Stichting Konrad Koselleck Music

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 123.838
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding 

De Konrad Koselleck Big Band is een ensemble bestaande uit zeventien jazzmusici en een orkestleider. Het ensemble geeft concerten waarin combinaties worden gemaakt tussen culturen, solisten en genres. Het resultaat is telkens weer een samenkomst van ideeën en stijlen. De organisatie streeft ernaar met samenwerkingspartner het Bimhuis haar huidige concertserie voorzetten. De stichting richt zich daarnaast op ‘Amsterdam Surround’, een nieuw samenwerkingsinitiatief met onder andere het Bijlmer Parktheater en Podium Mozaïek. Ieder jaar zal de Konrad Koselleck Big Band zich door een historisch, maatschappelijk of politiek onderwerp laten inspireren. Nadrukkelijk wordt daarbij de diversiteit van de stad als uitgangspunt genomen. Hierbij is gekozen voor samenwerking met de vier Cultuurhuizen.

In de periode 2017-2020 wil Stichting Konrad Koselleck Music verder professionaliseren. Kernpunten hierin zijn jaarlijkse marketingdoelstellingen, verbreding en vasthouden van publiek, relatiemanagement, verhoging van de inkomsten uit de verkoop van concerten, fondsenwerving en sponsoring. De organisatie wil zich versterken met freelancemedewerkers, waaronder een zakelijk leider, om een groot aantal taken die nu bij het bestuur liggen, op zich te nemen. Het bestuur zal zich in de komende jaren meer richten op de bestuurlijke taken als toezicht houden en vaststellen van strategie en beleid.

Konrad Koselleck Music heeft het voornemen het publieksbereik wezenlijk te vergroten, door met name meer op grotere podia te werken. Het genereren van meer inkomsten vanuit de achterban (donaties) en uit kaartverkoop door op grotere locaties te spelen, zijn belangrijke speerpunten.
De Konrad Koselleck Big Band zal minstens tien keer per jaar in Amsterdam optreden en wil daarbij zorgen voor een goede spreiding over de stad. Met het beoogde programma en de samenwerkingen met de Amsterdamse cultuurhuizen wil de stichting recht doen aan de verscheidenheid van bevolkingsculturen in Amsterdam.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt Stichting Konrad Koselleck Music een subsidiebedrag van gemiddeld € 123.838 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als voldoende. De voornemens voor 2017-2020 liggen in het verlengde van eerdere activiteiten.  Het ondernemingsplan gaat in op de missie, de visie en de kwaliteiten van de big band alsook op de positionering binnen de sector, maar is in de uitwerking weinig concreet. De artistieke plannen voor de toekomst zijn alleen in grote lijnen geschetst; een welomschreven activiteitenplan voor de periode 2017-2020 ontbreekt. Hierdoor is met name de mate van continuïteit moeilijk in te schatten.

Konrad Koselleck Music geeft aan dat eerder gerealiseerde producties hernomen zullen worden. Daarnaast gaat zij in het Bimhuis vijf uitvoeringen met nieuwe composities en arrangementen brengen. Vier van deze uitvoeringen komen voort uit een programma met de overkoepelende titel ‘Amsterdam Surround’. De commissie vindt het sterk dat hierin maatschappelijke, historische en politieke thema's centraal staan die aansluiten bij Amsterdam en waarbij de diversiteit van de stad als uitgangspunt wordt genomen. Er wordt echter slechts één project uit het programma inhoudelijk toegelicht waardoor de commissie geen goed beeld krijgt van de intenties.

Konrad Koselleck Music geeft aan dat er gesprekken worden gevoerd met mogelijke coalitiepartners zoals Podium Mozaïek om het idee verder uit te werken. Hieruit concludeert de commissie dat de beoogde samenwerkingen, al dan niet ook op inhoudelijk vlak, nog niet duidelijk en evenmin definitief zijn.

De commissie twijfelt niet aan het vakmanschap van het ensemble: de Konrad Koselleck Big Band musiceert op hoog niveau. Zij weet bovendien op interessante wijze verschillende muziekstijlen, waaronder wereldmuziek, te integreren in het big band repertoire. Er is in het verleden gewerkt met bijvoorbeeld Vincent Bijlo en Ellen ten Damme, die een breed publiek weten aan te spreken. De over het algemeen laagdrempelige programmering draagt bij aan de toegankelijkheid van het repertoire.

