Solid Ground

Dans
Aangevraagd: € 100.000
Toegekend: € 60.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Solid Ground zet zich in voor het genre hiphopdans en de dansontwikkeling van hiphopdansers. Het geeft jongeren uit alle geledingen van de samenleving les, traint ze op meerdere niveaus, stimuleert onderzoek, geeft talent een podium en biedt de toplaag doorstroommogelijkheden.

De organisatie gelooft in de groei van getalenteerde dansers en het belang om daarvoor een basis te bieden. Daarom traint de organisatie in voorstellingstrajecten ook structureel jongeren op lagere niveaus: via een theatrale demogroep, een breakdancecrew, een stand-upcrew en lessen voor kinderen in diverse wijken. Kennismakingsactiviteiten zorgen voor instroom en toptalenten excelleren binnen andere activiteiten. Solid Ground wil bijdragen aan het urban landschap door hoogwaardige hiphopdansers af te leveren bij de hiphopdansgezelschappen, kunstvakopleidingen en in de professionele (dansdocent)praktijk. Daarin wordt samengewerkt met andere instroom-, doorstroom- en netwerkpartners, met name met Backbone om het mastertraject voor topdansers te verrijken met een traject voor jonge makers.

Omdat hiphop is ontstaan vanuit maatschappelijke relevantie organiseert Solid Ground structureel community activiteiten. De vier cultuurhuizen en Frascati zijn betrokken bij het mastertraject en de daaraan gekoppelde buurttrajecten en de Tolhuistuin is het huis van Solid Ground. In 2017-2020 organiseert Solid Ground tweemaal zijn mastertraject, waarin toptalenten op intensieve wijze begeleid worden door nationale en internationale masters. Op landelijk niveau hanteert de organisatie al langer de combinatiewerkwijze van on- en offline lesmethoden waarin in korte periodes toegewerkt wordt naar presentaties. Dit wordt nu op Amsterdams niveau ingevoerd als antwoord op het veranderend (cultureel) consumptiegedrag van jongeren.

Solid Ground vraagt voor de periode 2017-2020 een bijdrage uit het Kunstenplan van € 100.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als voldoende. De activiteiten van Solid Ground concentreren zich op de talentontwikkeling van dansers in de urban dans. De organisatie neemt hierin een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het scouten, begeleiden en ook de doorbegeleiding van talenten, en dan met name een groep talenten die niet vanzelfsprekend zijn weg naar de reguliere opleidingsinstituten vindt. Solid Ground heeft een duidelijk omschreven visie op hiphopdans, rekening houdend met de herkomst van het genre.

In het plan van Solid Ground wordt echter een concrete artistieke visie op de ontwikkeling van de organisatie op langere termijn of een visie op talentontwikkeling gemist. Het plan besteedt geen aandacht aan de positie van Solid Ground ten opzichte van andere, vergelijkbare organisaties in de keten. Daardoor wordt onvoldoende duidelijk in hoeverre de activiteiten van de organisatie zich hiervan onderscheiden. Hoewel niet duidelijk is hoe de programmering zich verhoudt ten opzichte van de niet uitgewerkte visie, heeft Solid Ground volgens de commissie wel een helder en samenhangend programma voor de ondersteuning en begeleiding van het jong talent in diverse fases van hun ontwikkeling. Dat programma heeft een interessante piramide- opbouw.

Daarbij is er echter in het ondernemingsplan onvoldoende argumentatie te vinden of de door de organisatie beoogde doorstroom van talent, die zo prominent in de missie van de organisatie is opgenomen, daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Hoe het talent ontdekt en ontwikkeld wordt, wordt in de aanvraag niet echt duidelijk gemaakt. De commissie heeft vertrouwen in het vakmanschap waarmee de talentontwikkelingstrajecten tot stand komen. De didactiek is goed toegepast op de doelgroep waarmee gewerkt wordt. Each one-teach one, waarin jongeren aangeleerde vaardigheden doorgeven, is de basis van de werkmethode om talent door te laten ontwikkelen binnen de traditie van de hiphop.

Er zijn goede makers, coaches en docenten aan het mastertraject verbonden, al blijft hun rol, met name die van Alida Dors en Backbone, in de plannen onderbelicht. Daarbij mist de commissie in het plan wel aandacht voor het vakmanschap van de uitvoering door de talenten, middels een visie op de wijze waarop de choreografie van de uiteindelijke eindpresentaties en producties voor publiek tot stand komen. Hierdoor wordt ook niet duidelijk wat de organisatie teweeg wil brengen bij de beoogde toeschouwers en hoe de zeggingskracht van het gepresenteerde werk voor publiek zal zijn.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. Solid Ground heeft een gezonde bedrijfsvoering die voldoende basis geeft om de voorgenomen programmering en het beoogde publiek de komende vier jaar te bereiken. De begroting is bovendien realistisch en haalbaar, al wordt uit de begroting niet geheel inzichtelijk waarvoor de gevraagde subsidie wordt ingezet.

