OCCII (Onafhankelijk Cultureel Centrum In It)

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 85.000
Toegekend: € 65.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Onafhankelijk Cultureel Centrum In It (OCCII) ziet zichzelf in eerste instantie als een muziekpodium dat alternatieve muziek centraal stelt. Laagdrempelig, cultureel divers, avontuurlijk en dynamisch zijn de kernwoorden. OCCII wil ruimte, mogelijkheid en ondersteuning geven aan het organiseren en programmeren van nieuwe en vernieuwende livemuziek. De organisatie wil zich met haar programmering richten op zowel beginnend talent als gevestigde namen op primair gebied van vernieuwende muziek, en daarnaast ook multimedia, theater, performance en dans. OCCII werkt lokaal, nationaal en internationaal samen met zalen en initiatieven. Bij gelegenheid worden onder de noemer OCCII On Tour activiteiten georganiseerd bij bevriende podia in andere delen van de stad. OCCII wil zich met de programmering, coalities en het publieksbereik niet beperken tot alleen liefhebbers van alternatieve cultuur, maar gaat ook coalities aan met educatieve instellingen en maatschappelijke organisaties. Met OCCII Kinderpret biedt OCCII workshops en theatervoorstellingen voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar. Kinderen leren van professionele artiesten en kunstenaars hun verbeelding te gebruiken en diverse vaardigheden toe te passen: van boekbinden tot optreden op een podium. In de zomer gaat dit programma in de buitenlucht door: in de eigen binnentuin en op festivals.

In de periode 2017-2020 wil OCCII inzetten op de kwaliteit en kwantiteit van het programma-aanbod en het vergroten van het bereik in Amsterdam. Daarnaast wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk aandeel eigen inkomsten. Op het gebied van publieksbereik richt OCCII zich op een aantal doelstellingen: het vergroten van het publieksbereik, de gemiddelde besteding per bezoeker verhogen, het uitvoeren van een jaarlijks doelgroep- en tevredenheidonderzoek onder de bezoekers, het starten van een promotiegroep (bestaande uit vrijwilligers) en het realiseren van meer gerichte promotie uitingen, gericht op diverse culturele gemeenschappen en nationaliteiten binnen Amsterdam. Zo wil OCCII een aanzienlijke nieuwe groep bezoekers bereiken. Voor OCCII Kinderpret is het doel om de komende jaren het programma-aanbod te vergroten, zodat het aantal jaarlijkse bezoekers kan groeien.

In de periode 2013-2016 ontvangt Stichting In It geen structurele ondersteuning in het kader van het Kunstenplan. In deze periode ontvangt de organisatie wel een structurele bijdrage van € 50.000 van stadsdeel Zuid. In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt OCCII een subsidiebedrag van
€ 85.000 per jaar, waarvan € 20.000 voor de kinderprogrammering.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als ruim voldoende. OCCII heeft in de afgelopen periode een goede reputatie opgebouwd. Dankzij het harde werk van vrijwilligers en sympathisanten kan OCCII een autonome ruimte zijn, die een vrijplaats is voor ondergrondse, niet-commerciële activiteiten gebaseerd op de principes van gelijkheid, vrijheid en non-conformisme. Hoewel de commissie dit waardeert, mist zij in het ondernemingsplan een duidelijke visie die een beeld geeft van de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen, die de organisatie beoogt voor de toekomst. Er wordt vooral ingezet op continuïteit van datgene wat er op dit moment al gedaan wordt. Hoe er geprogrammeerd wordt en welke keuzes daarbij leidend zijn, wordt niet toegelicht in het ondernemingsplan. OCCII representeert volgens de commissie een belangrijke aanvullende niche in de stad, met een programmering die blijk geeft van eigenheid en oorspronkelijkheid. De muziekprogrammering is onderscheidend, omdat het repertoire presenteert dat nergens anders in de stad aan bod komt; van doom metal tot afro rave, van punk tot performance.

Op basis van de gedurfde en avontuurlijke programmering, die in de afgelopen periode gerealiseerd werd, heeft de commissie vertrouwen in het vakmanschap van de organisatie. Nieuwe muzikale ontwikkelingen zijn in hun kiem vaak in OCCII als eerste te zien. Daardoor vervult de OCCII een rol van een bijzondere broedplaats van muziek. De zeggingskracht van de programmering is sterk: er valt veel te beleven en ieder concert is een ervaring op zich.