Er wordt in het ondernemingsplan gedegen ingegaan op de concurrentiepositie van de big band in het veld. Het is de commissie gebleken dat de Konrad Koselleck Big Band zich wil onderscheiden door maatschappelijke betrokkenheid en culturele diversiteit. Echter, het is niet mogelijk de haalbaarheid van deze doelstelling en daarmee de mate waarin het zich onderscheidt te beoordelen, omdat de artistieke plannen na 2017 te weinig concreet zijn uitgewerkt.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als zwak. De begroting laat een sterke stijging van de omzet zien van 2014 naar 2017, terwijl het aantal concerten niet evenredig stijgt. Er wordt aangegeven dat het ensemble op grotere podia gaat spelen, zodat een groter publiek wordt bereikt en daarmee ook de inkomsten zullen toenemen. Deze ontwikkeling wordt niet toegelicht, terwijl het hier om een aanzienlijk toename gaat in kosten en uitgaven. De commissie is van mening dat de organisatie niet aannemelijk weet te maken dat er voldoende afzet en publiek is voor het begrote aantal concerten en bezoekers. De commissie vindt de beoogde omzet daarom niet realistisch ingeschat.

De voorgenomen professionalisering beperkt zich volgens de commissie tot het uitbetalen van tot voorheen onbezoldigde musici en staf. Het is haar - ook gezien de evaluaties van projecten die in het verleden door het AFK op projectbasis zijn gesteund - duidelijk dat marketing en sponsorwerving aandachtspunten zijn in de organisatie, maar daar wordt in dit plan slechts minimaal op ingezet.

Stichting Konrad Koselleck Music voorziet een lichte stijging van de inkomsten, maar aangezien het onduidelijk is welke activiteiten precies gerealiseerd gaan worden (en hoeveel), kan de commissie niet inschatten of het een realistische inschatting betreft.

De organisatie formuleert geen visie op een meerjarenaanpak voor het behalen van de beoogde inkomsten en veranderingen hierin. Er wordt een substantieel bedrag aan subsidie gevraagd bij het AFK, maar dit bedrag staat niet in verhouding tot het aantal voorgenomen activiteiten en het bereik in Amsterdam. Er wordt in het plan genoemd dat het ensemble gestaag een commercieel netwerk voor speciale optredens en sponsoring aan het vergroten is, maar er wordt niet toegelicht hoe en wat dit aan inkomsten met zich meebrengt.

De organisatie werkt met een bestuursmodel. In de praktijk is het bestuur ook belast met de zakelijke leiding en de productionele- en marketing activiteiten. Zo is de penningmeester van het bestuur tevens de zakelijk leider en een van de bestuursleden ook musicus. De organisatie kent geen directie of staf. Deze situatie strookt niet met de Governance Code Cultuur.

De organisatie onderschrijft de code culturele diversiteit, in zowel personeelsbestand en als bestuur. Ook wat betreft de programmering en de keuze van samenwerkingspartners wordt cultureel diversiteit nagestreefd, maar binnen de organisatie en ook in het bestuur lijkt dat vooralsnog nauwelijks te zijn gerealiseerd.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. Het bereiken van de beoogde publieksaantallen is in voorgaande jaren telkens een aandachtspunt geweest bij de evaluatie van projecten die door het AFK zijn ondersteund. Daarbij is steeds geconstateerd dat de publieksopkomst lager bleek dan verwacht. Ook in dit meerjarenplan vindt de commissie de organisatie te optimistisch over de publiekscijfers en de daaraan gekoppelde inkomsten. Een goed uitgewerkt communicatie- en marketingplan ontbreekt. De opzet beperkt zich tot een aantal intenties met betrekking tot het werven van publiek en verder wordt er sterk geleund op de achterban van gastartiesten en locaties. De beoogde doelgroepen zijn summier beschreven.

De commissie heeft waardering voor de inspanningen om andere, nieuwe, publieksgroepen te bereiken door met musici uit verschillende muzikale tradities samen te spelen. Dit beleid is ook werkelijk inhoudelijk gedreven. Er wordt door de organisatie vanuit de programmering nagedacht over het bereik van publiek, maar de commissie mist een vertaalslag naar een strategie waarmee deze doelstelling gerealiseerd kan worden.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als voldoende. Er spreekt een sterke maatschappelijke betrokkenheid uit het plan, maar de samenwerking met de cultuurhuizen en de uitwerking van de plannen - ook met betrekking tot het mogelijk maken van verbinding met stad -, zijn voor de commissie niet concreet genoeg. Zo is het onduidelijk wat de voorgenomen samenwerking met Podium Mozaïek en de andere cultuurhuizen precies inhoudt.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. De Konrad Koselleck Big Band beoogt zijn actieradius in de stad uit te breiden met de Amsterdam Surround-serie. Daarmee is het ensemble ook actief buiten het stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuid.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Konrad Koselleck Music niet te honoreren.