Nicole Beutler NBprojects

Dans
Aangevraagd: € 185.000
Toegekend: € 165.000
Toegekend ’13-’16: € 67.930

Inleiding

Sinds 2009 realiseert NBprojects voorstellingen en initiatieven van choreograaf en theatermaakster Nicole Beutler. NBprojects wil met het werk uitnodigen tot een kritische reflectie op het menselijk bestaan en de dans- en performance kunst. Het wordt gedreven vanuit het verlangen naar de utopie van een betere samenleving, het proclameert de kracht van het individu en koestert samenwerking en verbinding. Uitgangspunt is vooruitstrevend werk te maken. Werk dat nieuwe ruimtes opent in het denken, dat verbaast door schoonheid en precisie. NBprojects wil zorg dragen voor het dans- en performancediscours in Amsterdam en daarbuiten. De organisatie wil een inhoudelijke broedplaats voor artistieke ontwikkeling en groei stimuleren, met ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en reflectie, zowel in het publieke deel als professionele kunstenveld.

De sleutelwoorden voor de komende periode zijn: schaalvergroting, zichtbaarheid en consolidering. NBprojects wil een verdere professionaliseringsstap maken. Op organisatorisch niveau wordt er gericht op de uitbreiding van de organisatie en de medewerkers en stevige inzet op marketing en publiciteit. Tevens wil de organisatie het publiek vergroten en verbreden, meer decentraal zichtbaar zijn in de stad en zo nieuwe delen en gebieden van de stad bereiken met het werk. Tevens zet NBprojects verder in op samenwerking en worden bestaande samenwerkingen geïntensiveerd.

Op artistiek niveau ligt de focus de komende periode op aandacht voor het individu, scenografie, de kracht van de vrouw en het ontwikkelen van een nieuwe vorm van muziektheater. Het produceren voor de grote zaal zal tevens verder ontwikkeld worden. Ook wil NBprojects haar rol in talentontwikkeling uitbreiden en meer educatieve activiteiten bewerkstelligen.

In de periode 2017-2020 zal NBprojects voorstellingen voor zowel de grote als de kleine zaal produceren. De activiteiten zullen bestaan uit twee grote zaal producties, zes kleine/middenzaal producties, een festival van eigen werk genaamd ‘NBcollection#2’, reprises, de jaarlijkse ‘WE LIVE HERE Academy’ en het ‘COME TOGETHER festival’. Daarnaast verzorgt NBprojects komende periode intensieve begeleiding van beginnende talentvolle makers en zullen diverse lezingen, debatten en educatieve workshops en lessen worden georganiseerd.

NBprojects was in de periode 2013-2016 opgenomen in het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 67.930 per jaar. In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt NBprojects een subsidiebedrag van € 185.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. NBprojects heeft een goed plan geschreven waaruit een helder artistiek profiel blijkt. De organisatie heeft daarin de afgelopen jaren ook een goede ontwikkeling laten zien.

NBprojects weet daarbij relevante samenwerkingspartijen aan te trekken, zowel landelijk als internationaal, die de sterke positie van de organisatie binnen de sector verder versterken. NBprojects heeft deze positie de afgelopen jaren ook zichtbaar getoond in diverse podiumcircuits alsook op festivals. De commissie heeft daarbij grote waardering voor de wijze waarop met anderen binnen de sector gedeeld wordt wat door NBprojects aan expertise en netwerk is opgebouwd. De organisatie weet op vakkundige wijze talentvolle makers aan zich te binden, die onder begeleiding van Beutler echt kansen krijgen en waarmee een aanvulling wordt geboden op reeds bestaande talentontwikkelingstrajecten.

Ook de performers in haar eigenzinnige voorstellingen vindt de commissie sterk. NBprojects trekt naast getalenteerde en vakkundige dramaturgen en ontwerpers daarnaast ook wetenschappers en experts van andere disciplines aan om zich artistiek en intellectueel te voeden. De werkwijze van NBprojects die wordt beschreven is oorspronkelijk. In de manier waarop Nicole Beutler op sterk conceptuele wijze tot een voorstelling komt is zij als maker onderscheidend. Beutler heeft zich als een eigenzinnige en vakkundige maker bewezen en weet interessante verbindingen te leggen tussen dans, muziek(theater) en beeldende kunst. De voorstellingen tonen daarmee een duidelijke samenhang. De wijze waarop de artistieke motivatie daadwerkelijk te herkennen is in de voorstellingen vindt de commissie daarbij nog wisselend. Met het accent op het visuele aspect is NBprojects sterk. De commissie vindt dat wanneer de beeldende aspecten bij NBprojects in de voorstellingen overheersen, deze voorstellingen soms wat aan theatrale zeggingskracht tekort komen.

De commissie vindt het sterk dat uit het plan naar voren komt dat NBprojects de tijd neemt om de komende periode de grenzen van het artistiek profiel verder te onderzoeken. Dit maakt dat de eigenheid van NBprojects zich verder kan verdiepen. Dit is in de plannen ook vanuit een artistiek-inhoudelijke motivatie onderbouwd. Hierin leest de commissie durf en de drang om in artistiek opzicht te blijven vernieuwen voor de komende periode.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. NBprojects heeft een gedegen bedrijfsvoering opgebouwd. Het is een compacte en kwalitatieve organisatie. De hogere begroting dan voorgaande periode is in de ogen van de commissie realistisch in verhouding tot het aantal landelijke speelbeurten die gepland zijn.

