Submarine Channel

BFNA
Aangevraagd: € 85.000
Toegekend: € 85.000
Toegekend ’13-’16: € 78.420

Inleiding

Stichting Submarine Channel is een platform voor de productie en distributie van digital storytelling projecten, zoals webdocumentaires en interactieve animaties. De organisatie richt zich op kunstenaars en digitale makers die het internet gebruiken om vernieuwende digitale projecten te maken voor een zo breed mogelijk publiek, en zoekt naar opmerkelijke verhalen die zowel in vorm als inhoud resoneren met de tijdgeest. Het artistieke onderzoek omvat drie disciplines: film, animatie en narrative games. Naast de eigen producties, worden op Submarinechannel.com redactionele programma’s getoond die de laatste ontwikkelingen op het gebied van transmedia en digital storytelling inzichtelijk maken.

De komende periode wil de organisatie zich richten op twee deelgebieden die sterk in opkomst zijn: Virtual Reality en Digital Native Makers. Daarnaast wil zij de redactionele focus steviger en ambitieuzer vormgeven middels een nieuw initiatief, een online Digital Stories Platform. Het Digital Stories Platform wordt een nieuw internationaal platform met een groeiende collectie van innovatieve, verhalende digitale storytelling projecten, die duurzaam toegankelijk blijft.

Submarine wil ook een opleidingsplaats voor talent zijn en een schakel in de keten tussen verschillende (kunst)disciplines. De organisatie streeft ernaar om instellingen en makers uit de traditionele cultuurwereld met digitale cultuur te verbinden en experiment en onderzoek op het gebied van Digital Storytelling naar een bredere context te brengen. Hiervoor wil Submarine internationale samenwerkingen voortzetten en uitbreiden en meer samenwerken met makers die een eigen achterban hebben: bloggers, vloggers en YouTubers die een jonger publiek aanspreken.

Submarine ontvangt in de periode 2013-2016 meerjarige subsidie vanuit het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 78.420 per jaar. De subsidie die aan het AFK wordt gevraagd bedraagt € 85.000 per jaar en is bedoeld voor de basisfinanciering van Submarine.

Artistiek inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als ruim voldoende. Submarine is een kleine organisatie die zich in de ogen van de commissie voldoende heeft bewezen met kwalitatief hoogstaande digitale producties en er tot nu toe in slaagt haar voorhoedepositie op het gebied van digital storytelling te behouden. De visie voor de komende periode is consistent en verhoudt zich tot nieuwe ontwikkelingen in het veld, maar lijkt gedeeltelijk ook pragmatisch ingegeven. Zo stelt de organisatie uitbreiding van de programmering voor op twee deelgebieden: VR en Digital Native Makers. Dit vindt de commissie begrijpelijk, maar vooral noodzakelijk om actueel te kunnen blijven.

De organisatie wil de komende periode ook de ontwikkeling van een Digital Stories Platform op zich nemen. Dit vindt de commissie passend bij de betrokkenheid van Submarine om het veld te contextualiseren en op een professioneel niveau de kennis te delen. Het initiatief heeft de potentie uit te groeien tot een relevant platform waarin heden en verleden van digitale verhalen samenkomen. Er wordt samengewerkt met veel partners. Wel vindt de commissie de rol van de curator die moet gaan selecteren en archiveren summier uitgewerkt. Dit had scherper gekund in de ogen van de commissie.

Zeggingskracht blijkt uit verschillende nominaties, internationale prijzen en het bereiken van een groot digitaal publiek. Desalniettemin blijft het een continue uitdaging om binnen de grote groei aan digitale kanalen en platforms aansprekend en onderscheidend te blijven. De te ondernemen producties klinken voldoende interessant en prikkelend genoeg om dit waar te kunnen maken in de ogen van de commissie.

De organisatie weet met de gerealiseerde producties en beoogde nieuwe activiteiten voldoende overtuigend aan te tonen dat onafhankelijk onderzoek en het kunnen nemen van risico's toegevoegde waarde heeft. Submarine werkt daarnaast vanuit LAB111 waar kunstenaars en makers die via internet digitale projecten maken de organisatie weten te vinden en andersom. De commissie ziet de artistieke vrije ruimte van het platform om te experimenteren en ziet dat de professionele kennisdeling van Submarine met het netwerk bijdraagt aan de ontwikkeling van digitale cultuur in de stad.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. Submarine werkt met een kernteam van zes medewerkers. Per project wordt dit aangevuld met freelancers. De organisatie wil het team uitbreiden met een technisch onderlegde redacteur voor de Submarine Channel website en voor het Digital Stories Platform. Dat is gezien de ambities passend. De instelling streeft uit het oogpunt van risicobeheersing naar een laag percentage aan beheerslasten dat wordt gerealiseerd door een deel van de overhead op uurbasis en tegen kostprijs in te kopen van Submarine BV. De twee organisaties hebben verschillende doelstellingen en zijn financieel geheel gescheiden. In de zomer van 2014 is de instelling verhuisd naar een andere locatie, waarmee de huurlasten omlaag zijn gegaan. Er is een reserve die beperkt weerstandsvermogen biedt. De bedrijfsvoering is daarmee in de basis goed, maar ook kwetsbaar voor financiële tegenslag.

