ICP

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 40.000
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Het ICP Orkest is een jazz-impro-orkest dat werkt op basis van instant composing: de muziek wordt ter plekke tijdens het concert gemaakt. Het ICP heeft daarnaast composities van Misha Mengelberg in haar repertoire en de muziek van andere componist-ICP-leden. De concerten worden kort voor aanvang door een van de musici samengesteld op basis van setlists. Het publiek weet nooit van tevoren wat het concert zal inhouden en laat zich verrassen. Het ICP omschrijft het publiek als divers: van jong tot oud, met diverse sociale achtergronden en hanteert eigen communicatiekanalen. Er worden workshops en masterclasses gegeven, voor en na de concerten is er altijd een ontmoeting met de musici, cd's worden verkocht tijdens concerten en regelmatig is er een koppeling met een beeldende kunst expositie (van Han Bennink) of een fototentoonstelling. Er worden tekstuitgaven gemaakt van teksten van Misha Mengelberg en teksten over het ICP van jazz- en/of improvisatiedeskundigen. Voor de Vrienden van het ICP worden speciale Vriendenconcerten gegeven. Het Bimhuis is de thuishaven van het ICP, maar het ensemble speelt ook op andere Amsterdamse podia, in verzorgingshuizen, op scholen en conservatoria en is een veelgevraagd orkest in het buitenland.

In de periode 2017-2020 stelt het ICP zichzelf ten doel, naast het geven van concerten, ook te zorgen voor overdracht van het ICP-erfgoed aan jongere generaties. De muziek en de methode van instant composing worden toegankelijk gemaakt voor een jonge generatie: live door leden van het ICP, onder andere via de Dutch Impro Academy en de Master Improvisation, via workshops op diverse locaties en via een digitaal erfgoed-project waarbij de muziek (van Mengelberg en andere ICP-componisten), teksten, beeldmateriaal, interviews en werkwijze toegankelijk en bruikbaar gemaakt worden. Het ICP meent dat het aan zichzelf en de samenleving verplicht is, om datgene wat het tot stand heeft gebracht, door te geven. Kennis en inzichten worden overgedragen, maar de musici krijgen alle ruimte voor hun eigen inbreng, aanpak en ontwikkeling. Daarnaast wordt de heel jonge jeugd ingewijd in impro-muziek, onder andere door het educatieve project BimBam Bennink in het Bimhuis.

Het ICP wil volgens de aanvraag een bescheiden uitbreiding van het bureau bewerkstelligen ten behoeve van de omvang van de activiteiten. Voor de bijzondere (grote) projecten worden extra private middelen gezocht, zoals voor het jubileumjaar in 2017 en voor een muziektheaterproject in 2018/2019.

De organisatie vraagt om een bijdrage van € 40.000 op jaarbasis voor de komende Kunstenplanperiode.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als voldoende. Het ICP is een ensemble van hoog niveau en neemt een unieke positie in: nationaal en internationaal. Echter, het voorliggende plan van de organisatie blikt vooral terug op wat in het verleden is gerealiseerd. De commissie mist een heldere visie op de toekomst. Plannen voor de komende periode zijn aangestipt, maar niet uitgewerkt: er wordt voortgeborduurd op het verleden, aangevuld met enkele projecten zoals een nieuwe muziektheaterproductie in het verlengde van Koeien, het jubileum van ICP (50 jaar) en de 75e verjaardag van Han Bennink. Er wordt in het ondernemingsplan niet ingegaan op de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen die de organisatie beoogt op de langere termijn en de relatie tot de positie die de organisatie inneemt binnen de sector. Dat is in de ogen van de commissie een gemis.

De commissie waardeert de overdracht van kennis, door middel van bijvoorbeeld het digitaliseren van het ICP erfgoed. De talentontwikkeling is gewaarborgd in de Dutch Impro Academy. In de ogen van de commissie zijn de plannen voor digitalisering van het ICP-erfgoed en de overdracht van expertise logisch en goed.

Het ensemble weet zich te onderscheiden door goed vakmanschap, kennis, ervaring en het hoge niveau van uitvoeringen. De zeggingskracht is groot: de uitvoeringen van het ICP zijn stuk voor stuk sprekend en steeds weer een belevenis.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. Uit de begroting blijkt dat meer subsidie nodig is voor de vergoeding van de zakelijk leider, huisvesting en uitbreiding van de organisatie. Wat opvalt is dat in de komende periode beduidend minder concerten worden gegeven dan voorheen, bij een gelijkblijvende begroting.

De uitkoopsommen zijn lager, maar daar wordt in het ondernemingsplan geen toelichting op gegeven. Er wordt wel een hogere bijdrage van het Fonds Podiumkunsten verwacht. Hoe dit (totaal) zich relateert tot de verwachte bijdrage van het AFK is niet onderbouwd. Bovendien is de financieringsmix vrij eenzijdig: deze rust op subsidie en is naar oordeel van de commissie weinig ondernemend in het aanboren van andere financieringsbronnen.

De commissie merkt op dat er rekening wordt gehouden met hoge reiskosten voor het buitenland, waar geen hogere inkomsten of andere dekking tegenover staan. Dit wordt niet toegelicht. Verder vraagt de commissie zich af hoe het ensemble voor minder activiteiten (dan in de afgelopen jaren) dezelfde of meer inkomsten kan realiseren. De haalbaarheid daarvan acht de commissie niet realistisch en een noodzakelijke toelichting hierop mist.

De organisatie werkt met een bestuursmodel en voldoet aan de Governance Code Cultuur. Er is geen concrete visie en aanpak op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. Uit het ondernemingsplan spreekt geen visie op en investeringen in een duurzame opbouw van publiek. Er ontbreekt een duidelijke marketingstrategie en de uitwerking van de plannen is mager. De communicatiestrategie beperkt zich tot de huidige werkwijze. In het ondernemingsplan is geen beschrijving opgenomen van de doelgroep van het ICP en de wijze waarop de uitbreiding gerealiseerd kan worden. Voor de realisatie wordt sterk op de beoogde partners geleund. Het ICP weet echter al jaren een stevig publiek te bereiken en zal dat in de toekomst ook blijven doen.

Het educatieproject BimBam Bennink spreekt een jonge doelgroep aan, maar ook hierbij mist een toelichting. Zo worden bijvoorbeeld twaalf workshops voor het primair onderwijs opgenomen in het ondernemingsplan. Waar en hoe deze workshops zullen plaatsvinden en wat het lespakket is, wordt niet aangegeven. Verder merkt de commissie op dat er slechts zeven concerten per jaar in Amsterdam zullen plaatsvinden: in het Bimhuis en de Roode Bioscoop. Daar weet het ICP veel mensen te bereiken en het publiek is zeer gemengd.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als zwak. Het ICP is een uitgesproken Amsterdams ensemble. Echter, de organisatie verbindt zich niet direct met stedelijke vraagstukken, bewoners of de buurt en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad. Wel is er samenwerking met de Alzheimer Stichting, maar dit is een landelijke organisatie. Bovendien is niet in het ondernemingsplan aangegeven of de concerten in Alzheimercafés ook in Amsterdam zullen plaatsvinden.

De spreiding beoordeelt de commissie als voldoende. Er zijn verschillende activiteiten die buiten het stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuid plaatsvinden.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting ICP niet te honoreren.