FRA FRA SOUND

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 55.500
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: € 29.960

Inleiding

Fra Fra Sound vermengt jazz, Afrikaanse ritmes, dansmuziek uit het Caribisch gebied en Surinaamse Kaseko, en brengt een breed scala aan melodieën, grooves en thema’s uit verschillende culturen in een jazzsetting samen. Artistiek uitgangspunt voor de muziek is de presentatie van de rijkdom van de Afro-Caribische muziek en de voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van het genre door nieuwe muzikale elementen te incorporeren en minder voor de hand liggende verwantschappen met andere stijlen te belichten. Stichting Samponé Music Productions is de vertegenwoordiger van Fra Fra Sound en omschrijft het ensemble als een stevig geworteld, hecht ensemble met een eigen geluid en als onmisbaar element in de diversiteit van het cultuurlandschap. De stichting hecht veel waarde aan talentontwikkeling, niet alleen om tradities door te geven, maar ook om met jong talent nieuwe impulsen te geven aan de artistieke ontwikkeling van Fra Fra Sound. De basis van de programmering is het brede Afro-Caribisch muzikaal erfgoed, aangevuld met verschillende invloeden uit verwante stijlen en genres of juist contrasterend daarmee.

In de periode 2017-2020 wil de organisatie zich minder vastleggen op vastomlijnde projecten en specifieke programma’s, maar investeren in allianties om zo onverwachte mogelijkheden en samenwerkingsverbanden mogelijk te maken. De samenwerking met theatergroep Urban Myth is goed bevallen en wordt voorgezet. In opdracht van Bird Jazzclub, programmeur Philip Powel, schrijft en speelt Fra Fra Sound nieuw muzikaal materiaal voor de iconische film ‘Faya Lobi’ van Herman van der Horst uit 1960. Deze productie gaat in Rotterdam in première en zal in 2017 in reprise gaan in onder andere Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Elk jaar zal Fra Fra Sound ten minste twee concerten verzorgen in een of meer van deze steden, met een programma dat afgestemd is op de omstandigheden en het verwachte publiek. Daarnaast wordt er gefocust op concerten in Europa, workshops en concerten in Brazilië en hierbinnen samenwerkingen met lokale (gast)musici, ensembles en componisten. Ook internationale samenwerkingen met Turkse en Marokkaanse musici staan in de planning. In de komende periode gaat de stichting zich intensief bezighouden met een proactieve benadering van diverse doelgroepen: bezoekers van muziektheater, festivalpubliek, liefhebbers van wereldjazz en muziekleerlingen. In zakelijk opzicht streeft de stichting naar continuïteit door samen te werken met vaste partners als ASK op het gebied van financiële administratie en Music-Dept op het gebied van boekingen en publiciteit. Vanaf 2016 zal de stichting zich vestigen in Amsterdam-Zuidoost, het stadsdeel waar het ensemble is ontstaan. Hier wil Fra Fra Sound zich actief presenteren met jazz en cross-over concerten, workshops, coaching en jamsessies.

Fra Fra Sound wordt in de periode 2013-2016 structureel ondersteund door de Gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 29.960 per jaar. In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt Fra Fra Sound een subsidiebedrag van € 55.500 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als ruim voldoende. In de ogen van de commissie is Fra Fra Sound een ensemble met een eigen artistieke signatuur, dat bijdraagt aan de pluriformiteit van het aanbod in de stad: het ensemble heeft een mooi trackrecord opgebouwd op het vlak van Caribische muziek en er is ook veel talent onder haar hoede. Echter, hierop wordt niet gereflecteerd in het ondernemingsplan. In het plan mist een duidelijke visie en een beeld van de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen die de organisatie beoogt op de langere termijn, in relatie tot de positie die de organisatie inneemt binnen de discipline en de culturele keten. De plannen voor 2017-2020 getuigen niet van dynamiek en ambitie, maar grijpen voornamelijk terug op bestaande projecten en samenwerkingen. Voor de komende periode wordt sterk geleund op behaalde successen uit het verleden en niet vooruit gekeken met nieuwe initiatieven. De commissie is van mening dat de organisatie zichzelf hiermee tekort doet.

