mugmetdegoudentand (de Mug)

Theater
Aangevraagd: € 210.000
Toegekend: € 210.000
Toegekend ’13-’16: € 199.790

Inleiding

Mugmetdegoudentand (de Mug) bestaat als gezelschap ruim 30 jaar. Vanuit een duidelijke maatschappelijke – politieke en sociale – betrokkenheid wil de Mug met zijn voorstellingen bewust bijdragen aan het naar behoren functioneren van de democratie. Ten eerste door concrete maatschappelijke thema’s centraal te stellen. En ten tweede door voorstellingen te presenteren waarin de autonome kracht van de verbeelding centraal staat, omdat volgens de Mug de verbeelding het onmogelijke op allerlei manieren voorstelbaar kan maken.

De Mug speelt veel en steeds meer in Amsterdam, op plekken als Bellevue, Felix Meritis, De Nieuwe Liefde, de Kleine Komedie, Stadsschouwburg Amsterdam en Theater Carré. De komende kunstenplanperiode gaat het gezelschap met een aantal van die instellingen een verdergaande samenwerking aan, zoals via deelname aan openbare debatten in bijvoorbeeld Felix Meritis. Ook maakt de Mug een coproductie met Female Economy van Adelheid Roosen en wil het gezelschap een aantal Amsterdamse talenten gaan begeleiden. Daarnaast wil de Mug met de ‘studio’ in de stad een plek van betekenis innemen.

De Mug wil in de periode 2017-2020 graag acht nieuwe voorstellingen maken, waaronder een aantal coproducties. Daarnaast zal de Mug vijf reprises spelen van succesvolle voorstellingen. Tevens wil de groep voorstellingen voor televisie blijven registreren of adapteren en een televisiedocumentaire maken. Ook is er aandacht voor het begeleiden van talent: onder de noemer Mugmetdevuurvliegen 2.0 wil Mug een aantal aan de groep verwante jonge acteurs, schrijvers en regisseurs voor een korte of langere periode begeleiden. Sommige van hen zullen ook in projectvorm door de Mug worden begeleid. Vuurvliegen voor de kunstenplanperiode 2017-2020 zijn oa: Sanne Nouws (regie), Liliane Brakema (regie), Eamonn Harnett (vormgeving), Joris Lam (interactive design).

De Mug is in de periode 2013-2016 opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 199.790 per jaar. Mugmetdegoudentand vraagt voor de periode 2017-2020 € 210.000 per jaar aan in het kader van het Kunstenplan. 

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als zeer goed. Mugmetdegoudentand formuleert een heldere artistieke visie, waaruit tevens duidelijk naar voren komt welke positie het gezelschap inneemt in de sector. Deze positie is al jaren consistent en leidt tot een goede samenhang in de artistieke motivatie en thematiek van de producties, niet alleen binnen elke vierjarige Kunstenplanperiode, maar ook over de verschillende perioden heen. Daarbij vindt de commissie de gekozen samenhangende lijn in het programma voor de komende kunstenplanperiode, toewerkend naar een groot Europees plan, zeer sterk.

De constante lijn in visie en activiteiten geeft De Mug een duidelijk herkenbaar artistiek-inhoudelijk profiel zonder dat dit vernieuwing in de weg staat. Door samenwerkingen aan te gaan met nieuwe partners met een sterk eigen profiel wordt steeds vernieuwend werk gemaakt. Hierdoor is het aanbod van het gezelschap onderscheidend ten aanzien van andere makers in de stad. Bovendien laat het plan een sterk zelfbewustzijn zien: De Mug weet waar artistieke pijnpunten zitten en formuleert daar in de plannen concrete antwoorden op. Door deze zelfreflectie blijft het gezelschap telkens in beweging.

