Mike’s Badhuistheater

Theater
Aangevraagd: € 79.243
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Het Badhuistheater in Amsterdam-Oost is een community theater, dat sinds 1983 ambieert een vrijhaven voor ontmoeting, expressie en experiment te zijn. Het Badhuistheater geeft aan dat een brede en toegankelijke programmering wordt gecombineerd met een deur die open staat voor bewoners en gebruikers op en rondom het Boerhaaveplein en de Oosterparkbuurt. Verhalen, zorgen en initiatieven vinden weerklank, worden ondersteund en/of omgezet in concrete acties of projecten. Het Badhuistheater speelt een rol voor het betere amateurgezelschap en de jonge professional die vlieguren moet gaan maken. Jong talent en ambitieuze amateurs krijgen de ruimte en faciliteiten om zich te ontwikkelen en te presenteren. Aanstormende professionals krijgen de kans zich te presenteren ter voorbereiding op een beroepspraktijk en door de wol geverfde kunstenaars vinden een uitvalsbasis en een gretig publiek. In de programmering van het Badhuistheater wil de organisatie publieksbewuste makers en publieksgerichte voorstellingen laten zien, geïnspireerd door het leven in een grootstedelijke omgeving. Daarbij zoekt men naar originaliteit en artistieke zeggingskracht. Tevens wordt ruimte gegeven aan activiteiten op gebied van talentontwikkeling in de meest brede zin.

Het Badhuistheater ambieert de netwerkorganisatie en het culturele platform van Oost te zijn en zich met de buurt te verbinden. Het legt in de programmering de verbinding tussen de buurt, bewoners, expats en de Campus van de Hogeschool van Amsterdam. Het is een podium waar ruimte is voor eigen producties, voor amateurgezelschappen en voor professionals, voor talentontwikkeling, voor scholen en voorzieningen.

Het Badhuistheater wil in de periode 2017-2020 deze koers voortzetten en zal daarbij zowel producerende, als presenterende activiteiten en talentontwikkeling een plaats geven.
Tevens wil de organisatie een professionaliseringsslag maken. Onderdeel daarvan is het plan om het pand waarin het Badhuistheater gevestigd is aan te kopen. Tevens wil de organisatie een wijkonderneming starten. Hiermee wil het Badhuistheater continuïteit van het podium garanderen, waarna 'founding father' Michael Manicardi een stapje terugzet.

Mike’s Badhuistheater vraagt in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een subsidie van gemiddeld € 79.243 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als zwak. Mike’s Badhuistheater is een sympathiek Communitytheater in Oost en presenteert zich in het enthousiast geschreven plan als een vrijhaven voor expressie en ontmoeting, waar de buurt met haar verhalen welkom is. De commissie kan echter niet in de plannen herkennen welke artistiek-inhoudelijke lijn voor de komende periode wordt uitgezet. De positie van het theater binnen de culturele sector is niet zozeer inhoudelijk bepaald als wel door de locatie waar het zich bevindt. Het inhoudelijke concept voor het theater is veelal gebaseerd op programmering van kwalitatieve amateurkunst; in deze programmering wordt verbinding gezocht met de buurt en haar bewoners.

Voor de keuzes van professionele voorstellingen ontbreekt het aan een verbindende lange termijn visie en samenhang. Het professionele podiumkunstprogramma oogt ad hoc en aanbodgericht; het is in grote mate afhankelijk van de organisaties, makers en kunstenaars die bij het podium een (tijdelijk) thuis vinden. Daarmee is de commissie van oordeel dat de organisatie te weinig bewuste keuzes maakt en er onvoldoende bij stilstaat of dit programma zeggingskracht zal hebben voor het publiek. De visie op talentontwikkeling is niet overtuigend, het podium mist naar de mening van de commissie het netwerk en het vakmanschap om het jong talent dat er een plek vindt daadwerkelijk verder te kunnen brengen.

De commissie is ervan overtuigd dat het theater een sociale functie vervult in de buurt en voor de bewoners daarmee een aansprekende plek is. Het ontbreekt echter aan een artistiek-inhoudelijk profiel op basis waarvan een onderscheidende professionele programmering van voorstellingen of talentontwikkelingsprojecten tot stand komt. Hierom beoordeelt de commissie de artistiek-inhoudelijke kwaliteit over het geheel als zwak.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. Mike’s Badhuistheater is een kleine en flexibele organisatie die, passend bij de wijze waarop de bedrijfsvoering is ingericht, leunt op de inzet van vrijwilligers.

