Julidans

Dans
Aangevraagd: € 140.000
Toegekend: € 125.000
Toegekend ’13-’16: € 121.870

Inleiding

Julidans is opgericht in 1990 als festival voor (hedendaagse) dans, waarin de individuele expressie van een kunstenaar op het leven en zijn persoonlijke reflectie op maatschappelijke ontwikkelingen, centraal staan. Het festival bestaat uit verschillende onderdelen, met elk een eigen karakter en doelgroep, en een of meerdere samenwerkingspartners. De primaire taak van Julidans als festival is het presenteren van voorstellingen, met als uitgangspunt de stand van zaken in de internationale hedendaagse dans. Er wordt gezocht naar choreografen die een eigen signatuur hebben of deze aan het ontwikkelen zijn. Daarnaast informeert Julidans zijn bezoekers met relevante randprogrammering. Ook ondersteunt het festival de ontwikkeling van talent door het toegang te bieden tot zijn uitgebreide netwerk en door middel van workshops, lessen, een residency-programma en praktijkervaringstrajecten. Tot slot wisselt Julidans kennis en knowhow uit met samenwerkingspartners in Amsterdam, Nederland en het buitenland over artistieke en organisatorische zaken. Julidans presenteert voorstellingen en randactiviteiten op verschillende locaties in Amsterdam en werkt samen met andere instellingen in de Amsterdamse culturele sector.

In 2017-2020 is de kern van het festival het hoofdprogramma, met als hoofdpodia de Stadsschouwburg Amsterdam en Theater Bellevue. De programmering zal bestaan uit werk van de jongere generatie, maar vooral van de 'mid-career' dansmakers. Met Julidans NEXT kan het publiek kennis maken met choreografen die aan het begin van hun loopbaan en ontwikkeling staan. Voorstellingen, randprogrammering en educatieve activiteiten vinden plaats in Podium Mozaïek, het Bijlmer Parktheater, het Vondelparktheater, en op minder traditionele speelplekken als het Stedelijk Museum en buitenlocaties.

Moving Meetings Dance, is een speciaal programma op initiatief van het Fonds Podiumkunsten, gericht op de kennismaking van internationale programmeurs met dans van Nederlandse bodem. Met Julidans Talks worden inleidingen en nagesprekken georganiseerd, geleid door deskundigen, journalisten of dansspecialisten. We Live Here is een programma met seminars voor Julidansgasten, danswetenschappers en journalisten. Op gebied van talentontwikkeling is er de Julidans Artists' Lab, een tweejarig talentontwikkelingstraject, dat jonge makers de mogelijkheid biedt een (samenwerkings-) project te realiseren en te presenteren in het festival. Julidans heeft het voornemen een financiële en inhoudelijke bijdrage te leveren aan internationale coproducties en zo ruimte te geven voor nieuw werk. Julidans heeft tevens samenwerking met de Henny Jurriëns Stichting ten aanzien van de Summer Intensive, met technische workshops voor professionele dansers.

In de periode 2013-2016 ontvangt Julidans € 121.870 per jaar vanuit het Kunstenplan. Julidans vraagt in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een subsidie aan van € 140.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als zeer goed. Julidans heeft een urgente en overtuigende artistieke visie, op basis waarvan duidelijke keuzes gemaakt worden voor wat betreft de programmering. Hierdoor positioneert het festival zich stevig binnen de sector in het algemeen en binnen de discipline dans in het bijzonder.

Vanuit de duidelijke visie van het festival op zijn functie, wordt een samenhangende programmering van voorstellingen, randprogramma’s en talentontwikkeling neergezet. Het festival hanteert heldere, op hun artistiek-inhoudelijke visie gebaseerde, criteria om de verschillende programmaonderdelen vorm te geven. Met de continue zoektocht naar actualiteit in de (inter-)nationale dans onderscheidt het festival zich van andere aanbieders in de stad. Op geen enkele andere plek in Amsterdam en Nederland wordt op deze schaal dergelijk aanbod vertoond. Vanuit de missie om dans als reflectie op maatschappelijke gebeurtenissen te vertonen en in samenhang met de inhoudelijk verdiepende randprogrammering, wordt de bezoeker bewust aangesproken.

In de combinatie tussen jong talent en meer ontwikkelde makers worden dikwijls minder veilige keuzes gemaakt, waardoor er een spannende, verrassende programmering ontstaat. De focus op de 'mid-career' dansmakers is daarbij verfrissend en oorspronkelijk. De duidelijke verbinding die de organisatie heeft met een generatie nieuwe makers zorgt ervoor dat het festival een voortrekkersrol op het gebied van de dans kan behouden.

De zeggingskracht van het programma is groot. De organisatie weet met de diverse programmaonderdelen specifiek publiek aan te spreken, die bewust worden benaderd. De commissie is ook zeer positief over het vakmanschap waarmee de programmering tot stand komt. De organisatie heeft een stevige artistiek leider met een groot internationaal netwerk, die zorgt voor een sterke programmering van makers die voor kwalitatief goede voorstellingen staan.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. De organisatie heeft een gezonde bedrijfsvoering. Door stevige verbindingen met de Stadsschouwburg Amsterdam kan de organisatie klein en wendbaar blijven. Dit geeft de commissie het vertrouwen dat de voorgenomen programmering en het beoogde publieksbereik de komende vier jaar realiseerbaar zijn.

