HOLY

Cultuureducatie
Aangevraagd: € 95.000
Toegekend: € 55.000
Toegekend ’13-’16: € 49.950

Inleiding

HOLY initieert, ontwikkelt en organiseert cultuureducatie- en participatieprojecten waarin creativiteit, nieuwe media en maatschappelijk bewustzijn samenkomen. De activiteiten van de stichting zijn erop gericht om jongeren in de leeftijd van acht tot zeventien jaar te stimuleren om zich een eigen mening te vormen over actuele thema’s en deze mening te verbeelden met een creatief product, zoals een animatieclip of een Instagrampost. Jongeren en hun belevingswereld staan in ieder project centraal. HOLY werkt op verschillende onderwijsniveaus: in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, en groepen buiten het onderwijs zoals jonge vluchtelingen en dakloze jongeren. De activiteiten vinden plaats in de vorm van workshops op maat, verzorgd door kunstenaars en ontwerpers. In de workshops worden leerlingen uitgedaagd een artistiek product te creëren met specifieke, door HOLY zelf ontwikkelde middelen. Die bestaan uit een Animatieplatform en de Scale Down Challenge, waarin leerlingen een Scale Down Challenge kiezen om deze met een DIY-(Do it Yourself) aanpak om te zetten in een creatieve, inhoudelijke Instagrampost. HOLY zoekt inhoudelijke samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties en andere relevante partijen in de stad. De organisatie verbindt zich expliciet met vertoningspartners als musea, festivals en mediapartners. Haar doel is de eindproducten - en daarmee de mening van de jongeren - een podium te geven in de publieke ruimte van de stad.

Vanuit de missie en de opgedane ervaring binnen het (Amsterdamse) cultuureducatieveld heeft HOLY voor de kunstenplanperiode 2017-2010 een toekomstvisie geformuleerd die zich richt op bloei in plaats van groei. De stichting beoogt samenwerkingen met bestaande partners te verdiepen en te verbreden. In de komende kunstenplanperiode richt zij zich op drie pijlers: een sterkere verankering in Amsterdam, een verdieping van samenwerking met scholen en andere organisaties - waaronder vertoningspartners -, en het blijven innoveren binnen de eigen ‘tools’ en lesmaterialen. Het in 2015 nieuw ontwikkelde platform van de Scale Down Challenge moet daarbij, naast het Animatieplatform, een verbindende factor worden tussen jongeren op school, duurzame Amsterdamse bedrijven en de publieke ruimte.

Stichting HOLY ontvangt in de periode 2013-2016 meerjarige subsidie vanuit het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 49.950 per jaar. Voor de periode 2017-2020 vraagt zij het AFK in het kader va het Kunstenplan om een jaarlijkse bijdrage van € 95.000.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. Zij heeft waardering voor de wijze waarop HOLY zich reeds sinds het midden van de jaren negentig profileert op het gebied van nieuwe media en burgerschap voor jongeren. Uit het ondernemingsplan spreekt een duidelijke artistieke visie, ook op de rol van cultuureducatie. HOLY stimuleert de verbeeldingskracht en het maatschappelijk bewustzijn van jongeren door de inzet van een eigentijds instrument: de nieuwe media. De nadruk ligt daarbij niet op techniek, maar op creativiteit. HOLY onderscheidt zich van andere aanbieders door overtuigende, zelf ontwikkelde educatieve middelen en door consequent vernieuwing na te streven. Zo blijft zij aansluiting vinden bij de specifieke belevingswereld van de doelgroep. Het gebruik van de eigen Smartphone van leerlingen bij het maken van een creatief eindproduct, is hiervan een aansprekend voorbeeld.