De commissie vindt dat de organisatie wel een behoorlijk groei aan eigen inkomsten ambieert voor komende periode en ziet weinig reserves voorhanden om grote tegenvallers op te kunnen vangen. Dit is dan ook een risico voor de haalbaarheid, temeer omdat de organisatie vrij klein is in verhouding tot de ambities en daarvoor benodigde hoge productiecapaciteit. De commissie constateert op grond van het verleden wel dat NBprojects in staat is om in vrij korte productietijd te werken. Hiermee acht de commissie de kans wel reëel dat NBprojects de voorgenomen prestaties in Amsterdam zal kunnen halen. Ook dragen de samenwerkingen die de organisatie de komende periode aangaat bij aan het vertrouwen van de commissie in de haalbaarheid van de beoogde publieksaantallen en de inkomsten die daaruit voortvloeien.

De commissie heeft waardering voor het feit dat voor de huidige en voorgenomen uitbreiding van de organisatie ingezet wordt op goed werkgeverschap. Dit past ook bij de ambassadeursfunctie die met name Beutler op zich neemt om belangen voor het dansveld te behartigen. De commissie heeft vertrouwen in de zakelijke leiding. Het feit dat voor landelijke acquisitie wordt samengewerkt met Via Rudolphi is een sterke keuze.

Het bestuur van de organisatie is op orde. De Governance Code Cultuur wordt nageleefd. De organisatie verwoordt geen concrete visie en aanpak op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht. Mede gezien de positie van NBprojects binnen de sector mag daarvan meer verwacht worden.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. NBprojects heeft een visie op het publiek en hanteert daarbij een doorlopende publiekslijn waarmee duurzaam geïnvesteerd wordt in de opbouw van het publiek. De organisatie heeft een constant publiek weten op te bouwen, dat niet alleen uit geëigend danspubliek bestaat, maar ook vanuit interesse in andere disciplines zoals muziek, beeldende kunst en design naar de voorstellingen wordt getrokken.

NBprojects is behalve in Amsterdam ook landelijk en internationaal sterk actief, waardoor het meeste publiek buiten Amsterdam bereikt wordt. De commissie is van mening dat de organisatie nog meer kan werken aan publieksbinding in de stad. NBprojects heeft in Amsterdam een goede naamsbekendheid opgebouwd, waarmee een trouw publiek gebonden kan worden. De ambitie om publiek in Amsterdam te bereiken lijkt, zeker gezien de samenwerking die de organisatie aangaat met de Cultuurhuizen, laag ingeschat. De organisatie wil via de samenwerking met deze Cultuurhuizen ook een meer cultureel divers publiek bereiken en meer decentralisatie van de activiteiten in de stad bewerkstelligen. De concrete inspanningen hiervoor hadden nog meer uitgewerkt mogen zijn in het plan.

Om haar doelgroepen te bereiken voor de voorstellingen onderneemt de organisatie tevens speciale acties en campagnes en werkt daarbij met ervaren verkoopagenten. De geprinte communicatiemiddelen van NBprojects zijn prachtig, origineel en vrij museaal van karakter, maar de commissie heeft wel twijfel of voor publiek voldoende herkenbaar is dat het om dansprogrammering gaat. De organisatie weet door veel zichtbaar te zijn in de stad op diverse en onverwachte plekken, ook in de publieke ruimte, publiek op een spannende wijze kennis te laten maken met het werk van NBprojects. Ook de diverse samenwerkingsverbanden van de organisatie hebben aan deze zichtbaarheid bijgedragen. Dit werkt als een sterk marketinginstrument en draagt bij aan vergroting van de naamsbekendheid bij diverse doelgroepen.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. NBprojects weet zich met de vele partners in de stad en speciale events goed met haar directe omgeving en bewoners in de stad te verbinden. De organisatie is stevig verankerd binnen het circuit van zelfstandige makers die veel in Theater Frascati te zien zijn en vormt daarmee een sterke alliantie binnen de stad. Daarnaast verdiept NBprojects de komende periode bestaande samenwerkingsverbanden en gaat interessante nieuwe allianties aan. Beutler positioneert zich daarbij sterk als ambassadeur van een experimenteel deel van de Nederlandse dans en de vrije danssector in Amsterdam en deelt actief in haar opgebouwde expertise en netwerk.

De commissie beoordeelt de spreiding als zwak. NBprojects speelt haar voorstellingen voornamelijk in een aantal in het centrum gelegen podia. De spreiding van activiteiten buiten stadsdeel Centrum en Zuid is wel een ambitie van NBprojects, maar is in aantallen nog niet substantieel. Hiermee draagt de organisatie in geringe mate bij aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

De commissie oordeelt dat de gevraagde subsidie en de voorgenomen activiteiten en het publieksbereik in Amsterdam niet geheel in verhouding staan tot de voorgenomen activiteiten en het publiek op landelijk en internationaal niveau. De commissie adviseert de aanvraag van NBprojects gedeeltelijk te honoreren met een subsidiebedrag van € 165.000 per jaar.