P/////AKT

BFNA
Aangevraagd: € 75.000
Toegekend: € 75.000
Toegekend ’13-’16: € 34.960

Inleiding

P/////AKT is een productiehuis en presentatieplek voor hedendaagse beeldende kunst. De organisatie wil een signalerende rol vervullen voor actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst en een schakel vormen tussen kunstopleiding, het geïnstitutionaliseerde en het commerciële circuit. Vanuit het actuele discours zoekt P/////AKT naar invalshoeken en worden kunstenaars uitgenodigd die een eigen positie durven in te nemen. Kunstenaars krijgen bij P/////AKT de tijd, ruimte en middelen om nieuw werk te produceren en dit te tonen aan publiek in tentoonstellingen en publieksprogramma’s. Schrijvers en reflectanten worden betrokken om de uitkomsten te beschouwen. P/////AKT brengt het werk van de kunstenaars ook onder de aandacht van curatoren, critici en kunstinstellingen.

In 2016 is P/////AKT, naast het reguliere hoofdprogramma, van start gegaan met een nieuw programma in het kader van talentontwikkeling. P/////AKTPOOL biedt jonge talentvolle kunstenaars, die recent van academies zijn afgestudeerd, de gelegenheid om zich onder begeleiding te profileren. In het kader van verdere internationalisering heeft P/////AKT besloten ook een residency programma op te zetten en een internationaal partnernetwerk op te richten met collega-instellingen in het buitenland. Met de lokale partners Kunstverein, If I Can’t Dance, the One Minutes en de Rijksakademie, wordt een gezamenlijk loyaltynetwerk opgezet.

P/////AKT is in de periode 2013-2016 opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 33.460 per jaar. De meerjarige subsidie die nu aan het AFK wordt gevraagd bedraagt € 75.000 per jaar en is bedoeld voor het geheel van activiteiten.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. De commissie ziet bij P/////AKT een duidelijke artistieke visie, die ten dienste staat van kunstenaars die ruimte krijgen om aan hun ontwikkeling te werken. P/////AKT gebruikt hiervoor een kleine, maar goed uitgeruste presentatieplek. De commissie heeft er waardering voor dat de organisatie met haar programmering, die logisch voortvloeit uit de artistieke visie, de aandacht weet te trekken van een voor de kunstenaar relevant publiek van kenners, curatoren, critici en kunstinstellingen. Dit ondanks de niet eenvoudig vindbare plek op een industrieterrein in Oost.

De commissie vindt dat P/////AKT met vakmanschap een selectie maakt van voornamelijk jonge kunstenaars. Tentoonstellingen zoals die van Dan Walwin, Chaim van Luit en Roderick Hietbrink maakten indruk op de commissie. Door de consistente en onderscheidende kwaliteit van de programmering, weten kunstprofessionals inmiddels hun weg naar P/////AKT te vinden. Daardoor bieden de solo-presentaties de kunstenaars een goede kans om werk te tonen aan sleutelpersonen die gelieerd zijn aan grotere en meer institutionele plekken binnen en buiten de stad. In de aankomende periode wil P/////AKT in de toren een kleiner podium, onder de noemer P////AKTPOOL, voor net afgestudeerden ontwikkelen. De commissie waardeert het dat de organisatie ook op dat vlak aan talentontwikkeling wil gaan doen, maar de commissie vraagt zich tegelijkertijd af of de kleine ruimte die geboden wordt niet een te grote beperking is. Interessant vindt de commissie wel dat de organisatie met deze stap de mogelijkheid creëert om nieuw talent in een vroegere fase van de loopbaan te presenteren. Daarmee wordt het gevoel versterkt dat er bij P/////AKT ontdekkingen kunnen worden gedaan buiten de gebaande paden. Daarin ligt voor de commissie de kracht en de onderscheidende waarde van P/////AKT.

P/////AKT heeft als kleinschalige presentatieplek met haar programmering grote zeggingskracht voor een professioneel publiek, maar de commissie ziet dat er nog weinig aansluiting is bij een breder publiek. De commissie begrijpt dat de mogelijkheden hiertoe beperkt zijn voor deze kleine organisatie, maar zij is tegelijkertijd van mening dat het vergroten van de zeggingskracht voor een breder publiek meer aandacht verdient. De wijze van communiceren, in en rond de tentoonstellingen, is nu bijvoorbeeld vooral gericht op een professioneel publiek. De tentoonstellingen zelf getuigen van zo veel professionele vakkundigheid dat, wat de commissie betreft, grotere ambities op hun plaats zijn. De commissie waardeert het dan ook dat de organisatie verdere stappen wil zetten op het gebied van internationalisering.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. De commissie is positief over het feit dat de organisatie de afgelopen periode een zakelijke scheiding tussen het beheer van de broedplaats en het programma van de presentatieruimte heeft gerealiseerd. De bedrijfsvoering is stabiel gebleken de afgelopen jaren. De kleine financiële reserve is echter niet voldoende om grote calamiteiten op te vangen. Daarentegen stelt de commissie vast dat er niemand vast in dienst is en dat de activiteiten goed schaalbaar zijn, zodat de risico’s beperkt zijn.

