The One Minutes Foundation

BFNA
Aangevraagd: € 70.500
Toegekend: € 42.940
Toegekend ’13-’16: € 49.950

Inleiding

The One Minutes Foundation is een netwerk voor bewegend beeld. Haar hoofdkwartier bevindt zich in Amsterdam. Sinds 1998 heeft The One Minutes Foundation meer dan 10.000 videowerken van makers van meer dan 120 nationaliteiten geproduceerd en wereldwijd gedistribueerd. Maandelijks publiceert The One Minutes Foundation een nieuwe serie van films van één minuut, die de perceptie van en onze verhouding met bewegend beeld onderzoekt. De beperkte tijd van een minuut dwingt de kunstenaar scherp na te denken over haar/zijn idee, of het nu een vormonderzoek, een statement, experiment, short story of documentaire is. The One Minutes Foundation wil voor makers een plek zijn waar zij hun werk presenteren aan een breed publiek, een plek voor kunstenaars en curatoren waar zij kunnen experimenteren, produceren en presenteren.

The One Minutes Foundation wil de komende periode verder onderzoeken hoe zij zich in de huidige tijd kan blijven ontwikkelen tot een relevant internationaal platform, dat zich onderscheidt en nieuwe doelgroepen aan zich weet te binden. The One Minutes Foundation wil haar format aanbieden aan externe partijen, om een verdienmodel te creëren dat de artistieke tak van de stichting ondersteunt en in stand houdt. Op deze manier biedt The One Minutes Foundation de mogelijkheid aan kunstenaars om nieuw werk te maken en aan andere partijen om dit te tonen, zoals verzamelaars, hotels, publieke ruimtes, maar ook online media en nieuwe vormen van televisie. De organisatie wil verder meer eigen inkomsten genereren door stapsgewijs het aantal abonnees te vergroten, nieuwe distributiekanalen te verkennen en actief samenwerkingspartners te zoeken.

Het aantal workshops voor studenten en alumni van het Sandberg Instituut en bewoners van asielzoekerscentra wordt uitgebreid. Jaarlijks worden tien The One Minutes Jr workshops door en voor kinderen georganiseerd, op uitnodiging van Unicef en worden de The One Minute Jr. for Health georganiseerd, workshops voor kinderen met diabetes of HIV/aids en workshops met verschillende partners, zoals WarChild en Save the Children. Voor 2017 staan er overzichtstentoonstellingen gepland in Museum Hilversum en Art Museum of Nanjing University of the Arts (CN).

The One Minutes Foundation ontvangt in de periode 2013-2016 meerjarige subsidie vanuit het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam, voor een bedrag van € 49.950 per jaar. De meerjarige subsidie die nu aan het AFK wordt gevraagd bedraagt gemiddeld € 70.500 per jaar en is bedoeld voor het geheel van activiteiten.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit  

De commissie beoordeelt de artistieke-inhoudelijke kwaliteit als voldoende. The One Minutes Foundation richt zich al bijna twintig jaar consequent op het concept en de productie van éénminuutsfilms en het aanbod van kwalitatief hoogwaardige series daarvan. Sinds enige tijd worden gastkunstenaars uitgenodigd een serie nieuwe oneminute-films samen te stellen, aan de hand van een actueel thema. The One Minutes Foundation is door haar historie internationaal gerespecteerd en veelgevraagd op tentoonstellingen en festivals in het buitenland, met name in Azië. De conservering van de bijna 10.000 werken is geborgd, doordat het archief in 2013 is opgenomen in de collectie van Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.  

De commissie vindt het lovenswaardig dat The One Minutes Foundation tot nu toe een voldoende onderscheidend ‘merk' heeft weten neer te zetten door de consequente focus op films van één minuut. Tegelijkertijd is de commissie ook van mening dat die historisch gegroeide onderscheidende waarde door de snel veranderende context onder druk staat. Naar inzicht van de commissie wordt The One Minutes Foundation ingehaald door de vele (online)platforms waar korte films op eigen initiatief kunnen worden vertoond. De korte film is het do-it-yourselfmedium bij uitstek van de digital natives. De commissie kan de voorgenomen activiteiten van The One Minutes Foundation nauwelijks zien als een adequaat antwoord hierop of positionering hierin. De commissie constateert dan ook dat de onderscheidende kracht van het programma van stichting The One Minutes Foundation afneemt. De commissie vindt dat de visie niet duidelijk maakt wat de artistiek-inhoudelijke relevantie is van het zelf initiëren van korte videofilms door The One Minutes Foundation en wat de artistieke samenhang is van de activiteiten, anders dan de duur van het werk en de aard van het medium. De commissie kan in het beleidsplan geen afdoende antwoord vinden op deze basale vragen.  