Uit de aanvraag blijkt dat de organisatie duidelijk voor ogen heeft welke educatieve doelen zij wil bereiken. HOLY sluit met haar producten aan bij de leefwereld van jongeren door hen te stimuleren een eigen mening te vormen over actuele thema’s en deze mening in beelden te vertalen. Dit getuigt van een sterke zeggingskracht, die door het gecreëerde beeld vervolgens te verspreiden via populaire sociale mediakanalen, ook andere jongeren bereikt. De commissie vindt het waardevol dat de eindproducten van de deelnemers worden gepresenteerd in de publieke ruimte: zo worden de jongeren daadwerkelijk gehoord. Ook is de commissie enthousiast over de manier waarop HOLY een ecologisch bewustzijn in het artistiek-inhoudelijk aanbod weet te integreren.

Met betrekking tot de Scale Down Challenge constateert de commissie dat er nog relatief weinig creatieve inhoud op Instagram is gepresenteerd. Zij heeft echter op basis van de in de aanvraag gepresenteerde uitwerking en het getoonde vakmanschap in het Animatieplatform, het vertrouwen dat deze nieuw ontwikkelde werkwijze een waardevolle aanvulling is op het aanbod van HOLY.

De producten van HOLY zijn vakoverstijgend en daardoor niet alleen afhankelijk van de beschikbare ckv-uren en cultuurcoördinatoren. Het vakoverstijgende aanbod kan naar mening van de commissie resulteren in een sterkere verankering van deze producten in het reguliere curriculum, waardoor het meer impact heeft. De commissie merkt daarbij wel op dat vakoverstijgend aanbod om extra aandacht, van zowel de aanbieder als de afnemer, vraagt. Ervaring leert dat het verbinden van diverse kunstvakken met andere leerdomeinen, met name in het voortgezet onderwijs, een intensieve werkwijze vereist. Hier had volgens de commissie in het ondernemingsplan meer aandacht voor moeten zijn. De commissie onderschrijft in dit verband het belang van de door HOLY voorgenomen verdieping en verbreding van de samenwerking met bestaande partners.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. HOLY is een kleine, flexibele organisatie met een relatief grote pool van freelancers en met lage beheerslasten. De aanvrager voorziet tussen 2017 en 2018 een forse daling van de totale inkomsten, die de jaren erna wel weer iets stijgen maar niet meer terugkeren op het oude niveau. Deze daling lijkt het gevolg te zijn van een grote afname van het aantal binnenschoolse lessen in het PO buiten Amsterdam. Dit wordt in de aanvraag niet toegelicht. De commissie mist een algehele onderbouwing van de begroting en het blijft ongewis of in de activiteitenlasten ook de ontwikkelkosten zijn meegenomen. Dit vindt de commissie relevant, daar deze niet specifiek voor de Amsterdamse activiteiten zijn maar ook relevant voor een eventuele landelijke uitrol van de Scale Down Challenge.

De commissie heeft er waardering voor dat HOLY in de periode 2013-2016 ook geld uit niet-culturele fondsen heeft weten te verwerven. De commissie tekent daarbij wel aan dat HOLY met haar specifieke activiteiten ook in de toekomst in staat moet zijn om een grotere verscheidenheid aan fondsen en sponsoring te realiseren. Het programma Scale Down Challenge biedt volgens de commissie meer mogelijkheden voor het aantrekken van alternatieve financiering, zoals allianties met ondernemers, dan nu in het plan is voorzien. De commissie vindt dat hieruit meer inkomsten in de begroting opgenomen hadden moeten worden. Het valt de commissie op dat er weinig inkomsten uit het onderwijs worden gegenereerd. Deze staan naar mening van de commissie niet in verhouding tot de hiervoor ruim begrote post voor activiteitenlasten van het personeel. HOLY stelt met een gelijkblijvend budget hechtere verbindingen aan te willen gaan met scholen, vertoningspartners en sponsoren. Met de opgevoerde post activiteitenlasten zou HOLY meer uren cultuureducatie kunnen verzorgen, een groter aantal leerlingen kunnen bereiken en daarmee meer eigen inkomsten genereren. Ook wordt de intentie om het aanbod op den duur kostendekkend te maken, beperkt uitgewerkt. De organisatie heeft wel een visie op en een aanpak voor het opvangen van financiële risico’s. De lage beheerslasten en de flexibiliteit van de organisatie zijn onderdeel van deze aanpak.