Wat betreft de kinderprogrammering van OCCII Kinderpret is de commissie kritischer. Deze bestaat uit veel kortdurende workshops en incidentele activiteiten die kinderen heel goed kunnen enthousiasmeren, maar van structurele cultuureducatie en talentontwikkeling is hier volgens de commissie geen sprake. Een duidelijke cultuur-educatieve visie mist: de activiteiten zijn heel divers van aard, waardoor in de ogen van de commissie de samenhang ontbreekt. Bovendien staat Kinderpret redelijk los van de kernprogrammering. Dat is volgens de commissie een gemiste kans.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. De organisatie drijft op vrijwilligers die zich, naar het oordeel van de commissie, op een goede manier weten te organiseren. Dat zorgt ervoor dat OCCII functioneert als een gemeenschap en kan rekenen op draagvlak. De commissie waardeert het dat de organisatie werkt aan de hand van het principe ‘niets uitgeven wat er niet inkomt’.

De organisatie weet een gezonde financieringsmix te realiseren, waarmee zij kan doen wat haar voor ogen staat. De begroting voor de komende jaren laat zien dat OCCII rekent op een substantiële stijging van de eigen inkomsten. Uit het ondernemingsplan is niet duidelijk of dat haalbaar is. In het ondernemingsplan wordt wel aangegeven dat de organisatie meer bezoekers nastreeft door een sterkere programmering, met bekende namen en het organiseren van baravonden; wat dat precies inhoudt en hoeveel dat kan opleveren, blijft onduidelijk. Wat betreft de kinderprogrammering moet het, volgens de commissie, zeker haalbaar zijn om de activiteiten kostendekkend te realiseren, met bijvoorbeeld een kleine bijdrage van ouders en via Stadspas en andere organisaties voor kinderen van ouders die het niet breed hebben. Kinderpret leent zich ook goed voor bijdragen van private fondsen of, zoals voorheen, van het Stadsdeel Zuid vanuit het welzijnsbudget.

De organisatie werkt met een bestuur en hanteert de Governance Code Cultuur. OCCII heeft geen concrete visie en aanpak geformuleerd over de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als goed. Het ondernemingsplan formuleert een visie op de duurzame opbouw van het publiek en laat zien dat de organisatie daar ook in investeert. Daarbij zet de organisatie vooral in op het bereiken en betrekken van meer jongeren. OCCII weet veel publiek te genereren voor wat ze doet. De commissie constateert dat het ondernemingsplan heel nauwkeurig en goed de middelen weergeeft die ingezet worden om het bereik te stimuleren. Deze zijn volgens de commissie effectief en aantrekkelijk voor een breed publiek.

OCCII is zich bewust van haar doelgroepen, die middels publieksonderzoek in kaart zijn gebracht. Het onderzoek zal in de komende periode jaarlijks opnieuw worden uitgevoerd. Met Amsterdam Alternative zijn de activiteiten bij OCCII sinds 2015 veel zichtbaarder dan voorheen en dat vindt de commissie positief.

De organisatie formuleert een visie op het bereiken van een meer cultureel divers publiek. Daarbij geeft zij aan dat dit ook sterk afhankelijk is van de programmering en dat zij zich actief inzet om het aanbod meer af stemmen op deze doelgroep. Met het oog daarop gaat de organisatie ook gericht onderzoek doen naar waar de diverse gemeenschappen en nationaliteiten die zich in de stad bevinden en of zij interesse kunnen hebben in specifieke programmering.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als goed. De organisatie verbindt zich met de bewoners en de buurt waaruit zij is voortgekomen. De commissie waardeert de wijze waarop OCCII zich binnen de niche van de underground weet te verbinden met de stad, bijvoorbeeld door deel uit te maken van Amsterdam Alternative. De organisatie verbindt zich met stedelijke vraagstukken en maatschappelijke organisaties in de stad, zoals: het Feministisch Tijdschrift Lover, Redmond Amsterdam, Ladyfest Amsterdam, Queeristan, F-Word Fest en het Transcreen filmfestival. OCCII organiseert ook op regelmatige basis culturele benefietavonden samen met bijvoorbeeld Alerta en vluchtelingenorganisaties.

De commissie beoordeelt de spreiding als zwak. OCCII is bijna uitsluitend actief in stadsdeel Zuid.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting In It te honoreren voor € 33.586. De bijdrage is bedoeld voor de reguliere programmering. De commissie vindt de kinderprogrammering van de organisatie te weinig onderscheidend en te algemeen educatief van aard om in aanmerking te komen voor vierjarige ondersteuning in het kader van het Kunstenplan.

Binnen de regeling meerjarige subsidie van het AFK kunnen wegvallende structurele stadsdeelbijdragen worden gecompenseerd, voor zover dit vierjarige middelen betreft en voor zover het betreffende stadsdeel de middelen overdraagt aan het AFK. In dit kader is voor Stichting In It jaarlijks € 31.414  beschikbaar aan middelen die stadsdeel Zuid overhevelt naar het AFK. Dit bedrag wordt opgeteld bij het door de commissie geadviseerde subsidiebedrag. De totale geadviseerde jaarlijkse bijdrage voor de komende periode, inclusief de structureel overgehevelde stadsdeelbijdrage, komt daarmee op € 65.000.