Martin Fondse Music

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 190.000
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

De kernactiviteit van Martin Fondse Music is het realiseren van muziekprojecten geïnitieerd door
Martin Fondse; componist, muzikant, dirigent. De stichting is actief op het terrein van jazz, pop, wereldmuziek en hedendaagse klassieke muziek, en cross-overs tussen muziek en andere artistieke disciplines als theater, literatuur, dans en film; daarbij staan samenwerking en verbinding centraal. Ook muziekeducatie is een onderdeel van de werkzaamheden. Alle activiteiten van de stichting staan in het teken van communicatie, connectie en relaties.

In de periode 2017-2020 wil de stichting groeien en naast incidentele projecten ook structurele projecten organiseren. Een voorbeeld daarvan is The Song of the City, waarmee de stichting een indruk van de multiculturele stad wil geven. Ook zijn er The Bridge, rondom de historische band tussen Amsterdam en Recife, en Game of Hearts over vriendschap. In de samenwerking met Max Tak wil Martin Fondse Music muziek een andere plaats geven op het toneel. Daarnaast wordt er samengewerkt met het Nederlands Blazers Ensemble en Musicians Without Borders. In de Conversation Series zal de communicatie tussen twee of meer musici centraal staan. Op het gebied van educatie zullen er improvisatie- en compositie masterclasses worden georganiseerd. Door musici uit verschillende wijken te betrekken in de projecten wil Martin Fondse Music een ander publiek aan zich binden. Hiervoor zal actief gezocht worden naar samenwerkingen met de stadsdelen en zullen er publieke repetities worden georganiseerd. Daarnaast wordt er actief ingezet op publieksbereik, met nieuwsbrieven, social media, posters en promotiefilms.

Tot dusver werden de projecten van Martin Fondse Music gefinancierd uit eigen middelen en uit projectsubsidies. De stichting wil zich nu verder professionaliseren. Door het aanstellen van een zakelijk leider, een vaste marketing- en communicatiemedewerker en het samenwerken met een boekingsagent, worden de werkzaamheden structureler van aard. De Governance Code Cultuur zal  worden geïmplementeerd in de organisatie.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt de Martin Fondse Music een subsidiebedrag van
€ 190.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als voldoende. De visie, zoals die is verwoord in het ondernemingsplan, focust op breed inzetbare thema's, communicatie, connecties en relaties. De commissie mist echter een visie op de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen die de organisatie beoogt op de langere termijn, in relatie tot de positie die zij inneemt binnen de sector, discipline of culturele keten. De commissie vindt het plan in zijn geheel moeilijk leesbaar en kan er geen overkoepelende artistieke lijn of samenhang uit destilleren. Het verband tussen alle activiteiten is Martin Fondse zelf. Het valt de commissie op dat de ambities sterk voortbouwen op wat eerder is gerealiseerd: veel projecten zijn reprises of uitvloeisels van eerdere projecten en de mate van uitwerking is zeer wisselend.

De projecten van Stichting Martin Fondse Music zijn over het algemeen toegankelijk en hebben soms een maatschappelijke insteek. Centraal staat steeds Martin Fondse zelf, vaak in combinatie met een gevestigde artistiek-inhoudelijke samenwerkingspartner. Hij heeft duidelijk een goed netwerk ontwikkeld en dat hij samenwerkingen beoogt met musici als Remy van Kesteren, Eric Vloeimans en Claron McFadden, vindt de commissie op zichzelf interessant. Echter, uit niets blijkt hoe concreet deze samenwerkingen voor de komende periode zijn. Ook wat betreft de te bespelen podia is er veel onduidelijk. Naast Splendor als vaste speelplek worden er geen andere locaties in de stad genoemd. Er worden in het plan vele voornemens en wensen geuit, maar volgens de commissie is onvoldoende sprake van concrete afspraken.