Er is een voldoende mix van inkomsten, die wel behoorlijk fondsenafhankelijk is. Het percentage eigen inkomsten voldoet in de periode 2017-2020 net aan de AFK norm van 25%. De eigen inkomsten bestaan uit publieksinkomsten, sponsorinkomsten, co-financieringsprojecten en verhuur van personeel. Bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wordt momenteel voor de periode 2017-2020 een meerjarige subsidie aangevraagd van € 350.000,- per jaar. De begroting voor de aankomende periode is niet veel hoger dan de afgelopen jaren gerealiseerd, waarmee de commissie verwacht dat deze haalbaar is, mits het Fonds Creatieve Industrie de begrote financiële bijdrage toezegt.

Het bestuur van de stichting hanteert de Governance Code Cultuur. Twee bestuursleden, waaronder de voorzitter, treden in 2016 af. Er is geen visie op culturele diversiteit binnen de eigen organisatie verwoord in de plannen. Wel wordt er aangegeven dat men als netwerkorganisatie samenwerkt met mensen met zeer uiteenlopende culturele achtergronden.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. Submarine trekt indrukwekkende aantallen bezoekers op zowel de eigen site als met de producties die op andere platforms worden vertoond. De organisatie heeft helder zicht op haar doelgroepen en er is een uitgewerkte marketingvisie waarin via targets wordt gemeten of de beoogde doelgroepen worden bereikt. Voor de komende periode wil Submarine met een nieuwe generatie makers ideeën ontwikkelen om de doelgroep van digital natives beter aan te spreken. Verder wil de organisatie de bezoekerscijfers op de website verhogen. Er is de laatste jaren een gestage groei in het aantal bezoekers op de eigen projectpagina’s gerealiseerd. Dit in combinatie met de voorgestelde strategie van crowdfunding, crowdsourcing, community building en inzet van jonge ambassadeurs maakt voldoende aannemelijk dat de beoogde stijging haalbaar is.

Kritisch is de commissie op het functioneren van de website zelf. Het belangrijkste kanaal van Submarine Channel oogt enigszins gedateerd en weinig overzichtelijk. Voor het belangrijkste kanaal van de organisatie had de commissie meer aandacht voor navigatie, vormgeving en presentatie van de context van de selectie die Submarine maakt, verwacht. De commissie vraagt zich af waarom er geen inkomsten worden gegenereerd uit de hoge bezoekersaantallen op de website. Juist gezien het grote aantal bezoekers van de site zou de commissie het toejuichen als onderzocht wordt of er een verdienmodel aan te koppelen is.

Submarine heeft een vast publiek van liefhebbers. Met publieke vertoningsavonden als Submarine Channel LIVE in LAB111, wil men het Amsterdamse publiek betrekken bij de uitkomsten van het werk. Dat vindt de commissie nog een vrij minimale strategie om direct Amsterdams publiek aan te spreken. Ook omdat de LIVE-avonden vooralsnog incidenteel lijken en aankondigingen moeilijk vindbaar zijn op de website. Om specifiek Amsterdammers als publiek aan te spreken, is in de ogen van de commissie meer aandacht nodig. De organisatie heeft geen visie op het bereiken van een cultureel divers samengesteld publiek.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als voldoende. Submarine is stevig verankerd in het Amsterdamse kunstenveld en is vaak een stuwende kracht door uitwisselingen tussen makers tot stand te brengen. Er wordt samengewerkt met veel culturele instellingen in de stad en daarnaast verbindt de organisatie instellingen en makers uit de traditionele cultuurwereld met de wereld van e-cultuur. De organisatie verbindt zich niet direct met stedelijke vraagstukken, bewoners of de buurt en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad. De commissie beoordeelt spreiding als voldoende. De fysieke aanwezigheid in de stad vindt plaats verspreid over stadsdeel Centrum, stadsdeel West en stadsdeel Noord. De organisatie verwacht de meeste activiteiten uit te voeren in stadsdeel Centrum.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van stichting Submarine Channel te honoreren voor het gevraagde bedrag van € 85.000 per jaar.