Henny Jurriëns Stichting

Dans
Aangevraagd: € 195.000
Toegekend: € 120.000
Toegekend ’13-’16: € 119.870

Inleiding

De Henny Jurriëns Stichting is een open studio en expertisecentrum voor professionele dansers in Amsterdam. De stichting staat al twintig jaar onder leiding van artistiek directeur Gary Feingold en programmeur Ineke Drabbe. De stichting meent dat goede begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden voor professionele dansers essentieel zijn om de korte danscarrière ten volle te kunnen benutten én om de choreografen en gezelschappen instrumenten van het hoogste niveau te kunnen bieden die voldoen aan de eisen van hun eigen stijl of signatuur. De Henny Jurriëns Stichting wil voorzien in: verdere professionalisering van dansers, adviseren over scholing en ontwikkeling, zorgen voor (internationale) uitwisseling van dansers en docenten, informeren over opleidingen, audities, workshops en activiteiten in de hele wereld, dansers en choreografen koppelen en audities organiseren voor binnen- en buitenlandse producties.

In de periode 2017-2020 wil de Henny Jurriëns Stichting de programmering en activiteiten onder drie kerndoelen organiseren. Als eerste de ‘Basisinfrastructuur professionele danssector’, wat dagelijkse lessen, trainingen, workshops, masterclasses en ‘Amsterdam Summer Intensive’ (internationaal programma) inhoudt. Als tweede het ‘postacademisch Traject’ (PATH), een fulltime praktijkgericht studietraject van twintig weken voor afgestudeerde beroepsdansers. Als derde ‘Hub’ als expertise-, netwerk- en informatiecentrum. De stichting onderscheidt vier doelgroepen voor haar activiteiten: professionele dansers, choreografen en dansdocenten, stakeholders en publiek.

In zakelijk opzicht wil de stichting een professionaliserings- en automatiseringsslag maken, door middel van nieuwe systemen voor klantenregistratie, kaartverkoop en boekhouding. Hiermee wil de stichting een beter inzicht in de cijfers en resultaten krijgen. Daarnaast zal het bestuur van de stichting vernieuwd worden en zal de organisatie aangevuld worden met jonge, gespecialiseerde medewerkers. De Henny Jurriëns Stichting wil met haar uitbreiding van activiteiten een grote bijdrage leveren aan- en meer samenhang creëren in de danssector in de hoofdstad en daarbuiten.

De Henny Jurriëns Stichting was in de periode 2013-2016 opgenomen in het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam met een subsidiebedrag van € 119.870 per jaar. Voor de omschreven activiteiten vraagt Henny Jurriëns Stichting in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een subsidie van € 195.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de Henny Jurriëns Stichting als goed. De Henny Jurriëns Stichting voorziet in een voor professionele dansers waardevolle voorziening. De organisatie heeft een heldere artistieke visie en profiel en is in de ogen van de commissie een waardevol instituut dat zijn kerntaak - het verzorgen van dagelijkse lessen, trainingen, workshops en masterclasses voor professionele dansers en daarnaast het jaarlijks internationaal programma van de ‘Amsterdam Summer Intensive’ - in de afgelopen periode goed heeft uitgevoerd. De Henny Jurriëns Stichting heeft een onderscheidende positie in de stad, in Nederland en internationaal. De aanvraag laat zien dat de organisatie zicht bewust is van haar positie binnen de sector. De organisatie is een spin in het web en stelt zich faciliterend naar de doelgroep van professionele dansers en hun behoeften op. De organisatie is open en toegankelijk, maar heeft wel een duidelijke kwaliteitsstandaard met goede faciliteiten en docenten met vakmanschap van hoog niveau. Die faciliterende en open opstelling vertaalt zich ook in het goed kunnen signaleren van trends en het ruime aanbod van verschillende technieken dat wordt geboden. Dat aanbod sluit aan bij wat dansers aan diversiteit in stijlen en in hun fysieke ontwikkeling aanspreekt. Daarbij merkt de commissie op dat in het lesprogramma het urban dans aspect nog aandacht verdient. Ook zou de organisatie nog meer ontmoeting en uitwisseling in de trainingen tussen dansers kunnen laten ontstaan dan nu het geval is, waardoor de zeggingskracht vergroot kan worden.