De zeggingskracht wisselt in de ogen van de commissie sterk per filmserie, als gevolg van de afzonderlijke keuzes van de curator. Verder wisselt ook de actualiteit van de inhoudelijke oriëntatie sterk per uitgenodigde samensteller. Gevestigde kunstinstellingen en musea zijn geabonneerd op de oneminutes-serie, maar vertonen ze in de ogen van de commissie slechts op beperkte schaal. Hoewel de commissie dus een samenhang mist in de programmering en de zeggingskracht van de van de filmseries wisselend is, ziet zij dat er wel met aandacht voor presentatie en vakmanschap aan de programma’s wordt gewerkt. De organisatie heeft bewezen met minimale middelen veel te kunnen bewerkstellingen, ook in de distributie en communicatie. Dat blijkt volgens de commissie uit de aanwezigheid op festivals en de samenwerkingen die The One Minutes Foundation aangaat. Deze zijn niet beperkt tot kunstpodia maar betreffen ook niet-kunstinstellingen. Dat betekent dat het publiek ook in wachtruimtes van ziekenhuizen, bioscopen, hotels kennis kan maken met video’s van The One Minutes Foundation.  

Niettegenstaande de kritische kanttekeningen ten aanzien van de afgenomen onderscheidende werking en de zeggingskracht, constateert de commissie dat The One Minutes Foundation zich succesvol beweegt in het veld van kunsteducatie, zowel op kunstvakopleidingen als daarbuiten. Educatie biedt een context waar de beperking van de 60 seconden een positieve factor kan zijn en zeggingskracht heeft. Met The One Minutes Jr. brengt de stichting jonge mensen samen in workshops om zelf oneminute-films te maken, vaak zijn deze workshops speciaal ontwikkeld voor kansarme kinderen. De commissie is de mening toegedaan dat die educatieve activiteiten voor de allerjongste en deels kansarme doelgroepen, een uniek en maatschappelijk onderscheidend aanbod vormt.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. The One Minutes Foundation werkt actief aan een reeks van inkomsten via abonnementen, het geven van workshops en het werken in opdracht. Daarnaast is er sprake van een bedrag aan sponsoring en subsidie van de gemeente Amsterdam. De inkomsten zijn opgebouwd uit een gezonde mix van financiële bronnen. Wel is de organisatie, door de beperkte grootte, gevoelig voor het wel of niet behalen van voldoende budget. De beperkte schaalgrootte heeft echter ook voordelen, omdat die de organisatie wendbaar maakt. Bovendien heeft The One Minutes Foundation lage beheerslasten, een goede financiële reserve en activiteiten die, indien nodig, getemporiseerd kunnen worden. Positief vindt de commissie dat er aandacht is voor vergoedingen van kunstenaars. The One Minutes Foundation heeft daarom een voldoende gezonde bedrijfsvoering in de ogen van de commissie.

Voor de periode 2017–2020 wil stichting The One Minutes Foundation de afhankelijkheid van subsidie afbouwen en meer budget genereren door onder andere een groei aan inkomsten uit workshops. Dit is in lijn met een groeispurt die al is ingezet in 2013. Gezien het aanstekelijke karakter van de workshops en de groeiende participatie van deelnemers, ligt het in de lijn der verwachting dat de groei van educatieve workshopactiviteiten door kan zetten. Het valt de commissie op dat de workshops de afgelopen jaren enkele grote afnemers had, wat mogelijk een risico met zich meebrengt. Desondanks vindt de commissie het bewonderenswaardig dat de kleine stichting een grote mondiaal werkende organisatie als Unicef voor zich heeft weten te winnen. Dit biedt perspectief op uitbreiding van de activiteiten zoals beoogd. The One Minutes Foundation wil tevens het aantal abonnees vergroten en denkt aan het actief acquireren van series in opdracht. Dat zou het totaal aan eigen inkomsten op een bewonderenswaardige 84% brengen aan het einde van de komende kunstenplanperiode.

