Project Wildeman

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 59.500
Toegekend: € 59.500
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Project Wildeman is een stadsgezelschap, opgegroeid in het circuit van Amsterdamse podia, festivals en broedplaatsen. De verbinding met de stad en het moderne leven is voor de groep van vitaal belang. Project Wildeman heeft als missie om het publiek tijdelijk - door middel van een begeleide groepservaring - door de oppervlakte heen te laten breken en een krachtige connectie te maken met de onderliggende bestaanslaag. In samenwerking met verschillende partners wordt er gezocht naar nieuwe manieren om een stadsontmoeting te faciliteren, een groepservaring te creëren en een modern tribaal gevoel te cultiveren door tijdelijke communities te stichten aan de hand van totaalprogramma's. Samen met het Over het IJ Festival, Frascati, broedplaats Old School, het Eddie the Eagle Museum, Urban Tribes en Zinnig Noord worden programma’s gemaakt.

In de periode 2017-2020 zal er samengewerkt worden met maatschappelijke partijen die vanaf het begin inhoudelijk worden betrokken in het maakproces. Voor de komende periode staan er vier hoofdvoorstellingen op het programma voor het festivalcircuit en vlakkevloertheaters: in 2017 ‘Stad vs. Natuur: Brave New World’, in 2018 ‘Echt vs. Virtueel: Deactivation of HAL9000’, in 2019 ‘Privacy vs. Transparantie: 1984’ en in 2020 ‘Individu vs. Groep: Ritueel 20.20’. Project Wildeman wil zich de komende tijd niet alleen als locatietheatergroep laten zien, maar ook als bespeler van de vlakkevloertheaters. Speellocaties worden daarnaast uitgebreid met onder andere dancefestivals, straattheater en maatwerkprojecten bij bedrijven en maatschappelijke instellingen. Ook wil Project Wildeman zich de komende jaren meer internationaal profileren als een Europese groep door samenwerkingen met onder andere Neuköllner Oper en Mare Milano. Hierbij wordt de moderne stadsmens centraal gesteld. Tot slot is Project Wildeman in 2015 gestart met het organiseren van eigen avonden genaamd ‘Das Experiment’, waarbij artistieke kwaliteiten voor meer commerciële activiteiten als workshops en opdrachten op maat worden ingezet, via de Wildeman Consultancy Group.
Met Roland Spekle ,als nieuwe zakelijk leider, wordt ingezet op het verbreden van het speelcircuit en de publieksgroepen, het aangaan en versterken van de band met het publiek, het diversifiëren van het financieringsmodel en een grotere zichtbaarheid in het buitenland.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt Project Wildeman een subsidiebedrag van gemiddeld € 59.500 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed. De plannen van Project Wildeman zijn spannend, geëngageerd en energiek. In het ondernemingsplan verwoordt het gezelschap een duidelijke visie op datgene wat men in de komende kunstenplanperiode wil realiseren. In de ogen van de commissie heeft deze visie veel potentie, maar is nog niet alles goed uitgewerkt. Zo ontbreekt bijvoorbeeld binnen de multidisciplinaire opzet een artistieke visie op de muziek in het algemeen en op de relatie tussen de muziek en de theatraal-inhoudelijke aspecten van de producties in het bijzonder. In 2015 was Project Wildeman vooral actief achter de schermen. De organisatie experimenteerde, formuleerde plannen voor de toekomst en verzelfstandigde zich. Omdat die plannen nog geen gestalte hebben gekregen, is het moeilijk om te oordelen over het artistiek-inhoudelijk functioneren van de groep. De commissie merkt wel op dat de laatste voorstelling ‘Heart of Darkness’ een duidelijke ontwikkeling te zien geeft ten opzichte van de voorgaande producties.

In het ondernemingsplan wordt voor de komende periode een grotere nadruk gelegd op actuele maatschappelijke thema’s en de directe wereld van de moderne stadsbewoner. Project Wildeman kiest daarbij voor de vorm van eigentijdse stadsrituelen waarbij publieksparticipatie vaak een belangrijk onderdeel is. Volgens de commissie gaat de groep bij het ontwikkelen van projecten interessante discipline-overschrijdende samenwerkingsbanden aan met uiteenlopende organisaties in Amsterdam, zoals Zinnig Noord, Urban Tribes en het Network Institute van de VU.

De commissie ziet een groot potentieel bij Project Wildeman, dat bij uitstek een stadsgezelschap genoemd kan worden. De originaliteit en het hoge gehalte out of the box denken, komt voort uit de bijzondere samenstelling van de artistieke kern van het gezelschap: tekstschrijver, muzikant en performer Robin Block, muziektechnoloog en gitarist Sven Hamerpagt, percussionist en antropoloog Maarten Vinkenoog en trompettist, stemkunstenaar en wetenschapsdynamicus Milan Mes.
De commissie heeft vertrouwen in het vakmanschap van deze makers. Zij hebben veel ervaring opgedaan op festivals en met het locatietheater. Projecten worden gedegen voorbereid en uitgedacht. In het plan wordt de ambitie geuit om meer in zalen te gaan spelen en het aantal voorstellingen flink te vergroten in de komende periode. Dit is een positieve ontwikkeling in de ogen van de commissie.

