Stichting Jazzfest Amsterdam

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 32.500
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Jazzfest Amsterdam bestaat uit een weekend lang muziek in Studio/K en Stayokay (Indische buurt). In een weekend in november vinden op zaterdag vijftien concerten plaats in vier zalen en op de zondagmiddag een educatief programma voor kinderen. In juni vindt een Jazzfest Summer Special in het Bimhuis plaats en het Jazzfest Meets Uva in september en oktober. Op verschillende momenten in het jaar vindt Jazzfest NL elders in het land plaats. De tweekoppige directie bestaat uit de jazzmusici Felix Schlarmann en Norbert Kögging. Het festival werkt op inhoudelijk, zakelijk, organisatorisch en publicitair gebied samen met: Amsterdamse jazzmusici, Studio/K en StayOkay, het Bimhuis, het Conservatorium van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Trytone, Splendor en Jazz & de Walvis. De programmering van Jazzfest Amsterdam richt zich op vier pijlers: de Amsterdamse jazzscene, een mix van genres, ontmoetingen van musici en doorgewinterde professionals naast aanstormend talent. Daarbij richt de stichting zich nadrukkelijk op een nieuw publiek: scholieren, jongeren en studenten.

In de periode 2017-2020 wil Stichting Jazzfest Amsterdam zich richten op professionalisering en bestendiging. In samenwerking met publiciteitsbureau Soepermarkt worden de festivalwebsite en het gebruik van de social media vernieuwd. Ook offline wordt naar nieuwe invalshoeken gezocht om de naamsbekendheid en het bereik te vergroten. Naast de, in juli 2014 aangestelde, pr-medewerkster is het promotieteam uitgebreid met een websitebeheerder, een fotograaf en een grafisch ontwerper. Bij de samenstelling van het bestuur voor de komende periode is gezocht naar een balans van mensen afkomstig uit verschillende disciplines, die allen een passie delen voor jazz en geïmproviseerde muziek. De organisatie wil Jazzfest Amsterdam verder inbedden in het stedelijke culturele landschap.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt Stichting Jazzfest Amsterdam een subsidiebedrag van € 32.500 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als voldoende. De voornemens voor 2017-2020 liggen in het verlengde van eerdere activiteiten. Deze worden in de komende periode uitgebreid met bijvoorbeeld UvA meets Jazzfest, een vooruitblik in het Bimhuis en de activiteiten op verschillende locaties in het land. Het plan is bevlogen verwoord en geeft een schets weer van de wijze waarop de organisatie het concept wil invullen voor de komende periode, gebaseerd op de afgelopen edities en de musici die daarin hebben opgetreden. De invulling is echter niet concreet. Stichting Jazzfest Amsterdam geeft in het plan aan dat dit komt, omdat ze wil inspelen op de actualiteit van de Amsterdamse jazzscene en nieuw talent een plek wil geven in de programmering van het festival. Dit maakt dat de commissie geen duidelijke uitspraak kan doen over de kwaliteit van de toekomstige festivaledities, waar het plan zich op richt. Voor een inschatting van die kwaliteit kan ze nu alleen te rade gaan bij de resultaten van eerdere edities, terwijl de organisatie relatief jong is.

De commissie waardeert dat het festival oog heeft voor jong talent en een bijdrage levert aan de verjonging van de (Amsterdamse) jazzscene. De leiding van de organisatie is in handen van twee musici die vol toewijding de programmering vormgeven. Het vakmanschap van de musici op het programma is moeilijk in te schatten, aangezien de programmering voor de komende periode nog niet duidelijk is. De hoofdprogrammering van eerdere edities was over het algemeen niet onderscheidend in de ogen van de commissie; de namen die op het programma stonden waren ook elders op Amsterdamse podia te horen. Juist datgene wat gepresenteerd werd in de randprogrammering maakte het festival bijzonder, omdat daar nieuw talent werd gepresenteerd en gedurfde programmering een plek kreeg. Het spelplezier van de musici op het podium van Jazzfest is over het algemeen groot en weet een aanstekelijk enthousiasme over te brengen aan het publiek. Om die reden heeft de commissie wel vertrouwen in de zeggingskracht van de komende edities.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als zwak. De voorliggende begroting geeft een goede inzage in de kosten en baten en de wijze waarop deze zich verhouden tot het verleden. De begroting is nu opgetrokken tot bijna een verdubbeling van wat in de afgelopen periode (gemiddeld) is gerealiseerd. De gevraagde subsidie van het AFK is een derde daarvan. Deze wordt gebruikt voor een betere programmering en daarnaast de betaling van de festivaldirectie. Gezien de resultaten uit het verleden, is de commissie er niet van overtuigd dat dit realistisch is ingeschat. Ook omdat de kostenstructuur uit balans is: een onevenredig deel wordt besteed aan de bezoldiging van de directie, in plaats van bijvoorbeeld de productie of marketing.

