ISH

Dans
Aangevraagd: € 195.000
Toegekend: € 180.000
Toegekend ’13-’16: € 175.810

Inleiding

Dansgezelschap ISH brengt sinds 2000 voorstellingen die urban- en kunstdisciplines samenbrengen. Door de sterke band met de straat voelt ISH zich uitgedaagd grenzen te blijven verleggen. Die uitdaging zoekt ISH in hun projecten en samenwerkingspartners op. Het collectief wil met de kruisbestuivingen tussen kunstvormen ook verbinding en ontmoeting tussen publieksgroepen realiseren. Doelstelling van ISH is verrassende voorstellingen te maken met het collectief, eigenzinnige individuen en daarbij bruggen slaan tussen disciplines, kunstvormen en culturen.

Vanuit een vernieuwde visie wil ISH voor de komende periode urban arts opnieuw een verbinding aan laten gaan met traditionele kunstvormen. In plaats van het theater te benaderen vanuit een hiphop perspectief, wil ISH nu de straat benaderen vanuit een theaterperspectief. De rauwe energie van hiphop en urban disciplines zal worden geregisseerd en gechoreografeerd vanuit ervaringen die ISH heeft opgedaan in de schouwburgen. Bewegingskwaliteit, dynamiek en esthetiek van urban disciplines zullen als artistiek uitgangspunt genomen worden.

ISH werkt samen met partijen binnen de cultuursector, urban arts en andere maatschappelijke sectoren. Voorbeelden zijn: Silbersee, Het Nationale Ballet, Korzo en Theater de Meervaart. In de periode 2017-2020 zal het artistieke team van ISH verbreed worden. Samen met Marco Gerris vormen Shailesh Bahoran en Abdelhaadi Baadi de komende vier jaar de makende kern van ISH. Ook Arnout Lems zal toetreden tot het artistieke team om te zorgen voor muzikale verbreding en verdieping, met een sterke input in de dramaturgie en de inhoudelijke kern van aankomende producties. ISH wil uit de theaters breken met locatievoorstellingen als ‘RefugISH’ en ‘Episodes in the Life of a Stuntman’, wat zij eerder al deden met ‘Like 4 Real’ en ‘BoyISH/GirlISH’. Er zullen choreografieën worden gemaakt met disciplines als freestyle skating en BMX in onder andere de voorstelling ‘Elements of Freestyle’.

Daarnaast wil de organisatie samenwerkingen opzoeken met maatschappelijke partners die de voorstellingen inhoudelijk kunnen versterken. Een ander doel is meer binding met het publiek realiseren door direct de dialoog met hen aan te gaan, bijvoorbeeld aan de hand van brainstormsessies, previews van jonge makers, eerste repetities en doorlopen. Ook wil ISH sterker inzetten op social media met videocontent en vloggers.

ISH wordt in de periode 2013-2016 structureel ondersteund binnen het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 175.810 per jaar. In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt ISH een subsidiebedrag van € 195.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als zeer goed. ISH heeft de afgelopen jaren bewezen een voortrekkersrol te vervullen door verbindingen te leggen tussen de urban wereld en die van het (traditionele) theater, zowel in de artistieke producties als in publieksbereik.

Daarmee heeft ISH een belangrijke rol in de professionalisering van de urban kunstvormen. In het ondernemingsplan geeft ISH sterk en met gedrevenheid hun artistiek inhoudelijk profiel en visie weer: in hun missie de werelden van urban kunstvormen en theater te verbinden wordt de straat nooit uit het oog verloren. Naar mening van de commissie blijft de organisatie daarbij openheid en een frisse blik houden, dit spreekt ook duidelijk uit de plannen. Waardering heeft de commissie voor de wijze waarop ISH, voortvloeiend uit hun artistieke missie, de verantwoordelijkheid voor de urban kunstscene ook actief neemt en uitdraagt. Met name Gerris is daarin een sterk boegbeeld die voor ISH een stevig netwerk heeft weten te bouwen.

De commissie vindt ISH een eigenzinnig en interessant makerscollectief. De makers zoeken de frictie op, onderzoeken, innoveren en weten verschillende stijlen in hun voorstellingen te combineren zonder de totale samenhang uit het oog te verliezen. ISH heeft daarmee een bewezen stabiel en goed artistiek team. De commissie vindt het een spannende keuze om voor de komende periode twee nieuwe makers aan te trekken, die inhoudelijk iets zullen toevoegen aan het vakmanschap dat Marco Gerris als maker heeft. Ook ten aanzien van de zeggingskracht voor het publiek is dit interessant, omdat met deze keuze aansluiting gevonden zal worden bij weer andere publieksgroepen. Met de manier waarop in de voorstellingen cross-overs worden gemaakt, neemt ISH met hun producties een onderscheidende plek in het dansveld in. De producties zijn uitdagend en vaak spectaculair en spreken de doelgroep duidelijk aan.

De voorstellingen van ISH zijn daarnaast kwalitatief van hoog niveau en inhoudelijk spannend. De commissie ziet in de laatste producties van ISH vooruitgang in het theatrale onderzoek en vindt het van groot reflectief vermogen getuigen, dat desondanks voor de komende periode extra wordt ingezet op dramaturgie. ISH laat volgens de commissie in de plannen zien dat ze de eigen zwakkere plekken goed in beeld heeft. ISH heeft een duidelijke visie op welke verbindingen en wijzigingen tot verdere versterking zullen leiden. De commissie vindt dit zeer verfrissend en getuigen van innovatiedrift en kwaliteit.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als goed. ISH heeft een sterke en inzichtelijke bedrijfsvoering, er is een gezond eigen vermogen en uit de plannen blijkt dat de organisatie op zakelijk vlak ondernemend en creatief is. Artistiek leider Gerris is een echte ondernemer en Van der Vliet toont zich als een verbindende algemeen directeur. Dit leidt tot interessante verbindingen op zakelijk vlak waarbij ook samenwerking met commerciële partijen niet wordt geschuwd, zonder daarbij de artistieke eigenheid te verliezen. De begroting is naar oordeel van de commissie realistisch en haalbaar.