Het vakmanschap van Fra Fra Sound is goed: het ensemble bestaat uit bekwame musici, maakt mooie verbindingen met verschillende genres en is sterk op het vlak van talentontwikkeling. Het ensemble heeft een unieke werkwijze die voorbeeldstellend is voor ensembles: professionals en amateurs die samenwerken en samen op het podium staan. Echter, het ensemble weet steeds minder aan te sluiten op artistieke ontwikkelingen in het genre of daaraan verwante muzieksoorten en boet daarom in aan relevantie. Het weet zich minder te onderscheiden. De beoogde activiteiten voor de komende periode hebben naar mening van de commissie voldoende zeggingskracht. De commissie vindt het jammer dat in de aanvraag niet wordt ingegaan op de talentontwikkelingsactiviteiten van Fra Fra Sound in Mo Music Activation in Amsterdam en Rotterdam.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als zwak. De commissie is op basis van de aanvraag en dat wat in de afgelopen jaren gerealiseerd, niet overtuigd van een goede bedrijfsvoering. De begroting is eenvoudig en weinig ondernemend opgezet. Het valt de commissie in de meerjarenbegroting op dat de beheerslasten ten opzichte van de totale baten veel hoger zijn dan in de voorgaande periode. Wat de reden daarvoor is, wordt niet toegelicht.

De financieringsmix van de organisatie is eenzijdig: er wordt slechts gerekend op recettes en subsidie als inkomstenbron. Daarbij wordt sterk geleund op subsidie van het AFK. Dit is in de ogen van de commissie niet alleen onwenselijk, maar ook weinig ondernemend. Er wordt in het ondernemingsplan geen visie en aanpak geformuleerd voor het opvangen van financiële risico’s. Ook constateert de commissie dat het gevraagde bedrag niet in verhouding staat tot het aantal activiteiten in Amsterdam: de vierjarige subsidie die wordt gevraagd aan het AFK is 97% van het totaal aan begrote subsidies. Aangezien circa 31% van de verwachtte bezoekers uit Amsterdam komt en circa 40% van de voorstellingen in Amsterdam zal spelen, is de aan het AFK gevraagde subsidie voor 2017-2020 niet in verhouding met de activiteiten en het publieksbereik in de stad.

De organisatie werkt met een bestuursmodel en voldoet aan de Governance Code Cultuur. De organisatie is uitgesproken cultureel divers.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. Fra Fra Sound weet een specifieke doelgroep aan te spreken en te bereiken. Die is, ook naar de aard van het genre, heel cultureel divers en dat waardeert de commissie. In de aanvraag mist echter een visie op en investering in de duurzame opbouw van publiek. Er is geen marketing- of communicatieplan opgesteld, noch een analyse gemaakt van de beoogde doelgroepen. Publieksgroepen zijn minimaal beschreven.

In het ondernemingsplan wordt aangegeven dat de marketing en communicatie wordt uitbesteed aan een externe partij. Ook in dat geval is het essentieel om in het ondernemingsplan zicht te bieden op het publiek dat de organisatie beoogt te bereiken, alsook de wijze waarop. Juist met het oog op de rol die de organisatie wil vervullen binnen de sector en het genre, mag een duidelijke visie worden verwacht. Dat verwoordt het plan onvoldoende

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met Amsterdam als voldoende. Fra Fra Sound heeft een belangrijke rol voor diversiteit binnen de jazzscene. De organisatie heeft een sterke binding met de stad en haar bewoners, maar verwoordt hier bijna niets over in het ondernemingsplan. De organisatie draagt in beperkte mate bij aan een samenhangende Amsterdamse cultuursector door coalities en samenwerkingen. Het is vooral de talentontwikkeling die Fra Fra Sound een sterke rol in de keten geeft. De organisatie verbindt zich niet met stedelijke vraagstukken, bewoners of de buurt en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. Een groot deel van de activiteiten vindt plaats buiten stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuid. De organisatie formuleert echter geen visie op de spreiding van activiteiten in de stad. In het aanvraagformulier wordt aangegeven dat de groep meer in Amsterdam wil gaan spelen, maar het plan maakt dat niet concreet.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Samponé Music Productions niet te honoreren.