De commissie heeft zeer veel vertrouwen in het vakmanschap waarmee de voorstellingen tot stand komen. De thema's zijn zorgvuldig gekozen, het gezelschap stelt maatschappelijk relevante vragen en er wordt per onderwerp zorgvuldig gekeken naar een passende vorm, speellocatie en mogelijke samenwerkingen. Tevens wordt gewerkt met gerenommeerde makers. Ook de zeggingskracht van de voorstellingen is volgens de commissie groot. De Mug heeft een helder publiek voor ogen dat zich aan het gezelschap verbonden heeft en zich aangesproken voelt door de thematiek. Daarnaast is er een constante kwaliteit en eigenheid in het spel van de acteurs op het toneel te zien, waarbij een zekere kwetsbaarheid niet wordt vermeden. Bovendien wordt er door middel van de randprogrammering geïnvesteerd in het verdiepen van de voorstellingen, waardoor dit voor het publiek een aansprekend geheel vormt.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als goed. De organisatie heeft een gezonde bedrijfsvoering die voldoende basis geeft om de voorgenomen programmering en het beoogde publiek de komende vier jaar te bereiken. De begroting is realistisch en haalbaar. Het valt de commissie wel op dat de personeelslasten voor de vaste kern van het gezelschap hoog zijn, wanneer deze worden afgezet tegen bijvoorbeeld de kosten voor het inhuren van personeel.

Het doelpercentage eigen inkomsten is gezond en er is sprake van een degelijke en realistische mix van inkomstenbronnen. Het gezelschap verkleint de financiële risico's door de inkomsten goed te spreiden. De Mug heeft stevige publieksinkomsten en bijdragen uit coproducties. Daarnaast zijn er extra inkomsten te verwachten vanwege de uitbreiding van het televisiewerk. Interessant vindt de commissie de beoogde samenwerking met private partijen om inkomsten te verwerven. Door de goede connecties van het gezelschap verwacht de commissie dat de Mug hierin succesvol zal zijn.

De commissie vindt het beoogde publieksbereik en daaruit verwachte inkomsten voor het project EU-TOPIA: wel ambitieus met het oog op het beperkte aantal voorstellingen. Daarnaast vindt de commissie het opvallend dat het gezelschap, gezien de groep trouwe bezoekers, niet meer bijdragen heeft opgenomen van 'vrienden' van het gezelschap.

De Mug werkt met een Raad van Toezicht, de organisatie past de Governance Code Cultuur toe. De organisatie heeft geen concrete visie en aanpak betreffende de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht. Wel geeft de Mug aan hiermee rekening te zullen houden bij het aantrekken van gastacteurs, -schrijvers of -regisseurs, of wanneer een van de leden van de groep van plan is deze te verlaten.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. De Mug heeft een heldere visie op zijn publiek en investeert duidelijk in het vasthouden ervan. Het gezelschap heeft een goed beeld van de manier waarop het publiek is samengesteld en hoe de voor de organisatie bekende doelgroepen het beste aangesproken kunnen worden. De Mug heeft duidelijk inzicht in voor wie hij de voorstellingen maakt.

De Mug behaalt nu een hoge zaalbezetting met – blijkend uit de afgelopen periode – zowel kleine als grote zaalvoorstellingen. Hierdoor is er wellicht ook niet meer te ambiëren op gebied van publieksgroei in aantallen, maar de commissie mist creatieve marketinginspanningen om het publiek te verbreden en diversifiëren. De commissie mist wat betreft het bereiken van nieuwe doelgroepen daarmee nog een duidelijke lijn in de plannen. Daarbij is er wel sprake van zelfreflectie: uit de plannen blijkt dat de Mug wel degelijk weet dat zijn doelgroepen niet zo (cultureel) divers of jong zijn. De commissie ziet wel dat er wat leuke ideeën zijn en concrete acties worden ondernomen, bijvoorbeeld door samenwerking met Female Economy. Daarbij waardeert zij dat de Mug deze ook vanuit met name sterke artistieke motieven ontwikkelt.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als voldoende. De Mug verbindt zich met stedelijke vraagstukken en de bewoners van de stad door actuele maatschappelijke thema's aan te kaarten en daarover het debat met het publiek aan te gaan. Ook wordt er een stevige inhoudelijke samenwerking gezocht met de Amsterdamse cultuursector, waarbij de Mug goed uitdraagt wat hij doet en binnen de samenwerking dichtbij de eigen motivatie blijft.

De commissie beoordeelt de spreiding als zwak. Alle activiteiten vinden plaats in het stadscentrum. Daardoor draagt de organisatie niet bij aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van mugmetdegoudentand te honoreren met het gevraagde bedrag van € 210.000 per jaar.