In het plan wordt aangegeven dat beide festivaldirecteuren in de eerste plaats musicus zijn en leunen op praktijkervaring in het realiseren van het festival. De organisatorische en bedrijfskundige kwaliteiten vragen om meer doortastendheid in de complexer wordende omgeving waarin Jazzfest zich begeeft. Daar is de leiding zich goed van bewust en wil zich daarom op dit vlak laten scholen. Maar wat dit concreet inhoudt is niet toegelicht, terwijl er wel een substantiële kostenpost voor is opgenomen in de begroting.

De commissie begrijpt de wens te professionaliseren, maar acht de beoogde schaalvergroting op basis van de voorliggende plannen niet haalbaar. Het festival schetst voor de toekomst een te weinig concreet beeld van de beoogde bedrijfsvoering (in relatie tot datgene wat tot nu toe is gerealiseerd).

De financieringsmix is naar mening van de commissie niet in balans. In de begroting wordt sterk geleund op subsidies van verschillende fondsen, waarbij de commissie de indruk heeft dat die in verhouding tot de feitelijke subsidiemogelijkheden bij die fondsen hoog zijn ingeschat. Het Jazzfest heeft, naar het oordeel van de commissie, de potentie om meer private inkomsten te genereren, bijvoorbeeld door een sponsorbeleid, dat nu ontbreekt. Ook valt op dat de aan het AFK gevraagde subsidie een veelvoud is van de circa € 5.000 per editie, die het festival in voorgaande jaren aan projectsubsidies van het AFK ontving. De eigen inkomsten van bedragen 53% voor de komende periode, dat is lager dan de 65% uit de afgelopen jaren. Uit het plan spreekt op dit vlak, naar de mening van de commissie, te weinig ambitie.

Stichting Jazzfest werkt met een bestuur. De organisatie heeft geen concrete visie en aanpak op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht. De commissie weerlegt de stelling in het plan dat het doel meer diversiteit te bereiken niet van toepassing is op de organisatie. Dat het personeelsbestand klein is en noodzakelijkerwijs uit specialisten bestaat die zeker niet in alle geledingen van de bevolking te vinden zijn, is geen reden om hiervan af te zien. Zij raadt de organisatie aan daar wel op in te zetten.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. De commissie ziet weinig tot geen relatie met publiek uit de buurt, een buurt met een sterk potentieel publiek. Jazzfest wordt niet gepositioneerd als merk, terwijl het wel die kracht heeft. Dat is volgens de commissie een gemiste kans. De organisatie heeft wel een sterk plan voor online marketing en frisse ideeën voor het bereiken van een breder publiek. Dat is bijvoorbeeld de social mediastrategie en de wijze waarop de krachten van mediapartners en musici gekoppeld worden in de social mediastrategie. Daar draagt de samenwerking met Soepermarkt zeker aan bij. Er is in de afgelopen jaren geen publieksonderzoek gedaan en er is daartoe ook geen voornemen verwoord in het plan voor 2017-2020. De organisatie heeft wel een duidelijk beeld van het beoogde prijsbeleid.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als voldoende. Jazzfest bevindt zich in de Indische buurt. De commissie merkt op basis van het plan op dat de verbinding met (de bewoners en ondernemers van) die buurt minimaal is. Er is geen sprake van verbinding met stedelijke vraagstukken, bewoners of de buurt en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad. De organisatie gaat wel verbindingen aan met verschillende culturele samenwerkingspartners in de stad.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. De activiteiten vinden grotendeels plaats in stadsdeel Oost.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Jazzfest niet te honoreren.