De commissie waardeert de ondernemende insteek van The One Minutes Foundation, maar constateert tegelijkertijd dat de door de instelling beoogde doelstelling om minder afhankelijk te worden van subsidie de komende periode gepaard gaat met een aanzienlijke verhoging van de Kunstenplansubsidie. Voor deze Kunstenplanperiode wordt er namelijk gemiddeld 41% meer aangevraagd, dan de organisatie tijdens de lopende Kunstenplanperiode 2013-2016 ontvangt. Er zit weliswaar een trapsgewijze afbouw in de subsidie die van het AFK gevraagd wordt, maar ook in 2020 komt deze uit op een iets hoger bedrag dan het subsidiebedrag dat de organisatie nu al krijgt. In het licht van de aantoonbaar groeiende verdiencapaciteit van het format en de kritiek ten aanzien van de afgenomen onderscheidende werking en zeggingskracht van de activiteiten, vindt de commissie een verhoging van de subsidie onvoldoende onderbouwd en niet opportuun. In de ogen van de commissie is het passend het historisch ontvangen subsidiebedrag verder af te bouwen.

The One Minutes Foundation heeft een bestuur-directiemodel en volgt de Governance Code Cultuur. In de aanvraag wordt geen blijk gegeven van aandacht voor het bevorderen en borgen van de culturele diversiteit van bestuur en toezicht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. De organisatie kent de kerndoelgroep voor haar presentatie-activiteiten, heeft inzicht in de manier waarop zij die kan bereiken en bereikt die ook. In de toekomst wil de organisatie een nieuw publiek bereiken. Het ondernemingsplan bevat echter slechts algemene aanzetten ten behoeve van de uitbreiding van het publieksbereik in de periode 2017-2020. Zij mist op dit punt een concrete uitwerking. Naar het oordeel van de commissie maakt The One Minutes Foundation niet goed inzichtelijk welke acties het initieert en welke prioriteiten het stelt, noch hoe de foundation te werk gaat, of welke doelen het heeft. De commissie mist een overkoepelende visie. Het publieksbeleid oogt als een reeks ad hoc-activiteiten. De commissie vindt dit een wankele basis om relaties met nieuw publiek of doelgroepen duurzaam op te bouwen. Dat stichting The One Minutes Foundation desondanks een forse stijging van activiteiten en bezoekers voorziet, wordt daarmee voor de commissie hoogst onzeker.

Een positieve uitzondering daarop vormt de aanpak van het publieksbereik van de educatieve workshops, waar de commissie ziet dat er concrete afspraken zijn met onder andere het IDFA en Unicef. De ontwikkeling van nieuwe concepten als The One Minutes Jr. For Health en het format One 4 One dat het bedrijfsleven verbindt met een maatschappelijk doel, zijn vertrouwenwekkend concreet geformuleerd. De commissie is verder positief over de samenwerking met EYE in de presentaties van de series éénminutenfilms.

De vertoningen op dit brede-publiekspodium dragen bij aan de zichtbaarheid van The One Minutes Foundation als presentatie-initiatief.

The One Minutes heeft geen specifiek beleid om cultureel diverse groepen aan zich te binden in de aanvraag beschreven. De commissie kan zich evenwel voorstellen dat de betrokkenheid van internationale kunstenaars, organisaties als Unicef en hun netwerken kunnen bijdragen aan het bereiken van ook publiek met een cultureel diverse achtergrond.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding van stichting The One Minutes Foundation als voldoende. The One Minutes Foundation werkt samen met: Amsterdam Art, Cinekid, EYE, Le Plafond en VondelCS, Academisch Medisch Centrum, Gerrit Rietveld Academie, Lloyd Hotel, Sandberg Instituut en IDFA, en verleent daarnaast abonnementen aan musea en culturele instellingen. The One Minutes Foundation heeft een warm netwerk in Amsterdam en omstreken, niet in het minst door de vele betrokken makers die ooit wel eens een éénminutenfilm hebben gemaakt en getoond. De organisatie verbindt zich niet expliciet met stedelijke vraagstukken, bewoners van de buurt en maatschappelijke organisaties in de stad.
  
De commissie beoordeelt de spreiding als goed. Stichting The One Minutes Foundation beweegt zich door heel Amsterdam, dankzij de samenwerking met professionele coalitiepartners.

Conclusie

De commissie beschouwt de artistieke relevantie van The One Minutes Foundation als tanend. Ook mist zij een overtuigende visie op de manier waarop de organisatie – afgezien van de inkomsten genererende educatieve activiteiten – haar programma afdoende bij nieuwe publieksgroepen onder de aandacht kan brengen. De commissie waardeert daarnaast de ondernemende insteek van The One Minutes Foundation en constateert groeiende verdiencapaciteit van het format. De commissie adviseert dan ook de trapsgewijze verlaging van de subsidie, die de organisatie zelf voor ogen heeft voor de aankomende Kunstenplanperiode, toe te passen op het historische bedrag. Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van stichting The One Minutes Foundation gedeeltelijk te honoreren voor € 42.940 per jaar.