STIP theaterproducties

Theater
Aangevraagd: € 80.000
Toegekend: € 80.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

STIP theaterproducties (Stichting Theater Initiatieven en Producties) is in 1987 opgericht en gespecialiseerd in de productie en verkoop van kwalitatief theater voor jeugd en jongeren. De stichting heeft oorspronkelijk ten doel: het stimuleren, initiëren en ontwikkelen van theater-, muziek- en filmproducties die niet alledaags zijn, opvallen door hun vorm en ontwerpkeuze en als zodanig vernieuwing en kwaliteit op hun terrein nastreven, waarin producties gericht op jeugd- en jongeren de expliciete aandacht hebben. De doelgroepen van STIP zijn kinderen vanaf twee jaar en hun ouders/begeleiders. De producties staan als vrije voorstelling geprogrammeerd, als schoolvoorstelling in de theaters en, in mindere mate, op de scholen zelf. Het gesubsidieerde jeugdtheater in Nederland staat op een hoog niveau. Het is gelaagd, fantasierijk en professioneel georganiseerd. STIP ziet het als haar taak deze kwaliteiten voor de toekomst te borgen met een pluriform, gevarieerd en kwalitatief theateraanbod. STIP bestrijkt binnen het jeugdtheaterveld de hele 'keten' van makers, gezelschappen, theaters en culturele instellingen. Daardoor heeft STIP een brede blik op het jeugdtheaterveld en verbindingen met alle belanghebbenden binnen de sector, zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland. STIP maakt zich er hard voor dat er over vier jaar een bruisend en dynamisch jeugdtheaterplatform is gevestigd in Amsterdam, waar wordt geproduceerd, gepresenteerd en geadviseerd.

STIP theaterproducties begeleidt getalenteerde jeugdtheatermakers in hun ontwikkeling tot allround artistiek leider, door hen intensief artistiek en zakelijk te coachen gedurende het hele productieproces dat leidt naar een voorstelling. STIP selecteert de makers met wie zij producties maakt op inhoud, originaliteit, pluriformiteit en toevoeging op wat er al wordt gemaakt in het jeugdtheater. 

De komende vier jaar verdiept STIP haar producentenrol. Het gaat met haar makers meer en uitgebreider naar de lange termijn kijken en zet haar netwerk in om voor de jonge theatermakers waarmee zij werkt goede tournees te programmeren. Geplande producties zijn onder meer: Waar de neushoorn regeert (7+); Hendrik IV (ongeschikt voor kinderen) (8+); Sterrewachter (2+), over zelf doen; Meneertje Nooitgenoeg (3+); SuperOma (6+); Lef (6+); en Het vertier der mieren (5+). Daarnaast breidt STIP de komende jaren haar rol van verbinder en talentontwikkelaar uit in samenwerking met jeugdtheater de Krakeling en sluit zich aan bij het initiatief van de Toneelmakerij, de Krakeling en Likeminds om schrijvers en regisseurs met een cultureel diverse achtergrond middels een driejarige training op te leiden binnen het jeugdtheater. Daarnaast ontwikkelt STIP met de cultuurhuizen en de Krakeling TF Jong in de Wijk verder, opdat Amsterdam, naast het theaterfestival voor volwassenen, een volwaardig jeugdtheaterfestival rijker wordt.