De Summer Intensive voorziet volgens de commissie duidelijk in een behoefte. Het is weliswaar spijtig dat veel goede dansers Amsterdam verlaten, maar met de kwalitatieve investeringen die de Henny Jurriëns Stichting heeft gedaan in het lesaanbod en docenten van de Summer Intensive komen deze talenten toch weer tijdelijk terug en behouden zo een binding met de stad.

De commissie vindt de kwaliteit van de kernactiviteiten van het bieden van een lesaanbod voor professionele dansers en de jaarlijkse ‘Amsterdam Summer Intensive’ goed, maar is niet overtuigd van de twee nieuwe programma’s. De commissie vindt de motivatie voor de nieuwe plannen van het postacademisch Traject PATH en het expertise-, netwerk- en informatiecentrum HUB daarentegen niet overtuigend. Uit de aanvraag wordt niet duidelijk hoe PATH aansluit bij wat op de dansopleidingen wordt geboden en hoe deze activiteiten passen bij de positie die de organisatie in de sector inneemt en de kerntaken die daaruit voortvloeien. Ook zijn de doelstellingen van deze beide onderdelen niet geheel duidelijk. Het opleidingstraject dat met PATH wordt beschreven vindt de commissie meer thuishoren bij het postacademisch professioneel dansonderwijs. Ondanks dat de
Henny Jurriëns Stichting dit terecht als een lacune signaleert binnen het kunstvakonderwijs, is de commissie niet van mening dat het tot kerntaak van de Henny Jurriëns Stichting hoort deze op te vullen.

De commissie is op grond van de aanvraag evenmin overtuigd van de noodzaak om een platform als HUB in geïnstitutionaliseerde vorm te creëren. De Henny Jurriëns Stichting kan daarvoor ook aansluiting zoeken bij al bestaande online initiatieven. De ambitie van de Henny Jurriëns Stichting om met het HUB programma een kenniscentrum en ontmoetingsplaats te zijn sluit volgens de commissie ook niet organisch aan op de kerndoelstellingen van de organisatie.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. De Henny Jurriëns Stichting heeft in de periode dat ze actief is bewezen een stabiele organisatie te zijn. Uit de plannen voor de komende periode blijkt eveneens een gezonde bedrijfsvoering. De huisvesting van de organisatie is met de vestiging in de Chassé Studio’s goed op orde met goede kansen voor samenwerking en verhuur aan andere partijen om kosten te verlagen.

Het eigen inkomsten percentage geeft een solide basis om de voorgenomen programmering te kunnen realiseren. Een risico schuilt in de beperkte draagkracht van de freelance dansers die het aanbod afnemen. Hier is niet veel groei te verwachten en het lijkt de commissie dan ook terecht dat de Henny Jurriëns Stichting hierom de prijzen niet verhoogt voor de lessen en Summer Intensive. De inkomsten van de deelnemers dekken nu de vaste kosten. De organisatie geeft aan flexibel in te kunnen spelen op het risico van minder inkomsten vanuit deelnemers door het programma aan te passen. Juist omdat de organisatie het argument van een beperkt besteedbaar budget van dansers naar voren brengt acht de commissie de verwachte inkomsten voor het onderdeel PATH niet realistisch en vindt dit nieuwe plan dan ook te veel risico in zich dragen. De organisatie toont zich echter adequaat ingericht om proactief in te kunnen spelen op wat de markt verlangt en kansen en bedreigingen voor de zakelijke kant het hoofd te bieden.