Er wordt in het plan veel en uitvoerig gerefereerd aan de expertise en het goede vakmanschap van Martin Fondse. De commissie beaamt dat Martin Fondse een goede naam heeft als musicus, dirigent, componist en arrangeur, en in het verleden op projectbasis interessante producties heeft weten te realiseren. De commissie heeft geen twijfel over zijn vakmanschap. Het werk van Martin Fondse onderscheidt zich in de manier waarop hij alle mogelijke muziektradities laat samensmelten op een virtuoze, heel eigen wijze. Er wordt echter weinig vermeld over het Martin Fondse Orchestra en de musici waaruit dit bestaat, terwijl de samenstelling van het ensemble in de beoogde producties van belang is voor de kwaliteit van de uitvoeringen. Omdat hierover nadere informatie ontbreekt, is niet vast te stellen wat de kwaliteit van het geheel zal zijn. In het ondernemingsplan ontbreekt bovendien zowel een uitwerking van de afzonderlijke producties, als een beschrijving van de artistieke samenhang daartussen. Daardoor is de commissie niet overtuigd van de zeggingskracht van de beoogde activiteiten.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als zwak. Het cijfermatig overzicht in het aanvraagformulier, de meegestuurde begroting en de begroting die is opgevraagd in het kader van de ontvankelijkheidstoets sluiten niet op elkaar aan en bevatten verschillende gegevens. Zo wordt er bijvoorbeeld drie keer een ander bedrag ingevuld bij het gevraagde subsidiebedrag aan het AFK. In één van de meerjarenbegrotingen zijn de bedragen aan zowel de inkomsten als aan de uitgavenkant voor ieder jaar precies gelijk, terwijl de hoeveelheid activiteiten per jaar sterk uiteenlopen. In de toelichting mist een gedegen onderbouwing voor het aangevraagde subsidiebedrag en informatie over de post educatie ontbreekt. Waar in het plan het ondernemerschap ter sprake komt, wordt het eigen bedrijf van Martin Fondse genoemd, waarvandaan een percentage aan inkomsten naar de stichting zou gaan. Nergens wordt duidelijk om welk bedrag of percentage het gaat.

De organisatie formuleert in het ondernemingsplan geen visie op en meerjarenaanpak voor het behalen van de beoogde inkomsten en veranderingen daarin. Het is niet duidelijk wat het eigen inkomstenpercentage was in 2013 en 2014. In de periode 2017-2020 verwacht de organisatie een doelpercentage eigen inkomsten van 31% te behalen. De commissie kan niet beoordelen of dit een realistische inschatting is; hoe de eigen inkomsten verworven zullen worden, is niet toegelicht. Evenmin wordt uit de verschillende begrotingen of het ondernemingsplan duidelijk hoe publieksinkomsten, sponsoring en overige eigen inkomsten zich tot elkaar verhouden. In het ondernemingsplan wordt geen visie geformuleerd op en aanpak vermeld voor het opvangen van risico’s die financiële consequenties hebben.

De stichting werkt met een bestuur, conform de Governance Code Cultuur. De organisatie formuleert geen visie en aanpak op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als zwak. Uit het verleden valt op te maken dat er grote publieksaantallen zijn bereikt tijdens evenementen in de openlucht of bij festivals. In het voorliggende ondernemingsplan zijn er echter, met betrekking tot het publieksbereik, veel onduidelijkheden.

Er is geen visie op en investering in duurzame opbouw van publiek verwoord. Een helder, overkoepelend marketingplan mist. Martin Fondse Music leunt voor het bereiken van publiek sterk op de achterban van samenwerkingspartners. Doelgroepen zijn summier en niet overtuigend beschreven. De culturele diversiteit van de stad wordt kort benoemd, maar verder niet toegelicht.

De commissie heeft waardering voor de aanzienlijke stijging van de publieksaantallen die de stichting ambieert, maar er wordt niet onderbouwd hoe de organisatie daartoe zal komen. Bovendien corresponderen de publiekscijfers bij de prestatiegegevens in de aanvraag niet met de genoemde aantallen in het ondernemingsplan.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als zwak. Martin Fondse Music werkt samen met andere organisaties in de stad. In welke mate en hoe, blijkt echter niet uit de aanvraag. De thema’s van een aantal projecten lenen zich goed voor een sterkere connectie met de stad Amsterdam, maar ook dit is verder niet uitgewerkt. De organisatie verbindt zich niet met stedelijke vraagstukken, bewoners of de buurt en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad. Er wordt in het plan wel aangegeven in de komende periode musici uit verschillende wijken te gaan betrekken in de projecten Martin Fondse Music. Op die manier wil de organisatie een ander publiek aan zich binden. Hiervoor zal actief gezocht worden naar samenwerkingen met de stadsdelen en zullen er publieke repetities worden georganiseerd. Echter, de commissie mist een toelichting van de wijze waarop dit zal gebeuren, met welke partners bijvoorbeeld hoe en wat het beoogde resultaat is.

De commissie beoordeelt het criterium spreiding als zwak. Er is geen visie op de spreiding van activiteiten in de stad. Als lid van Splendor gebruikt Martin Fondse deze plek voor repetities, concerten, masterclasses en vergaderingen. Gezien de aard en schaal van de meeste producties van Martin Fondse Music zou er ook op andere plekken in de stad, in andere stadsdelen, gespeeld kunnen worden. Andere concertzalen of locaties in de stad worden echter niet genoemd.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Martin Fondse Music niet te honoreren.