Stichting Amsterdam Dance Event

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 125.000
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: € 0

Inleiding

Stichting Amsterdam Dance Event is een podium voor elektronische muziek. De stichting richt zich op kwaliteit, talentontwikkeling, creativiteit, innovatie, technologie en ondernemerschap. Tijdens het evenement worden startups gelanceerd, pitchen acts zich ten overstaan van investeerders en worden acts in de markt gezet. De conferentie en het festival zijn bedoeld als internationale ontmoetingsplek voor de gehele keten, vanaf het creatieproces tot aan het optreden voor publiek. Het Amsterdam Dance Event wil de Amsterdamse creatieve industrie prikkelen en het Amsterdamse culturele (nacht)leven promoten als artistieke vrijhaven. In de periode 2017-2020 beoogt het Amsterdam Dance Event tijdens het festival gedurende drie dagen minimaal dertig live acts te presenteren, in samenwerking met Paradiso en de Melkweg. Dit zal het kernprogramma worden met uitsluitend elektronische livemuziek. De stichting wil hiervoor samenwerkingen tot stand brengen tussen bijvoorbeeld het Concertgebouworkest en Jeff Mills, De Nationale Opera en Ballet en de Duitse techno pionier Henrik Schwarz, of een theatergezelschap en een producer van elektronische muziek. Het doel is het publiek te confronteren met spannende en bijzondere programma’s die niet iedere dag te zien zijn. Hiervoor wil de stichting samenwerken met onderscheidende artiesten die zich op artistieke inhoud bijzonder manifesteren. Daarnaast wil de stichting het dagprogramma ADE Playground inhoudelijk verder verdiepen, onder meer door samen te werken met bestaande podiumkunstinstellingen, waaronder dans- en theatergezelschappen, orkesten en festivals. Amsterdam Dance Event wil in 2017 ten minste twee bijzondere podiumkunstvoorstellingen presenteren in samenwerking met andere instellingen. Deze voorstellingen zullen genre-overschrijdend en interdisciplinair zijn en steeds een link hebben met elektronische muziek.

Op zakelijk gebied zet de stichting in op een hoog percentage eigen inkomsten en zal sponsorwerving geïntensiveerd worden. Daarnaast zal er gezocht worden naar mogelijkheden om meer inkomsten te genereren vanuit de festivalbezoeker. Met advertenties en gerichte partnerships wil de stichting het juiste publiek vinden per activiteit. De stichting zet vol in op onlinecommunicatie. Daarnaast is momenteel de nieuwe Stichting ADE LAB in oprichting. Deze stichting zal zich richten op innovatieve, verdiepende projecten en producties.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt de Stichting Amsterdam Dance Event een subsidiebedrag van € 125.000 per jaar, specifiek voor de realisatie van de live-acts in het kader van ADE LIVE en de speciale podiumkunstvoorstellingen in het kader van ADE Playground.

Artistiek inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak. De aanvraag voor ondersteuning betreft uitsluitend de twee nieuwe onderdelen die deel uitmaken van de programmering van het festival: live acts onder de naam ADE LIVE en een aantal (co)producties als onderdeel van ADE Playground, waarbij gedacht moet worden aan genre-overschrijdende performances. De commissie focust in haar beoordeling dan ook op de kwaliteiten van deze onderdelen. Haar opvatting dat het ondernemingsplan voor het event als geheel een duidelijke visie bevat op de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen die de organisatie beoogt in relatie tot de positie van het festival binnen de sector en de culturele keten, heeft dan ook geen invloed op haar oordeel over de aanvraag.

De commissie is op basis van het haar voorgelegde plan niet overtuigd van de kwaliteit van de programmering van ADE LIVE en ADE Playground. De toelichting op deze onderdelen is zo summier, dat deze nauwelijks inzicht geeft in de concrete realisatie ervan. Voor het ADE LIVE programma worden alleen voorbeelden genoemd van mogelijke samenwerkingsverbanden, maar een overzicht van concrete plannen en een inhoudelijk gemotiveerde invulling ontbreekt. Hetzelfde geldt voor de beoogde podiumkunstvoorstellingen in het kader van ADE Playground. De artistieke invulling mist. In het plan ontbreekt ook een uiteenzetting van de manier waarop de verschillende activiteiten die bij ADE LIVE en ADE Playground horen zich verhouden tot elkaar en tot het festival als geheel. Dat alles maakt het voor de commissie onmogelijk om een oordeel te vellen over de te verwachten zeggingskracht van deze nieuwe elementen. Evenmin is het op basis van deze summiere informatie mogelijk te beoordelen of, en in welke mate, de nieuwe programmaonderdelen onderscheidend zullen blijken te zijn van het bestaande aanbod in de stad.