De aanvrager volgt de Governance Code Cultuur. De commissie waardeert het dat HOLY zowel in de huidige als voor de aankomende kunstplanperiode een heldere visie heeft op diversiteit in alle lagen van de organisatie en deze actief in praktijk brengt.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als goed. Zij vindt het prijzenswaardig dat HOLY met een flexibel aanbod een brede doelgroep van acht- tot zeventienjarigen weet te bereiken, in verschillende onderwijsniveaus, en vooral in het vmbo. De omvang van het bereik laat zich als gevolg van gebruikte media wat lastig beoordelen. De verspreiding van clips en posts via social media heeft een grote reikwijdte en bereikt zowel bestaande deelnemers als nieuw publiek.

HOLY heeft een heldere visie op haar doelgroepen en het publieksbereik. Doordat het uiteindelijke product door de leerlingen zelf gemaakt en vaak ook gedeeld wordt, is het aanbod goed afgestemd op deze doelgroepen. Met een goede nadruk op diversiteit, levert de organisatie volgens de commissie, door middel van het aanbod en de verschillende samenwerkingsverbanden, een positieve bijdrage aan het bereik van een cultureel divers publiek in Amsterdam. De nadruk die HOLY op presentatie legt, vindt de commissie zeer positief. Door regelmatige aanwezigheid in de openbare ruimte wordt de gehele Amsterdamse bevolking bereikt. Hoewel deze uitingen een vorm van werving op zich zijn, mist de commissie in de aanvraag een uitgewerkt marketingplan, dat meer informatie biedt over de wijze waarop HOLY haar aanbod onder de aandacht wil brengen en wat zij aan acquisitie wil doen.

Doordat de organisatie met een divers palet aan partners samenwerkt, waaronder naast maatschappelijke instellingen ook duurzame bedrijven en start-ups, creëert zij een breed en gevarieerd publiek. De commissie ziet voor de aankomende kunstenplanperiode, in aanvulling op de voorgenomen verduurzaming van de bestaande relaties met het onderwijs, mogelijkheden voor verdere groei van het bereik onder leerlingen en partners.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als goed. Het feit dat HOLY vanuit haar specifieke cultuur-educatieve werkwijze korte lijnen tussen onderwijs, lokale bedrijven en maatschappelijke instellingen tot stand weet te brengen, overtuigt. In de periode 2013-2016 heeft de organisatie onder andere samengewerkt met: het Amsterdam Museum, Vluchtelingenwerk Nederland, de OBA, het Stadhuis van Amsterdam, Keti Koti Festival, Bevrijdingsfestival, CSdigital Media, Ngage Media, Puberruil, Scholieren.com, TEDx, de Europese Commissie, NJR, Hivos, Masterpeace, SamSam, WWF, Warchild en Youth Food Movement. De commissie vindt het positief dat HOLY de ambitie heeft deze samenwerkingsverbanden uit te breiden met andere interessante partijen in de stad, waaronder boeren, afvalverwerkingsbedrijven, de Reinwardt academie en het duurzaamheids- en diversiteitsplatform Fawaka Nederland. Dit getuigt van een sterke stedelijke verbinding.

De spreiding beoordeelt de commissie als goed. De activiteiten en de presentaties vinden evenwichtig verspreid over alle stadsdelen plaats.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van HOLY te honoreren voor een bedrag van € 55.000. Dit bedrag is opgebouwd uit de historische bijdrage, verhoogd met een kleine opslag voor de Scale Down Challenge. De commissie vindt de gevraagde verhoging van het bedrag onvoldoende onderbouwd en plaatst daarbij de onder zakelijke kwaliteit genoemde kanttekeningen.