultuursector.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. Hoewel de meeste activiteiten plaatsvinden in het stadscentrum, waar ook het grootste aandeel publiek wordt behaald, voert de organisatie activiteiten uit in bijna alle stadsdelen en draagt daardoor bij aan stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Summer Dance Forever te honoreren met het gevraagde bedrag van € 50.000 per jaar.