Project Wildeman geeft blijk van eigenheid en oorspronkelijkheid door de thematische focus op de stad en de stedelijke bewoner. De groep onderscheidt zich van andere makers in de stad door de eerder genoemde samenwerkingsverbanden met uiteenlopende maatschappelijke organisaties.
De plannen zijn aanstekelijk en origineel. Project Wildeman draagt hiermee bij aan de veelzijdigheid van het aanbod in de stad. Het feit dat het publiek als onlosmakelijk onderdeel wordt gezien van de voorstelling draagt bij aan de zeggingskracht.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. In 2015 heeft Project Wildeman besloten zich los te maken van Paradiso Melkweg Productiehuis en Via Rudolphi, onder wiens vleugels het enkele jaren heeft geopereerd. De organisatie heeft een zakelijk leider aangenomen en grotere zelfstandigheid gecreëerd. Deze ontwikkeling geeft de organisatie ook de kans directe, persoonlijke verbindingen met partners aan te gaan. Met structurele subsidie beoogt het gezelschap van een projectmatig gestuurde organisatie door te groeien naar een organisatie met meer structuur en continuïteit.

Een heldere visie op de verkoop van voorstellingen, financiën en marketing ontbreekt echter vooralsnog in de plannen. Daardoor is moeilijk vast te stellen of de ingediende begroting realistisch is. In de ogen van de commissie is de weergegeven kostenstructuur realistisch, maar aan de inkomstenkant zit een onzekere factor. De basis voor de inkomsten wordt gevormd door het aantal voorstellingen dat uiteindelijk zal worden gespeeld. Daar zit, zo meent de commissie, een risico in. Het valt bovendien op dat de publieksinkomsten (gemiddeld per bezoeker) dalen in de komende periode. Voor deze ontwikkeling wordt geen verklaring gegeven. De commissie meent op basis hiervan dat de financieringsmix te eenzijdig is en dat de organisatie er goed aan doet zich ook te oriënteren op andere bronnen van inkomsten.

De commissie heeft vertrouwen in de capaciteiten van de nieuwe zakelijk leider. Niettemin vraagt zij zich af of er gezien de huidige markt voldoende afzet kan worden gerealiseerd voor het specifieke product dat Project Wildeman aanbiedt en of de hoeveelheid voorstellingen die de organisatie denkt uit te voeren reëel is. In het plan wordt niet aannemelijk gemaakt of dit haalbaar is. Zo worden bijvoorbeeld geen concrete speelplekken genoemd. De organisatie heeft met de Wildeman Consultancy Group een interessante insteek bedacht, maar dit is nauwelijks uitgewerkt in het plan en de organisatie heeft er nog weinig concrete ervaring mee.

Ondanks deze kanttekeningen heeft de commissie geloof in de potentie van Project Wildeman om succesvol resultaat te behalen en ziet in dat het op dit moment belangrijk is voor hen om de ruimte te krijgen zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

Project Wildeman werkt met een bestuursmodel. Het bestuur onderschrijft de doelstellingen ter bevordering van good governance die de Governance Code Cultuur formuleert. De organisatie heeft geen concrete visie en aanpak geformuleerd op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als goed. Door het participatiekarakter van de voorstellingen is het bereiken van publiek een integraal onderdeel van de werkwijze van Project Wildeman en wordt dit in feite gezien als een verlengstuk van de voorstellingen. De visie op de duurzame opbouw van het publiek maakt dan ook min of meer integraal deel uit van de artistiek-inhoudelijke visie. Het marketingplan is dan ook origineel en eigenzinnig van opzet. Het sluit hiermee direct aan bij het prettig ontregelende artistieke gedachtengoed van Project Wildeman. In sommige gevallen gaat het bij de promotiecampagnes om bijna zelfstandige projecten, die eerder bedoeld zijn om discussies aan te zwengelen en het publiek te confronteren dan om meer publiek aan te spreken. In de afgelopen jaren is geen publieksonderzoek gedaan, maar de  organisatie is wel  voornemens dat in de periode 2017-2020 te gaan doen.

De beoogde doelgroepen, beschreven in het plan, en het publieksbereik sluiten aan op de activiteiten van het gezelschap. Hoewel er geen specifieke focus is op het bereiken van een cultureel divers publiek, heeft Project Wildeman een breed en divers bereik door de verschillende plekken waar ze spelen, waaronder Over het IJ Festival, Frascati, Old School en het Eddie the Eagle Museum. Daarnaast hebben de onderwerpen van de beoogde projecten en de manier van werken zeker de potentie om een cultureel divers publiek te bereiken.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt het criterium verbinding als voldoende. Project Wildeman werkt samen met uiteenlopende organisaties in de stad, ook buiten de eigen discipline, en weet daardoor interessante verbindingen te maken. Echter, dit zijn geen structurele samenwerkingen of coalities en dragen niet als zodanig bij aan een samenhangende Amsterdamse cultuursector. De organisatie noemt zichzelf terecht een stadsgezelschap en weet de moderne stadsbewoner aan te spreken. Thema’s voor projecten vloeien voort uit observaties en ervaringen in de stad en zijn verwant aan stadgerelateerde, maatschappelijke onderwerpen.

De commissie beoordeelt het criterium spreiding als voldoende. De beoogde activiteiten spreiden zich over de verschillende stadsdelen. De aard van de producties en de partners met wie er wordt samengewerkt, maken dat het gezelschap ook publiek bereikt in andere stadsdelen dan enkel stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuid.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Project Wildeman te honoreren voor € 59.500 per jaar.