STIP vraagt in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een bijdrage van jaarlijks € 80.000.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. STIP formuleert in het ondernemingsplan een visie op talentontwikkeling en de positie van de organisatie in de keten binnen het genre van het jeugdtheater. STIP is een sterke begeleider van nieuw talent bij het produceren van voorstellingen. Daarbij positioneert STIP zich naast begeleider van talent, ook als producent, impresariaat en expertisecentrum op het gebied van jeugdtheater. De samenhang in activiteiten komt voort uit de rol van de organisatie als bemiddelaar en ontwikkelaar. Dit leidt ertoe dat STIP een herkenbaar artistiek-inhoudelijk profiel heeft en een programmering biedt die zich onderscheidt van andere aanbieders in de stad. De commissie is positief over het vakmanschap waarmee de programmering tot stand komt en wordt uitgevoerd. Bij de selectie van makers hanteert STIP een hoge standaard voor wat betreft talenten en hun kwaliteiten. De commissie vindt wel dat STIP nog te weinig cultureel diverse makers onder haar hoede heeft genomen, hier mag meer aandacht voor zijn. De commissie is van mening dat de samenwerking met de Toneelmakerij, de Krakeling en met name Likeminds kansen biedt voor een cultureel diverse samenstelling van jeugdtheatermakers. De begeleiding van talent kent een goede opbouw en sluit aan bij de behoeften van makers. Zo leren zij hun plannen aanscherpen ten behoeve van de zeggingskracht voor het publiek. STIP helpt hen door te groeien tot zelfstandige theatermakers. Het stevige netwerk van STIP maakt uitwisseling binnen de keten van talentontwikkeling mogelijk. Dit maakt dat het programma van STIP ook aansprekend is voor de betrokken makers en de podia waar STIP connecties mee heeft. De thema's van de voorstellingen worden weliswaar bepaald door de makers zelf, maar STIP heeft hierin een grote rol. Makers worden gestimuleerd onderwerpen te kiezen die dicht bij henzelf en bij de doelgroep liggen. De insteek is serieus theater te brengen voor een jonge doelgroep, waarbij deze zichzelf in de voorstellingen kan herkennen.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als goed. STIP heeft een gezonde bedrijfsvoering die voldoende basis geeft om de voorgenomen programmering en het beoogde publiek te bereiken. Ook de begroting is realistisch en haalbaar. Wel plaatst de commissie de kanttekening dat de kosten voor de driejarige training in samenwerking met de Toneelmakerij, de Krakeling en Likeminds niet uit de begroting zijn af te lezen. Het is ook niet helder wie van de partners welk deel van de kosten voor zijn rekening neemt. De mix van inkomstenbronnen is in de ogen van de commissie realistisch. In de afgelopen periode leunde STIP zwaar op private middelen. Nu de private fondsen hebben aangegeven niet structureel te kunnen ondersteunen, heeft STIP besloten een aanvraag te doen in het kader van het Kunstenplan. Dat STIP bereid is ook zelf geld te investeren in jeugdtheater blijkt uit de bijdrage die zij leveren aan het jeugdtheaterfonds. Dit is een door STIP opgericht fonds waarin jonge, getalenteerde theatermakers zich, middels de jaarlijkse jeugdtheaterpitch, presenteren aan de artistiek leiders in het jeugdtheaterveld en kans maken op € 10.000 als ondersteuning voor de realisatie van hun idee. De commissie ziet dit als teken van de verantwoordelijkheid die STIP voelt voor de verdere ontwikkeling van het genre. Het bestuur is op orde en STIP past de Governance Code Cultuur toe. De organisatie van STIP is tot op heden slechts beperkt cultureel divers. Er is geen concrete visie geformuleerd op hoe hier verandering in te brengen.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. STIP heeft een heldere visie op hoe het een publiek van 2 tot 12 jarigen vast kan houden en kan uitbreiden. De commissie vindt echter dat de manier waarop de organisatie dit concreet aanpakt beter kan. In de marketingaanpak worden veelal middelen en instrumenten omschreven die reeds eerder gehanteerd zijn. Deze middelen en instrumenten zijn in het verleden weliswaar bruikbaar gebleken, maar met name voor het benaderen van nieuwe doelgroepen ligt een meer creatieve en verrassende aanpak voor de hand. Met het oog op het omvangrijke netwerk van STIP en het aantal podia dat de producties van STIP met open armen ontvangt, moet het volgens de commissie mogelijk zijn een aantal nieuwe en bijzondere marketingstrategieën te ontwikkelen. Dit is bijvoorbeeld van belang voor de cultureel diverse samenstelling van het publiek, die aanzienlijk verbeterd kan worden. Het is ook van belang voor de betrokken makers. Wanneer STIP een voortrekkersrol bekleedt in de marketing van jeugdtheater, kunnen de makers die begeleid worden zich ook op dit terrein verder ontwikkelen. Voor wat betreft het vasthouden van publiek blijkt STIP succesvol. De voorstellingen hebben een groot publieksbereik onder een trouwe schare bezoekers. Wat dat betreft heeft STIP een kwaliteitskeurmerk: het bestaande publiek lijkt te weten dat wat van STIP komt goed is.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. De makers zijn leidend in het bepalen van het thema van de voorstellingen. De mate van verbinding met stedelijke vraagstukken is daarmee afhankelijk van de selectie van makers, al heeft STIP daarin een ondersteunende rol. Uit het overzicht van makers die betrokken zijn in 2017-2020 blijkt echter dat er veelal gewerkt wordt met makers die inspelen op actuele vraagstukken van kinderen. De commissie heeft er daardoor vertrouwen in dat er een heldere verbinding ontstaat met het jeugdige publiek in de stad. Bovendien bouwt STIP onophoudelijk aan een breed netwerk van inhoudelijke samenwerkingspartners binnen de Amsterdamse cultuursector. Door jonge Amsterdamse makers aan zich te binden en door hun heldere rol binnen de keten van talentontwikkeling is er duidelijk sprake van inhoudelijke coalities en verbindingen met andere culturele instellingen.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. STIP realiseert een aantal activiteiten buiten het stadscentrum en levert daarmee een bijdrage aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van STIP theaterproducties te honoreren voor het gevraagd bedrag van € 80.000 per jaar.