P/////AKT streeft er de komende periode naar meer capaciteit in te kunnen huren en de productiebudgetten en honoraria voor kunstenaars te verhogen. De begroting 2017-2020 laat een stijging zien van de kosten voor programma en organisatie ten opzichte van de meerjarenbegroting 2013-2016. De commissie vindt het verhogen van de honoraria voor kunstenaars naar een acceptabeler niveau van belang. De commissie heeft daarnaast begrip voor de behoefte aan hogere productiebudgetten, om de ambitieuze plannen te kunnen vormgeven. De organisatie streeft naar een hoger aandeel eigen inkomsten voor de komende periode. Omdat het P/////AKT ook in het verleden lukte een goed eigen inkomstenpercentage te realiseren, heeft de commissie er vertrouwen in dat het nu beoogde percentage ook haalbaar is. Wel heeft de commissie twijfel over de stijging van eigen inkomsten door middel van gastlessen en de tijdelijke verhuur van de ruimte. De commissie vermoedt dat hiervoor een meer ondernemende handelwijze nodig is. De commissie vraagt zich af of dat realistisch is, aangezien binnen de personele bezetting vooral de artistiek-inhoudelijke component sterk vertegenwoordigd is en er weinig capaciteit is voor zakelijke activiteiten.

P/////AKT wil in gesprek met de vereniging van bedrijfscollecties over mogelijke samenwerking met een bedrijf dat openstaat voor de kunst die P/////AKT levert. De organisatie wil daarin optrekken met andere Amsterdamse instellingen als Kunstverein en If I Can’t Dance. De commissie beziet dit initiatief met interesse. P/////AKT werkt met een Raad van Toezicht die volgens de Governance Code Cultuur is ingericht. Er is momenteel een vacature voor een RvT-lid. De organisatie heeft in het ondernemingsplan geen concrete visie en aanpak geformuleerd op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. P/////AKT richt zich op de doelgroepen kunstenaars, collega-instellingen, curatoren, journalisten en op een specifiek in hedendaagse kunst geïnteresseerd publiek. Er is een marketingaanpak beschreven en P/////AKT heeft een bescheiden visie op haar publieksbereik, maar de commissie constateert dat het zwaartepunt van de strategie ligt in het behoudende uitgangspunt dat de inhoudelijke kwaliteit, in combinatie met een randprogramma van lezingen en bijeenkomsten, het publiek moet trekken. Daarnaast probeert P/////AKT nieuw publiek te bereiken door mee te doen aan 24uur Oost,
Art for Breakfast en Nuit Blanche. Verder wil de organisatie haar publieksbereik verbreden met het loyaliteitsprogramma, dat het samen met een aantal andere instellingen nastreeft. De commissie is op zich positief over dergelijke initiatieven en over het randprogramma. Hierbinnen ziet zij op zich interessante activiteiten, maar wat de organisatie onderneemt en organiseert met het oog op een nieuw publiek, is in de ogen van de commissie nog te bescheiden. De commissie is op basis van de plannen vooral overtuigd dat het vasthouden van het bestaande publiek eenvoudig gerealiseerd wordt, maar niet dat de plannen een uitbreiding van het publiek tot gevolg zullen hebben.

De commissie constateert dat P/////AKT professionele waardering oogst en dat ook de berichten in de pers positief zijn. Hoewel P/////AKT zegt zoveel mogelijk mensen en een breed publiek voor het programma te willen interesseren, wordt die publieke waardering niet direct doorvertaald in de grootte of breedte van het publieksbereik. De commissie denkt dat er op dat vlak stappen te zetten zijn. Zo mist de commissie rond de tentoonstellingen heldere en toegankelijke communicatie en merkt zij op dat de informatie op de website alleen in het Engels beschikbaar is. Verder mist de commissie innovatieve nieuwe methodes om een breder publiek voor het programma te interesseren. De commissie is sceptisch over de geprojecteerde publieksgroei als P/////AKT de communicatie beperkt tot de voorgestelde initiatieven. Uit de plannen blijkt niet dat P/////AKT publieksonderzoek heeft gedaan. Ook ontbreekt specifieke aandacht voor culturele diversiteit.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als voldoende. De commissie ziet verschillende bestaande samenwerkingen en daarnaast intenties voor nieuwe kansrijke samenwerkingen met instellingen als Kunstverein, De Appel, If I Can't Dance, The One Minutes en de Rijksakademie. De commissie ziet geen specifieke reflectie op stedelijke thema's, of samenwerkingen met maatschappelijke organisaties in de stad terug. De binding met de buurt kan nog een verdere impuls gebruiken, maar daarvoor is met 24uur Oost en Art for Breakfast wel aandacht binnen de organisatie.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. De meeste activiteiten vinden plaats in stadsdeel Oost.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van stichting P/////AKT te honoreren voor het gevraagde bedrag van €75.000 per jaar.