Ragazze Quartet (l'Alleanza delle Ragazze)

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 40.000
Toegekend: € 40.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

L'Alleanza delle Ragazze is de officiële naam van het in Amsterdam gevestigde Ragazze Quartet, een strijkkwartet dat zich profileert met geënsceneerde concerten. Het kwartet wordt gevormd door Rosa Arnold (viool), Jeanita Vriens (viool) en Annemijn Bergkotte (altviool). Op dit moment speelt het kwartet met enkele kandidaten voor de vacante cello-positie. Het Ragazze Quartet speelt klassieke, moderne en hedendaagse muziek. Met een beeldende en/of verhalende context wil het kwartet de abstracte muziek meerlagig en inzichtelijk maken. Het artistieke beleid wordt bepaald door de vier musici van het kwartet zelf, in overleg met zakelijk leider Roland Spekle. De programma’s worden zelfstandig geïnitieerd en geproduceerd, veelal in dialoog met gastmusici, regisseurs, coproducenten en programmeurs. Grootschalige producties op het gebied van muziektheater en dans worden in coproductie ontwikkeld. Door artistieke uitwisseling met andere makers, wil het kwartet tot frisse en oorspronkelijke programma’s komen en expertise en inzichten buiten het eigen werkgebied betrekken.

In de periode 2017-2020 streeft het Ragazze Quartet naar artistieke verdieping, continuïteit en samenwerking met artistieke, producerende en presenterende partners. Het doel is om samen een breder en jonger publiek te bereiken. Met het doorontwikkelen van de programmaformules en de presentatiewijze, alsook een actief opdrachtenbeleid, wil het Ragazze Quartet de stem van een jonge generatie door laten klinken in de klassieke en hedendaagse muziek in de stad. Daarnaast wordt er gestreefd naar het uitbreiden van het repertoire en het zoeken naar heldere en moderne interpretaties van (klassieke) werken.

De zakelijke doelstellingen voor de komende periode zijn verdere professionalisering van de organisatie en het uitbouwen van het speelcircuit in het hogere segment en in het buitenland. Het kwartet streeft naar een groei van eigen inkomsten, door hogere recettes en bijdragen van sponsors en donateurs. Op het gebied van marketing, wordt gefocust op het vergroten van de naamsbekendheid, het bereiken van nieuwe publieksgroepen en het versterken van de relatie met de huidige publieksgroep.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt het Ragazze Quartet een subsidiebedrag van
€ 40.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed. Het Ragazze Quartet heeft een duidelijke artistieke visie, ook met het oog op wat het ensemble in de komende periode wil realiseren. De voorgenomen activiteiten vloeien daaruit voort. Het Ragazze Quartet speelt een breed repertoire, van Haydn tot nu. De commissie meent dat het kwartet, met zijn theatrale opzet, bijdraagt aan de discussie over de presentatie en vormgeving in het concertcircuit, waar de focus volledig op de muziek ligt. In het theatercircuit zorgt het geconcentreerde ‘klassieke’ kwartetspel voor een muzikale verdieping in de muziektheatervoorstellingen. De commissie ziet dat het kwartet in de programmering zoekt naar een balans tussen klassiek en hedendaags, tussen kwartet en grotere bezetting en tussen muziek en andere disciplines. Daarbij is de thematiek van een concert steeds leidend: de aard van de samenwerking en de presentatievorm komen altijd voort uit het thema van het programma.

Met het doorontwikkelen van haar eigentijdse programmaformules en de presentatiewijze, alsook een actief opdrachtenbeleid, weet het Ragazze Quartet naar mening van de commissie de stem van een jonge generatie door te laten klinken in de klassieke en hedendaagse muziek.

Het vakmanschap van het Ragazze Quartet kenmerkt zich door zelfreflectie: het heeft daardoor in de afgelopen jaren een grote vooruitgang geboekt in spelniveau, het ontwikkelen van repertoire en programma's met innovatieve presentatievormen. Het kameleontische karakter van het ensemble is volgens de commissie een belangrijk onderscheidend kenmerk van het ensemble: het kwartet is net zo goed op haar plek op een streng klassiek concertpodium, als in het zand van Terschelling tijdens het Oerol Festival. De kwaliteit van het uitvoeringsniveau, in combinatie met de theatrale presentatie, weet het publiek te raken en zorgt voor een sterke zeggingskracht.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als goed. De organisatie heeft een gezonde bedrijfsvoering. Het Ragazze Quartet is in de ogen van de commissie een goed geleide organisatie met een gedegen concertverkoop. De coproducties met muziektheaterorganisaties verstevigen de afzet en hebben een positieve invloed op het publieksbereik.

