St. Rettisj & Kippevet/Amsterdam Klezmer Band

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 50.000
Toegekend: € 35.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Stichting Rettisj & Kippevet is de organisatie achter de Amsterdam Klezmer Band. Deze band maakt gebruik van het muzikale idioom van de klezmer - de toonladders, harmonieën, vormen en ritmes - maar speelt grotendeels eigen composities. De missie van de Amsterdam Klezmer Band is om een zo groot mogelijk publiek kennis te laten maken met haar visie op klezmermuziek, die tot uiting komt in originele, nieuwe composities met een overduidelijk eigen signatuur. Zo wil de stichting een relevante bijdrage leveren aan de ontwikkeling wereldwijd van deze muziekstijl. De kernactiviteiten zijn het ontwikkelen van nieuw repertoire en programma’s, het aangaan van artistieke samenwerkingsverbanden en het optreden in theaters, clubs en op festivals.

In de periode 2017-2020 vormen de programma’s Back to Basic (in originele septetbezetting) en AKB+ (in uitgebreide club- en festivalbezetting) de hoofdmoot. Deze programma’s worden gevoed door andere activiteiten van de band. Internationale samenwerkingsprojecten, een nieuwe muziektheaterproductie en een reguliere concertavond in Amsterdam zijn de bronnen die volgens de Amsterdam Klezmer Band zullen zorgen voor een ononderbroken creatieve instroom. De band wil in de komende jaren meer tijd en ruimte reserveren om de input die zij verzamelt te laten bezinken en in zich op te nemen. Daarom kiest zij er voor om circa 25 concerten per jaar te reserveren voor concerten van het Amsterdam Klezmer Band septet en/of de AKB+ bezetting, en de (samenwerking)projecten compacter te houden. De komende vier jaar wil de band bovendien een lang gekoesterde wens realiseren: de creatie van een vaste thuisbasis in Amsterdam in de vorm van een maandelijkse Club Amsterdam Klezmer avond. Zo wil de band de onderlinge uitwisseling en kruisbestuiving binnen het genre bevorderen en de verbinding met haar thuisstad versterken.

Op het gebied van publieksbereik wil de band het merk Amsterdam Klezmer Band sterker maken door middel van een duidelijke positionering. Hiervoor zal samengewerkt worden met een grafisch ontwerper, fotografen, videoproducers en stylisten. Het doel is om op alle terreinen waar de band actief is haar vaste publiek aan zich te binden en het publieksbereik te vergroten.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt Stichting Rettisj & Kippevet een subsidiebedrag van € 50.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. De Amsterdam Klezmer Band is in de afgelopen jaren artistiek en qua positionering in het (internationale) veld verder gegroeid. Het ensemble heeft naar de commissie meent steeds meer een eigen signatuur weten te ontwikkelen. Ook de plannen voor 2017-2020 getuigen volgens de commissie van visie en een overtuigende aanpak tot artistieke ontplooiing door samenwerkingen met onder andere: Konsonans Retro (Oekraïne), het Amsterdam Andalusisch Orkest, Noord-Afrikaanse (Maghreb) musici en het ontwikkelen van een muziektheaterproductie. Daarnaast wil de band een eigen clubavond in Mezrab opzetten. De commissie vraagt zich daarbij wel af of het ensemble genoeg variatie kan bieden om een vast publiek op te bouwen. De commissie is enthousiast over de plannen om meer theatraal te gaan werken. Deze passen bij de ontwikkeling van het ensemble en kunnen een mogelijkheid bieden om de afzetmarkt te verbreden.

De commissie is overtuigd van het vakmanschap van de Amsterdam Klezmer Band: het is een bijzonder ensemble dat op hoog niveau de traditie van klezmer en balkan combineert met een eigen, nieuwe visie daarop. Dit maakt het ensemble tevens onderscheidend. Het ensemble heeft een gedegen reputatie en bestaat uit goede musici. De commissie vindt dat de concerten van de Amsterdam Klezmer Band rijk zijn aan zeggingskracht. Ieder concert is een feest voor oog en oor, zonder oppervlakkig te zijn.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. De Amsterdam Klezmer Band werkt met twee rechtspersonen: de Stichting Rettisj en Kippevet voor alle publieke voorstellingen en gesubsidieerde activiteiten, en V.O.F. Amsterdam Klezmer Band voor de cd-producties, besloten commerciële concerten en eventuele andere commerciële activiteiten. De ingediende aanvraag heeft uitsluitend betrekking op de beoogde activiteiten van Stichting Rettisj en Kippevet. De organisatie heeft in de aanvraag ook alle omzetten en resultaten van de V.O.F. over de afgelopen periode opgenomen. De commissie waardeert de transparantie die hiermee gegeven is, en heeft bij de beoordeling van de aanvraag tevens de resultaten van de V.O.F. meegenomen.