De begroting oogt volgens de commissie niet erg realistisch; de inkomsten die worden verwacht voor de komende periode zijn rooskleurig ingeschat. Een groot deel van de activiteiten behelzen amateurkunst en talentontwikkeling, waaruit niet veel publieksinkomsten te behalen zijn, terwijl de publieksinkomsten wel een substantieel van de begroting uitmaken. De commissie acht het niet reëel dat deze bedragen ook daadwerkelijk zullen worden binnengehaald.

De mix aan inkomsten is redelijk divers. Er worden inkomsten uit horeca behaald, en daar zou nog groei in te vinden moeten zijn. De organisatie kan wel gebruik maken van een groot netwerk waarmee ze zich op zakelijk vlak overeind kan houden: door verhuur van de beschikbare ruimte.

Mike’s Badhuistheater heeft een stappenplan geformuleerd waarmee het pand kan worden aangekocht en een duurzame ontwikkeling van het podium plaats kan vinden. De commissie is van mening dat nog meer professionele alsook maatschappelijke partners betrokken zouden kunnen worden om dit in financiële zin te realiseren. De huidige organisatie is volgens de commissie niet voldoende professioneel toegerust om de ingewikkelde operatie tot verduurzaming van het pand tot een goed einde te brengen. De organisatie is zich hier wel bewust van en geeft in het plan aan dat voor de benodigde professionalisering mensen aan zijn getrokken met verschillende competenties, deskundigheden en een aanvullend netwerk.

Uit de plannen blijkt daarnaast onvoldoende met welk verdienmodel in de toekomst de exploitatie van het aangekocht theater gerealiseerd zal worden, zeker gezien de hogere huisvestingslasten. De risico’s hiervan zijn naar het oordeel van de commissie onvoldoende in het plan verwerkt. Het bestuur en toezicht zijn op orde, de Governance Code Cultuur wordt toegepast. In het ondernemingsplan ontbreekt een plan van aanpak met betrekking tot de  culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. Mike’s Badhuistheater is duidelijk een levendige plek voor bewoners in de buurt, die open en toegankelijk is. Door het Communitytheater karakter en via de geprogrammeerde amateur- en culturele organisaties ofwel via organisaties die er ruimte huren, wordt de achterban van deze partijen naar het theater getrokken. Een duidelijke visie op hoe dit publiek kan worden vastgehouden of uitgebreid, ontbreekt echter. De organisatie richt zich niet substantieel met programmering of gerichte marketing op doelgroepen waarmee bestaand publiek verbreed wordt, er worden enkel initiatieven genoemd om met name studenten en expats aan te spreken. De marketinginspanningen zijn beperkt en de communicatiemiddelen algemeen geformuleerd: het Badhuistheater bereikt haar publiek vooral door digitale media en flyers en door mond-tot-mondreclame.

De inspanningen die de organisatie verricht om de plek meer zichtbaar te maken, met name door verruiming van de openingstijden, zullen naar verwachting vooral effect hebben op buurtbewoners. Het theater is blijkens de plannen onderdeel van de culturele geografie van de Oosterparkbuurt en bereikt voornamelijk een vast, doch gemêleerd en cultureel divers publiek van voornamelijk buurtbewoners.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als voldoende. Mike’s Badhuistheater verhoudt zich als Communitytheater duidelijk tot de buurt waar het theater is gevestigd en haar bewoners. De vrijwilligers waarop de organisatie kan leunen zijn daarbij essentieel voor de binding met de buurt. Het theater is een ontmoetingsplek waar verhalen van de bewoners een plek krijgen, waarmee het zich op lokaal niveau ook verhoudt tot stedelijke vraagstukken.
Het culturele aanbod van het podium is voornamelijk vervlochten met andere sociale initiatieven op buurt- en stedelijk niveau. Er is geen sprake van structurele of inhoudelijke coalities met professionele kunst- en cultuur organisaties waarmee Mike’s Badhuistheater bij kan dragen aan een samenhangende cultuursector.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. Mike’s Badhuistheater is gevestigd in stadsdeel Oost, waar alle activiteiten plaatsvinden. Met het grote aandeel aan activiteiten en publiek dat hierdoor wordt bereikt buiten het stadscentrum draagt de organisatie goed bij aan de spreiding van het cultuuraanbod.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Mike’s Badhuistheater niet te honoreren.