De vele samenwerkingen binnen de sector versterken dit beeld. Er spreekt uit de plannen reflectie op hoe met het veld, de opgebouwde kennis, diverse partijen en docenten moet worden gewerkt om de omschreven doelen te kunnen behalen. Hierdoor is er ook sprake van een goede mix van inkomstenbronnen, al zouden meer inkomsten uit sponsoring of private partijen verwacht mogen worden. De organisatie past de Governance Code Cultuur toe, wel vindt de commissie de organisatie relatief eenzijdig wat betreft culturele diverse samenstelling en ziet in de plannen ook geen beleid om dit aan te passen.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. De Henny Jurriëns Stichting heeft een goede en open visie op het dansveld en weet daardoor met het aanbod goed in te spelen op het beoogd publiek, dansprofessionals uit de stad, Nederland en het buitenland. De Henny Jurriëns Stichting heeft afgelopen periode stevig gewerkt aan de duurzame opbouw van de groep deelnemers.

De organisatie weet de betrokken deelnemers langdurig vast te houden met het brede en kwalitatieve aanbod van lessen en ervaren docenten. Het geboden lesprogramma sluit goed aan bij wat de doelgroep verlangt en de organisatie geeft ook blijk snel in te kunnen inspelen op trends en het programma daarop aan te passen. Het feit dat de organisatie dansers koppelt aan internationaal gerenommeerde makers, verbreedt de mogelijkheden voor werving van deelnemers.

De commissie is van mening dat de organisatie daarnaast nog meer zou kunnen investeren in de werving van nieuwe deelnemers voor de lessen en Summer Intensive. Uit de plannen blijken daar nu verder weinig nieuwe inspanningen voor. De commissie ziet daarnaast in de plannen geen aansluiting bij een publiek dat als toeschouwer zou kunnen komen kijken naar de lessen. Hier is volgens de commissie wel animo voor, ook bij bijvoorbeeld amateurdansers.

De commissie vindt het een goede zet dat vanaf 2017 meer wordt ingezet op PR & communicatie, waarmee het kwaliteitsmerk dat de Henny Jurriëns Stichting voor de professionele danser is ook meer naar buiten uitgevent kan worden, ook naar nieuwe publieksgroepen. De Henny Jurriëns Stichting heeft in de afgelopen periode bewezen een grote diversiteit aan nationaliteiten uit de danswereld te kunnen aanspreken. In de plannen is echter geen visie beschreven op hoe een cultureel divers publiek of cultureel divers deelnemers bereikt worden.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als voldoende. De Henny Jurriëns Stichting is van groot belang voor de danssector; de organisatie speelt een verbindende rol naar dansers en docenten vanuit de landelijke en internationale top en weet deze naar Amsterdam te halen. De organisatie heeft ook een verbindende rol in de stedelijke danssector door het grote aantal samenwerkingspartners, waarmee inhoudelijke coalities worden gesloten. De commissie mist echter een visie op samenwerking buiten de grenzen van het discipline dans, en de wijze waarop die zou kunnen bijdragen aan de activiteiten van de organisatie en aan meer zichtbaarheid in de Amsterdamse cultuursector.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. De Henny Jurriëns Stichting ontplooit de meeste activiteiten op haar vaste plek in de Chassé studio’s waardoor het grootste aandeel van de deelnemers in stadsdeel West actief is. Hiermee draagt de organisatie bij aan de spreiding van cultuuraanbod buiten stadsdeel Centrum en Zuid en is het een belangrijke ontmoetingsplek aldaar voor de internationale dansscene. Daarnaast vindt een klein aantal activiteiten van de organisatie verspreid over de stad plaats.

Conclusie

De commissie ziet de nieuwe activiteiten ten opzichte van voorgaande periode 2013-2016, PATH en HUB, niet als kerntaak van de Henny Jurriëns Stichting en adviseert de subsidie van de Henny Jurriëns Stichting te handhaven op hetzelfde niveau als in de voorgaande periode. De commissie adviseert de aanvraag van de Henny Jurriëns Stichting gedeeltelijk te honoreren met een subsidie van € 120.000 per jaar.