De Stichting Rettisj en Kippevet slaagt erin een groot aantal concerten in binnen- en buitenland te realiseren en heeft een groot publieksbereik. De begroting voor de komende periode stijgt substantieel, in het bijzonder wat betreft de gemiddelde activiteitenlasten. Uit het ondernemingsplan wordt duidelijk waarom die verhoging noodzakelijk is, maar niet waarom specifiek ook voor Amsterdam. De inkomstenmix bestaat uit: publiekinkomsten, private middelen, subsidie van het Fonds Podiumkunsten en subsidie van het AFK; de inkomstenmix is goed in balans. Het ondernemingsplan bevat een visie op en aanpak voor het opvangen van risico’s die financiële consequenties hebben: de organisatie werkt met freelancers en kan indien nodig krimpen en groeien, al naar gelang de financiële situatie.

De commissie constateert dat de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot het aantal activiteiten en het beoogde publieksbereik in Amsterdam: de vierjarige AFK-subsidie is 20% van het totaal aan begrote subsidies. Het aantal activiteiten en het beoogde bereik in Amsterdam, ten opzichte van alle activiteiten en het totale bereik van het ensemble, ligt procentueel gezien echter lager.

De organisatie werkt met een bestuur. Stichting Rettisj en Kippevet onderschrijft de Governance Code Cultuur en past deze toe. In de aanvraag is de wijze van functioneren uitgebreid en zorgvuldig toegelicht. Daar heeft de commissie waardering voor. De organisatie heeft geen concrete visie en aanpak op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht. De organisatie is echter wel degelijk cultureel divers bemenst.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. Het ondernemingsplan gaat niet in op de visie op en investeringen in duurzame opbouw van publiek. De commissie stelt vast dat de organisatie een substantieel publiek weet te bereiken en een stevige en trouwe achterban heeft. Voor de komende periode stelt het zich een bescheiden groei ten doel. Hoewel een expliciete marketing- en communicatiestrategie daarvoor mist, is het de commissie wel duidelijk dat de organisatie een gedifferentieerde aanpak beoogt voor de diverse circuits en publieksgroepen waarin de Amsterdam Klezmer Band opereert.

De organisatie heeft de ambitie om nieuwe doelgroepen te bereiken. Deze doelgroepen worden niet verder uitgesplitst of omschreven. De inspanningen die moeten leiden tot vergroting van het bereik, zijn vooral terug te vinden in de programmering: er wordt samengewerkt met artiesten die een eigen doelgroep hebben (zoals Konsonans Retro, het Amsterdam Andalusisch Orkest en Noord-Afrikaanse (Maghreb) musici) die de Amsterdam Klezmer Band nu niet bereikt. De commissie vindt dat er sprake is van samenhang tussen het beoogde bereik van publiek en de voorgenomen programmering. Uit de aanvraag wordt duidelijk dat er de afgelopen jaren publieksonderzoek is gedaan en dat dit ook in de komende periode gebeurt. Gezien de ambitie van de organisatie om een groter publiek te bereiken, meent de commissie dat publieksonderzoek of een doelgroepenanalyse daaraan kan bijdragen, zeker als er ook een marketingstrategie aan gekoppeld wordt. De Amsterdam Klezmer Band heeft een visie op het bereiken van een cultureel divers publiek en weet dat ook goed aan te spreken.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als voldoende. Met de voorgenomen maandelijkse optredens in samenwerking met Mezrab wordt de aanwezigheid in de stad sterker. Het belang voor de stad is erg statisch omschreven en focust zich puur op speelplekken. De organisatie verbindt zich niet met stedelijke vraagstukken, bewoners of de buurt en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. De organisatie formuleert geen concrete visie op de spreiding van activiteiten en publiek in de stad, maar bijna al haar activiteiten zijn goed verspreid over de verschillende stadsdelen in Amsterdam, in het bijzonder in stadsdeel Oost.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag te honoreren voor € 35.000 per jaar. Dit bedrag staat in relatie tot de activiteiten en het bereik in Amsterdam.