Hoewel de commissie in algemene zin positief is over het vakmanschap van het Amsterdam Dance Event, constateert zij dat de organisatie weinig ervaring heeft met programmering met een genre-overschrijdende karakter en met samenwerkingsverbanden met andere kunstdisciplines. Daarvoor is de organisatie afhankelijk van de beoogde partners. Specifiek voor de onderdelen waarop wordt aangevraagd, moet de organisatie haar vakmanschap nog bewijzen. Verder is het niet mogelijk de zeggingskracht van de beoogde programmering te beoordelen, aangezien de commissie geen beeld heeft van de invulling van deze onderdelen.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als zwak. Ook dit oordeel betreft specifiek de kwaliteit van de onderdelen waarvoor wordt aangevraagd. Uit de jaarcijfers en de begroting is op te maken dat de organisatie als geheel een professionele en goede bedrijfsvoering heeft. Zeker tegen die achtergrond vindt de commissie de zakelijke kwaliteit van de nieuwe programmaonderdelen ver beneden de maat.

De begroting laat zien dat het aangevraagde bedrag ruim 80% van de productiekosten van de nieuwe programmaonderdelen bedraagt. De commissie vindt dat volledig uit verhouding. Van een organisatie als het Amsterdam Dance Event, die heeft laten zien dat zij in staat is als cultureel ondernemer meerdere inkomstenbronnen aan te boren, verwacht de commissie dat zij voor deze randprogrammering substantieel meer eigen inkomsten kan genereren dan nu is begroot. De organisatie onderbouwt niet waarom deze onderdelen in zo’n grote mate gesubsidieerd zouden moeten worden. De commissie vindt de begroting van de nieuwe onderdelen weinig transparant. Zij merkt op dat uit de begroting niet is op te maken wat de projectkosten van de genoemde programmaonderdelen zijn en wat de inbreng is van de samenwerkingspartners. Bovendien vindt de commissie een structurele subsidie niet het meest geëigende instrument om activiteiten te financieren die nieuw zijn en hun waarde voor de aanvrager en de stad nog moeten bewijzen.

De stichting geeft aan dat zij niet op alle punten aan de Governance Code Cultuur voldoet. Zij onderzoekt hoe zij het toezicht op korte termijn in overeenstemming kan brengen met de code. De organisatie heeft geen concrete visie en aanpak op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht, maar geeft wel aan hier bewust mee aan de slag te gaan. Dit voornemen is echter niet uitgewerkt, zodat de commissie niet kan beoordelen of de organisatie daarvoor een overtuigende en effectieve aanpak kiest.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als zwak. De commissie constateert dat het
Amsterdam Dance Event over het algemeen weliswaar succesvol opereert op het gebied van publieksbereik, maar dat er geen heldere visie ligt op de duurzame opbouw van het publieksbereik en dat de marketingplannen en –strategie weinig specifiek zijn. Specifiek met betrekking tot de nieuwe onderdelen, maakt het voorliggende plan geenszins duidelijk wat de concrete ambities en doelstellingen zijn met betrekking tot publieksbereik. De organisatie benoemt niet welke doelgroepen zij met de te subsidiëren nieuwe onderdelen wil bereiken en hoe men dat denkt te doen. De organisatie heeft in de afgelopen periode publieksonderzoek gedaan en is voornemens dat in de toekomst te blijven doen. Het plan maakt niet duidelijk of er op basis van het publieksonderzoek kan worden vastgesteld dat er behoefte is aan nieuwe programmaonderdelen, zoals de organisatie deze voor ogen heeft.

De commissie merkt op dat het plan niet apart aandacht besteedt aan de manier waarop het Amsterdam Dance Event een cultureel divers publiek voor deze specifieke programmering denkt te bereiken.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt het criterium verbinding als voldoende. Het Amsterdam Dance Event werkt, ook in de onderdelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, veelvuldig samen met verschillende en uiteenlopende organisaties in de stad. De organisatie verbindt zich niet met stedelijke vraagstukken, bewoners of de buurt en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad.

De commissie beoordeelt het criterium spreiding als voldoende. Het grootste deel van de activiteiten vindt plaats in het centrum van de stad, maar de organisatie slaagt erin een in verhouding aanzienlijk publiek te bereiken met activiteiten buiten het centrum en stadsdeel Zuid.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Amsterdam Dance Event niet te honoreren.