De commissie gaat er dan ook van uit dat intensieve samenwerking met de Stadsschouwburg Amsterdam standhoudt. Deze maakt ook dat de financiële en organisatorische risico’s gering zijn. De samenwerkingen binnen de cultuursector krijgen niet duidelijk een vertaling in de begroting: de bijdrage van de Stadsschouwburg Amsterdam is in de toelichting benoemd, maar de kapitalisering van activiteiten (in natura ofwel financiën) met andere instellingen, zoals de Summer Intensives zijn niet geheel duidelijk in de begroting af te lezen.

De begroting in zijn geheel is vrij abstract en wordt minimaal toegelicht. Veel van de beoogde activiteiten zijn er niet in terug te vinden. Hierdoor valt in dat opzicht niet goed te beoordelen in hoeverre de begroting realistisch en haalbaar is. De financieringsmix is divers. Er zijn inkomsten vanuit de Stadsschouwburg Amsterdam, al zijn deze niet geheel inzichtelijk, en het Fonds Podiumkunsten. Tevens heeft de organisatie gezonde publieksinkomsten, waarbij geslaagd gebruik wordt gemaakt van 'dynamic pricing'. In de mix van inkomstenbronnen valt op dat er geen sponsoring wordt gezocht. De commissie vindt dat de organisatie hier, gezien haar netwerk, meer werk van kan maken.

Het bestuur is op orde en de organisatie past de Governance Code Cultuur toe. Ook formuleert Julidans een concrete visie op de diversiteit van het personeelsbestand en het bestuur. Vooral bij het programmeren wordt expliciet gelet op de cultureel diverse samenstelling van de groep makers.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als goed. De commissie heeft grote waardering voor de wijze waarop Julidans een groot publiek op de been krijgt voor hedendaagse dans. In afgelopen jaren is de zaalbezetting hoog gebleken. Het zeer gevarieerd repertoire van hedendaagse dans biedt aanknopingspunten voor breed publiek. Julidans heeft een heldere visie op en investeert in de duurzame opbouw van het publiek. De organisatie doet aan publieksonderzoek en investeert in trouw publiek, door hen te informeren en te binden en door maatwerk met programma’s te leveren. Uit het publieksonderzoek blijkt dat het festival een opvallend hoog percentage bezoekers heeft die voor de eerste keer komen. Daarom wil de organisatie de komende jaren investeren in het vasthouden en beter leren kennen van het publiek. Hiertoe zijn heldere doelgroepen geformuleerd en is een marketingaanpak ontwikkeld.

Daarnaast worden concrete acties ondernomen om een nieuw, meer cultureel divers samengesteld publiek te bereiken. Met name de samenwerking met instellingen als de Parade, het Bijlmer Parktheater en Podium Mozaïek dragen hiertoe bij. Ook de beoogde inspanningen om op minder traditionele plekken, zoals het Stedelijk Museum en in de publieke ruimte, aanwezig te zijn, zullen de zichtbaarheid door de stad kunnen vergroten en nieuw publiek laten kennismaken met Julidans. Het WHY NOT underground dansfestival kan daarbij ook bijdragen aan het bereik van nieuwe doelgroepen. De commissie mist hierbij echter een reflectie op eerdere marketinginspanningen en wat uit deze ervaringen wordt meegenomen.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. Julidans werkt veel samen met culturele partners in de stad en probeert echt als verbinder in de stedelijke sector te opereren. De samenwerkingsverbanden zijn sterk inhoudelijk gemotiveerd en ook structureel van aard. In de programmering laat de organisatie de Amsterdamse context wegen voor de keuzes in voorstellingen. Hiermee wordt een basis gelegd voor reflectie op actuele stedelijke vraagstukken. Bovendien wordt met het vergroten van zichtbaarheid van Julidans in meerdere delen van de stad en de activiteiten in de openbare ruimte gezocht naar meer direct contact met de bewoners.

De commissie beoordeelt de spreiding als zwak. De activiteiten van Julidans vinden voornamelijk plaats in Stadsschouwburg Amsterdam en Theater Bellevue in het centrum. Hoewel Julidans verbinding zoekt met plekken buiten het stadscentrum, zijn de inspanningen in aantallen en het beoogde bereik hiervan erg klein. De organisatie draagt daarmee weinig bij aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

De commissie is van mening dat de voorgenomen activiteiten en het te verwachten publiek voor de komende periode niet substantieel gewijzigd zijn ten opzichte van voorgaande periode, en vindt in de begroting onvoldoende onderbouwing van activiteitenkosten om een toename van de ondersteuning vanuit het Kunstenplan te verklaren. Hierom adviseert de commissie Julidans te subsidiëren op een vergelijkbaar niveau als voorgaande periode. De commissie adviseert de aanvraag van Julidans gedeeltelijk te honoreren met een subsidie van € 125.000 per jaar.