Daarbij constateert de commissie wel dat de lasten aanzienlijk stijgen ten aanzien van de vorige periode. In de aanvraag is dit niet terug te zien in een evenredige stijging in activiteiten. De baten stijgen evenredig mee, maar voornamelijk in de vorm van subsidie: voor de komende periode wordt aanzienlijk meer subsidie aangevraagd bij publieke fondsen. Hierdoor is de afhankelijkheid van subsidies groot en dat maakt de organisatie kwetsbaar. De financiële risico's en strategische oplossingen hiervoor worden zeer beknopt omschreven.

De financieringsmix vindt de commissie niet geheel in evenwicht, de organisatie is voornamelijk afhankelijk van publieke en private subsidies. Verder valt op dat de publieksinkomsten in verhouding met de inkomsten uit subsidies laag zijn. Alhoewel de commissie begrijpt dat Solid Ground voor de deelnemers laagdrempelig wil zijn en lesgelden laag wil houden, zou de organisatie volgens de commissie toch een grotere groei van publieksinkomsten kunnen nastreven. Het bestuur is op orde. Er wordt gewerkt volgens de Governance Code Cultuur en de commissie heeft er vertrouwen in dat de zakelijke leiding goed sturing houdt op de balans in inkomsten en uitgaven.

De organisatie heeft een expliciete visie op de diversiteit van het personeelsbestand en het bestuur geformuleerd, dit is ook in de samenstelling en werkwijze van de organisatie herkenbaar. Kritisch is de commissie over het feit dat in het ondernemingsplan melding wordt gemaakt van een groot verloop in personeel, maar niet wordt ingegaan op de reden daarvan. De commissie adviseert Solid Ground hieraan, in verband met de risico's die dat met zich meebrengt voor de stabiliteit van de organisatie, extra aandacht te besteden bij de verwezenlijking van zijn plannen.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. De belangrijkste doelgroep voor Solid Ground zijn de deelnemers. De organisatie heeft een duidelijke en originele visie op hun bestaande doelgroep en heeft het profiel daarvan helder omschreven.

Solid Ground weet deze groep ook goed te bereiken. Solid Ground verbindt zich expliciet met de humuslaag van jonge urban dansers, die hun weg in de dans ook vaak op straat beginnen en niet vanzelfsprekend toegang hebben tot talentontwikkelingstrajecten. Middels de samenwerkingsverbanden, die de organisatie heeft gesmeed met de Stadspas en het Jongerencultuurfonds, wordt daarbij een eventuele financiële drempel voor deelname verlaagd. Door het grote bereik onder jongeren met diverse achtergronden, levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan het bereiken van een cultureel divers samengestelde deelnemersgroep.

De organisatie beschrijft een aantal bestaande en nieuwe doelgroepen op basis waarvan een creatief plan van aanpak voor de marketing is ontwikkeld. Met de beschreven marketing- en communicatiestrategie weet Solid Ground zijn bestaande doelgroepen te bereiken en aan zich te binden. De organisatie houdt daarbij rekening met de belevingswereld van deze jongeren en hun maatschappelijke achtergrond. Een concrete visie op hoe de organisatie het aantal deelnemers uit wil breiden ontbreekt.

Solid Ground geeft juist aan het aantal deelnemers te willen consolideren en in te willen zetten op kwaliteit en verdieping in plaats van volume. De commissie waardeert de inzet op de kwaliteit van deze talentontwikkelingstrajecten. Buiten deze meer langdurig aan de ontwikkelingstrajecten verbonden deelnemers, is er volgens de commissie echter nog wel een vergroting van bereik te bewerkstelligen bij jongeren voor de andere activiteiten die Solid Ground biedt.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als voldoende. Solid Ground investeert in wijkgerichte activiteiten, omdat de urban dans hieruit is ontstaan.

Met deze projecten, die in het ondernemingsplan overigens slechts summier zijn uitgewerkt, wordt verbinding gezocht met de bewoners en de wijken van Amsterdam. Duidelijk is wel dat de organisatie zich in Noord, waar ze is gevestigd, verbindt met de wijk en de vraagstukken van de mensen die er wonen. Daarnaast zijn inhoudelijke verbindingen gelegd met verschillende partners in Amsterdam, zowel de stedelijke podia en cultuurhuizen, als relevante organisaties uit de keten van talentontwikkeling. Hoe deze samenwerkingen worden vormgegeven en op welke manier de taken verdeeld zijn, komt echter beperkt uit de aanvraag naar voren.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. Het merendeel van de activiteiten vindt plaats buiten het stadscentrum, voornamelijk in Noord, daarmee levert Solid Ground een goede bijdrage aan de stedelijke spreiding van cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

De commissie oordeelt dat het gevraagde subsidiebedrag niet in verhouding is met het voorgenomen activiteitenniveau, dat slechts licht wijzigt ten opzichte van voorgaande periode, terwijl het aandeel subsidies verhoudingsgewijs aanzienlijk groeit. De commissie adviseert de aanvraag van Solid Ground gezien het activiteitenniveau, gedeeltelijk te honoreren met een bedrag van € 60.000 per jaar.