De mix in inkomstenbronnen is realistisch. ISH streeft een variatie in inkomsten na binnen de eigen activiteiten: inkomsten uit grotere theaterproducties, ondersteuning met structurele en projectsubsidies, inkomsten uit commerciële opdrachten en sponsoring. De publieksinkomsten zijn gezond, al valt het de commissie wel op dat deze voornamelijk op uitkoopsommen zijn gebaseerd, het betreft hier de schoolvoorstellingen. De commissie is van mening dat de organisatie, gezien de resultaten uit het verleden, daarbij geen onnodige risico’s loopt.

Daarbij vindt de commissie - zeker gezien het diverse programma van ISH - de inzet op een flexibel prijsbeleid een kansrijke ontwikkeling. Er worden inkomsten uit commerciële opdrachten gehaald, die ingezet worden voor de meer experimentele projecten. Dit geeft ook een solide basis voor deze activiteiten. Het doelpercentage van 25% voor de periode 2017-2020 wordt door ISH ruimschoots behaald. Gezien het grote ondernemerschap van ISH, de samenwerking met commerciële partijen, de media-aandacht en de hieruit volgende mogelijkheden voor sponsorinkomsten, is de commissie van mening dat er nog ruimte is om de eigen inkomsten nog verder te vergroten.

Het bestuur is op orde, de Governance Code Cultuur wordt nageleefd. Culturele diversiteit zit volgens de plannen duidelijk in het DNA van de organisatie, de samenstelling van het bestuur en de organisatie geeft hier ook blijk van.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als goed. Uit de plannen blijkt dat ISH een logische en sterke visie op publiek heeft, waarbij doorlopende publiekslijnen voor het werven en verbreden van publiek worden gehanteerd. ISH heeft een trouw publiek opgebouwd, dat divers is in allerlei opzichten, met zowel urban als theaterpubliek.

Het aanspreken van een jong en daarnaast ook cultureel divers publiek is daarbij een vanzelfsprekendheid voor de organisatie en zie je duidelijk terug in het programma. In de wijze waarop een divers programma wordt ontwikkeld, met voorstellingen voor de kleine en grote zaal, educatieve activiteiten, locatieprojecten en zichtbaarheid van de artistiek leider op tv, weet ISH grote zichtbaarheid te genereren en zo ook naamsbekendheid op te bouwen.

De commissie mist daarbij nog wat meer aandacht voor het stimuleren tot voorstellingsbezoek van publiek dat via de media in aanraking komt met ISH. De branding van ISH voor de komende periode ISH is alles, maar niet wat je denkt, is aanstekelijk en geeft de identiteit van het collectief goed weer. De doelgroepen zijn helder beschreven.

Interessant daarbij is dat ISH zich de komende periode ook meer gaat richten op een internationaal publiek dat zich (tijdelijk) in Amsterdam heeft gevestigd. De samenwerkingspartners hiervoor zijn strategisch gekozen. Er wordt slim gebruik gemaakt van nieuwe allianties en (bestaande) partners bij het vinden van nieuw publiek.

De commissie is van mening dat de marketingstrategie voor de meer “specifiek doelgroepgerichte” voorstellingen in het plan onderbelicht blijft. De marketing is echter verder planmatig aangepakt. Er wordt goed gebruikt gemaakt van de inzet van marketingbureaus, met een opdracht die helder uit het plan naar voren komt. De organisatie heeft een goede visie op hoe online marketing kan worden ingezet voor de met name jonge doelgroep die ISH aan wil spreken. Interessant is dat ISH komende periode gaat inzetten op meer persoonlijk contact, door onder andere open repetities, Q&A’s en vloggen. Dit zal het contact met het publiek volgens de commissie nog verder verdiepen.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. ISH heeft uiteenlopende partners en samenwerkingsverbanden, zowel lokaal als (inter)nationaal. De organisatie is een verbindende en onmisbare spil in de urban scene en verbindt zich niet alleen met de culturele sector, maar ook met maatschappelijke organisaties in de stad. Deze samenwerkingen vinden ook steeds een inhoudelijke en theatrale vertaling, waardoor een kruisbestuiving tot stand wordt gebracht. ISH weet door hun contact met ‘de straat’ en stedelijke thema’s de bewoners van de stad in staat te stellen aan te haken bij hun activiteiten. Daarbij neemt ISH actief een verantwoordelijkheid de diversiteit van de stad te representeren.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. Het grootste aandeel aan activiteiten vindt plaats in stadsdeel Noord, waar ISH gevestigd is in het Dansmakers pand. De organisatie is echter daarnaast nadrukkelijk actief in alle stadsdelen, met name door activiteiten in scholen. Hiermee draagt de organisatie goed bij aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

Aangezien de voorgenomen plannen in aantal activiteiten en publiek vergelijkbaar zijn met de voorgaande periode, en de commissie nog ruimte ziet voor ISH om de eigen inkomsten verder te vergroten, adviseert de commissie ISH te honoreren met een subsidiebedrag dat vergelijkbaar is met de subsidie van de periode 2013-2016. De commissie adviseert de aanvraag van ISH gedeeltelijk te honoreren met een subsidie van € 180.000 per jaar.