De organisatie heeft een duidelijke begroting voor de komende periode, waarin de ambities uit het ondernemingsplan vertaald worden. Een belangrijk streven de komende periode is dat het Ragazze Quartet de musici in loondienst wil nemen. Een besluit dat de commissie ondersteunt, gezien het fulltime verband waarbinnen zij werken voor hun ensemble. Daarnaast is de wens van het kwartet om gefaseerd een productiemedewerker, marketingmedewerker en een fondsenwerver aan te stellen. Men wil de mogelijkheden onderzoeken om met zakelijke partners als 24classics, de IJ-Salon, Bijlmer Klassiek en de Nederlandse Fluit Academie tot een gezamenlijke backoffice te komen. Dit zal deels met bijdragen uit het bedrijfsleven en private schenkingen worden bekostigd. De commissie staat hier positief tegenover en is benieuwd naar het resultaat hiervan.

De financieringsmix is in balans. Het valt de commissie op dat het Ragazze Quartet goed is in het creëren en vasthouden van zakelijke relaties, die ook werkelijk resultaat opleveren. Er is een visie op, en een meerjarenaanpak voor, het behalen van de beoogde inkomsten en veranderingen daarin: het gezelschap wil niet meer concerten geven dan nu: 90 concerten per jaar is volgens het kwartet het maximaal haalbare binnen Nederland. Wel wil het kwartet vaker in meer gerenommeerde zalen spelen en vaker in het buitenland optreden, ook via coproducties.De organisatie hoopt hiermee een groei te bewerkstelligen in het percentage eigen inkomsten. Er wordt geen visie op en aanpak voor het opvangen van risico’s, die financiële consequenties hebben, geformuleerd in het ondernemingsplan.

De commissie waardeert de zelfreflectie van de organisatie, die ook duidelijk in het ondernemingsplan naar voren komt. Hierdoor blijft de organisatie zich ontwikkelen en is alert op verbeterpunten. De organisatie werkt met een bestuur, conform de Governance Code Cultuur. In het bestuur en de organisatie is vooralsnog geen sprake van aandacht voor culturele diversiteit.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als goed. Het Ragazze Quartet heeft, naar de commissie meent, een goede neus voor projecten die een breed publiek aanspreken. De vaak multidisciplinaire aanpak, het brede speelcircuit en de verschillende media optredens, dragen daartoe bij. Een belangrijke en goede insteek is ook dat er over het publiek wordt nagedacht vanuit de programmering. Er is een heldere visie over een duurzame ontwikkeling van het publieksbereik.

De marketing is in de aanvraag opvallend goed uitgewerkt: er zijn heldere plannen geformuleerd om het publiek nog verder te vergroten en te binden aan het ensemble, waarbij de leeftijdsgroep van 25-45 jaar een grote prioriteit heeft. Er wordt op dit vlak samengewerkt met een professioneel communicatiebureau. Op specifieke onderdelen worden reeds heel concrete en onderscheidende sales-activiteiten (zoals de Sneeuwbalconcerten) benoemd. De organisatie heeft de afgelopen jaren publieksonderzoek gedaan en is ook voornemens dat in de periode 2017-2020 te gaan doen. De commissie constateert dat er geen visie is op het bereiken van een cultureel divers publiek. Op dat vlak valt er nog veel te winnen voor het ensemble.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als zwak. Het is niet duidelijk hoe het ensemble zich verhoudt tot de stad; dit is volgens de commissie een onderbelicht onderdeel van de aanvraag. De organisatie is van plan samen te werken met andere culturele organisaties in de stad, maar of dat concreet bijdraagt aan het belang voor de stad, kan de commissie niet opmaken uit de aanvraag. De organisatie verbindt zich niet met stedelijke vraagstukken, bewoners of de buurt en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. De organisatie formuleert geen visie op de spreiding van activiteiten en publiek in de stad. De activiteiten vinden voor ruim een derde van het totaal aan activiteiten in de stad plaats buiten stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuid.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van l'Alleanza delle Ragazze te honoreren voor het gevraagde bedrag van € 40.000 per jaar.